Search result for

*โบราณคดี*

(90 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โบราณคดี, -โบราณคดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณคดี[N] archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
หลักฐานทางโบราณคดี[N] archaeological evidence, Example: บ้านเชียงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โบราณคดี(โบรานนะคะดี, โบรานคะดี) น. วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน, เดิมใช้ โบราณคดีวิทยา.
คดี(คะดี) น. เรื่อง, มักใช้ประกอบคำศัพท์ เช่น โบราณคดี คดีโลก คดีธรรม วรรณคดี สารคดี
ชั้นดินน. ดินที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ สามารถบอกอายุหลักฐานทางโบราณคดีได้.
โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี.
โบราณสถานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย.
ศิลปศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่ ๑. สูติ วิชาฟังเสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์ วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร ๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ ๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.
สถานภาพตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เช่น เขามีสถานภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological geologyธรณีวิทยาโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological illustrationภาพประกอบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์โบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological parksแหล่งโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological surveyingการสำรวจทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeology and historyโบราณคดีกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Excavations (Archaeology)การค้นพบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Photography in archaeologyการถ่ายภาพทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Underwater archaeologyโบราณคดีใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Archaeologyโบราณคดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The archeologist?ที่เป้นนักโบราณคดีหรือเปล่า \ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm a tenured professor of archeology.ฉันเป็นอาจารย์สอนโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you want to be a good archeologist, you got to get out of the library!ถ้าคุณอยากเป็นนักโบราณคดีที่ดี คุณต้องออกจากห้องสมุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were archeologists.เราเป็นนักโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
To put it in archaeological terms, that's a tomb in which many pharaohs have lain.ถ้าพูดภาษานักโบราณคดี หลุมนั้นคือสุสานที่ฝังฟาโรห์มานักต่อนักแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
She's an archaeologist. He went with her to a dig site.เธอเป็นนักโบราณคดีเขาตามเธอไปเที่ยว ไซท์งานน่ะครับ The Ruins (2008)
Maybe the archaeologists don't want people to find their site, guys.บางที.. พวกนักโบราณคดี.. คงไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายแถวไซท์งานน่ะ The Ruins (2008)
Ever questioned mind, guys, that archaeologists have been here before.ฉุกคิดบ้างมั๊ยว่า นักโบราณคดีเคยมาดูแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He wanted to be an archaeologist in college, like indiana jones.เขาอยากจะเป็น นักโบราณคดี เหมือนอินเดียน่า โจนส์ The Grandfather (2009)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก Episode #3.1 (2009)
Say something archeological.พูดบางอย่างเกี่ยวกับโบราณคดีสิ Human (2010)
The victim's apartment is like an archaeological dig.ห้องชุดของเหยื่อเป็นเสมือน การขุดค้นทางโบราณคดี The Beginning in the End (2010)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Okay, so here is a additive stereolithograph that I borrowed from Archeology.เอาล่ะ ตรงนี้ เครื่องสเตอริโอไลโตกราฟฟี่ ที่ทำเพิ่มขึ้นมา ที่ฉันยืมมาจากแผนกโบราณคดี The Bones That Weren't (2010)
Third floor, same room as the Archaeology Club.ชั้นสาม ห้องเดียวกับชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Hi, we're looking for the Archaeology Club.สวัสดี เรากำลังตามหา ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
We're just heading for the Archaeology Lit Club, actually.จริง ๆ แล้ว เรากำลังมุ่งหน้าไปชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
Welcome to the Lit Club. Or was it the Archaeology Club?ยินดีต้อนรับสู่ชมรมหนังสือพิมพ์ หรือ ชมรมโบราณคดีFrom Up on Poppy Hill (2011)
We're down to two members. The Archaeology Club is doomed.พวกเรามีกันสองคน ที่อยู่ชมรมโบราณคดี From Up on Poppy Hill (2011)
They fund archaeological digs.พวกเขาหาทุนให้การขุดเจาะทางโบราณคดี Face Off (2011)
Archaeology?- โบราณคดีFace Off (2011)
To Julian, everything we see is an archaeological dig.จูเลียนทุกอย่างที่เราเห็นคือการขุด ค้นทางโบราณคดี Does Time Really Exist? (2011)
What happened to the stoic, no-nonsense probie we called The Archeologist?แล้วคุณคนเก่าที่ยึดถือสโตอิก งานอย่างเดียวไม่มีเล่น จนเราล้อว่าเป็นนักโบราณคดีล่ะ? Countdown (2011)
The Archeologist?นักโบราณคดีเหรอ? Countdown (2011)
...Peter Burke, the archeologist..... ปีเตอร์ เบิร์ก นักโบราณคดี Countdown (2011)
In simple archaeological terms, it's a really, really old story.อย่างคร่าวๆนะ มันเกี่ยวกับทางโบราณคดี เป็นเรื่องเล่าขานที่เก่าแก่มากๆ Ordinary People (2011)
Okay, let me show you why you guys are here. These are images of archeological digs from all over the Earth.เอาล่ะเจ้านี่จะบอกว่าพวกคุณมาทำใม ภาพนี้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี จากทั่วทุกมุมโลก Prometheus (2012)
So, Dick's funding an archaeological dig?ดิ๊กให้ทุนขุดค้นทางโบราณคดีเหรอ Out with the Old (2012)
Dick Roman is funding another archaeological dig.ดิ๊ก โรมันกำลังให้ทุน ขุดค้นทางโบราณคดีอีกทุน Of Grave Importance (2012)
Well, for starters, uh, anything about archaeological dig sites.เริ่มด้วย เอ่อ... อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ การขุดค้นทางโบราณคดี The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
So Dick's funding an archaeological dig?งั้น ดิ๊กกำลังลงทุน เพื่อการขุดค้นทางโบราณคดีเหรอ? Reading is Fundamental (2012)
Dick's funding an archaeological dig...ดิ๊กเป็นคนให้ทุน สำหรับการขุดทางโบราณคดี... There Will Be Blood (2012)
one to solve crime, and the other to pursue serious archaeological work.คนนึงเพื่อแก้ไขคดีฆาตกรรม และอีกคน เพื่อติดตามงานทางโบราณคดีอย่างจริงจัง The Future in the Past (2012)
I hate crime... and I love serious archaeological work!ผมเกลียดฆาตกรรม... และผมรักการทำงานโบราณคดีอย่างจริงจัง The Future in the Past (2012)
It says, uh... some archaeologist named Indiana Jones found a new Mayan calendar today.มันบอกว่า เอ่อ นักโบราณคดีที่ชื่อ Indiana Jones เจอปฏิทินมายันอันใหม่แล้ววันนี้ Glee, Actually (2012)
Yeah. Adventurer, archaeologist, book-writer,ครับ นักผจญภัย, นักโบราณคดี นักเขียน The Archaeologist in the Cocoon (2013)
And since I have written extensively on ancient remains and was recognized by the Cambridge Archaeological Society for my work on the Lagar Velho finds,และตั้งแต่ที่ฉันได้เขียน เรื่องซากโบราณ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยสมาคมโบราณคดีเคมบริดจ์ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
We preferred to view them as an accessible way for the public to get introduced to archaeology.เราชอบที่จะแสดงหนังสือพวกนั้น ให้สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ เพื่อแนะนำให้รู้จักกับโบราณคดี The Archaeologist in the Cocoon (2013)
He wanted to be taken seriously as an archeologist, which is a very high calling.เขาต้องการที่จะจริงจัง แบบนักโบราณคดีจริงๆ ซึ่งเป็นการเรียกร้องที่มากเกินไป The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Hi. St. Matthew's University, please, archaeology department.ไฮ, มหาวิทยาลัยเซนต์แมธทิว, แผนกโบราณคดีด้วยค่ะ Two of a Kind (2013)
Those hieroglyphs-- a British archaeologist just published a paper on them.อักษรภาพของอียิปต์โบราณพวกนั้น แผนกโบราณคดีของอังกฤษพิมพ์รายงานเกี่ยวกับมัน Two of a Kind (2013)
- The archaeology department. - St. Matthew.แผนกโบราณคดี เซนต์แมทธิว Two of a Kind (2013)
I'm in the archaeology building at St. Matthew's University.ฉันอยู่ที่อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยเซนต์แมทธิว Two of a Kind (2013)
It's an awful lot of people wandering around an archaeology building for a Sunday afternoon.มันน่ากลัวมาก หลายคนพเนจรไป รอบตึกโบราณคดีในวันหยุดวันอาทิตย์ Two of a Kind (2013)
He used to be an archaeologist.เขาเคยเป็นนักโบราณคดี Volcanalis (2013)
But 15 years ago his wife, also an archaeologist, went missing.แต่ที่ผ่านมา 15 ปี ภรรยาของเขา ซึ่งก็เป็นนักโบราณคดี หายไป Volcanalis (2013)
An archaeologist.เปล่า เขาเป็นนักโบราณคดี Snake Eyes (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
หลักฐานทางโบราณคดี[n. exp.] (lakthān thāng bōrānnakhadī) EN: archaeological evidence   
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archaeological[ADJ] เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archeology
archeologist[N] นักโบราณคดี
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology
dig[N] แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
forensic archaeologyนิติโบราณคดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top