ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใจคอ*

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจคอ, -ใจคอ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจคอ[N] mind, See also: heart, disposition, Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย, Example: ผู้หญิงและผู้ชายมีรูปร่างและใจคอแตกต่างกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจคอน. จิตใจ, อัธยาศัย, อารมณ์, บางทีใช้ในทางร้ายก็มี เช่น ใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งช่องไปได้หรือ.
น้ำใสใจคอน. น้ำใจที่แท้จริง (มักใช้ในทางดี) เช่น เขาเป็นคนมีน้ำใสใจคอโอบอ้อมอารี.
นิสัยใจคอน. อัธยาศัย, นิสัยที่เกิดจากใจจริง เช่น นิสัยใจคอมีเมตตากรุณา นิสัยใจคอโหดเหี้ยมทารุณ.
คับแคบว. ไม่กว้างขวางพอ เช่น บ้านคับแคบ, ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น ใจคอคับแคบ.
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ก. ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของมารดา, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ก็ว่า.
ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ก. ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของมารดา, ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ก็ว่า.
ถ่ายแบบถอดแบบ, ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา, เช่น ถ่ายแบบพ่อ ถ่ายแบบแม่.
น้ำใจน. ใจแท้ ๆ, ใจจริง, ความรู้สึกนึกคิดจริง ๆ, เช่น อยู่ด้วยกันไม่นานก็เห็นนํ้าใจว่าเขาเป็นคนอย่างไร, ความจริงใจ เช่น เราเห็นว่าเขามีน้ำใจกับเรา ไม่เคยหลอกลวงเราเลย, นิสัยใจคอ เช่น นํ้าใจชาย นํ้าใจหญิง, ความเอื้ออาทร เช่น เขาเป็นคนมีนํ้าใจ เธอช่างแล้งนํ้าใจ.
บอกยี่ห้อก. แสดงกิริยาท่าทีหรือคำพูดให้รู้ว่ามีลักษณะนิสัยใจคอหรือชาติตระกูลเป็นอย่างไรเป็นต้น.
ป่วนปั่นก. เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ เช่น ทะเลป่วนปั่น, สับสนวุ่นวายผิดปรกติ เช่น ใจคอป่วนปั่น ท้องป่วนปั่น บ้านเมืองป่วนปั่น, ปั่นป่วน ก็ว่า.
ปั่นป่วนก. เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ เช่น ทะเลปั่นป่วน, สับสนวุ่นวายผิดปรกติ เช่น ใจคอปั่นป่วน ท้องปั่นป่วน บ้านเมืองปั่นป่วน, ป่วนปั่น ก็ว่า.
มั่นคงไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เช่น ใจคอมั่นคง.
ยักษ์มักกะสันน. ผู้มีใจคอดุร้าย.
รวนเรว. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน เช่น จิตใจรวนเร ใจคอรวนเร, เรรวน ก็ว่า.
รู้ใจก. รู้อัธยาศัยใจคอว่าเป็นอย่างไร หรือชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เช่น ลูกน้องรู้ใจนาย, รู้เส้น ก็ว่า.
เรรวนว. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน เช่น จิตใจเรรวน ใจคอเรรวน, รวนเร ก็ว่า.
ลมไม่ดีก. ใจคอหงุดหงิดไม่เป็นปรกติ.
ลมเสียก. ใจคอขุ่นมัวหรือรู้สึกโกรธ.
โลเลว. ไม่แน่นอน (มักใช้แก่นิสัยใจคอ) เช่น มีจิตใจโลเล, ไม่อยู่กับร่องกับรอย (มักใช้แก่กริยาพูด) เช่น พูดจาโลเล.
วิมนว. ใจคอวิปริต, เคลือบแคลง
หดหู่ก. ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน, สลดใจ, เช่น เห็นสภาพบ้านเมืองทรุดโทรมแล้วใจคอหดหู่.
หนักแน่นไม่โกรธง่าย เช่น เขาเป็นคนใจคอหนักแน่น ไม่โกรธใครง่าย ๆ
อัชฌานิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน.
อัชฌาสัยนิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน
อัธยาศัย(อัดทะยาไส) น. นิสัยใจคอ เช่น เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี Rebecca (1940)
Things my heart still needs to knowดังที่ใจคอยเฝ้าจะรู้ Anastasia (1997)
Morgan, why don't you jerk off in your own fuckin' house. That's fuckin' filthy.นี่ใจคอแกจะคิดไม่กลับบ้านกลับช่อง มั่งเรอะ อยู่ก็สกปรกมากเลย Good Will Hunting (1997)
I know you've been melancholy.ฉันรู้ว่าเธอใจคอเหี่ยวแห้ง Titanic (1997)
- No. The concept's become crystal clear.-ไม่ล่ะ ผมเข้าใจคอนเซ็บท์ของมันแจ่มแจ้งแล้วล่ะ Hope Springs (2003)
These are dangerous days, if you believe the talk.ทุกวันนี้ใจคอไม่ค่อยดี ถ้าที่เขาลือกันมันจริง The Chronicles of Riddick (2004)
Shouldn't you be helping me?ใจคอคิดจะไม่ช่วยกันบ้างหรอเนี่ย My Little Bride (2004)
I got a bad feeling, Llewelyn.ฉันรู้สึกใจคอไม่ดีเลย เลเวลิน No Country for Old Men (2007)
You ever get a voice inside nagging at you?คุณเคยมีเสียงพูดในใจคอยจี้คุณบ้างมั้ย? I Had a Dream (2008)
So how long were you gonna keep me waiting?ใจคอจะให้ผมรอ นานขนาดไหนกัน? Duplicity (2009)
I told you, numbnuts. This guy's OG.ฉันบอกนายแล้ว ไร้ความรู้สึก หมอนี่ใจคอโหดเหี้ยม Bit by a Dead Bee (2009)
Quite frankly, it's scaring the hell out of me and your mother.บอกตามตรง มันทำให้พ่อกับแม่ของลูกใจคอไม่ดี The Twilight Saga: New Moon (2009)
You can always depend on constance to snare some wunderkind.เธอสามารถเชื่อใจคอนสแตนซ์แล้วใส่ร้ายเด็กอัจฉริยะได้นะ The Age of Dissonance (2009)
Try not to fight with the concertmaster, okay?พยายามอย่าไปขัดใจคอนเสิร์ตมาสเตอร์นะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You will need to understand that computer if you want to get the Intersect out of your head.นายต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์นั่น ถ้านายอยากเอาอินเตอร์เซก ออกจากหัว Chuck Versus the Predator (2009)
Yeah, well, I'm in a bad mood.ดีเหมือนกัน ฉันก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดี Watchmen (2009)
Aren't we just so bad-ass?เราไม่ใ่ช่พวกใจคอ งี่เง่าไปหน่อยเหรอ? This Is Why We Stay (2010)
No, no, sir. His Majesty's quieter now.และนิสัยใจคอ ทุกครั้งที่พระบิดา ไม่ทรงโปรดพฤติกรรมของพระองค์ The King's Speech (2010)
I know, but I feel terrible.ฉันรู้ แต่ฉันใจคอไม่ดีเลย Insidious (2010)
That and understanding computersเรื่องนี้กับการเข้าใจคอมพิวเตอร์ Basic Genealogy (2010)
Are you really threatening a representative of the Mexican government?ใจคอคุณจะขู่ตัวแทน ของรัฐบาลเม็กซิโกเลยเชียวเหรอ Spider and the Fly (2010)
You are a small, small, petty man.พี่นี่เป็นคนที่ใจคอคับแคบมาก Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Hmm, we'd better get back to slaughtering people in the name of God.ฮืมม เราควรกลับไปแสร้งเป็น\\\ พวกใจคอโหดเฮี้ยมกันดีกว่า ในพระนามของพระเจ้า Everybody Wants to Rule the World (2012)
I am frightened for my husband.ข้าใจคอไม่ดีเรื่องสามีของข้า All Change (2013)
You'd make a fantastic Brick.นายเป็นคนใจคอมั่นคงมาก Sadie Hawkins (2013)
Oh... we became close because you became tolerable, but now you've got that weird naked boyfriend and that weird Legion of Sycophants.โอ้... เราสนิทกัน เพราะเธอใจคอดีขึ้น Diva (2013)
No offense, but I don't think he's into Katie for her personality.อย่าว่ากันนะ แต่ฉันว่าเขาไม่ได้ชอบเคธี่ เพราะนิสัยใจคอ Happy Endings (2013)
You've got the right temperament for it.นิสัยใจคอเจ้าให้ Breaker of Chains (2014)
After nearly a year at sea the temperaments of our captain.เกือบหนึ่งปีหลังจากที่ทะเล นิสัยใจคอของกัปตันของเรา In the Heart of the Sea (2015)
Conrad has this side to him that realizes...ในใจคอนราดรู้สึกว่า Meru (2015)
You're gonna leave me all alone here with less-angry Rosie O'Donnell?ใจคอแกจะทิ้งฉันไว้ กับยัยโคถึกพลังช้างสารเรอะ? Deadpool (2016)
How can an apothecary be evil-tempered but right-thinking?ทำไมหมอยาใจคอหยาบช้า แต่มีความคิดที่ชอบธรรม A Monster Calls (2016)
We are not the most natural fit, are we?นิสัยใจคอเราไม่เข้ากันเลย จริงไหม A Monster Calls (2016)
I am starting to have profound regrets about our arrangement.เริ่มใจคอไม่ดีแล้วที่รับหน้าให้ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
I have a bad feeling about this.ใจคอไม่ดียังไงไม่รู้ Smurfs: The Lost Village (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition   FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
นิสัยใจคอ[n.] (nisaijaikhø) FR: caractère [m] ; tempérament [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
disposition[N] นิสัย, See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์, Syn. character, mood temperament
get the creeps[IDM] รู้สึกหวาดกลัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกใจคอไม่ค่อยดี
get the willies[IDM] หวาดกลัว, See also: ขยาด, ใจคอไม่ดี
on pins and needles[IDM] วิตกกังวล (คำไม่เป็นทางการ), See also: อกสั่นขวัญแขวน, ใจคอไม่ดี
melancholy[ADJ] เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
mettle[N] อุปนิสัยใจคอ, See also: นิสัย
mood[N] อารมณ์, See also: ใจคอ, Syn. temper, humor, disposition
temperament[N] อารมณ์, See also: การแสดงออกทางอารมณ์, นิสัยใจคอ, Syn. disposition, temper, mood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
mood(มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง,อารมณ์,ใจคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
grouch(vi) ไม่สบายใจ,มีใจคอหงุดหงิด,บ่น,ไม่พอใจ
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top