Search result for

*โฆษณาชวนเชื่อ*

(43 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โฆษณาชวนเชื่อ, -โฆษณาชวนเชื่อ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาชวนเชื่อ[V] propagate, See also: spread, Syn. เผยแพร่, Example: บริษัทเทปโฆษณาชวนเชื่อให้วัยรุ่นซื้อเทปจากบริษัท, Thai definition: การเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฆษณาชวนเชื่อก. เผยแพร่อุดมการณ์หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagandaการโฆษณาชวนเชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
propaganda novelนวนิยายโฆษณาชวนเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nazi propagandaโฆษณาชวนเชื่อของนาซี [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propagandaโฆษณาชวนเชื่อ [TU Subject Heading]
Propaganda, Chineseโฆษณาชวนเชื่อของจีน [TU Subject Heading]
Propaganda, Germanโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมัน [TU Subject Heading]
Propaganda, Internationalโฆษณาชวนเชื่อระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
But my dad says all media's western propagandaแต่พ่อบอกว่าสื่อตะวันตกชอบโฆษณาชวนเชื่อ Introduction to Film (2009)
What did your mother call it, my little bait and switch?แม่คุณเรียกมันว่าอะไรน่ะ โฆษณาชวนเชื่อเหรอ Pilot (2010)
You really want to try to sell a DEA agent some ill-prepared, half-assed, full-of-holes story about how we suddenly have enough money to buy a car wash?ถ้าคุณอยากจะโฆษณาชวนเชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ป.ป.สจริงๆ การเตรียมแผนล่วงหน้า ไม่ได้วางแผนเต็มที่ ของขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบของเรื่อง Bullet Points (2011)
That's how we'll sell it, and we both look bad.นั่นแหล่ะที่เราต้องโฆษณาชวนเชื่อ และมันทำให้เราทั่งคู่ดูย่ำแย่ Bullet Points (2011)
You all got hyped up by that one from Egypt.พวกเธอทุกคนถูกโฆษณาชวนเชื่อโดยเจ้า... ...เจ้าอียิปต์ De Marathon (2012)
From a propaganda point of view, a lot of attention gonna be paid to this and a lot of ink spilled.เพื่อประโยชน์ของโฆษณาชวนเชื่อ ทุกหนังสือพิม ทุกบันทึก ต้องมีคนพูดถึงมันเยอะแน่ๆ Red Tails (2012)
Danger turned into propaganda.อันตรายกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อ Pacific Rim (2013)
The dean wants a propaganda film, but I intend to explore all sides of this serious issue, including those who don't think it's a serious issue.คณบดีต้องการหนังโฆษณาชวนเชื่อ แต่ผมตั้งใจที่จะสำรวจทุกด้าน ของประเด็นสำคัญนี้ รวมถึงคนที่ไม่คิดว่ามันสำคัญด้วย Advanced Documentary Filmmaking (2013)
She writes ini so many languages, it could be dangerous propaganda.เธอเขียนนี้หลาย ๆ ภาษาก็อาจเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นอันตราย Decline of an Empire (2014)
So we're gonna shoot a series of propaganda clips, propos, I like to call them, on The Mockingjay.เราจะถ่ายคลิป เป็นโฆษณาชวนเชื่อแบบซีรี่ส์ ฉันชอบเป็นแบบนั้น ในนามม็อกกิ้งเจย์ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Advertising trivializes;โฆษณาชวนเชื่อน่ะสิ Hassun (2014)
I despise propaganda, pal.ฉันเกลียดโฆษณาชวนเชื่อนี่เป็นบ้าเลย Guernica (2016)
I will not be executed for propaganda as my son and the American people see me on fucking YouTube for the rest of their lives.ผมจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือ โฆษณาชวนเชื่อ ให้ลูกผม และประชาชนอเมริกันเห็นผม อยู่บนยูทูปบ้านั่น ตลอดชีวิตของพวกเขา London Has Fallen (2016)
You look like Nazi propaganda.คุณดูเหมือนโฆษณาชวนเชื่อนาซี Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
This racist propaganda, "Mein Kampf" psychobabble... he learned this nonsense, and he can unlearn it, too.คำโฆษณาชวนเชื่อของพวกแบ่งผิว "Mein Kampf" บ้าๆ... เขาเรียนมาจากคำโฆษณาบ้าๆ นั้น เขาสามารถลืมมันได้ American History X (1998)
You know so you have decades and decades and decades of propaganda and education teaching us to think in a certain way.เราจึงมีการโฆษณาชวนเชื่อและการศึกษา มาตลอดหลาย ๆ ทศวรรษ เพื่อสอนให้เราคิดแบบหนึ่ง The Corporation (2003)
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ The Corporation (2003)
Don't believe the hype.อย่าเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ The Magnificent Seven (2007)
That's for selling out your beliefs.นี่ สำหรับแกที่มาโฆษณาชวนเชื่อ The Simpsons Movie (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโฆษณาชวนเชื่อ[n.] (kān khōtsanā chuan cheūa) EN: propaganda   FR: propagande [f]
สงครามโฆษณาชวนเชื่อ[n. exp.] (songkhrām khōsanā chuan cheūa) EN: war of propaganda   FR: guerre de propagande [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitprop[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ, See also: เกี่ยวกับการยุยง
hype[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, See also: โฆษณา
quack[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, Syn. fraudulent advertising, Ant. trustworthy advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
quackery(แควค'เคอรี) n. การรักษาของหมอเถื่อน,การต้มคน,การโฆษณาชวนเชื่อ, Syn. deceit,fakery,sham

English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top