ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไม่มีใคร*

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่มีใคร, -ไม่มีใคร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีใคร[N] nobody, Syn. ไม่มีผู้ใด, Example: ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนามแหลมไม่มีใครเสี้ยมน. คนที่มีปฏิภาณไหวพริบตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีใครสอน, มักใช้เข้าคู่กับ มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง.
หมาขี้ไม่มีใครยกหางน. คนที่ชอบยกตัวเอง, คนโอ้อวด.
ขายไม่ออกก. ไม่มีใครมาขอแต่งงาน เช่น ลูกสาวคนเล็กอายุ ๓๐ ปีแล้ว ยังขายไม่ออกเลย.
ข้าวปากหม้อน. ข้าวสุกที่อยู่ในส่วนบนสุดของหม้อ ยังไม่มีใครตักกิน ใช้ตักบาตร หรือใช้เป็นข้าวในการตั้งเครื่องสังเวยพลีกรรมต่าง ๆ.
ขึ้นซังก. เข้าอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครจะทำอันตรายได้แล้ว, นั่งซัง ก็ว่า.
ชะตากรรมความเป็นไป, ความเป็นตายร้ายดี, มักใช้ในทางไม่ดี เช่น เขาหายไปนาน ไม่มีใครรู้ชะตากรรม.
เชื่อหน้าก. เชื่อในความซื่อสัตย์หรือความสามารถ เช่น ไม่มีใครเชื่อหน้าเขา เพราะชอบยืมเงินแล้วไม่ยอมใช้คืน นักกีฬาคนนี้แข่งแพ้อยู่เรื่อยจนไม่มีใครเชื่อหน้า.
เดี่ยว ๑ว. แต่ลำพังตัวโดยไม่มีใครหรืออะไรร่วมด้วย เช่น มาเดี่ยว ทำเดี่ยว ไล่เดี่ยว เทียมเดี่ยว, เรียกการเล่นกีฬาบางชนิดซึ่งมีผู้เล่นข้างละคน เช่น เทนนิสประเภทเดี่ยว แบดมินตันประเภทเดี่ยว.
แดนน. เขต, พื้นที่ที่กำหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน, เช่น ชายแดน ลํ้าแดน, ถิ่นที่มีคน สัตว์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งประเภทเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น แดนผู้ร้าย แดนเสือโคร่ง แดนกล้วยไข่ แดนโลกีย์, โลก เช่น สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ (อิเหนา).
ทั้งนี้ทั้งนั้นว. จะเป็นเช่นนี้หรือจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม เช่น ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้ความจริง เสนอโครงการไปหลายโครงการ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าจะได้งบประมาณหรือไม่.
นั่งซังเข้าอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครจะทำอันตรายได้แล้ว, ขึ้นซัง ก็ว่า.
เบื่อเป็นยารุว. เบื่อมากเหมือนกับยารุที่ไม่มีใครอยากกิน เพราะมีกลิ่นเหม็นและรสขมเฝื่อน.
ปากหอยปากปูไม่กล้าพูด, พูดไม่ขึ้นหรือพูดไม่มีใครสนใจฟัง (ใช้แก่ผู้น้อย).
ปาปมุตว. ไม่มีใครถือโทษ.
ปาว ๆว. อาการที่พูดดัง ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ แต่ไม่มีใครสนใจฟัง เช่น ครูสอนอยู่ปาว ๆ มีคนมาตะโกนเรียกอยู่ปาว ๆ.
ปิดทองหลังพระก. ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า.
ไพ่ตายน. ไพ่ในมือที่รอเข้าตองเข้าเศียรอยู่แต่ไม่มีใครทิ้งให้หรือเขาทิ้งให้คนอื่นซึ่งตนไม่มีสิทธิ์เก็บมาใช้ได้ เช่น ไพ่ตายคามือ, โดยปริยายหมายถึง เรื่องสำคัญที่สามารถให้คุณให้โทษได้ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งกำเป็นความลับไว้ เช่น เขากำไพ่ตายของคนนั้นไว้ จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด.
ม้ามืดน. ม้าแข่งที่ชนะโดยไม่มีใครนึกคาดไว้, โดยปริยายหมายถึงเรื่องอื่นในอาการเช่นนั้น.
มารหัวขน(มาน-) น. ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ.
เมาะตาโยกักว. มีชื่อเสียงโด่งดัง, เลื่องลือไม่มีใครเสมอ.
แลเหลียวก. เอาใจใส่ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ลูกกำพร้าไม่มีใครแลเหลียว, เหลียวแล ก็ว่า.
วัชรยานน. ชื่อหนึ่งของลัทธิพุทธตันตระ ซึ่งถือว่ามีหลักปรัชญาสูงเหนือธรรมชาติ มีความแข็งเหมือนเพชร ใสเหมือนอากาศ ไม่มีใครต้านทานได้เหมือนสายฟ้า จึงเรียกหลักปรัชญานั้นว่า วัชระ และเรียกลัทธิว่า วัชรยาน.
เว้ยอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น เช่น เว้ย ! ไม่มีใครอยู่สักคนเลย, โว้ย ก็ว่า.
โว้ยอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น เช่น โว้ย ! ไม่มีใครอยู่สักคนเลย, เว้ย ก็ว่า.
สาบสูญน. เรียกบุคคลซึ่งได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา ๕ ปี และศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ว่า คนสาบสูญ ระยะเวลา ๕ ปี ดังกล่าว ลดลงเหลือ ๒ ปี นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว หรือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางไป ได้อับปาง ถูกทำลายหรือสูญหาย หรือนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิต นอกจากที่ระบุไว้ใน ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น.
สิ้นฝีมือไม่มีใครเทียบความสามารถได้ เช่น ม่านนี้ฝีมือวันทองทำ จำได้ไม่ผิดนัยน์ตาพี่ เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดี สิ้นฝีมือแล้วแต่นางเดียว (ขุนช้างขุนแผน).
สุดเสียงว. อาการที่ตะโกนหรือเปล่งเสียงเต็มที่ เช่น ฉันตะโกนเรียกจนสุดเสียงแล้วเขาก็ยังไม่ได้ยิน เขาร้องให้คนช่วยจนสุดเสียง แต่ไม่มีใครมาช่วย.
เส็งเคร็งว. เลว, ไม่ดี, ไม่มีค่า, ไม่มีราคา, เช่น ของเส็งเคร็งไม่มีใครต้องการ ป่านี้ไม้ดี ๆ ถูกตัดไปหมดแล้ว เหลือแต่ไม้เส็งเคร็ง.
เสมอ ๑(สะเหฺมอ) ว. เท่ากัน, พอ ๆ กัน, เหมือนกัน, เช่น กรรมการตัดสินให้เสมอกัน ไม่มีใครแพ้ใครชนะ
เสมอเหมือนว. เทียบเท่า, เทียบเหมือน, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ผู้หญิงคนนี้งามไม่มีใครเสมอเหมือน เด็กคนนั้นซนไม่มีใครเสมอเหมือน.
เสือกกะโหลก(-กะโหฺลก) ว. สาระแนเข้าไปทำการโดยไม่มีใครต้องการให้ทำ.
หมากลางถนนน. หมาที่ไม่มีเจ้าของ, โดยปริยายใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบคนที่ไม่มีสังกัด ไม่มีญาติพี่น้อง ยากจนอนาถา ไม่มีใครเหลียวแล เช่น เขาตายอย่างหมากลางถนน.
หมาหัวเน่าน. คนซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้, คนที่ไม่มีใครรักหรือคบหา.
หายกันก. ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน.
เหลียวแลก. เอาใจใส่ดูแล เช่น พ่อแม่แก่แล้วต้องเหลียวแลท่านให้มาก เด็กคนนี้ไม่มีใครเหลียวแลเลย.
เหลือเดน, เหลือเดนเลือกว. ที่ไม่มีใครต้องการแล้ว, เหลือจากที่ใคร ๆ เลือกกันหมดแล้ว.
ใหม่ถอดด้าม, ใหม่เอี่ยมว. ใหม่ยังไม่มีใครใช้, ใหม่จริง ๆ.
อาภัพเหมือนปูนทำดีแต่มักถูกมองข้ามไปหรือไม่มีใครมองเห็น คล้ายในการกินหมาก จะต้องมีหมาก พลู ปูน ๓ อย่างประกอบกัน แต่คนมักพูดว่า กินหมากกินพลู โดยมิได้พูดถึงปูนเลย จะพูดถึงบ้างก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีว่า ปูนกัดปาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one.ไม่มีใคร Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Guess there's no one home.เดาไม่มีใครอยู่บ้าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't let nobody or nothin' in the house.อย่าปล่อยให้ไม่มีใครหรืออะไร 'ในบ้าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก The Great Dictator (1940)
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน The Great Dictator (1940)
Hynkel with all his power can never touch that.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ เฮนเคิล ไม่มีใครแตะต้องได้ The Great Dictator (1940)
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง The Great Dictator (1940)
Soon as I saw there was no one about, I made myself at home.เร็วที่สุดเท่าที่ฉันเห็นไม่มีใคร เกี่ยวกับ ฉันทำเองที่บ้าน Pinocchio (1940)
No, no, stupid.ไม่มีใครโง่ Pinocchio (1940)
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา Pinocchio (1940)
You can tear the joint apart, and nobody says a word.ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ Pinocchio (1940)
There's nobody here to stop you.ไม่มีใครที่นี่ที่จะหยุดคุณ Pinocchio (1940)
One never knows what goes on in that quiet mind of his.ไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่ Rebecca (1940)
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม Rebecca (1940)
Nobody ever uses it anymore, do they?ไม่มีใครใช้ที่นั่นอีกเเล้วใช่มั้ย Rebecca (1940)
I'm sure there will be no one there to touch you, madam.ดิฉันเเน่ใจค่ะว่าไม่มีใครสวยสู้คุณผู้หญิงได้ Rebecca (1940)
No one ever got the better of her. Never. Never.ไม่มีใครสู้ท่านได้ไม่มีเลย Rebecca (1940)
There was no one with her.ไม่มีใครไปกับหล่อน Rebecca (1940)
No one will ever know."และก็จะไม่มีใครรู้ความจริงเลย มันคงทำให้ชีวิตคุณมีสีสันขึ้นเยอะนะ แม็กซ์" Rebecca (1940)
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก Rebecca (1940)
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
Now, nobody's going to send you to the asylum.- ไม่มีใครจะส่งคุณไปโรงพยาบาลบ้าหรอก Rebecca (1940)
The "black transports" that leave at night and which no one ever hears of again."ขนส่งยามวิกาล" จะพาออกไปยามค่ำ แล้วไม่มีใครได้เห็นอีก Night and Fog (1956)
No one had to think about it twice except you.ไม่มีใครมีที่จะคิดเกี่ยวกับมันสองครั้งยกเว้นคุณ 12 Angry Men (1957)
- No one.- ไม่มีใคร 12 Angry Men (1957)
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
- And no one saw him at the theatre.- และไม่มีใครเห็นเขาที่โรงละคร 12 Angry Men (1957)
Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.ไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยน คุณกำลังทำผลงานที่สวยงาม 12 Angry Men (1957)
Nobody can know a thing like that. This isn't an exact science.ไม่มีใครสามารถรู้ว่าสิ่งที่ต้องการที่ นี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน 12 Angry Men (1957)
No one in the house saw him go out. No one at the theatre identified him.ไม่มีใครในบ้านเห็นเขาออกไปข้างนอก ไม่มีใครที่โรงละครระบุว่าเขา 12 Angry Men (1957)
Nobody can be that accurate.ไม่มีใครสามารถเป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
Nobody knows him. Nobody quotes him.ไม่มีใครรู้ว่าเขา ไม่มีใครพูดกับเขา 12 Angry Men (1957)
Nobody seeks his advice after 75 years.ไม่มีใครพยายามคำแนะนำของเขาหลังจาก 75 ปี 12 Angry Men (1957)
- Does anybody want a cough drop?- ไม่มีใครต้องการปล่อยไอหรือไม่? 12 Angry Men (1957)
If nobody else has an idea, I might have a cutie here.ถ้าไม่มีใครมีความคิดผมอาจจะมีความน่ารักที่นี่ 12 Angry Men (1957)
Come on, we're hung. Nobody's gonna change his vote.มาเราไม่แขวน จะไม่มีใครเปลี่ยนการลงคะแนนของเขา 12 Angry Men (1957)
Now... nobody's hurt.ตอนนี้ ... ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ 12 Angry Men (1957)
- Right. Nobody hurt.- ขวา ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ 12 Angry Men (1957)
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
But now he said his thoughts aloud many times... ... since there was no one they could annoy.แต่ตอนนี้เขากล่าวว่าความคิด ของเขาออกมาดัง ๆ หลาย ๆ ครั้งเนื่องจากมี ไม่มีใครที่มันสามารถรบกวน The Old Man and the Sea (1958)
And no one to help either one of us. "และไม่มีใครที่จะช่วยให้คนใด คนหนึ่งของเรา The Old Man and the Sea (1958)
There was no one to help him.ไม่มีใครที่จะช่วยให้เขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
Nobody knows.ไม่มีใครรู้. The Ugly American (1963)
# You're making me say that I've got nobody but youที่ฉันได้มีแค่คุณไม่มีใคร Help! (1965)
# Nobody in all the world can do what she can doไม่มีใครในโลกสามารถ ทำในสิ่งที่เธอสามารถทำ และเพื่อให้ฉันบอกคุณ Help! (1965)
Nobody misses when I'm at the end of the rope!ไม่มีใครพลาด ตอนฉันติดอยู่ปลายเชือกเลยนะโว้ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Canby's men are coming here but no one will set foot in this hell except you and me.ทหารของแคนบีมาทางนี้... ...แต่ไม่มีใครเหยียบเข้ามาในนรกนี่... ...นอกจากนายกับฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีใคร[xp] (mai mī khrai) EN: nobody ; there's is nobody   FR: personne ; il n'y a personne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry wolf[IDM] ร้องขอความช่วยเหลือแบบเด็กเลี้ยงแกะ, See also: ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อไม่ต้องการจริง และเมื่อต้องการจริงกลับไม่มีใครเชื่อ
dark horse[IDM] ม้ามืด, See also: ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีใครคาดว่าจะชนะได้
not a living soul[IDM] ไม่มีใคร (คำไม่เป็นทางการ)
matchless[ADJ] ซึ่งไม่มีใครเทียบ, See also: ซึ่งไม่คู่ควร
matchlessly[ADV] อย่างไม่มีใครเทียบ
no man's land[N] บริเวณที่ยังไม่มีใครจับจอง, See also: สถานที่ซึ่งยังไม่ถูกควบคุมโดยผู้ใด
no one[PRON] ไม่มีใคร, Syn. nobody, no man, none, Ant. everybody, everyone
no one[PRON] ไม่มีใคร, Syn. nobody
nobody[PRON] ไม่มีใคร, Syn. no one, none
nonpareil[N] คนหรือสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้, Syn. nonesuch, quintessence, the best
unaided[ADJ] ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, See also: ไม่มีใครช่วย, Syn. helpless, unfortified
unequaled[ADJ] ที่เป็นสุดยอด, See also: ที่ไม่มีใครเทียบได้, Syn. unparalleled, Ant. paralleled
unparalleled[ADJ] ยอดเยี่ยมกว่า, See also: ไม่มีใครเทียบเท่า, Syn. unmatched, Ant. paralleled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
nobody(โน'บอดดี) pron.,n. ไม่มีใคร pl. nobodies
p-codeรหัสพีหมายถึง รหัสเทียม (pseudocode) ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการพี (P operating system) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ารุ่นหนึ่ง รหัสพีนี้จะใช้ได้กับพีซีเกือบทุกยี่ห้อที่ใช้ระบบปฏิบัติการพี บัดนี้ไม่มีใครใช้กันแล้ว ทั้งระบบปฏิบัติการพี และรหัสพี
paper tapeแถบกระดาษเทปกระดาษเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในสมัยแรก ๆ โดยทั่วไป แถบกระดาษที่เคยนิยมใช้มีขนาดกว้าง 0.75 ถึง 1 นิ้ว แถบกระดาษม้วนหนึ่ง ๆ ยาว 30 - 1000 ฟุต ม้วนอยู่บนล้อวงกลม ลักษณะการบันทึก ใช้วิธีการเจาะเป็นรูกลม ๆ มีความจุประมาณ 10 ล้านตัวอักขระต่อเทป 1 นิ้ว ปัจจุบัน ไม่มีใครรู้จักแล้ว เพราะแก้ไขยาก ใช้ซ้ำไม่ได้เลย ทำให้สิ้นเปลืองมาก ในการอ่านข้อมูลบนแถบกระดาษ ใช้เครื่องอ่านแถบกระดาษ เรียกว่า paper tape reader ในการบันทึก ใช้เครื่องเจาะแถบกระดาษ ซึ่งเรียกว่า paper tape punch ซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง สามารถเจาะได้ประมาณ 10 - 150 แถวต่อวินาที
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
snoball(สโนบอลล์) <คำแปล>เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการประมวลสายอักขระ (string) บริษัทเบลล์ (Bell) เป็นผู้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1962 ปัจจุบันไม่มีใครใช้ภาษานี้กันแล้ว
unwept(อันเวพทฺ') adj. ไม่ได้ไว้อาลัย,ไม่มีใครไว้อาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
nobody(n) ไม่มีใคร
none(pro) ไม่มีใคร
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน
unknown(adj) ไม่มีใครรู้จัก,ไม่ทราบ,ไม่ปรากฏ,ลึกลับ
unseen(adj) ไม่มีใครเห็น,ไม่สังเกต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
noob (n ) ชื่อเีรียกแทน คนเล่น DotA ทุกคน ไม่มีใครเก่งซักคน มัน นูปกันทั้งนั้นแหละ อ่อนเอ๊ย

German-Thai: Longdo Dictionary
niemandไม่มีใคร
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
vollkommen(adj adv) ที่เพียบพร้อม, ที่สมบูรณ์แบบ เช่น Niemand ist vollkommen. ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top