Search result for

*โดยแท้*

(73 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โดยแท้, -โดยแท้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยแท้[ADV] really, See also: indeed, genuinely, virtually, truly, actually, Syn. โดยแท้จริง, จริงๆ, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้
โดยแท้จริง[ADV] truly, See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually, Syn. จริงๆ, โดยแท้, Example: คำว่าเศรษฐกิจฟองสบู่นั้นถูกบัญญัติขึ้นเพื่ออธิบายเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยแท้จริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กองมรดกน. ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strictly decreasing functionฟังก์ชันลดโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly increasing functionฟังก์ชันเพิ่มโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly positiveบวกโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Really, Ray. It's used. There's no action left in this keyboard.โดยแท้จริง เรย มันเป็นของมือสอง ไม่มีความสัมผัสอยู่ในแป้นพิมพ์นี้ The Blues Brothers (1980)
Will you please put this in the window, 'cause it's real important.ช่วยวางของสิ่งนี้ไว้ที่หน้าต่าง มันสำคัญโดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Never had any adventures or did anything unexpected.โดยแท้จริง ไม่เคยเผชิญอะไรร้ายๆ หรือทำอะไรสุ่มเสี่ยง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
To chill out.งานเลี้ยงตอนนี้โคตรจะแย่โดยแท้เลย Valentine (2001)
It was our very own cultural revolution. It was our very own cultural revolution.มันคือการปฏิวัติวัฒนธรรม ของกลุ่มเราโดยแท้จริง The Dreamers (2003)
You are aset Rogue never make him up aliveแกน่ะเป็นมือสังสารโดยแท้ .. โร้ก ไม่เคยให้ใครได้เหลือรอด War (2007)
You bet! She's totally a tomboy, Extremely serious when she's working on her pictures.มั่นใจได้เลย เธอเป็นทอมบอยโดยแท้ จริงจังเป็นอย่างยิ่งเมื่อทำงานวาดรูป Spider Lilies (2007)
That shit true as gold.นี่คือความจริงโดยแท้ Cold Ground (2008)
I am now really even buttocks!ข้าว่ามันเป็นก้นโดยแท้ Meet the Spartans (2008)
Great things, indeed.สิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยแท้ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
The Moon Princess truly believe in the goodness of all...เจ้าหญิงจันทราเชื่อโดยแท้จริงในคุณงามความดีทั้งหลาย The Secret of Moonacre (2008)
But outside, I've got reports of the blue stuff making a scene here in Texas, Arizona, Colorado and Nevada.กระจายที่นี่ในเท็กซัส อาริโซน่า โคโลราโดและเนวาดา โดยแท้จริงแล้ว ทุกที่ แต่ยกเว้นที่นี่ ABQ (2009)
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
I could take one look at Walt's and tell you immediately how he's doing.ฉันทนมองดูวอลท์ไม่ได้ และบอกเธออย่างกะทันหันว่าเขาต้องรักษายังไง โดยแท้จริง 4 Days Out (2009)
Hi. - I haven't seen you around.เขาสำเร็จการศึกษาโดยแท้จริงแล้ว ขอแสดงความยินดีแก่ \"ดอน\" The Goodbye Gossip Girl (2009)
...and by having destroyed it, now we don't know and the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth......และเพราะได้ทำลายมัน, ตอนนี้เราไม่รู้ว่า... . ...และคำสาบานที่คุณกำลังจะกล่าว จะเป็นความจริง,ความจริงโดยแท้ Precious (2009)
Yeah, Mrs. Griffith was pure evil, but I still shouldn't have done what I did.ใช่ คุณนายกริฟฟินท์เป็นนางมารโดยแท้ แต่ฉันก็ไม่ควรทำสิ่งที่ได้ทำลงไป Easy A (2010)
Be a completely new person.เป็นคนใหม่โดยแท้จริง Evil Is Going On (2010)
Let him be in the driver's seat sometimes, literally and figuratively.เพราะว่าเขาเป็นคนขับ ทั้งโดยแท้จริงและโดยอุปมา The Glamorous Life (2010)
It was immensely stupid of you to fire us.เป็นความโง่เขลาของคุณโดยแท้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Was pure naivety.มันช่างใสซื่อโดยแท้ Confessions (2010)
Well, who indeed?อ้อ ใครโดยแท้จริงล่ะ Episode #1.6 (2010)
You're geniuses.พวกคุณเป็นอัจฉริยะโดยแท้ The Big Bang Job (2010)
That kid is squeaky clean and practiced in the art of pain in the ass.เด็กนั่นบริสุทธิ์ และเป็นตัวน่ารำคาญโดยแท้ Dark Matter (2010)
This is so humiliating. Geez... really.มันเป็นความอัปยศ โดยแท้ เฮ้อ.. God of Study (2010)
I am sure that this is just a coincidence.ผมแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นเหตุบังเอิญโดยแท้ Episode #1.9 (2010)
I-I got the money first. Smart. Get paid up front.ใช่ ฉันว่านายมีพรสวรรค์ เป็นผู้ชายขายตัวโดยแท้จริง ลิโอนาร์ด ฉันจะไปนอนพักล่ะ The Benefactor Factor (2011)
That was insane!นั่นมันเสียสติโดยแท้Super 8 (2011)
My struggle was not in vain.ความพยายามของเราไม่สูญเปล่าโดยแท้ From Up on Poppy Hill (2011)
You are a curse on my life!เจ้ามันมารชีวิตข้าโดยแท้เลย! Puss in Boots (2011)
I am a doctor, Adam.ข้าเป็นนายแพทย์โดยแท้ Cloud Atlas (2012)
That is revolutionary!นี่ก็คือ ... การปฏิวัติโลกโดยแท้Upside Down (2012)
You are quite the dapper European gentleman.คุณเป็นสุภาพบุรุษยุโรปโดยแท้จริงเลยนะ Django Unchained (2012)
If it was a genuine error, Sharice, if it wasn't your fault and he just run off, why did you run off, have us piss away 12 hours just to find your fat ass?ถ้าเป็นคามผิดโดยแท้จริงนะ ชาริซ ถ้าไม่ใช่ความผิดเธอและเค้าวิ่งไปเอง ทำไมเธอชิ่งไป Seven Psychopaths (2012)
What a nifty little piece of americana.เป็นงานฝีมืออเมริกันโดยแท้ Curriculum Unavailable (2012)
Exactly. The hit list.รายชื่อสังหารโดยแท้ Magnificent Light (2012)
And just so y'all know, we'll be joining this performance because we are basically Switzerland, and we support all parties that are involved.และอย่างที่พวกนายรู้ เราจะเข้าร่วมการแสดงนี้ เพราะพวกเราเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์โดยแท้ Feud (2013)
Basically, he makes money off our suffering.โดยแท้จริงเขาได้เงินจากความทรมานของพวกเรา Salvation (2013)
Since you like games so much, you'll find it in a place I was born, if not made.เนื่องจากคุณชอบเล่นเกมนักหนา คุณจะเจอมันในที่ๆฉันเกิด แต่ไม่ใช่โดยแท้จริง Engagement (2013)
She says the answers I want lie in the place that she was born if not made.เธอบอกว่าคำตอบที่ฉันต้องการอยู่ใน ที่ๆเธอเกิด แต่ไม่ใช่โดยแท้จริง Engagement (2013)
In fact, I wish to help you.โดยแท้จริงแล้ว ข้าหวังว่าจะช่วยเจ้าได้ IV. (2014)
Admired. You know, she's a real lady.แค่ชื่นชมนายก็รู้ ว่าเธอเป็นผู้หญิงโดยแท้ Paper Towns (2015)
Those are the magic words.- เป็นคำพูดที่กรุณาโดยแท้ Brown Shag Carpet (2015)
He was my mentor, actually.เขาเป็นที่ปรึกษาของฉันโดยแท้จริง The Darkness and the Light (2015)
She stands apart from the crowdเด่นล้ำกว่าใครๆ โดยแท้ Moana (2016)
Imagine being truly you.นึกถึงตัวเราโดยแท้จริง Urge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
โดยแท้จริง[adv.] (dōi thaējing) EN: truly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basically[ADV] โดยพื้นฐาน, See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป, Syn. generally
in fact[ADV] โดยแท้จริงแล้ว, See also: จริงๆ แล้ว, Syn. factually
indeed[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง, Syn. certainly, in fact
really[ADV] โดยแท้จริง, See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง, Syn. actually, certainly, truly
truly[ADV] อย่างแท้จริง, See also: โดยแท้จริง
virtual[ADJ] โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
real(เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก, See also: realness n., Syn. true,actual,genuine
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
virtual(เวอ'ชวล) adj. แก่นแท้,โดยแท้จริง,เกือบทั้งหมด.

English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
really(adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
厨房 ; 中坊 ; 中に病[จูโบ จูนิเบียว จูนิบโย chuubou chuububyou ちゅうにびょう ちゅうぼう, ] (n slang ) ความหมายโดยแท้จริง แปลว่า ครัว แต่เนื่องจากไปพ้องเสียงกับอีกคำแสลงอีกคำที่มีความหมายว่า เกรียน (ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโต ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้ผู้อื่น) คือ 中坊 (เด็กมัธยมต้น หรือ เด็กที่ไม่รู้จักโต) และในขั้นตอนเวลาพิมพ์คำว่า 中坊 มักจะไม่ออกมาให้เลือก ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงใช้คำ 厨房 ในเชิงคำแสลงว่า "เกรียน" แทนคำเดิมไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีคำว่า 中に病 (ちゅうにびょう)ซึ่งแปลว่า "โรคเด็กม.ต้น" ก็มีใช้ในความหมายเชิงว่า เกรียน ได้ด้วยเ่ช่นกัน (ขอบคุณข้อมูลจากเพจ "เรียนภาษาญี่ปุ่นกับโอมเซนเซ" ด้วยค่ะ)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top