Search result for

*ไม่ชัด*

(224 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่ชัด, -ไม่ชัด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
ไม่ชัด[V] be not clear, See also: be indistinct, be vague, be ambiguous, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: โทรทัศน์ไม่ชัดเลย เป็นที่เสาอากาศแน่ๆ, Thai definition: มีภาพไม่แจ่มแจ้งเพราะมีสิ่งรบกวน, ไม่ปรากฏชัด
ไม่ชัด[ADV] unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา
ไม่ชัด[ADV] unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระอ้อกระแอ้ว. อ้อแอ้, อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการที่พูดไม่ชัดอย่างคนเมา.
กระอ้อมกระแอ้มว. อ้อมแอ้ม, ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก, (ใช้แก่กริยาพูด).
กร่ำกรุ่น(กฺรํ่ากฺรุ่น) ว. สีมัว ๆ ไม่ชัด, บางทีเขียนเป็น กร้ำกรุ่น ก็มี เช่น ลางพวกก็นุ่งห่มเปนแต่ศรีกร้ำกรุ่นอำปลัง (สามดวง).
กะหน็องกะแหน็งว. แปร่ง, ไม่ชัด, ฟังไม่ออก, (ใช้แก่การพูด), หน็องแหน็ง ก็ว่า.
ขุ่นว. มีลักษณะมัว ไม่ใส ไม่ชัดเจน.
เคลือบคลุมว. ไม่แจ่ม, ไม่กระจ่าง, ไม่ชัด, เช่น ข้อความเคลือบคลุม.
จุดบอดน. บริเวณที่เครื่องมือสื่อสารรับสัญญาณได้ไม่ชัด, บริเวณหลังลูกตาที่ไม่รับแสง, บริเวณที่ควรจะมองเห็นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ทางโค้งนี้มีจุดบอด ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อย ๆ, จุดของปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือแยกแยะได้อย่างชัดเจนอาจจะเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงสภาวะที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้.
ตะคุ่ม, ตะคุ่ม ๆว. ที่เห็นเป็นเงาดำ ๆ เพราะอยู่ในที่ที่แสงไม่พอหรือในระยะที่เห็นไม่ชัด.
ตะลาน ๑น. ชื่องูขนาดกลางชนิด Ptyas korros (Schlegel) ในวงศ์ Colubridae ตาโต ลำตัวสีน้ำตาลปลอด มีลายเล็กน้อยเห็นไม่ชัด นิสัยว่องไวปราดเปรียว ออกหากินตามพื้นดินในเวลากลางวัน ไม่มีพิษ, สิงตาโต หรือ ตาลาน ก็เรียก.
ตาพร่าว. อาการที่เห็นไม่ชัดเจน.
ตาฟางน. ตาที่มองอะไรเห็นไม่ชัดเจน.
ตาลายว. อาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดพร่าลายไปหมด.
ตีความวิเคราะห์ถ้อยคำ ข้อความ และความมุ่งหมายของบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อให้ทราบความหมายของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ.
รัว ๑, รัว ๆไม่ชัด, ไม่แจ่มแจ้ง, เช่น ข้อความรัว ภาพรัว ๆ เห็นรัว ๆ.
รั่ว ๒ว. อาการที่ไล่ไม้ตีระไปบนลูกระนาดทำให้เสียงบางเสียงขาดหายไป หรือไม่ชัดเจน เช่น เขาตีระนาดรั่ว.
ราง ๓, ราง ๆว. ไม่กระจ่าง, ไม่ชัดเจน, เช่น เห็นราง ๆ ภาพราง ๆ.
รำไรอาการที่เห็นไม่ชัดเต็มที่เพราะอยู่ในระยะไกลหรือมีอะไรบังเป็นต้น เช่น เห็นกระท่อมรำไรอยู่ในหมู่ไม้.
รุ่งสว่าง, รุ่งสางน. เวลาจวนสว่าง ยังแลเห็นอะไรไม่ชัด.
ไร ๆว. อาการที่มองเห็นอยู่ไกลลิบ ๆ ไม่ชัด เช่น เห็นทิวไม้อยู่ไร ๆ
ล้อเลียนก. เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น เช่น พูดทำเสียงล้อเลียนคนติดอ่างหรือคนพูดไม่ชัด แสดงกิริยาเดินขากะเผลกล้อเลียนคนขาเป๋.
ล่อแล่ก. พูดไม่ชัด, พูดไม่ได้ความ.
ลิ้นไก่สั้นว. อาการที่พูดอ้อแอ้หรือพูดไม่ชัดอย่างคนเมาเหล้าเป็นต้น.
ลิ้นแข็งว. อาการที่พูดออกสำเนียงได้ไม่ชัด, อาการที่พูดภาษาอื่นให้ชัดได้ยาก.
ลิ้นคับปากว. อาการที่พูดไม่ชัดเหมือนดังลิ้นโตจนคับปาก.
เลือน, เลือน ๆว. มัว ๆ, ไม่แจ่มแจ้ง, เช่น ภาพเก่าสีเลือนไปจนเห็นหน้าไม่ชัด มองเห็นเลือน ๆ, เฟือน ๆ เช่น ความจำเลือนไป.
เลือนรางว. ไม่ชัดเจน, พอระลึกได้บ้าง, เช่น ความจำชักเลือนรางไปบ้างแล้ว ตาไม่ดีมองเห็นภาพเลือนราง.
ว็อบแว็บ, ว็อบ ๆ แว็บ ๆว. อาการที่เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้าง เช่น วันนี้โทรทัศน์ไม่ดี เห็นภาพว็อบแว็บหลายตอน.
แว่วก. ได้ยินแต่ไม่ชัดแจ้ง เช่น มีข่าวแว่วมาว่าปีนี้จะได้เงินเดือนขึ้น, ได้ยินมาจากที่ไกล เช่น แว่วเสียงขลุ่ยมาจากชายป่า.
สายตายาวน. ความสามารถของนัยน์ตาที่มองเห็นชัดเฉพาะสิ่งที่อยู่ไกลเท่านั้น ส่วนสิ่งที่อยู่ใกล้มองเห็นพร่าไม่ชัดเจน ช่วยได้โดยสวมแว่นที่เป็นเลนส์นูน.
สายตาสั้นน. ความสามารถของนัยน์ตาที่มองเห็นชัดเฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้เท่านั้น ส่วนสิ่งที่อยู่ไกลมองเห็นพร่าไม่ชัดเจน ช่วยได้โดยสวมแว่นที่เป็นเลนส์เว้า.
สำเนียงน. เสียง, นํ้าเสียง, หางเสียง, วิธีออกเสียง, เช่น สำเนียงส่อภาษา สำเนียงไม่ชัด พูดภาษาไทยแต่สำเนียงเป็นฝรั่ง.
เสียงแตกพร่า, เสียงพร่าน. น้ำเสียงที่ไม่ชัดเจนแจ่มใส แหบเครือ ไม่สม่ำเสมอ คล้ายมี ๒ เสียงปนกัน เช่น เปิดวิทยุไม่ตรงคลื่น ทำให้เสียงแตกพร่า ฟังไม่รู้เรื่อง.
หูแว่วก. ได้ยินเสียงแผ่ว ๆ ไม่ชัดเจน
ไหว ๆว. อาการที่เคลื่อนไหวหรือพลิ้วไปมา เช่น ปลาแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหว ๆ ลมพัดธงสะบัดอยู่ไหว ๆ, อาการที่เคลื่อนไหวอย่างเห็นไม่ชัด เช่น เห็นคนร้ายวิ่งหนีเข้าไปในพงหญ้าอยู่ไหว ๆ.
อ้อมแอ้ม, อ้อมแอ้ม ๆ, อ้อม ๆ แอ้ม ๆว. ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก, (ใช้แก่กริยาพูด).
อ้อแอ้ว. อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการที่พูดไม่ชัดอย่างคนเมา.
อู้อี้ว. มีเสียงไม่ชัดเจนอย่างเสียงคนจมูกบี้หรือคนบ่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illusory promiseคำมั่นที่กำกวม, คำมั่นที่ไม่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non constat (L.)ไม่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-trivial solutionผลเฉลยไม่ชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น [นิวเคลียร์]
Anarthriaพูดไม่ออก, พูดจาไม่ชัดและช้า [การแพทย์]
Articulatory Disordersพูดไม่ชัด, การพูดไม่ชัด [การแพทย์]
Bizarreรูปร่างไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Dysarthriaพูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,อาการพูดลำบาก,พูดลำบาก,ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด,การพูดตะกุกตะกัก [การแพทย์]
ความสับสนความสับสน, สภาพการใช้สติสัมปะชัญญะ การรับรู้ หรือการคิด ที่ทำให้เกิดความลังเล ไม่แน่ใจ เกิดความไม่ชัดเจน ยุ่งเหยิง วุ่นวายของอารมณ์หรือความคิด จนแสดงออกทางกาย เช่น ประหม่้า กระวนกระวาย สั่น หรือแสดงให้เห็นถึงระดับวุฒิภาวะของบุคคลนั้น โดยเฉพาะเรื่องกาลเวลา สถานที่ แล [สุขภาพจิต]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
near-sightedness [myopia]สายตาสั้น, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตายาว (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาห่างกว่า ปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนกว่าปกติ จึงทำให้มองดูวัตถุระยะไกลไม่ชัด เพราะภาพของวัตถุไปตกหน้าจอตา แต่มองดูวัตถุระยะใกล้ได้ชัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
microscopeกล้องจุลทรรศน์, อุปกรณ์ที่ใช้ส่องดูวัตถุขนาดเล็กซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัด  โดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและช่วยให้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
far-sightedness [presbyopia]สายตายาวแบบคนสูงอายุ, สายตาของผู้สูงอายุซึ่งกล้ามเนื้อตาหรือเลนส์ตาขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับเลนส์ตาให้โค้งนูนได้ปกติตามต้องการ จึงมองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจน (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตหถุได้ชัดเจนในระยะใกล้สุด 25 เซนติเมตร)  แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
night blindnessตาบอดกลางคืน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Localized, Poorlyบอกตำแหน่งหรือขอบเขตไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Murmur, Muffledเสียงเบาลงไม่ชัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tests are inconclusive.นั่นมัน ผลทดสอบไม่ชัดเจน Joy (2008)
Wasn't that obvious when you caught me stealing your grain?นั่นมันยังไม่ชัดอีกรึเมื่อเจ้าจับข้าตอนที่กำลังขโมยเมล็ดของเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm not sure. I didn't see it clearly.ฉันไม่แน่ใจนัก ฉันเห็นมันไม่ชัดเจน Excalibur (2008)
Even with my vision clouded,ถึงแม้ว่าข้าจะมองเห็นได้ไม่ชัด Cloak of Darkness (2008)
Isn't it obvious?มันไม่ชัดเจนเหรอ Heartbreak Library (2008)
Certainly, Lu.ไม่ชัดThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Isn't it evident from him having saved your daughter?มันไม่ชัดเจนหรอกหรือที่เขา ช่วยลูกสาวของพ่อเอาไว้? Episode #1.9 (2008)
unclear.ยังไม่ชัด 24: Redemption (2008)
I'm sorry.(ฟังไม่ชัดBedtime Stories (2008)
Invisible and indivisible That fire you ignitedมองไม่ชัดและแยกไม่ออก เธอได้จุดไฟฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Visions so insaneมองได้ไม่ชัด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Your light is ultraviolet Visions so insaneแสงของเธอคืออัลตร้าไวโอเล็ต มองเห็นไม่ชัด Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So, it's pretty grainy.ภาพไม่ชัดเลย Eagles and Angels (2008)
Fuzzy, though. The whole damn thing's fuzzy.มันไม่ชัด แม่ง มันไม่ชัดเลย Eagles and Angels (2008)
- No clear goals.เป้าหมายไม่ชัดเจน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- So you won't mind telling me. - Isn't it obvious?ไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยซิ ยังไม่ชัดอีกเหรอ ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Unclear, sir.- ไม่ชัดเจนครับ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
(indistinct chattering)ที่พูดไม่หยุดไม่ชัดเจน Fighting (2009)
(indistinct)ไม่ชัดคลุมเครือ Fighting (2009)
The results were inconclusive.ผลยังสรุปได้ไม่ชัดเจน I Knew You Were a Pig (2009)
Patty, what I'm reading is speculative. It may not be enough.แพตตี้,สิ่งที่ผมกำลังอ่านนี่มันไม่ชัดเจน ผมคิดว่าอาจจะยังไม่พอ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
He probably didn't get a good look at me.เขาคงจะมองเห็นฉันไม่ชัด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
It's, uh, lightened the work detail.มันเอ่อ เวลาทำงานมันเห็นได้ไม่ชัดเจน Na Triobloidi (2009)
I'm getting some kind of weird interference.มันเหมือนคลื่นไม่ชัด Chuck Versus the Suburbs (2009)
It was dark, you did not.มันมืด คุณอาจเห็นไม่ชัด Never Let Me Go (2009)
So what you're doing right now is called blurring the lines.รู้ล่ะ ที่นายกำลังทำให้เส้นแบ่งไม่ชัดเจน Pilot (2009)
An unprecedented amount of power is required... [lecture starts to blur, and Jackson's voice overlaps] ...Mysterious ninth chevron...สัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องการพลังงาน... [การบรรยายเริ่มไม่ชัดเจน, แจ๊คสัน พูดซ้ำไปซ้ำมา] สัญลักษณ์ลึกลับทั้ง เก้าตัว Air: Part 1 (2009)
It's not clear what happened.ที่เกิดขึ้นมันไม่ชัดเจน Time (2009)
If I have not been clear about how I feel about you, I apologize for any ambiguity.ถ้าฉันยังไม่ชัดอีกว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณ If It's Only in Your Head (2009)
for my family. - exactly.พวกนั้น ทำให้แกคิดอะไรได้ไม่ชัดเจน The Getaway (2009)
Yeah, well, I can't yet.ใช่ อืม ฉันก็ยังไม่ชัด Fracture (2009)
It's making me foggy.มันทำให้สมองฉันไม่ชัดเจน Pilot (2009)
Isn't it obvious?มันยังไม่ชัดเจนพอหรอ? The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Every question gets a vague non-answer.ทุกคำถามไร้คำตอบ ไม่ชัดเจน You're Undead to Me (2009)
You could easily kill somebody, and then you have to carry that with you for the rest of your life, which, if I haven't made clear, is eternity.คุณอาจจะฆ่าใครบางคน แล้วก็ต้องทุกข์ทนกับเรื่องนั้น ไปตลอดชีวิต ซึ่ง ถ้าผมยังพูดไม่ชัดเจน มันคือชั่วนิรันดร์ Haunted (2009)
Was I not clear?ไม่ชัดอีกหรรือ Would I Think of Suicide? (2009)
I've got this vague memory...มันเป็นความทรงจำที่ คลุมเคลือไม่ชัดเจน... .. The Sins of the Father (2009)
I would do anything for even the vaguest memory.ข้าจะทำทุกอย่าง แม้มันจะเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่ชัดเจน The Sins of the Father (2009)
Maybe I'm not making myself clear.- บางทีผมยังพูดออกไป ยังไม่ชัดเจน A561984 (2009)
I can't see you clearly lately.วันนี้ผมมองเห็นคุณไม่ชัดเลย Postman to Heaven (2009)
Does that not show you that I care?นั่นยังไม่ชัดอีกเหรอว่าผมแคร์คุณ ? Watchmen (2009)
But what you have seen clearly, is not it? The things continue to change.แต่เธอมองเห็นไม่ชัดใช่ใหม อะไรๆ เปลี่ยนไปเรื่อย Push (2009)
-I don't want to hear it, Jarvis.ยังไม่ชัดเจนถึงผลกระทบ ฉันไม่อยากฟัง! Iron Man 2 (2010)
I woke you up? Harry, wait. You're going in and out.คุณนอนอยู่เหรอ แฮร์รี่ เดี๋ยว เสียงคุณไม่ชัดSex and the City 2 (2010)
If I did not clear with foreignersหรือเจ้ายังฟังไม่ชัดเจน Ip Man 2 (2010)
Loss of motor skills, blurry vision... and if it was a behavioral experiment, I mean, there'd... be a point.เสียทักษะการเคลื่อนไหว\มองเห็นไม่ชัด แล้วถ้าเราถูกจับมาทดลองพฤติกรรม\มันน่าจะ ต้องมีเหตุผล Predators (2010)
- Hold on! I can't hear you.- ได้ยินไม่ชัดเลย Buried (2010)
I'm sorry, you're breaking up, jack.ขอโทษครับ สายคุณ ไม่ชัดเจน แจ็ค Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
So, the footage s pretty rough, as you saw, so I ran an application to counteract the motion of the camera with opposite movement.ภาพบันทึกที่ไม่ชัด ตอนที่คุณเห็น ฉันได้เพิ่มโปรแกรม ตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล้องที่จับภาพเคลื่อนไหว คนละด้านกัน The X in the File (2010)
Dr. Knowles seems to be a little vague on what happened.คุณหมอโนวส์ ดูเหมือนว่าจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ชัดเจนนัก Turning and Turning (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiguous[ADJ] ที่ไม่ชัดเจน, See also: เคลือบคลุม, คลุมเครือ, ไม่กระจ่าง, Syn. obscure, vague, Ant. clear, explicit
babble[VT] พูดอ้อแอ้, See also: พูดไม่เป็นภาษา, พูดไม่ชัด, Syn. drivel, gibber, wander
babbler[N] คนที่พูดไม่ชัด
bleary[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. blurred
bleary[ADJ] มองเห็นไม่ชัดเจนเพราะง่วง
blur[N] ความพร่ามัว, See also: ความเลือนราง, ความไม่ชัดเจน, ความมัว
blur[VT] ทำให้คลุมเคลือ, See also: ทำให้ไม่ชัดเจน
cloudy[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. vague, indistinct, Ant. clear
cryptic[ADJ] กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. hidden, obscure
cryptically[ADV] อย่างกำกวม, See also: อย่างไม่ชัดเจน, Syn. obscurely
dark[ADJ] ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
discern[VT] เข้าใจกระจ่าง [แก้ไขโดยทีมงาน Longdo], See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด, Syn. descry, distinquish, see, Ant. misunderstand, miss the point
fog[VI] คลุมเครือ, See also: มืดมน, ไม่ชัดเจน, Ant. clear
gabble out[PHRV] รีบพูดหรือรีบบอก (บางสิ่ง) อย่างไม่ชัดเจน
get out of[PHRV] ไม่ชัดเจน, See also: มัว, Syn. go out of
get out of[PHRV] ไม่ชัดเจน, See also: มัว, Syn. go out of
go out of focus[IDM] (ภาพ)ไม่ชัดเจน, See also: ออกนอกจุดโฟกัส
hard of hearing[IDM] ไม่ค่อยได้ยิน, See also: ได้ยินไม่ชัด
haziness[N] ความขมุกขมัว, See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน, Syn. obscureness, unclearness
hazy[ADJ] พร่ามัว, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. cloudy, obscure, unclear, Ant. clear, distinct, unclouded
indeterminate[ADJ] ซึ่งไม่แน่ชัด, See also: คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, Syn. indefinite, vague, Ant. definite, determinate, obvious
indetermination[N] ความไม่แน่ชัด, See also: ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดเจน, Syn. indefiniteness, vagueness, Ant. definiteness, obviousness
indistinct[ADJ] คลุมเครือ, See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน, Syn. blurred, fuzzy, unclear, Ant. clear
indistinctly[ADV] อย่างคลุมเครือ, See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน, Syn. fuzzily, obscurely, unclearly, Ant. clearly
indistinctness[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง, Syn. blur, dimness, fuzziness, Ant. clearness
inexplicit[ADJ] ซึ่งไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, Syn. ambiguous, uncertain
lisp out[PHRV] พูดไม่ชัด (แบบเด็กพูด), See also: พูดอ้อแอ้, พูดใช้เสียงแบบเด็กๆ
lisp[VI] พูดไม่ชัด (เหมือนเด็ก)
misty[ADJ] ไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, Syn. obscure, vague
muffled[ADJ] ซึ่งได้ยินไม่ชัด
mumble[VI] พูดพึมพำ, See also: พูดอู้อี้, พูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur, Ant. articulate
mumble[N] คำพูดอู้อี้, See also: การพูดพึมพำ, การพูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur
mumbler[N] ผู้พูดพึมพำ, See also: ผู้พูดไม่ชัด
muzzy[ADJ] เลือนราง, See also: ไม่ชัดเจน, ขุ่นมัว, Syn. blurred, foggy, fuzzy, hazy, dull
nebulous[ADJ] คลุมเครือ, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. unclear, vague
oblique[ADJ] อ้อมๆ, See also: ไม่ตรงประเด็น, ไม่ชัดเจน, ไม่ตรงจุด, Syn. indirect, roundabout, Ant. direct, straightforward
obscure[ADJ] คลุมเครือ, See also: ที่ไม่กระจ่าง, ที่ไม่ชัดเจน, Syn. vague, ambiguous, indistinct, Ant. clear, apparent
obscure[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน, Syn. hide, conceal, Ant. reveal
obscurity[N] ความไม่ชัดแจ้ง, See also: ความไม่กระจ่าง, ความคลุมเครือ, Syn. vagueness, indistinctness, Ant. clearness, clarity
opacity[N] สภาพที่คลุมเครือ, See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน, Syn. opaqueness, Ant. transparency
opacity[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, Syn. obscurity
clear as mud[SL] ไม่กระจ่าง, See also: ไม่ชัดเจน
shadiness[N] ความเป็นเงามืด, See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน, Syn. darkness
shadowy[ADJ] คล้ายเงา, See also: มีร่มเงา, ไม่ชัดเจน, สลัว, มืดมัว, Syn. dim, cloudy
shady[ADJ] เต็มไปด้วยร่มเงา, See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย, Syn. dusky, sheltered
slur[VI] พูดไม่ค่อยชัด, See also: ออกเสียงไม่ชัด, พูดอ้อแอ้
slur[VT] พูดไม่ค่อยชัด, See also: ออกเสียงไม่ชัด, พูดอ้อแอ้
slur[N] การออกเสียงไม่ชัด, See also: การพูดไม่ชัด
thick[ADJ] ที่ไม่ชัดเจน, See also: (เสียง) ห้าว, พร่า, Syn. obstructed, Ant. clear
unclear[ADJ] ซึ่งไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, กำกวม, Syn. ill-defined, cloudy, dark, Ant. clear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
babble(แบบ'เบิล) vt.,vi. พูดไม่ชัด,พูดพล่าม,พูดไม่เป็นสาระ,พูดจ้อ,เปิดเผยความลับ n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ,ถ้อยคำไม่เป็นสาระ
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
confusing(คันฟิว'ซิง) adj. ไม่ชัด,ยุ่ง,สับสน,งงงวย., See also: confusingly adv. ดูconfusing, Syn. complex
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
gibber(กิบ'เบอะ) vi.,n. (การ) พูดไม่ชัด,พูดโง่ ๆ ,สนทนา., Syn. gibberish,babble
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
indefinite(อินเดฟ' ฟินิท) adj. ไม่มีกำหนด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่ชัดแจ้ง., See also: indefinitely adv. indefiniteness n., Syn. imprecise, inexact ###A. precise, exact
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain
inexplicit(อินอิคซฺพลิส'ซิท) adv. ไม่ชัดเจน,คลุมเครือ., See also: inexplicitly adv. inexplicitness n.
inner(อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น., See also: innerness n., Syn. internal
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
misty(มิท'ที) adj. มีหมอกคลุม,พร่ามัว,ไม่ชัด, See also: mistily adv. mistiness n.
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky,dark,gloomy,obscure
murmur(เมอ'เมอ) n. เสียงพึมพำ,การบ่น,การบ่นอุบอิบ,เสียงเต้นของหัวใจที่มีลิ้นผิดปกติที่ได้ยินผ่านเครื่องฟันเสียง (stethoscope) vi. ทำเสียงต่ำที่ไม่ชัดเจน,บ่น,บ่นอุบอิบ. vt. บ่น., See also: murmurer n. murmuring adj. murmuringly adj.
murmurous(เมอ'เมอเริส) adj. ซึ่งบ่นอุบอิบ,เต็มไปด้วยเสียงต่ำต่อเนื่องกันที่ไม่ชัด
nebulous(เนบ'บิวลัส) adj. ไม่ชัด,คลุมเครือ,คล้ายเมฆ,ยุ่งเหยิง, See also: nebulousness n., Syn. hazy,indistinct
nubulated(เนบ'บิวเลทิด) adj. ไม่ชัด
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
obtuse(อังทิวชฺ') adj. ทื่อ,ไม่คุม,ทึ่ม,คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,ไม่รุนแรง, (เสียง) ต่ำ,เป็นมุมป้าน, Syn. blunt,dull
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ
shadowy(แชด'โดวี) adj. คล้ายเงา,มีร่มเงา,ไม่ชัดเจน,ไม่แน่นอน,สลัว,มืดมัว,จินตนาการ, See also: shadowiness n.
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา,เป็นเงามืด,ให้ร่มเงา,มืด,สลัว,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,น่าสง-สัย,เลว, See also: shadily adv. shadiness n.
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน,มีรอยเปรอะ,มีรอยด่างพร้อย,สกปรก,มีควันพุ่งโขมง,เลอะเลือน,ไม่ชัดเจน, Syn. smeared,smeary
tenebrous(เทน'นะบรัส) adj. มืด,มืดครึ้ม,ไม่ชัด,คลุมเครือ.
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
twilight(ทไว'ไลทฺ) n. แสงรุ่งอรุณ,รุ่งอรุณ,สายัณห์,ระยะเวลาตกอับ,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ความเคลือบคลุม. adj. เกี่ยวกับรุ่งอรุณ,คลุมเครือ,ขลุกขมัว,ไม่ชัดเจน,ไม่รู้จริง
undistinguished(อัน'ดิสทิง'กวิ?ดฺ) adj. ไม่ได้แยกแยะ,ไม่ได้ทำให้แตกต่าง,ธรรมดา,ไม่ชัดเจน, Syn. indistinguishable,undetected
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
gibber(n) การพูดพล่อยๆ,การพูดไม่ชัด,การพูดตะกุกตะกัก
gibber(vi) พูดพล่อยๆ,พูดไม่ชัด,พูดตะกุกตะกัก
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
hazy(adj) มีหมอก,มืดสลัว,ไม่ชัด,สลัว
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง,ไม่ชัด,คลุมเครือ
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
slur(vi) เขียนติดกัน,พูดไม่ชัด,พูดทอดเสียง
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unclear (n) ไม่ชัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top