ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใบขับขี่*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใบขับขี่, -ใบขับขี่-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบขับขี่(n) driver's licence, See also: driving licence, Syn. ใบอนุญาตขับขี่, Example: ช่วงนี้ตำรวจทุกพื้นที่จะตรวจใบขับขี่ของผู้ใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งกองทะเบียนกรมตำรวจออกให้แก่ผู้สอบกฎจราจรได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถ.
สอบใบขับขี่ก. สอบเพื่อแสดงว่ามีความรู้ในกฎจราจรและสามารถขับขี่ยานยนต์ได้.
ขับขี่ว. เรียกใบอนุญาตให้ขับรถได้ ว่า ใบขับขี่.
ขาดอายุก. พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ใบขับขี่ขาดอายุ.
ใบแผ่นเอกสารหรือหนังสือสำคัญต่าง ๆ เช่น ใบขับขี่ ใบทะเบียน
ใบลักษณนามสำหรับใช้เรียกผลไม้ ภาชนะ เครื่องใช้บางอย่าง หรือแผ่นเอกสาร เช่น มะม่วง ๒ ใบ ถ้วย ๓ ใบ ตู้ ๔ ใบ ใบขับขี่ ๕ ใบ.
ใบอนุญาตขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตสำหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง, (ปาก) ใบขับขี่.
ยึดเข้าครอบครอง เช่น ยึดพื้นที่, ใช้อำนาจกฎหมายริบเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา เช่น ยึดใบขับขี่ ยึดทรัพย์.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you have a license.หวังว่าท่านคงมีใบขับขี่นะ Oh, God! (1977)
May I see your license, please?ผมขอดูใบขับขี่ของคุณได้ไหม The Blues Brothers (1980)
Elwood, we show your license currently under suspension.เอลวุด พวกเราเห็นใบขับขี่ของคุณ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว The Blues Brothers (1980)
Those cops took your license away.ตำรวจเหล่านั้นเอาใบขับขี่ของคุณไป The Blues Brothers (1980)
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม Goodfellas (1990)
Let me see your driver's permit.ดูฉันสิ มีใบขับขี่มั้ย. Hocus Pocus (1993)
He's John Peterson. Valid ID. Car's registered to...เขาชื่อจอห์น ปีเตอร์สัน ใบขับขี่ถูกต้อง Heat (1995)
We have got 60 CD changer for you.แถมเครื่องเล่นซีดี 6 แผ่นให้คุณด้วย สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือใบขับขี่ The Jackal (1997)
- There'll be nothing left of your face.กูจะเก็บใบขับขี่ไว้ Fight Club (1999)
But... I did support you when you got your license.แต่ยังช่วยคุณตอนสอบใบขับขี่ American Beauty (1999)
Mr. Luthor may I see your driver's license, please?มิสเตอร์ลูเธอร์ครับ... เอ่อ ..ผมขอดูใบขับขี่คุณหน่อยได้ไหมครับ? X-Ray (2001)
This signature doesn't match our records. I just need to verify your ID.ลายเซ็นต์ของคุณไม่ตรงกับที่เรามีครับ เลยต้องขอดูใบขับขี่คุณหน่อย X-Ray (2001)
Driver's license, passport, social security number, bank account, will all be erased.ทั้งใบขับขี่, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม, บัญชีธนาคารทั้งหมด ฉันจะลบทิ้งแบบไม่ให้เหลือซาก X-Ray (2001)
Let me see your license and registration.ขอดูใบขับขี่ด้วยครับ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I'm afraid I'm gonna need to see your driver's license.ผมต้องการตรวจใบขับขี่ Inspector Gadget 2 (2003)
And driving without a license.และขับโดยไม่มีใบขับขี่ Inspector Gadget 2 (2003)
- She doesn't have a driver's permit. - Dad!นี่ๆ ๆ แกยังไม่มีแม้แต่ใบขับขี่นะ Bringing Down the House (2003)
I'll need your license and registration.ขอตรวจใบขับขี่กับทะเบียนรถด้วย. 11:14 (2003)
I don't have my license on me.พอดีว่าใบขับขี่ไม่อยู่กับผมน่ะ. 11:14 (2003)
It's unlawful to operate a motor vehicle without a license.ขับรถไม่พกใบขับขี่มันผิดกฏหมายนะคุณ. 11:14 (2003)
Mr. Levine... your license to drive was revoked three months ago... following a D.U.l. charge.คุณเลอไวน์... ใบขับขี่คุณถูกยึดเมื่อสามเดือนที่แล้ว... ข้อหาเมาแล้วขับ. 11:14 (2003)
How the fuck did you pass your driving test?มึงสอบใบขับขี่ผ่านได้ไงวะเฮ้ย? 11:14 (2003)
I need to see your registration and insurance.ขอดูใบขับขี่ และประกันด้วยครับ Crash (2004)
I'm gonna need to see your driver's license and registration.ผมขอดู ใบขับขี่และเอกสารเจ้าของรถ Crash (2004)
You don't even have a license!เธอไม่มีแม้กระทั่งใบขับขี่นี่ Romance of Their Own (2004)
When I turned 1 8... he told me to get a driver's license.ตอนผมอายุ 18 พ่อบอกให้ผมไปสอบใบขับขี่ Everybody Has a Little Secret (2004)
When I came home with my license, this car was there...พอกลับมาที่บ้านพร้อมใบขับขี่ รถคนนี้ก็อยู่ที่นั่น... Everybody Has a Little Secret (2004)
I don't have a license.ผมไม่มีใบขับขี่หรอก Love So Divine (2004)
I'll keep driving. I don't care if I lose my license.ฉันจะขับรถหนี ฉันไม่สนใจหรอกถ้าจะต้องถูกยึดใบขับขี่รถ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Jack Rippner. Credit card, license.แจค ริปเปอร์ เครดิตการ์ด ใบขับขี่ Red Eye (2005)
Haven't you had your license for just one year?ไม่ใช่ว่านายเพิ่งได้ใบขับขี่มาปีนึงเองเรอะ? Initial D (2005)
Forget it. I don't blame you.ช่างมันเถอะ ฉันไม่ว่าอะไรหรอก ยังไงเราก็ได้ใบขับขี่มาพร้อมกันนี่ Initial D (2005)
I'll get a driver's license as soon as I graduate.ฉันจะสอบเอาใบขับขี่ทันที่ที่เรียนจบ Voice (2005)
You don't even have a license.คุณไม่มีใบขับขี่ Sad Movie (2005)
Uh- Uh, 5'10", according to his driver's licence.เอ่อ... เอ่อ 1.5 ฟุต ตามที่ระบุไว้ในใบขับขี่เขา Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Do you even have a driver's license?- คุณมีเคยใบขับขี่งั้นเหรอ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Yes, I have a license.- ใช่ ผมมีใบขับขี่ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
I have a license.ใบขับขี่ผมก็มี. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Give me your driver's license and registration.ขอดูใบขับขี่กับทะเบียนรถครับ The Wicker Man (2006)
Once I got my license, I practically lived up here.ครั้งหนึ่ง ฉันได้ใบขับขี่ ฉันลองขึ้นมาบนนี้ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
The day I got my license is the day I got my first speeding ticket.ในวันที่ฉันได้ใบขับขี่ คือวันที่ฉันได้ ตั๋วแห่งความเร็ว ของฉัน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Let me see your license and registration please?ขอดูใบขับขี่กับทะเบียนรถหน่อยครับ? Scan (2006)
The thing is, I, uh...ใบขับขี่เหรอ ผม เอ่อ... Scan (2006)
Check her license.ขอดูใบขับขี่เธอสิ 200 Pounds Beauty (2006)
Check her license!ขอดูใบขับขี่สิ! 200 Pounds Beauty (2006)
I knew she didn't have a license.ฉันว่าแล้ว ว่าเธอไม่มีใบขับขี่ 200 Pounds Beauty (2006)
Circulate his dmv photo.กระจายรูปจากใบขับขี่เขาไปให้ทั่ว The Dark Defender (2007)
Serizawa... you got a license to drive that thing?เซริซาว่า นายมีใบขับขี่เเล้วหรอ Crows Zero (2007)
Here's my driving license.นี่งัย ใบขับขี่ของผม Om Shanti Om (2007)
You got your license, right? To fly one of these things...คุณมีใบขับขี่ใช่มั้ย / สำหรับขับไอ้นี่ Live Free or Die Hard (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขับขี่[bai khapkhī] (n, exp) EN: driver's licence  FR: permis de conduire [ m ]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
การสอบใบขับขี่[kān søp bai khapkhī] (n, exp) EN: driving test
สอบใบขับขี่[søp bai khapkhī] (v, exp) FR: passer le permis de conduire
สอบใบขับขี่ตก[søp bai khapkhī tok] (v, exp) EN: fail driving test  FR: rater le permis de conduire

German-Thai: Longdo Dictionary
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Führerschein { m }(n) ใบขับขี่
Führerschein { m }(n) ใบขับขี่
Führerschein { m }(n) ใบขับขี่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top