Search result for

*โดยรวม*

(76 entries)
(0.0378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โดยรวม, -โดยรวม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยรวม[ADV] generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แมลงวันทองน. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tephritidae รูปร่างคล้ายแมลงวันแต่ลำตัวเรียวกว่า อกและท้องสีน้ำตาลแก่มีแต้มสีเหลืองหรือส้มแตกต่างกันตามชนิด โดยรวมแล้วมองดูคล้ายสีทอง หลังผสมพันธุ์เพศเมียเจาะเปลือกผลไม้เพื่อวางไข่ เมื่อฟักเป็นตัวหนอนทำลายผลไม้ ตัวเต็มวัยพบตอมอยู่ตามดอกไม้บางชนิด เช่น เดหลีใบกล้วย [Spathiphyllum cannifolium (Dryand)] ที่พบมากคือ ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ตัวหนอนทำลายผลไม้ เช่น มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ พุทรา, แมลงวันผลไม้ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initial Reservesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง, ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่สำรวจพบแล้ว โดยรวมถึงปริมาณที่ผลิตไปแล้วทั้งหมดและปริมาณที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย

ความหมายที่ ๑ คือ ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน, หลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียว

ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนำไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน [การจัดการความรู้]

civil societyประชาสังคม หมายถึง สังคมที่ประชาชนในระดับต่าง ๆ มีการรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่ง เพื่อที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินทางเลือกสาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นและประเทศโดยรวม [การทูต]
Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
radiolytic productsเรดิโอไลติกโปรดักส์, คือ สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีอาหาร เมื่อรังสีทะลุผ่านอาหาร รังสีจะถ่ายเทพลังงานให้โมเลกุลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า และเกิดปฏิกิริยาเรดิโอไลซิส ได้อนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียร และไปทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ได้สารประกอบต่างๆ ที่มีโมเลกุลเล็กลง ซึ่งเรียกโดยรวมว่า เรดิโอไลติก โปรดักส์ การเกิดอนุมูลอิสระนอกจากจะเกิดจากการใช้รังสีแล้ว ยังเกิดจากการใช้ความร้อน เช่น การต้ม การทอด การอบ การย่าง และการปิ้ง และอนุมูลอิสระที่เกิดจากการใช้ความร้อนนี้ทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ ที่มี โมเลกุลเล็กลงได้เช่นกัน แต่เรียกโดยรวมว่าเทอร์โมไลติกโปรดักส์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเรดิโอไลติกโปรดักส์ พบว่า สารประกอบส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกัน และเป็นสารประกอบที่ตรวจพบได้ในอาหารที่ไม่ได้ฉายรังสี [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wipes out most of her immune system, she gets a whole lot worse.แล้วก็ทำลายระบบภูมิต้านทานร่างกายไปด้วย, อาการโดยรวมเธอจะแย่ลง Dying Changes Everything (2008)
It can lift vast amounts.โดยรวมมันสามารถแสดงพลังได้ Superhero Movie (2008)
A small group to locate and neutralize dubaku.โดยรวมกลุ่มเล็กๆ และลบล้างดูบากู Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Overall, pal. Not in your company.โดยรวมแล้ว ไม่ใช่แค่บริษัทของคุณเท่านั้น Confessions of a Shopaholic (2009)
But the larger picture still eludes you.แต่คุณยังไม่เห็นภาพโดยรวม Law Abiding Citizen (2009)
I'd say between 170,000 and 200,000, all in.000 ดอลลาร์ 000 ดอลลาร์ โดยรวม Mandala (2009)
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ABQ (2009)
It's only addressed to Leona. - Why not his dad?โดยรวมๆแล้วเราไม่ได้อะไรเลย Cold Comfort (2009)
Totally.โดยรวม แต่.. Definitions (2009)
But mostly, I am fine.แต่โดยรวมแล้วฉันสบายดี Bride Wars (2009)
"Personality overview. Mr Stark displays compulsive behaviour."บุคคลิกโดยรวม สตาร์คมีพฤติกรรมวู่วาม Iron Man 2 (2010)
11 civilians infected, and your colleague.มีผู้ติดเชื้อ 11 คน, โดยรวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณด้วย. What Lies Below (2010)
And lily's, you know, the upper east side in general,และที่บ้านลิลลี่ เอ่อ\ ที่อัปเปอร์อีสไซด์โดยรวมน่ะ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Exhausted, confused, but physically she's fine.เหนื่อย สับสน แต่โดยรวมๆ แล้ว เธอยังรู้สึกดี Course Correction (2010)
and give your speech to the newlyweds... which I will write, although you are free to suggest overall themes... you and Carole will have a lovely mother-and-son dance in front of everyone.แล้วก็ให้เธอเป็นคนกล่าวสุนทรพจน์ ให้กับคู่เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ซึ่งฉันจะเขียนเอง ฉะนั้นเธอก็จะว่าง ขอแนะนำรูปแบบงานโดยรวมนะ... Furt (2010)
My colleagues and I are mapping the neurological substrates that subserve global information processing, which is required for all cognitive reasoning, including scientific inquiry, making my research ipso facto prior in the ordo cognoscendi.ฉันกับเพื่อนร่วมงานกำลังวางแผน เรื่องสารเคมีของระบบประสาทที่สนับสนุน การประมวลผลข้อมูลโดยรวม The Zazzy Substitution (2010)
A lot like it is here.โดยรวมแล้วก็เหมือนกับที่นี่ Over There: Part 2 (2010)
Well, at this time of night, that combo...ช่วงเวลากลางคืนอย่างนี้ โดยรวมนะ... It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
For the most part.โดยรวมๆก็ผ่าน Resistance (2010)
The whole of society from your perchถึงสังคมโดยรวมจากมุมสูงของคุณ Phoenix (2010)
Right now we're heading towards a positive direction on the Internet.ดูจากอารมณ์โดยรวมจากอินเตอร์เน็ตแล้ว มันออกมาในเชิงบวก Episode #1.13 (2010)
I don't know why, but overall, it just smells like the color brown. Your thoughts?ผมไม่ทราบว่าทำไม แต่โดยรวมก็ เพียงกลิ่นเหมือนสีน้ำตาล Tangled (2010)
She's holding on to some anger about this whole situation.ไม่ เธอกำลังโกรธ เพราะสถานการณ์โดยรวม Shattered Bass (2011)
But my overall impression? I believed him.แต่สรุปผลโดยรวมของผมเอง ผมเชื่อเขา Hermanos (2011)
So the overall approach is craftsman, but with Japanese accents, including the lighting....ภาพโดยรวมทั้งหมดนี่เป็นงานที่ทำโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญการ ด้วยสำเนียงภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไฟ.. Assassins (2011)
So all in all, a good day. How you doing?โดยรวม เป็นวันดีเลยเชียว คุณเป็นไงบ้าง Moments in the Woods (2011)
Our plan is to attack Nanjing, then retake Wuchang.นั่นคือยุทธศาสตร์โดยรวมของเรา 1911 (2011)
Mostly I just kind of made an asshat out of myself, for nothing.โดยรวมๆ แล้วฉัน แค่ทำให้ตัวเองดูโง่ไปเฉยๆ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Sure, Yang. You've got more experience overall.ชัว์หยาง โดยรวมแล้วคุณมีประสบการณ์มากกว่า Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
We take Buy More's profits, put them intoเราจะได้ประโยชน์จากบายมอร์ โดยรวม Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Ah, it's a good thing for Injin Group in general.อ๋อ นี่เป็นสิ่งที่ดี สำหรับกลุ่มอินจินโดยรวม Midas (2011)
For a general purpose product I think the level two ...provide visible all-round improvement ...without adverse effects.ผิวหน้าโดยรวม ตึง กระชับดีขึ้น โดย ไม่มีผลลัพท์ที่ไม่ต้องการ แต่ ครีม No.5 ความเข้มข้นสูงสุด สามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้ Upside Down (2012)
I want it, overall, to be about love and peace.ฉันอยากให้ โดยรวม เป็นหนังเกี่ยวกับรักและสันติภาพ Seven Psychopaths (2012)
Yep, using a groundbreaking but surprisingly legal process known as "corpohumanization", real people such as myself are now allowed to represent the collective humanity of business owners.ครับ ด้วยการใช้กระบวนการทางกฎหมาย ที่แหวกแนวแต่น่าประหลาดใจ ซึ่งเรียกว่า Corpohumanization คนจริงๆอย่างผม จึงสามารถเป็นตัวแทนโดยรวม Digital Exploration of Interior Design (2012)
I know there are one or two rough edges in it, but overall, it has a gritty reality.ผมรู้ว่ามีหนึ่งหรือสองฉากที่มันดูโดด แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเนียน Episode #18.3 (2012)
- Perfect.- แต่โดยรวมแล้ว... The First Chang Dynasty (2012)
For all I know, you could've handpicked the best one.โดยรวมได้ นายอาจจะเลือกเม็ดที่ดีที่สุดมา Kalele (2012)
Is the resistance encountered greater than the overall maximal isometric strength?ค่าความต้านทานที่พบจะสูงกว่า ค่าของมิติโดยรวมที่เท่ากัน An Evil Within (2012)
But the wall holds because of everyone's collective support.แต่กำแพงคงยืนหยัด... ...เพราะการสนับสนุนโดยรวมของทุกคน Tessellations (2012)
Totally. We thought we should tell you anyway.มันคงจะบังเิอิญ แต่โดยรวมแล้ว Bad Teeth (2012)
Barely a bone not broken, no organ ruptured.กระดูกโดยรวมแตกหมดและอวัยวะบอบช้ำ The Host (2013)
Plus, Emily's software said we're totally compatible, not so much with his wife though.บวกกับ, ซอฟต์แวร์ที่เอมิลี่บอก โดยรวมแล้ว ไม่มากนัก กับสิ่งที่เมียเขาเป็น One Percent (2013)
Oh, I consider it a vast improvement in terms of energy consumption, overall efficiency--อ่อ เท่าที่ผมได้พิจารณาอย่างละเอียด ผมว่ามันมีข้อเสียใหญ่ๆที่ต้อเเก้ไขในด้านของ การสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไป โดยรวมเเล้วก็ถือว่า มีประสิทธิภาพดีครับ Trojan Horse (2013)
He reminds me of one of the Von Trapp children, and he's a little overeager, but for the most part, I like him.เขาทำให้ผมนึกถึงหนึ่งในกลุ่มเด็กนักดนตรีเลย และเขาก็ค่อนข้างออกนอกหน้านะ แต่โดยรวมแล้ว ผมก็ชอบเค้านะ Out of the Frying Pan (2013)
I grant you, sir, your shares are important for our overall strategy...ผมยอมรับนะครับ ว่าหุ้นของคุณ มีความสำคัญต่อกลยุทธ์โดยรวมของเรา Flying Home (2014)
So, of course, the individual organisms see nothing of the overall pattern.ดังนั้นแน่นอนชีวิตของแต่ละบุคคล เห็นอะไรของรูปแบบโดยรวม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
But he also discovered something shocking a rapid rise, unprecedented in human history in the overall level of CO2, one that has continued ever since.แต่เขายังค้นพบบางสิ่ง บางอย่างที่ตกตะลึง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, เป็นประวัติการณ์ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในระดับโดยรวมของ ซีโอ2, The World Set Free (2014)
The prospect doesn't seem to trouble you as much as I would have thought.โดยรวมแล้ว คุณไม่น่าจะเดือดร้อนเท่าที่ผมคิดไว้นะ Hassun (2014)
The collective knowledge of our species, our own electronic Library of Alexandria, may be accessed by anyone who has a device and the interest and the freedom to do so.ความรู้โดยรวมของสายพันธุ์ของเรา ห้องสมุดของเราเอง อิเล็กทรอนิกส์ของซานเดรีย อาจเข้าถึงได้โดยทุกคนที่มีอุปกรณ์ Unafraid of the Dark (2014)
"How would you rate your overall stay?""คุณจะให้คะแนนโดยรวมเท่าไหร่" Before We Go (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
ภาพโดยรวม[n. exp.] (phāp dōi rūam) EN: overall picture   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all in all[IDM] โดยรวม, See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว
all told[IDM] รวมทั้งหมดแล้ว, See also: โดยรวมแล้ว
generally[ADV] โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically
global[ADJ] โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
on the whole[IDM] โดยทั่วไป, See also: โดยรวม
profile[N] ประวัติโดยย่อ, See also: ข้อมูลโดยรวม, Syn. biography
tenor[N] ลักษณะหรือความหมายทั่วไป, See also: ลักษณะหรือความหมายโดยรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大括り[おおぐくり, oogukuri] (adj ) โดยรวม สรุปรวม , See also: S. 総括,

German-Thai: Longdo Dictionary
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top