Search result for

*โสเภณี*

(189 entries)
(0.2689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โสเภณี, -โสเภณี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน
ซ่องโสเภณี[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่อง, Example: ภาคอีสานดารดาษไปด้วยซ่องโสเภณี, Count unit: ซ่อง, Thai definition: สถานให้บริการทางเพศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นครโสเภณี(นะคอน-) น. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี เช่น ให้หากระลาการไปสั่งว่าอีมีเปนคนชั่ว ครั้นถามอีมี ๆ รับว่าเปนคนนครโสเภณีต้นสาเกแต่แผ่นดินหลัง (สามดวง), โสเภณี หญิงโสเภณี หญิงนครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า, (แบบ) นครโสภิณี.
โสภิณี, โสเภณีน. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า.
หญิงนครโสเภณี(หยิงนะคอน-) น. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, โสเภณี หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า, (แบบ) หญิงนครโสภิณี.
หญิงโสเภณีน. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, โสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า.
กลางเมืองเรียกหญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี ว่า นางกลางเมือง, โสเภณี หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หรือ หญิงงามเมือง ก็ว่า.
กะหรี่ ๒น. โสเภณี (กร่อนมาจากคำว่า ช็อกการี ซึ่งเพี้ยนมาจากคำในภาษาฮินดี chokri ว่า เด็กผู้หญิง).
ขึ้นครูมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีเป็นครั้งแรกโดยมีผู้พาไป.
ขึ้นห้องก. ไปหลับนอนกับโสเภณี.
โคมเขียวน. โสเภณี เช่น ผู้หญิงโคมเขียว บ้านโคมเขียว.
ซ่อง ๑น. ที่มั่วสุมชุมนุมกันลับ ๆ (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น ซ่องการพนัน ซ่องโจร ซ่องโสเภณี.
นครโสภิณี(นะคอน-) ดู นครโสเภณี.
นางกลางเมืองน. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, โสเภณี หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หรือ หญิงงามเมือง ก็ว่า.
นางโลมน. หญิงโสเภณี.
แม่เล้าน. หญิงผู้เป็นหัวหน้าซ่องโสเภณี, ผู้หญิงผู้เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลเลี้ยงหญิงสาวไว้บำเรอชาย.
แมงดาชายที่อาศัยนํ้าพักนํ้าแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต.
สัญจรโรคว. เรียกหญิงโสเภณี ว่า หญิงสัญจรโรค.
หญิงงามเมืองน. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, โสเภณี หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า.
หญิงนครโสภิณี(หฺยิงนะคอน-) ดู หญิงนครโสเภณี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pandererผู้ชักพาหญิง (ไปเป็นโสเภณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house of ill fame; house of prostitution; house, bawdyซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house of prostitution; house of ill fame; house, bawdyซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house, bawdy; house of ill fame; house of prostitutionซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Child prostitutesโสเภณีเด็ก [TU Subject Heading]
Pimpsชายที่ดำรงชีพด้วยรายได้ของโสเภณี [TU Subject Heading]
Prostitutesโสเภณี [TU Subject Heading]
Social work with prostitutesสังคมสงเคราะห์สำหรับโสเภณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's a prostitute.เธอเป็น... โสเภณี Lucky Thirteen (2008)
House, you are a drug addict, you go to prostitutes, you can't be judgmental.เฮาส์ คุณติดยา คุณไปเป็นโสเภณี Lucky Thirteen (2008)
No way I'm a drug addict but you completely buy that I fell in love with a prostitute?ไม่มีทางฉันเป็นคนติดยา แต่นายจ่ายทั้งหมด และฉันตกหลุมรัก กับโสเภณี Lucky Thirteen (2008)
"Hero at the brothel"'สุภาพบุรุษในแดนโสเภณีPortrait of a Beauty (2008)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
After the execution tomorrow, the temples and brothels will be quiet for a whileหลังการสำเร็จโทษวันพรุ่งนี้ ทั้งวัดทั้งซ่องโสเภณี คงจะได้สงบไปอีกพักใหญ่ Portrait of a Beauty (2008)
[A number of senior members of the government resigned] [following revelations about the activities at Sonia Bern's brothel]สมาชิกอาวุโสของรัฐบาล จำนวนนึงได้ลาออก เมื่อมีการเปิดเผยถึงการไปเที่ยว ที่โรงโสเภณีของโซเนีย เบิร์น The Bank Job (2008)
And I a whore. Do you really wish that for me?แล้วหม่อมชั้นก็กลายเป็นโสเภณี ฝ่าบาทอยากให้สิ่งนั้นเกิดกับหม่อมชั้นรึเพคะ? The Other Boleyn Girl (2008)
So the Boleyn whores.นี่เอง... .... นังโสเภณีตระกูลโบลีน The Other Boleyn Girl (2008)
No, we're whores.ไม่ เรามันโสเภณี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I used to use this little gun when I was a prostitute.ฉันเคยใช้ปืนจิ๋วนี่ตอนที่เป็นโสเภณี Pineapple Express (2008)
Hey we got a fucking whore in the room!เรามีโสเภณีอยู่ในห้องนี้ด้วย Pathology (2008)
On hookers and coke.ไปกับโสเภณีและยาเสพติด Safe and Sound (2008)
Excuse me, media whore.ขอโทษนะ แม่สื่อโสเภณี.. Gamer (2009)
[speaking Finnish]นี่คือเพื่อนของชั้น เธอเป็นโสเภณีชื่อดัง Confessions of a Shopaholic (2009)
Not to mention interspecies prostitution, and they also dealt in alien weaponry.นี่ยังไม่ได้กล่าวถึง โสเภณีที่หากินกับพวกต่างดาว และพวกเขาก็ค้าขายอาวุธสงครามกับพวกต่างดาวด้วย District 9 (2009)
I was just trying to protect a friend.ทำไมคุณว่าความให้โสเภณีที่ถูกจับข้อหาโคเคน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Sure, why not?ไม่ใช่โสเภณีของคุณใช่ไหม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
If he denies it, you know you can't trust him.สองอาทิตย์ก่อน วอลเตอร์ เค็นดริก ให้ฉันว่าความให้โสเภณีที่ถูกจับข้อหาโคเคน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
My trader got busted with a hooker.ผู้ค้าของผมไปยุ่งกับโสเภณี New York Sucks (2009)
How about her two arrests for prostitution?แล้วเธอล่ะ ถูกจับ 2 ครั้ง ข้อหาเป็นโสเภณี New York Sucks (2009)
Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker on a drug bust?ทำไมที่ปรึกษาของบริษัทพลังงานไปว่าความให้โสเภณีติดยา New York Sucks (2009)
Did you have fun with your hooker?สนุกไหมกับโสเภณีนั่น New York Sucks (2009)
Last week, unr's lead counsel was in a courtroom in new jersey defending a prostitute on drug charges.สัปดาห์ก่อน,หัวหน้าฝ่ายกฏหมายของUNR ไปขึ้นศาลที่นิวเจอซี่ ว่าความให้โสเภณีติดยาคนหนึ่ง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'm an attorney... who knows that if a hooker gets a corporate litigator to defend her on cocaine charges, it ain't because she's a good lay.ผมเป็นทนาย ที่รู้ว่า ถ้าโสเภณีมีบริษัท กฎหมาย ปกป้องจากข้อหาเสพโคเคนล่ะก็ ไม่ใช่เพราะหล่อนเป็นคู่นอนที่ดีแน่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Unr's lead counsel was defending a prostitute on drug charges.หัวหน้าทนายของUNR แก้ต่างให้โสเภณีคดียาเสพติด You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Family courts don't take kindly to mothers who are prostitutes.ศาลครอบครัวคงไม่ปราณี\ แม่ที่เป็นโสเภณีหรอก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
She's such a slut.เธอมันเป็นโสเภณีชัดๆ After School Special (2009)
Personally, I'm very pro-Slut.จริงๆ แล้วนะ ฉันเชี่ยวชาญมากเรื่องโสเภณี After School Special (2009)
Sorry. This is a skeev-Free zone.ขอโทษนะ แต่ว่าที่นี่เป็นเขตปลอดโสเภณี After School Special (2009)
Slut!โสเภณี After School Special (2009)
Slut! Slut!โสเภณี โสเภณี After School Special (2009)
Slut! Slut!โสเภณี โสเภณี After School Special (2009)
Shut your friggin' pie hole, you little slut! Then again, I suppose it makes sense.หุบปากเน่าๆของแกซะ! นังโสเภณี! . Lucifer Rising (2009)
A PROSTITUTE WAS FOUND WITH HER THROAT SLASHED,พบศพโสเภณีถูกฆ่าปาดคอ Zoe's Reprise (2009)
VICTIM 2, LILY NICKS, A 34-YEAR-OLD PROSTITUTE,เหยื่อรายที่สอง ลิลี่ นิค โสเภณีอายุ34 Zoe's Reprise (2009)
THE SLASHES IN THE PROSTITUTE'S THROAT--รอยปาดบนคอโสเภณี Zoe's Reprise (2009)
THE OBVIOUS SIMILARITY BEING IT'S A PROSTITUTE WHOSE THROAT WAS SLASHED.ตรงที่ว่าเหยื่อโสเภณีถูกฆ่าปาดคอน่ะ Zoe's Reprise (2009)
JANUARY 22--PROSTITUTE MURDER, DOWNTOWN AT 5th AND MAIN.มกรา22.. โสเภณีถูกฆาตกรรมที่ถนนเมน Zoe's Reprise (2009)
So, mistress or prostitute?แล้ว ภรรยาน้อยหรือโสเภณีล่ะ Pleasure Is My Business (2009)
Hotch: "the prostitute is not, as feminists claim,โสเภณีไม่ได้เป็นอย่างที่นักสตรีนิยมกล่าวว่า Pleasure Is My Business (2009)
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ Pleasure Is My Business (2009)
What are some of the reasons prostitutes kill their customers?อะไรคือเหตุผลที่โสเภณีฆ่าลูกค้าของตัวเอง Pleasure Is My Business (2009)
You're just another whore.คุณก็เหมือนโสเภณี นั่นแหละ Pleasure Is My Business (2009)
How am i a whore?ผมเป็นโสเภณีอย่างไร Pleasure Is My Business (2009)
You're just another whore.คุณก็เหมือนโสเภณีนั่นแหละ Pleasure Is My Business (2009)
Her use of the word whore is interesting.เธอใช้คำว่าโสเภณี น่าสนใจ Pleasure Is My Business (2009)
Who was it who said,"you don't pay a prostitute for sex,ใครซักคนเคยบอกว่า "คุณไม่ได้จ่ายเงินให้โสเภณีเพื่อมีเซ็กส์ Pleasure Is My Business (2009)
Well, maybe I am tired of being that kind of selfish bitch.บางทีฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นโสเภณีเห็นแก่ตัว Crime Doesn't Pay (2009)
Not unless I was a Thai hooker named Bo.คงใช่ถ้าฉันเป็นโสเภณีชาวไทยที่ชื่อว่าโบ แล้วก็มีอย่างอื่น เฮ้ In the Realm of the Basses (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านโสเภณี[n. exp.] (bān sōphēnī) FR: maison close [f]
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūkkhā khøng sōphēnī) EN: patronizing a prostitute   FR: fréquentation des prostituées [f]
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøng sōphēnī) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [m]
ซ่องโสเภณี[n.] (sǿng sōphēnī) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello   FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot   FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg. - inj.) ; pute [f] (vulg. - inj.) ; catin [f] (fam. - vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam. - vx) ; poule [f] (fam. - vx) ; fille de joie [f] (vx)
โสเภณีชาย[n.] (sōphēnīchāi) EN: male prostitute   
โสเภณีอ่อนวัย[n. exp.] (sōphēnī øn wai) EN: young prostitute   FR: jeune prostituée [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
whore(n) โสเภณี เช่น Discusses sex and prostitution during early modern England, and it is particularly helpful in understanding a whore’s status, how a whore is represented. , S. prostitute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawd[N] โสเภณี (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. prostitution
bawdyhouse[N] ซ่องโสเภณี, See also: ซ่องนางโลม, Syn. brothel
bordello[N] ซ่องโสเภณี, Syn. brothel
cathouse[N] ซ่อง, See also: บ้านที่ทำเป็นซ่องโสเภณี, Syn. bordello, brothel, whorehouse
chippy[N] โสเภณี (คำสแลง), Syn. prostitute
cocotte[N] หญิงโสเภณี
courtesan[N] โสเภณี (ระดับสูง), See also: หญิงบริการ
fancy woman[N] หญิงโสเภณี
geisha[N] เกอิชา, See also: หญิงสาวญี่ปุ่นที่ขายบริการทางเพศ, โสเภณีญี่ปุ่น
harlot[N] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงแพศยา, Syn. prostitute, whore
harlotry[N] การเป็นหญิงโสเภณี, See also: อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว, Syn. prostitution, whoredom, whorishness
hook[VI] เป็นโสเภณี
john[N] ลูกค้าของโสเภณี (คำแสลง), Syn. whoremaster, whoremonger
meretricious[ADJ] ซึ่งเป็นกริยาท่าทางของโสเภณี
pander[N] แม่เล้า, See also: ผู้ชักนำให้เป็นโสเภณี, Syn. panderer, pimp
pimp[VT] หาแขกให้โสเภณี, See also: หาโสเภณีให้แขก
pimp[N] แมงดา, See also: ชายที่จัดหาแขกให้โสเภณี, Syn. procurer, whoremonger
prostitute[VT] ขายตัว, See also: หากินเป็นหญิงโสเภณี
prostitute[N] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, Syn. bawd, whore
prostitution[N] การเป็นโสเภณี, Syn. whoredom, lewdness
pimp for[PHRV] จัดหา (ผู้หญิง) ให้, See also: หาแขกให้โสเภณี, Syn. pander to
red-light district[N] แหล่งซ่องสุมของโสเภณี, See also: ย่านโสเภณี
call girl[SL] โสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, นางทางโทรศัพท์
call house[SL] ซ่องโสเภณี
chippie[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงหากิน
chippy[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงหากิน
gook[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว
hook shop[SL] ซ่องโสเภณี
hustler[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว
prostie[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว
prosty[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว
kerb crawler[SL] ผู้ที่ขับรถตระเวนหาหญิงโสเภณี
tart[SL] หญิงโสเภณี
tom[SL] โสเภณี (ที่ยืนขายตัวตามถนน)
slattern[N] โสเภณี
slut[N] โสเภณี (คำหยาบ), See also: หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์, Syn. whore
streetwalker[N] โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. prostitute, strumpet, whore
wench[N] ผู้หญิงขายตัว (คำหยาบ), See also: โสเภณี, Syn. prostitute, whore
wench[VI] เที่ยวโสเภณี, See also: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับโสเภณี
white slave[N] หญิงผิวขาวที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี
whore[N] หญิงโสเภณี (คำหยาบ), Syn. harlot, hooker, prostitute
whore[VI] เป็นหญิงโสเภณี (คำหยาบ)
whoredom[N] การค้าประเวณี, See also: การเป็นโสเภณี, Syn. prostitution
whorehouse[N] ซ่องนางโลม (คำไม่สุภาพ), See also: ซ่อง, ซ่องโสเภณี, ซ่องของผู้หญิงหากิน, Syn. bawdyhouse, brothel, cathouse
whorish[ADJ] เหมือนหญิงโสเภณี, See also: มั่วโลกีย์
whorishly[ADV] เหมือนหญิงโสเภณี, See also: อย่างมั่วโลกีย์
woman of the streets[N] โสเภณี, See also: หญิงขายตัว, หญิงหากิน, Syn. hooker, prostitute, streetwalker, whore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bordel(บอร์'เดิล) n. โรงโสเภณี,ซ่อง
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
courtezan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน
doxy(ดอค'ซี) n. ความคิดเห็น,ทฤษฎี,ความคิดเห็นทางศาสนา,ภรรยาลับ,หญิงชู้,โสเภณี, Syn. doxie
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
harlot(ฮาร์'ลอท) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน
harlotry(ฮาร์'ลอททรี) n. การเป็นหญิงโสเภณี,หญิงโสเภณีทั้งหลาย, Syn. prostitution,harlots
honky-tonk(ฮอง'คีทองค) n. ไนท์คลับถูก ๆ ,ซ่องโสเภณี,โรงหนังชั้นต่ำ. adj. เกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
pimp(พิมพฺ) n. ชายผู้นำแขกให้โสเภณี,แมงดา,โสเภณีชาย. vi. หาแขกให้โสเภณี, Syn. pander
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain,win,contrive
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา,ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
prostitute(พรอส'ทิทิวทฺ) n. โสเภณี,บุคคลที่ร่วมประเวณีเพื่อหาเงิน (มักเป็นหญิง) ,บุคคลที่ขายศักดิ์ศรีของตัวเอง. vt. ขายตัวเป็นโสเภณี,ขายศักดิ์ศร', Syn. whore,harlot,call girl)
prostitution(พรอสทิทิว'เชิน) n. การเป็นโสเภณี,การขายตัวเพื่อเงิน,การใช้สติปัญญาหรือความสามารถไปในทางที่เสื่อมเสีย
slattern(สแลท'เทิร์น) n. หญิงรุ่มร่าม,หญิงสกปรก,ปลาร้า,โสเภณี. adj. รุ่มร่าม,สกปรก. vt. ทำให้สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์., See also: slatternly adv. slatternliness n.
slut(สลัท) n. หญิงโสโครก,หญิงสกปรก,หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงมั่วโลกีย์, See also: sluttish adj. sluttishly adv. sluttishness n., Syn. sloven,slattern
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
streetgirl(สทรีท'เกิร์ล) n. หญิงโสเภณี
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern
wench(เวนชฺ) n. เด็กผู้หญิง,เด็กสาว,สาวบ้านนอก,โสเภณี,สาวใช้ vi. ประจบสอพลอ,เอาใจ,เที่ยวโสเภณี,เป็นชู้, See also: wencher n.
white slaven. หญิงที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี, See also: white-slave adj.
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot
whorehouse(ฮอร์'เฮาซฺ) n. สำนักโสเภณี,ซ่องนางโลม
whorish(ฮอร์'ริช) adj. เหมือนหญิงโสเภณี,มั่วโลกีย์,ค้าประเวณี,ไม่บริสุทธิ์., See also: whorishly adv. whorishness n., Syn. lewd,unchaste
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี,นางโลม, Syn. woman of the street

English-Thai: Nontri Dictionary
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี
cathouse(n) ซ่องโสเภณี
courtesan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courtezan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
prostitution(n) การเป็นโสเภณี,การขายตัว
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
始末屋[しまつや, shimatsuya] (n) 1.คนประหยัด,คนมัธยัสถ์ 2.ในสมัยเอโดะ เป็นคนเก็บเงินจากแขกที่ไม่ยอมจ่ายเงินในซ่องโสเภณี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top