ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โฆษณา*

   
316 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โฆษณา, -โฆษณา-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณา[V] advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
ค่าโฆษณา[N] advertising expense, Example: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา
นักโฆษณา[N] propagandist, See also: advertiser, disseminator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา
ผู้โฆษณา[N] advertiser, See also: propogandist, Syn. ผู้เผยแพร่ข่าวสาร, Example: ในตอนท้ายจะมีการถ่ายใบหน้าของผู้โฆษณาใกล้ๆ ทุกครั้งที่จะมีการรับรองคำโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ป่าวประกาศหรือใช้วิธีการอื่นๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
โฆษณาการ[N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา
สื่อโฆษณา[N] advertising media, Syn. โฆษณา, Example: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น, Thai definition: สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
โฆษณาย่อย[N] classified, See also: classified ad, Example: หากสนใจลงโฆษณาย่อย สามารถติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์, Thai definition: ประกาศข้อความเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์
ตัวแทนโฆษณา[N] advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
โฆษณาหาเสียง[N] electioneer, Syn. หาเสียง, Example: ผู้ลงสมัครต่างเร่งโฆษณาหาเสียงกันยกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียงด้วยการประกาศคุณความดีของบุคคลนั้น
ผู้พิมพ์โฆษณา[N] publisher, Example: ดาราสาวได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้พิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาท
โฆษณาชวนเชื่อ[V] propagate, See also: spread, Syn. เผยแพร่, Example: บริษัทเทปโฆษณาชวนเชื่อให้วัยรุ่นซื้อเทปจากบริษัท, Thai definition: การเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม
ป้ายโฆษณาสินค้า[N] advertisement

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฆษณา(โคดสะนา) ก. เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน
โฆษณาป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, เช่น โฆษณาสินค้า
โฆษณากระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า.
โฆษณาการน. การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ.
โฆษณาชวนเชื่อก. เผยแพร่อุดมการณ์หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม.
ผู้โฆษณาน. บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดให้สิ่งพิมพ์นั้นแพร่หลายด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เปล่า.
คำมั่นว่าจะให้รางวัลน. คำมั่นที่บุคคลออกโฆษณาว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดสำเร็จดังที่บ่งไว้ในคำมั่น.
โฆษก(โคสก) น. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, เช่น โฆษกสถานีวิทยุ
ดูหมิ่นซึ่งหน้าน. เป็นฐานความผิดอาญาลหุโทษ ที่ผู้กระทำ ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณา.
ติดตั้งก. นำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มาจัดวางหรือประกอบในสถานที่ที่ต้องการ เพื่อให้ใช้การได้ เช่น ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน ติดตั้งเครื่องยนต์ในโรงงาน ติดตั้งป้ายโฆษณา.
นีออนเรียกหลอดไฟที่ให้ความสว่างหรือติดตามป้ายโฆษณา ว่า หลอดนีออน.
ใบแทรกน. แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์.
ใบปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, แผ่นปลิว ก็เรียก.
เผยแพร่ก. โฆษณาให้แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้.
แผ่นปลิวน. กระดาษที่ลงข่าวสารหรือข้อมูลโฆษณาขนาดสั้น เช่น แผ่นปลิวโฆษณาการเลือกตั้ง แผ่นปลิวขายยาสมุนไพร แผ่นปลิวโฆษณาอาหาร, ใบปลิว ก็เรียก.
พาณิชยศิลป์น. ศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ เช่น ศิลปะในการเขียนภาพโฆษณา ศิลปะในการออกแบบเครื่องแต่งกาย.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
ล่อใจว. ชวนใจให้อยากได้ เช่น เอาของมาโฆษณาล่อใจ.
ลิขสิทธิ์สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย.
วาดลวดลายแสดงชั้นเชิง เช่น วาดลวดลายในการโฆษณา.
แวบวับว. อาการที่แสงสว่างปรากฏอยู่ชั่วแว็บเดียวแล้วก็หายไปและปรากฏขึ้นมาใหม่ต่อเนื่องกัน เช่น ไฟจากป้ายโฆษณามีแสงแวบวับ แสงดาวแวบวับอยู่บนท้องฟ้า.
หนังสือชี้ชวนน. เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีผู้ออกหรือเสนอขาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagandaการโฆษณาชวนเชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
publication๑. การประกาศโฆษณา๒. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การประกาศโฆษณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
publisherผู้จัดพิมพ์, ผู้พิมพ์โฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publisherผู้พิมพ์โฆษณา, ผู้จัดพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seditious libelการโฆษณาปลุกปั่นเพื่อล้มล้างรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad; advertisement๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertainmentโฆษณาบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisement; ad๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertorialบทความโฆษณา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal libelการโฆษณาหมิ่นประมาททางอาญา [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamatory libelการหมิ่นประมาทโดยทางโฆษณาเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infomercialสาระโฆษณา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Publication Numberหมายเลขที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Publication Dateวันที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Word-of-mouth advertisingโฆษณาแบบปากต่อปาก [TU Subject Heading]
Women in the advertising industry สตรีในอุตสาหกรรมโฆษณา [TU Subject Heading]
Actors in the advertising industryนักแสดงในอุตสาหกรรมโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisersผู้โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising agenciesบริษัทโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising and childrenโฆษณากับเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising cardsบัตรโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising copyข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising departmentsแผนกโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising executivesนักบริหารงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising lawsกฎหมายโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising layout and typographyการจัดหน้าและการใช้ตัวพิมพ์ในงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising media planningการวางแผนสื่อโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising photographyการถ่ายภาพโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising, Classifiedโฆษณาย่อย [TU Subject Heading]
Advertising, Magazineโฆษณาทางวารสาร [TU Subject Heading]
Advertising, Newspaperโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Advertising, Outdoorโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Advertising, Point-of-saleโฆษณา ณ จุดขาย [TU Subject Heading]
Advertising, Politicalโฆษณาทางการเมือง [TU Subject Heading]
Advertising, Public serviceโฆษณาบริการสาธารณะ [TU Subject Heading]
Advocacy advertisingโฆษณาสถาบัน [TU Subject Heading]
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Animals in advertisingสัตว์ในโฆษณา [TU Subject Heading]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Cable television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cellular telephone advertisingโฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ [TU Subject Heading]
Children in advertisingเด็กในโฆษณา [TU Subject Heading]
Color in advertisingสีในโฆษณา [TU Subject Heading]
Comparison advertisingโฆษณาเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Cooperative advertisingโฆษณาร่วม [TU Subject Heading]
Copy writersนักเขียนข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Help-wanted advertisingโฆษณารับสมัครงาน [TU Subject Heading]
Humor in advertisingอารมณ์ขันในโฆษณา [TU Subject Heading]
Institutional advertisingโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Internet advertisingโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]
Motion pictures in advertisingภาพยนตร์โฆษณา [TU Subject Heading]
Music in advertisingดนตรีในโฆษณา [TU Subject Heading]
Nazi propagandaโฆษณาชวนเชื่อของนาซี [TU Subject Heading]
Older people in advertisingผู้สูงอายุในโฆษณา [TU Subject Heading]
Playbillsใบปิดโฆษณารายการแสดง [TU Subject Heading]
Political posters, Russianแผ่นโฆษณาการเมืองรัสเซีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, in advertising...คุณรู้ว่าในการโฆษณา ... 12 Angry Men (1957)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
It's not just the Gazette. She's advertising in out-of-town papers.ไม่ใช่เเค่ กาเช็ตต์นะ เธอโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างเมืองด้วย Jaws (1975)
The ad will run on the back along with the grocery ads.ส่วนคําโฆษณาก็จะอยู่ด้านหลัง คู่กับโฆษณาร้านของชํา Jaws (1975)
Mrs. Kintner must've put her ad in Field Stream.คุณนายคินท์เนอร์คงลงโฆษณา ใน ฟิลด์ สตรีม เเน่ๆ Jaws (1975)
A couple of junk, some bills, and a letter for you.มีโฆษณา ใบแจ้งหนี้ และจดหมายคุณ Oh, God! (1977)
-It's an ad.- โฆษณา Oh, God! (1977)
We're going up north to put the word on the streets.พวกเรากำลังไปทิศเหนือเพื่อลงโฆษณา The Blues Brothers (1980)
People used to answer all ads. Just In case.ผู้คนเคยตอบโฆษณาทั้งหมด เพียงในกรณี Idemo dalje (1982)
Tremendous. Never says a word. Just watches TV.เขาไม่เคยพูดซักคำ ดูแต่ทีวี ชอบดูโฆษณา *batteries not included (1987)
They're only good for little problems that fit between commercials.พวกนั้นก็ดีแต่พวกปัญหาเล็ก ๆ แล้วก็เล็งแต่ค่าโฆษณานั่นแหละ Mannequin (1987)
- It was the boat ride that did it.และให้เขาตัดโฆษณาทั้งหมดออกด้วย Big (1988)
I think you're too intelligent to believe such a propaganda!ฉันคิดว่าแกจะฉลาดพอNที่จะไปเชื่อโฆษณาชวนพวกนั้น Rambo III (1988)
And before we go out advertising to The Foot that we're back we could all use a few hours' sleep.และก่อนที่เราจะออกไปโฆษณาให้กับเท้าที่เรากลับมา ... ... เราทุกคนสามารถใช้การนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ใช่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You got money for that fucking commercial.นายยืมเงิน ไปถ่ายโฆษณาบ้าบอนั่น Goodfellas (1990)
Acts like a jerk in his commercials. Nobody listens to what he says.แสดงเป็นไอห่วยในโฆษณา ไม่มีใครเชื่อเขาหรอก Goodfellas (1990)
I bet you $10 it's not advertising on billboards either.พนัน $10 เลยว่า ไม่เคยมีโฆษณาด้วย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Coming out of commercial.ตัดกลับจากโฆษณา 5.. 4.. The Bodyguard (1992)
Go to commercial!ตัดเข้าโฆษณาThe Bodyguard (1992)
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์ Hero (1992)
We did send Cane away on a publicity stunt... only he never showed up.เราส่งเคนไปให้ไกลจากการออกโฆษณาต่างๆ แต่เขากลับไม่เคยปรากฎตัวอีกเลย In the Mouth of Madness (1994)
Our dad was in advertising.พ่อของพวกเราทำงานโฆษณาน่ะ Jumanji (1995)
Whenever I saw an ad for The Birdcage. Are you still with Albert?เมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นโฆษณาสำหรับกรงนก คุณยังคงอยู่กับอัลเบิร์? The Birdcage (1996)
Since it's on 24 hours, revenues are generated by product placement.- มันถูกถ่ายทอด 24ช.ม. ไม่คั่นโฆษณา - รายได้จึงมาจากการแทรกสินค้าเข้าไป The Truman Show (1998)
This racist propaganda, "Mein Kampf" psychobabble... he learned this nonsense, and he can unlearn it, too.คำโฆษณาชวนเชื่อของพวกแบ่งผิว "Mein Kampf" บ้าๆ... เขาเรียนมาจากคำโฆษณาบ้าๆ นั้น เขาสามารถลืมมันได้ American History X (1998)
Your rhetoric and your propaganda... aren't going to save you out there.คำพูดและ โฆษณาช่วยเชื่อของคุณ จะไม่ช่วยอะไรคุณได้เลย American History X (1998)
(cheering) I didn't hurt you, did I?คำโฆษณาทำให้เราอยากมีของดีๆ ทำงานที่เราเกลียดเพื่อให้มีเงินซื้อของที่เราไม่ได้อยาก Fight Club (1999)
Mostly regional stuff, but he's rumored to have a big tube sock ad coming out.ส่วนมากก็ถ่ายแบบให้ห้างแถวๆนี้ มีคนบอกว่า โฆษณาถุงเท้ากำลังจะออก 10 Things I Hate About You (1999)
- So, I've got the Sears catalogue thing going... and the tube sock gig- that is gonna be huge.ต่อไปนะ ฉันก็มีถ่าย แคตาล็อกโลตัส แล้วก็จะมีโฆษณาถุงเท้าออกมาอีก จะดังเปรี้ยงเลย 10 Things I Hate About You (1999)
Shit, Bianca! I'm shooting a nose spray ad tomorrow!บิอังก้า ฉันต้องไป โฆษณาสเปรย์ฉีดจมูกพรุ่งนี้นะ! 10 Things I Hate About You (1999)
The ad said this pool was lagoon-like. There's nothing lagoon-like about it.ในโฆษณาบอกว่ามีสระน้ำลากูน แต่ไม่เห็นมันลากูนตรงไหนเลย American Beauty (1999)
Brad, for 14 years, I've been a whore for the advertising industry.แบรด 14 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานโฆษณาอย่างกับทาส American Beauty (1999)
Look, Mom, I really don't feel like having a Kodak moment here.แม่ เลิกพูดเหมือนในโฆษณาตอแหลนั่นซะทีเถอะค่ะ American Beauty (1999)
Remember those posters that said...จำคำในโฆษณาได้ไหมครับ American Beauty (1999)
I got fired off of that commercial.ฉันโดนไล่ออกจากงานโฆษณาน่ะ Death Has a Shadow (1999)
John, we're in commercial.จอห์น ยังอยู่ในช่วงโฆษณา Death Has a Shadow (1999)
- I don't know. OK, everybody, five seconds.อีก 5 วินาที ทุกคน โฆษณาหมดแล้ว Woman on Top (2000)
Why are there commercials showing?ทำไมมีโฆษณาฉายอยู่ด้วย ? Visitor Q (2001)
I'm looking at your advertisement for the airline giveaway.ผมดูโฆษณาของคุณอยู่ Punch-Drunk Love (2002)
You can't miss me. I'm across the street on the billboard.คุณไม่สามารถพลาดฉัน ฉันข้ามถนนบนป้ายโฆษณา Showtime (2002)
They're trying to sell sodas. It's plain and simple.ที่แท้ก็โฆษณาโซดา Signs (2002)
I have seen 12 soda commercials so far... 12!เจอโฆษณาโซดาตั้ง 12 ครั้ง 12 ! Signs (2002)
-That's just an advertisement.- นั่นมันภาพโฆษณา Mona Lisa Smile (2003)
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน Hope Springs (2003)
And we became walking billboards to pay for our college tuition.เราก็เลยกลายเป็นป้ายโฆษณาเดินได้ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัย The Corporation (2003)
The advertising that children are exposed to today is honed by psychologists;โฆษณาที่ยัดเยียดให้เด็กดูทุกวันนี้ มีนักจิตวิทยาคอยเสี้ยมสอน The Corporation (2003)
I think in the U.S. we place about $12 billion of media time.ฉันคิดว่าในสหรัฐฯ เราซื้อเวลาโฆษณา ถึง 12 พันล้านดอลลาร์ The Corporation (2003)
so we're the biggest buyers of advertising time and space in the U.S. and in the world.เราจึงเป็นผู้ซื้อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดทั้งเวลาและสถานที่ ในสหรัฐอเมริกาและในโลก The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
Corporations don't advertise products particularly;การบริหารภาพพจน์ - บรรษัทไม่ได้โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาชวนเชื่อ[n.] (kān khōtsanā chuan cheūa) EN: propaganda   FR: propagande [f]
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsanā løklūang) EN: deceptive advertising   
การลงโฆษณา[n. exp.] (kān long khōtsanā) FR: insertion publicitaire [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
โฆษณาย่อย[n. exp.] (khōtsanā yøi) EN: classified ; classified ad   
กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา[n. exp.] (klum paomāi nai kān khōtsanā) EN: target population   
กลยุทธ์การโฆษณา[n. exp.] (konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā) EN: advertising strategy   FR: stratégie publicitaire [f]
งบประมาณการโฆษณา[n. exp.] (ngoppramān kān khōtsanā = ngoppramān kān khōsanā) EN: advertising budget   FR: budget publicitaire [m]
ป้ายโฆษณา[n. exp.] (pāi khōsanā = khōtsanā) EN: bilboard   FR: panneau publicitaire [m]
แผ่นพับโฆษณา[n. exp.] (phaenphap khōtsanā) EN: leaflet   FR: prospectus [m]
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon khōtsanā ) EN: publicity film   FR: film publicitaire [m]
ภาษาโฆษณา[n. exp.] (phāsā khōtsanā = phāsā khōsanā) FR: langage publicitaire [m] ; jargon publicitaire [m]
ผู้โฆษณา[n.] (phū khōtsanā = phū khōsanā) EN: advertiser   FR: annonceur ]m]
ผู้ลงโฆษณา[n. exp.] (phū long khōtsanā) EN: advertiser   FR: publicitaire [m]
ผู้พิมพ์โฆษณา[n. exp.] (phūphim khōtsanā) EN: publisher   
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā) EN: advertising poster ; advertisement   
สงครามโฆษณาชวนเชื่อ[n. exp.] (songkhrām khōsanā chuan cheūa) EN: war of propaganda   FR: guerre de propagande [f]
แถบโฆษณา[n. exp.] (thaēp khōsanā) EN: ad banner   FR: bandeau publicitaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad[N] การโฆษณา (คำย่อของ advertisement), See also: โฆษณา
adman[N] นักโฆษณา
advert[N] โฆษณา (คำย่อของ advertisement)
advertise[VT] ลงโฆษณา
advertise[VI] ลงโฆษณา, Syn. promote, sell, publicize
advertisement[N] การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration
advertiser[N] นักโฆษณา
advertising[N] ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency
advertising[N] สิ่งโฆษณา, See also: สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, งานโฆษณา
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising
agitprop[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ, See also: เกี่ยวกับการยุยง
advertise for[PHRV] ประกาศรับ, See also: โฆษณา (เพื่อรับสมัคร)
bill[N] ใบปลิว, See also: ใบโฆษณา, Syn. leaflet, poster
billboard[N] ป้ายหรือกระดานใช้สำหรับโฆษณา, Syn. hoarding
billboard[VT] ประกาศหรือโฆษณา
billing[N] การโฆษณา, Syn. advertisement
blurb[N] คำโฆษณาสั้นๆ (คำสแลง)
brochure[N] แผ่นพับสำหรับโฆษณา, See also: สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ, Syn. booklet
commercial[N] โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ, Syn. advertisement
copywriter[N] ผู้เขียนคำโฆษณา
campaign for[PHRV] โฆษณาเผยแพร่, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
drum up[PHRV] โฆษณา (คำไม่เป็นทางการ), Syn. beat up
fanfare[N] การโฆษณา, See also: การป่าวประกาศ, การประชาสัมพันธ์, Syn. exhibition, show
hype[N] การเผยแพร่เกินจริง, See also: การโฆษณาเกินจริง, การหลอกลวง
hype[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, See also: โฆษณา
write in for[IDM] เขียนไปขอ (จากรายการวิทยุ, โฆษณา)
insert[N] ใบแทรก, See also: หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. pull-out, supplement
junk mail[N] โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์
mailing list[N] รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ, Syn. address list, subscribers, list
pitch[N] การเร่ขาย, See also: การโฆษณาเร่ขาย
poster[N] ป้าย, See also: โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ, Syn. bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard
promo[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณา
promote[VT] ช่วยเหลือให้ดีขึ้น, See also: ส่งเสริม, โฆษณา, Syn. push, boost, nourish, nurture, Ant. discourage, weaken
publicise[VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publicize[VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publisher[N] ผู้พิมพ์, See also: ผู้จัดพิมพ์, ผู้ตีพิมพ์, ผู้โฆษณา, สำนักพิมพ์, โรงพิมพ์, Syn. publicist, administrator, distributor
play up[PHRV] โฆษณา, See also: ประกาศ
quack[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, Syn. fraudulent advertising, Ant. trustworthy advertising
hard sell[SL] การพยายามขายหรือโฆษณาสินค้า
junk mail[SL] ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ
sandwich man[N] ชายที่แขวนป้ายหน้า&หลังตนเองเพื่อการโฆษณาและอื่นๆ
sell[VT] โฆษณาให้ซื้อ, See also: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก, Syn. market, advertise
shopper[N] หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า
signboard[N] แผ่นป้ายติดประกาศ, See also: ป้ายโฆษณา, Syn. billboard, poster
slogan[N] คำโฆษณา, Syn. advertising copy, jingle
spam[N] ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต
sponsor[N] ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. publicizer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad(แอด) n. การโฆษณา. -adj. เกี่ยวกับการโฆษณา, Syn. advertisement, advertising)
adman(แอด' แมน) n., pl. -men.) ผู้โฆษณา
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา,ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
blurb(เบิร์บฺ) n. คำโฆษณาสั้น
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง
coupon(คู'พอน) n. บัตร,บัตรควบ,ตั๋ว,ตั๋วที่ฉีกได้,ใบแนบโฆษณา,บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า,บัตรลดราคา
divulgatevt. โฆษณา,เผยแพร่,เปิดเผย., See also: divulgator n. ดูdivulgate divulgater n. ดูdivulgate divulgation n. ดูdivulgate divulgatory adj. ดูdivulgate
edit(เอด,'ดิท) {edited,editing,edits} vt. เรียบเรียง,แก้ไข,ตัดตอน,ตัดย่อ,เป็นบรรณาธิการ,ลำดับเรื่อง,พิมพ์โฆษณา, Syn. correct,revise
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
gray-financedเกี่ยวกับการโฆษณา
junl mailn. สิ่งโฆษณาที่ส่งมาทางไปรษณีย์
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา
press campaingn. การโฆษณาแข่งขันกันในหน้าหนังสือพิมพ์
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน,การแสดงก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน,ดูก่อน,แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การแพร่ข่าว
propagandise(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagandize(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
publication(พับละเค'เชิน) n. การประกาศ,การแถลง,การโฆษณา,การพิมพ์โฆษณา,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์, Syn. printing,publicity
publicity(พับลิส'ซิที) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์,ชื่อเสียง
publicize(พับ'ลิไซซ) vt. โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่, Syn. air,advertise,disseminate
publish(พับ'ลิช) vt. ประกาศ,โฆษณา,แถลง,ตีพิมพ์. vi. ตีพิมพ์,ออกหนังสือ, See also: publishable adj., Syn. issue,announce,promulgate
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา
publishing(พับ'ลิชชิง) n. กิจการพิมพ์,กิจ-การของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,กิจการของสำนักพิมพ์
puffery(พัฟ'เฟอรี) n. การยกย่องเกินไป,การโฆษณาเกินไป, Syn. exaggerated praise
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน,คนซื้อของปลีก,ลูกค้า,ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
sigh board(ไซน'บอร์ด) n. แผ่นป้ายโฆษณา,แผ่นป้ายสัญญาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา
huckster(n) พ่อค้าเร่,นักโฆษณา,คนเจ้าเล่ห์,ทหารรับจ้าง
plug(vt) เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
publish(vt) โฆษณา,ประกาศ,พิมพ์โฆษณา,ตีพิมพ์
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์
signboard(n) แผ่นป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ
slogan(n) คำขวัญ,เสียงสัญญาณ,คติพจน์,คำโฆษณา
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai
bait and switch (n ) เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่งที่บอกขายสินค้าหรือการให้บริการในราคาที่ถูก แต่เมื่อมีผู้ต้องการซื้อสินค้าหรือการบริการชนิดนั้น ผู้ขายอ้างว่าสินค้าหมดและเสนอขายสินค้าทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแทนอย่างตั้งใจ
classified advertisement (n phrase ) โฆษณาย่อย
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
madison avenueถนนใหญ่สายหนึ่งในนครนิวยอร์คซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทโฆษณาจำนวนมาก ในบางปริบท จึงหมายถึงวงการโฆษณา
malware (n) Malicious software (mal-ware) is a form of computer program designed with malicious intent. This intent may be to cause annoying pop-up ads with the hope you click on one and generate revenue, or forms of spyware and viruses that can be used to steal your identity or track your activities. รูปแบบหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์แอบแฝงบางอย่าง จุดประสงค์ดังกล่าวอาจจะเพื่อสร้างหน้าต่างโฆษณาที่เปิดขึ้นมาเองโดยอัติโนมัติ ด้วยความหวังที่ว่าจะให้คุณกดเข้าไปและสร้างรายได้ให้กับบุคคลเหล่านั้น หรือ รูปแบบของ spyware และ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้เพื่อการขโมยตัวตนของคุณบนอินเตอร์เน็ต หรือ ติดตามกิจกรรมต่างของคุณ
See also: S. Malicious software,
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ
publicity agentผู้แทนโฆษณา
publisherผู้โฆษณา
rollout (n) (เครื่องบิน)การนำออกแสดงเป็นครั้งแรก, การนำ(สินค้า ฯลฯ) ออกส่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรก อจจะด้วยการจัดนิทรรศการ/การโฆษณา
webvertize (vi vt ) web + advertise หมายถึง โฆษณาบนเวบไซต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
広告[こうこく, koukoku] (n ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ,โปสเตอร์
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top