Search result for

*โกง*

(340 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โกง, -โกง-
Longdo Dictionary ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
เล่เก๊เก, เกเร, โกง (บ้างเรียก แล่แก๊)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกง[V] cheat, See also: swindle, defraud, embezzle, deceive, Syn. คด, ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Ant. ซื่อสัตย์, Example: นักฟุตบอลจากทีมA โกงนักฟุตบอลจากทีมB อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง
โกง[ADJ] bent, See also: crooked, arched, curved, Syn. คด, งอ, โค้ง, โก่ง, Ant. ตรง, Example: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด
กลโกง[N] trick, See also: swindle, trickery, deception, cheat, fraud, scam, deceit, Example: พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้
คดโกง[V] swindle, See also: cheat, defraud, Syn. โกง, ฉ้อโกง, Ant. ตรง, สุจริต, Example: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง, Thai definition: ไม่ซื่อตรง
คนโกง[N] swindler, Example: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์
การโกง[N] cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ
ขี้โกง[ADJ] tricky, See also: crafty, Syn. เจ้าเล่ห์, เหลี่ยมจัด, ขี้ฉ้อ, Example: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง
ฉ้อโกง[V] defraud, See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
ฉ้อโกง[ADJ] fraudulent, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา
ตัวโกง[N] villain, See also: negative role, negative character, Syn. ตัวร้าย, Example: ตัวโกงในละครมักจะเป็นคนมีหนวด, Thai definition: ผู้แสดงบทร้าย มักใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ประโยชน์ที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
โกงกาง[N] mangrove, See also: genus Rhizophora, Example: ป่าโกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)
โกงโก้[ADV] bent, See also: curved, Syn. กงโก้
โกงเงิน[V] swindle, See also: embezzle, defraud, deceive, Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Example: เขาโกงเงินหลวงไปหลายล้านบาท
การคดโกง[N] cheat, Ant. การซื่อสัตย์, Example: การคดโกงการเลือกตั้ง ส.ส. มีปรากฏทุกสมัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกงก. ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เช่น โกงเงิน, แสดงอาการดื้อไม่ยอมทำตาม เช่น เด็กโกง ม้าโกง.
โกงว. โค้ง, ไม่ตรง, เช่น หลังโกง.
โกงเจ้าหนี้น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ลูกหนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ที่ตนจำนำไว้ หรือกระทำการบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายในการที่จะได้รับชำระหนี้ เช่น โอนทรัพย์ให้คนอื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง.
โกงกางน. ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี ๒ ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่หรือกงกอน ( R. mucronata Poir.) และโกงกางใบเล็ก ( R. apiculata Blume) ชนิดนี้นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก, พังกา ก็เรียก.
โกงโก้ว. กงโก้.
คดโกงก. ประพฤติทุจริต, ไม่ซื่อตรง.
ฉ้อโกงน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ กระทำโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ.
กงกอนดู โกงกาง.
กงโก้ว. โก่ง ๆ โค้ง ๆ เช่น ยืนกงโก้, หลังโกงไม่น่าดู เช่น ผอมกงโก้
กงโก้โกงโก้ ก็ว่า.
กระบัด ๒ก. ฉ้อโกง เช่น กระบัดสิน, ตระบัด ประบัด หรือ สะบัด ก็ใช้.
กล, กล-(กน, กนละ-) น. การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือให้เข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ เช่น เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม เช่น กลโกง
กลางเมืองน. ประชาชน ในคำว่า ฉ้อกลางเมือง หมายถึง ฉ้อโกงประชาชน
กังฉินว. คดโกง, ไม่ซื่อตรง.
กำเนียจ(กำเหฺนียด) ว. เกียจ, คด, ไม่ซื่อ, โกง
กุ้ง ๒ว. โกงน้อย ๆ, ใช้แก่หลังว่า หลังกุ้ง คือ หลังโกงน้อย ๆ.
เกียจ(เกียด) ก. คด, ไม่ซื่อ, โกง, คร้าน.
โกกเกกก. คดโกง, เกะกะระราน, เกกมะเหรก, เช่น มีกิริยาโกกเกกร้ายกาจ (ม. กาพย์ กุมารบรรพ).
คดในข้องอในกระดูกว. มีสันดานคดโกง.
คอร์รัปชันก. โกง, เบียดบัง, ทุจริต, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, รับสินบน. (อ. corruption)
ฉล(ฉะละ, ฉน) น. ความฉ้อโกง.
ฉล(ฉะละ, ฉน) ก. โกง.
ฉ้อก. โกง เช่น ฉ้อทรัพย์.
เฉโกว. ฉลาดแกมโกง, ไม่ตรงไปตรงมา, โฉเก ก็ว่า.
โฉเกว. ฉลาดแกมโกง, ไม่ตรงไปตรงมา, เฉโก ก็ว่า.
โฉเบ๊ก. เกะกะแกมโกง.
ซื่อ, ซื่อ ๆว. ตรง เช่น คนซื่อ, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม เช่น พูดซื่อ ๆ, ไม่คดโกง เช่น หน้าซื่อ
ซื่อตรงก. ประพฤติตรงไม่เอนเอียง เช่น ซื่อตรงต่อหน้าที่, ไม่คดโกง เช่น เขาเป็นคนซื่อตรง.
ซื่อสัตย์ก. ประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง.
แดก ๑โกงกิน, (เป็นคำหยาบ)
ตรง, ตรง ๆซื่อ, ไม่โกง, ไม่ลำเอียง, เช่น เขาเป็นคนตรง
ตระบัด ๒(ตฺระ-) ก. ฉ้อโกง เช่น บ่อยู่ในสัตย์ ตระบัดอาธรรม์ (เสือโค), กระบัด ประบัด หรือ สะบัด ก็ใช้.
ตระบัดสินก. ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย, ยักยอก.
ทุจริต(ทุดจะหฺริด) ก. โกง เช่น ทุจริตในการสอบ, คดโกง, ฉ้อโกง, เช่น ทุจริตต่อหน้าที่.
บุคคลล้มละลายทุจริตน. บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดบางประการเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายล้มละลายกำหนด หรือไม่สุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายล้มละลาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกง หรือการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน.
บุษบก(บุดสะบก) น. เรือนยอดแบบหนึ่งมีขนาดต่าง ๆ กัน เป็นอย่างเรือนโกง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูปเป็นต้น.
ประณาม ๒ก. กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย เช่น ถูกประณามว่าเป็นคนโกง
ประบัดก. ฉ้อโกง เช่น ท่านว่าหญิงร้าย จะแกล้งประบัดสินท่าน (สามดวง), กระบัด ตระบัด หรือ สะบัด ก็ใช้.
ปล้นบ้านปล้นเมืองก. โกงกินทรัพย์สมบัติของชาติ.
ปล้องทองน. ชื่องูขนาดกลางชนิด Boiga dendrophila (Boie) ในวงศ์ Colubridae ตัวโต ยาวประมาณ ๑.๗ เมตร สีดำตลอดตัวมีลายสีเหลืองพาดขวางเป็นปล้อง ๆ อาศัยตามป่าโกงกางทางภาคใต้ของประเทศไทย หากินตามพื้นดินและบนต้นไม้ กินนก หนู ตุ๊กแก มีพิษอ่อน.
ป่าชายเลน, ป่าเลนน. ป่าที่อยู่ตามชายทะเลที่มีเลนและนํ้าทะเลขึ้นถึง ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มักมีรากงอกอยู่เหนือพื้นดินเพื่อคํ้ายันลำต้น โดยมากเป็นไม้โกงกาง แสม และลำพู.
ผู้ร้ายตัวโกงในการแสดงละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น.
พังกา ๑ดู โกงกาง.
พังกา ๒น. ชื่องูพิษขนาดเล็กชนิด Trimeresurus purpureomaculatus (Gray) ในวงศ์ Viperidae ยาวประมาณ ๑ เมตร ตัวสีเขียวอมเหลือง มีรอยแต้มสีม่วงเข้มตลอดทั้งตัว อาศัยตามป่าโกงกาง มักพบอยู่ตามต้นไม้เตี้ย ๆ กินกบ เขียด กิ่งก่า พบทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพิษรุนแรง.
มือสะอาดว. มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.
ยี่ห้อลักษณะ เช่น เด็กคนนี้หน้าตาบอกยี่ห้อโกง
รับของโจรน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์.
รากค้ำน. รากของพืชบางชนิดที่งอกจากบริเวณเหนือโคนลำต้น เช่น โกงกาง ข้าวโพด เตย ทำหน้าที่ค้ำพยุงลำต้น.
ริปุ, ริปูน. ข้าศึก, ปรปักษ์, คนโกง.
รู้อยู่แก่ใจก. รู้ซึ้งอยู่ในใจของตน เช่น รู้อยู่แก่ใจว่าเพื่อนเป็นคนโกงแล้วยังคบกันอยู่ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rachiocyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiokyphosis; humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swindlingหลอกลวง, ฉ้อโกง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scoliokyphosis; kyphoscoliosisกระดูกสันหลังโกงคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mail fraudการฉ้อโกงโดยทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil fraudการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil fraudกลฉ้อฉล, การโกงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gibbosityลักษณะหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbous; kyphotic๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraud, civilการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
villainตัวโกง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
kyphoscoliosis; scoliokyphosisกระดูกสันหลังโกงคด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kyphosis; humpback; hunchback; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kyphotic; gibbous๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunchback; humpback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internet fraudการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bank fraudการฉ้อโกงของธนาคาร [TU Subject Heading]
Check fraudการฉ้อโกงเช็ค [TU Subject Heading]
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Fraudการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraudความผิดฐานฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Fraud investigationการสืบสวนการฉ้อโกง [TU Subject Heading]
Intetnet fraudการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Rhizophora apiculataโกงกางใบเล็ก [TU Subject Heading]
Securities fraudการฉ้อโกงหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง) [TU Subject Heading]
Villains in motion picturesตัวโกงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Mangrove Swamp Forest or Mangrove Forest ป่าชายเลน หรือป่าเลนน้ำเค็ม หรือป่าโกงกาง
ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าพรุชนิดหนึ่ง พบตามชายฝั่งทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำที่มีดินโคลน และน้ำทะเลท่วมถึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น แต่ละชนิดมีรากค้ำยันและรากหายใจแตกต่างกันไป พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกาง ประสัก โปรงหรือแสม ลำพู และลำแพน ในประเทศไทยพบตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ตั้งแต่ระนองถึงสตูล แถบอ่าวไทย ตั้งแต่สมุทรสงครามถึงตราด และจากประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาส [สิ่งแวดล้อม]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้ บัญญัติไว้ว่า1. รัฐผู้ส่งไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นที่แน่นอนว่า รัฐผู้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐนั้น2. รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลแก่รัฐผู้ส่งในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งรอการถวายสารตราตั้งจะต้องเริ่มดำเนิน การเพื่อเดินทางไปยังรัฐผู้รับในเรื่องนี้ มีตัวอย่างไม่น้อยที่รัฐผู้รับปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบด้วยเหตุผลบางอย่าง นับตั้งแต่อ้างว่า การเสนอชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้กระทำกะทันหันเกินไป และมิได้แจ้งข้อเท็จจริงมาก่อน หรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเคยกล่าวตำหนิ วิพากษ์รัฐผู้รับ หรือผู้รับการเสนอชื่อมมีภรรยาเป็นชาวยิว หรือผู้รับการเสนอชื่อถือศาสนาโรมันคาทอลิก หรือผู้นั้นเคยปฏิบัติไม่ดีต่อชนชาติของรัฐผู้รับ หรือผู้นั้นในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เป็นต้นกล่าวโดยย่อ agr?ment คือ การให้ความเห็นชอบของรัฐผู้รับ แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐผู้ส่งให้เป็นผู้แทนทางการทูตนั่นเอง [การทูต]
Deformities, Gibbusความพิการแบบหลังโกง [การแพทย์]
Kypholordosisหลังโกงและท้องยื่น [การแพทย์]
Kyphoscoliosisหลังโก่งคด, หลังโกง, หลังคดและโกง, สันหลังโกงและคด, หลังโก่งคด, การคดงอ, หลังคดงอ, หลังโก่งออกและกระดูกสันหลังเอียงไปข้างหนึ่ง [การแพทย์]
Kyphosisหลังโกง, หลังโก่ง, กระดูกสันหลังโก่งออกทางข้างหลัง, หลังงอ, สันหลังโก่งงอ, กระดูกสันหลังโก่ง, หลังโค้ง [การแพทย์]
Kyphosis, Angularหลังโกงที่เป็นมุม [การแพทย์]
Kyphosis, Cervicalหลังโกงที่กระดูกสันหลังช่วงคอ [การแพทย์]
Kyphosis, Curvedหลังโกงแบบโค้ง [การแพทย์]
Leg, Bowing ofขาโกง, ขาโกงเข้า, ขาโก่ง, ขาโก่งเข้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't get mad. Get in. Thank you.เปลี่ยนจากคำว่าโกรธ เป็น โกง ซิ/ขอบคุณ New Haven Can Wait (2008)
If you're gonna cheat your way in, then why should I play fair?ในเมื่อเธอเองยังโกง แล้วทำไมฉันต้องแฟร์ด้วยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
In bedding down with some dirty manhattan hipsterกับชาวแมนฮัตตันที่ฉลาดแกมโกง There Might be Blood (2008)
Adoption is cheating?การรับลูกบุญธรรมเป็นเรื่องโกง Joy (2008)
Adoption's a cheat, remember?การรับบุตรบุญธรรมเป็นการโกง จำได้ไหม? Joy (2008)
You just want to cheat it by making it come sooner.คุณแค่ต้องการที่จะโกงมัน โดยทำให้มันมาถึงเร็วขึ้น Last Resort (2008)
If my dad finds out about all the bad stuff I've done- fraud,drugs - then I'll lose everything:ถ้าพ่อผมรู้เรื่องเลวๆที่ผมทำไว้ ทั้งโกง ทั้งยา And How Does That Make You Kill? (2008)
He's using magic to cheat in the tournamentเขาใช้เวทย์มนต์เพื่อจะโกง Valiant (2008)
Ewan was winning - he had to cheat!อีวานกำลังจะชนะ - วาเลียนท์เลยโกง Valiant (2008)
I don't like him but I don't think he's cheating.ข้าไม่ชอบเขาก็จริง แต่ข้าไม่คิดว่าเขาจะโกง Valiant (2008)
I believe Knight Valiant is using a magic shield to cheat in the tournament.หม่อมฉันเชื่อว่า อัศวินวาเลียนท์ ใช้โล่มนตรา เพื่อที่จะโกงการแข่งขัน Valiant (2008)
And that he'd be interested in the names of some bent coppers.และเขาก็ต้องสนใจในรายชื่อ ของตำรวจคดโกงพวกนี้แน่ The Bank Job (2008)
But I know all about you, you corrupt bastard.แต่ผมรู้เรื่องคุณทั้งหมด คุณมันพวกคดโกงสารเลว The Bank Job (2008)
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
I spent so much to cheat on this exam!ข้าจ่ายไปตั้งมากกับการโกงการสอบครั้งนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Then we'll leave it in your hands! - Cheating on the exam is not a big deal!-งั้น เราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ท่าน โกงข้อสอบไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่นา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They are being held because of their cheating!พวกเขาโดนจับเพราะว่าพวกเขาโกง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
This is a military warehouse. I've never been here before in my life.นี่คือโกงดังของทหาร ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He was so determined he was gonna cheat death.เขามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมากที่จะโกงความตาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Now, you cheated him once.คุณกำลังโกงพวกเขา The Lazarus Project (2008)
You won't cheat him a second time.คุณจะไม่ได้โกงเป็นครั้งที่สอง The Lazarus Project (2008)
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง The Other Boleyn Girl (2008)
Two hundred and forty-six counts of fraud.ฉ้อโกง 246 กระทง The Dark Knight (2008)
You let me cheat off you in Advanced Accounting.แกให้ฉันโกงบัญชีให้แก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I was cheated then.ฉันเป็นคนโกง ในตอนนั้น. Episode #1.5 (2008)
When did you start to learn the ways of casino swindling?แกเริ่มเรียนรู้ที่จะโกงคาสิโน ตั้งแต่เมื่อไหร่? Episode #1.5 (2008)
Why should I teach someone the improper ways of swindling?ทำไม ฉันต้องสอนให้คนโกงไพ่ อย่างไม่เหมาะสมด้วย? Episode #1.5 (2008)
People who attempt to succeed by swindling all fail no matter where they go.คนที่หวังจะประสบความสำเร็จโดยการโกงไพ่ ล้วนล้มเหลว ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน Episode #1.5 (2008)
But I've witnessed more people who win by swindling.แต่.. ผมเป็นพยานว่าได้ว่ามีคนชนะ มากมายโดยการโกงไพ่ Episode #1.5 (2008)
I heard that you were once a very popular con-gambler.ผมได้ยินมาว่า ครั้งหนึ่งคุณเคยเป็น นักโกงพนันที่มีชื่อเสียง Episode #1.9 (2008)
I hate mummies! They never play fair!เกลียดพวกมัมมี พวกมันเล่นขี้โกง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Today we're lowering escape artist Derek Harrison into the water to see if he can miraculously cheat death once more.วันนี้เราจะหย่อนเหยื่อรายนี้ ดีเรค แฮริสัน ลงไปในน้ำ มาดูกันว่าเขาจะสร้างปฏิหาริย์ โกงความตายได้อีกหนมั้ย Frost/Nixon (2008)
He's not a crook He's paid by Davidแพทริก เขาไม่ได้เป็นคนคดโกง เราได้เิงินจากเดวิท Frost/Nixon (2008)
We live in a great country, we should not be cheating each other.เราอาศัยอยู่ในประเทศที่ดี เราไม่ควรโกงกันเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Cheater!- ไอ้ขี้โกง Pineapple Express (2008)
You are a cheat.คุณมันเป็นตัวโกง Doubt (2008)
She virtually stole the Planet out from under her.คิดดูสิแม่ พวกมันน่ะ โกงร้านไปต่อหน้าต่อตาเลย Loyal and True (2008)
Apparently, billions in counterfeit currency flooded the economy,เห็นได้ชัีดว่าเงินเ้ป็นพันล้านของสกุลเงินที่ถูกฉ้อโกงเข้ามาอยู่เต็มระบบเศรษฐกิจ Safe and Sound (2008)
In fact... kind of looks like fraud, actually.ความจริง... ดูเหมือนว่ามีการโกงกัน Blow Out (2008)
At least we now you can't beat it straight upถ้านายไม่โกง ป่านนี้ฉันก็ชนะแล้ว Fast & Furious (2009)
You know I would of won that race if you didn't cheat, right?แข่งกันตอนนั้น ถ้านายไม่โกงฉันจะชนะใช่ไหม Fast & Furious (2009)
That would be cheating.นั่นมันโกงนี่ Gamer (2009)
CHEATERไอ้ขี้โกง Gamer (2009)
FUCK YOU CHEATER!ไปตายซะ ไอ้ขี้โกงGamer (2009)
He and I fell into a habit of playing gin rummy in the evenings, and did he cheat!ฉันกับเขานั่งจิบเหล้าเล่นไพ่กันตอนบ่าย ปรากฎว่าเขาโกงฉัน Up (2009)
RUSSELL: Mr. Fredricksen, you're cheating.คุณเฟรดริคเซ่น คุณกำลังโกง Up (2009)
That is cheating.นั่นขี้โกงแล้ว Dragonball: Evolution (2009)
Then you know I think, why should I cheat.งั้นเธอคงเดาได้ว่าทำไมฉันต้องโกง Dragonball: Evolution (2009)
Looks like you've really earned patty's trust.คุณรู้ว่าUNRดำเนินธุรกิจยังไง คุณรู้ว่าเขาโกงยังไง Trust Me (2009)
Yes,but daniel's willing to go on record that ultima national doctored his report and committed fraud.ก็ใช่,แต่เป็นความตั้งใจของแดเนี่ยลเอง ที่จะบันทึกข้อมูลนั่น UNR ปลอมแปลงรายงานของเค้า และถือว่าเป็นการโกง Hey! Mr. Pibb! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux
การฉ้อโกง[n.] (kān chøkōng) EN: fraud   FR: escroquerie [f] ; fraude [f]
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (kān chøkōng thāng intoēnet) EN: Internet fraud   FR: fraude sur internet [f]
ขี้โกง[adj.] (khīkōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
ขี้โกงมะโรงมะเส็ง[adj.] (khīkōng marōng masaeng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing   
คนฉ้อโกง[n.] (khon chøkōng) FR: escroc [m] ; filou [m]
คนขี้โกง[n. exp.] (khon khī kōng) EN: rascal   
คนโกง[n.] (khonkōng) EN: swindler   FR: tricheur [m] ; tricheuse [f] ; fraudeur [m] ; fraudeuse [m] ; escroc [f]
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved   FR: courbé ; incurvé
โกงกาง[n.] (kōngkāng) EN: mangrove   FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback   FR: bossu ; voûté
นกหัวโตป่าโกงกาง[n. exp.] (nok hūa tō pā kōngkāng) EN: Pachycephalidae   
นกจับแมลงป่าโกงกาง[n. exp.] (nok jap malaēng pā kōngkāng) EN: Mangrove Blue Flycatcher   FR: Gobemouche des mangroves [m] ; Cyornis des palétuviers [m]
นกกินแมลงป่าโกงกาง[n. exp.] (nok kin malaēng pā kōngkāng) EN: White-chested Babbler   FR: Akalat à front noir [m] ; Timalie à poitrine blanche [f] ; Akalat à ventre blanc [m]
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: whistler   
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkāng hūa tō) EN: Mangrove Whistler   FR: Siffleur cendré [m] ; Pachycéphale des mangroves [m] ; Siffleur des mangroves [m]
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[n. exp.] (nok krajøi pā kōngkāng) EN: Acanthizidae   
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[n. exp.] (nok krajøi pā kōngkāng) EN: Golden-bellied Gerygone   FR: Gérygone soufrée [f] ; Gérygone à ventre d'or [f]
นกแต้วแล้วป่าโกงกาง[n. exp.] (nok taēolaēo pā kōng kāng) EN: Mangrove Pitta   FR: Brève des palétuviers [f]
ป่าโกงกาง[n. exp.] (pā kōngkāng) EN: swamp forest   FR: mangrove [v]
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān chøkōng) EN: conviction for fraud   
อย่างฉ้อโกง[adv.] (yāng chøkōng) EN: cosening   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bent[ADJ] โกงกิน, See also: คดโกง
bilk[VT] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, Syn. cheat
bot[N] คนขี้โกง
be on one's honour[IDM] ไว้ใจได้, See also: เก็บความลับได้, รักษาสัญญาได้, ไม่ฉ้อโกง, ไม่หลอกลวง, Syn. put on
be taken in[IDM] หลอกลวง, See also: โกง
bilk out of[PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
bleed for[PHRV] ทำให้จ่ายเงินอย่างไม่ยุติธรรมหรือโดนโกง (คำไม่เป็นทางการ)
bleed white[PHRV] ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โกง
cardsharp[N] คนโกงไพ่, Syn. cardsharper, cheat
cardsharper[N] คนโกงไพ่, Syn. cardsharp, cheat
catchy[ADJ] ที่โกง, See also: ที่หลอกลวง, ล่อลวง, Syn. deceptive, tricky, misleading
cheat[N] การคดโกง, See also: การทุจริต
cheat[N] การหลอกลวง, See also: การทุจริต, การโกง
cheat[N] คนโกง, See also: คนหลอกลวง, Syn. deciever, trickster
cheat[VI] ทุจริต, See also: โกง, Syn. chisel
chisel[VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel[VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
cog[VT] โกง (ในการเล่นลูกเต๋า), Syn. cheat
corrupt[ADJ] ทุจริต, See also: ซึ่งโกง, Syn. dishonest, crooked, underhanded
craft[N] ทักษะการโกง, Syn. cunning, duplicity
cunning[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
cunningly[ADV] อย่างเจ้าเล่ห์, See also: อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. slyly, cunningly
catch out[PHRV] จับได้ว่าทำผิด (โกหก, ขี้โกงฯลฯ)
cheat at[PHRV] เล่นโกง (การเล่นเกม เช่น ไพ่)
chisel out of[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง, Syn. cheat out of
con out of[PHRV] โกงเพื่อให้ได้, See also: ฉ้อโกงเพื่อ, หลอกเอา, Syn. cheat out of
cozen out of[PHRV] โกง, See also: ล่อลวง, Syn. cheat out of
diddle out of[PHRV] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลอกเอา (เงินหรือของ), Syn. cheat out of
do out of[PHRV] ฉ้อโกงเพื่อ, See also: หลอกลวงเพื่อ, ลวงเพื่อเอา, Syn. cheat out of
fob off with[PHRV] หลอกลวงให้ยอมรับ, See also: โกง, ลวง, Syn. palm off with
defraud[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอก, Syn. cheat, swindle
diddle[VT] โกง (คำสแลง), See also: ฉ้อโกง, Syn. decieve, gip, gyp, fleece, swindle
dupe[VT] หลอกลวง, See also: ลวง, โกง, ลวงให้หลงกล, Syn. cheat, fool, victimize
embezzle[VT] ยักยอกเงิน, See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, Syn. defraud, misappropriate, peculate
embezzlement[N] การยักยอกเงิน, See also: การฉ้อโกงเงิน, Syn. misappropriation, peculation
embezzler[N] ผู้ทุจริต, See also: ผู้ยักยอก, คนฉ้อโกง
euchre[VT] หลอกลวง, See also: โกง, Syn. trick
finagle[VI] โกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลอกลวง, Syn. falsify, fake
finagle[VT] โกง (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลอกลวง, Syn. falsify, fake
fob[VT] หลอกลวง (คำโบราณ), See also: โกง, Syn. cheat, deceive
foul[ADJ] คดโกง (ทางกีฬา), See also: ไม่สะอาด, ไม่ยุติธรรม
fox[VT] หลอกลวง, See also: โกง, Syn. deceive, outwit, trick
fox[N] คนที่มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: คนฉลาดแกมโกง
foxy[ADJ] เหมือนสุนัขจิ้งจอก, See also: คล้ายสุนัขจิ้งจอก, ฉลาดแกมโกง, มีเล่ห์เหลี่ยม
foxy[ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. crafty, cunning, sly, Ant. forthright, honest, straightforward
fraud[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
fraudulent[ADJ] ซึ่งฉ้อโกง, See also: ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งต้มตุ๋น, Syn. deceitful
gull into[PHRV] โกง, See also: หลอกลวง
gull out of[PHRV] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat out of
gammon[VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. hoax, deceive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bunco(บัง'โค) vt.,n. (การ) หลอกลวง,โกง. -S.bunko
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
chisel(ชิซ'เซิล) {chiseled,chiseling,chisels} n. สิ่ว,สลัก vt. ตัดด้วยสิ่ว,สลัก,โกง,หลอกลวง vi. สลักด้วยสิ่ว, See also: chiseler n. ดูchisel
chouse(เชาซฺ) vt. โกง,หลอกลวง,ต้น,ใช้เล่ห์
coistreln. คนเลี้ยงม้าของอัศวิน,ตัวโกง
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
cozen(คัซ'เซิน) {cozened,cozening,cozens} vt.,vi. โกง,หลอกลวง,ต้ม, See also: cozener n., Syn. deceive,cheat
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deeplyadv. ลึกลงไปมาก,มาก,อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. profoundly
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
diddle(ดีด'เดิล) vt. โกง,หลอกลวง vi. เสียเวลา,เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอย่างรวดเร็ว, See also: diddler n.
fainaigue(ฟะเนก') vi. หลบหนีงานหรือความรับผิดชอบ,หลบหนี,โกง. vt. โกง,หลอก,ลวง -fainaiguer n.
false-hearted(ฟอสซ' อาร์' ทิด) adj. ขี้โกง,ใจไม่ซื่อ
fob(ฟอบ) {fobbed,fobbing,fobs} n. สายห้อยนาฬิกาที่เอว และใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง,กระเป๋านาฬิกาที่กางเกง vt. โกง,หลอกลวง
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
fox(ฟอคซฺ) n. สนัขจิ้งจอก,หนังสนุขจิ้งจอก,บุคคลเจ้าเล่ห์ vt. หลอกลวง,โกง,ทำอย่างเจ้าเล่ห์ -Phr. (play the fox กระทำอย่างเจ้าเล่ห์), Syn. schemer -pl. foxes,fox
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
fraudulent(ฟรอ'จะเลินทฺ) adj. หลอกลวง,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล., See also: fraudulence,fraudulency n., Syn. sham
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
ganef(กา'นีฟ) n. ขโมย,คนเลว,คนขี้โกง, Syn. ganev,ganof,
grift(กริฟทฺ) n. การได้เงินมา โดยการโกงหรือการหลอกลวง. vt. ได้เงิน หรือผลประโยชน์มาโดยการโกงหรือหลอกลวง
grifter(กริฟ'เทอะ) n. คนโกง,คนหลอกลวง
gudgeon(กัด'เจิน) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง, เหยื่อ,เครื่องล่อลวง,วงแหวนสำหรับร้อยสลัก,ห่วงร้อยสลัก สลัก,หมุด,ปลอกสวมหางเสือ -vt,ล่อลวง โกง, Syn. dupe,cheat
guile(ไกลฺ) n. ความหลอกลวง,การโกง,เล่ห์เหลี่ยม -guileful,guileless adj.
gull(กัล) n. นกทะเลตีนเป็ด ปีกยาวชนิดหนึ่ง,คนที่ถูกหลอกลวงหรือโกงได้ง่าย vt. โกง,หลอกลวง.
gullable(กัล'ละเบิล) adj. ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย., See also: gullibility,gullability n. gullibly,gullably adv.
gullible(กัล'ละเบิล) adj. ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย., See also: gullibility,gullability n. gullibly,gullably adv.
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง
hocus(โฮ'คัส) vt. หลอกลวงโกง,มอมเหล้าใส่ยา
hocus-pocusvt.,vi. หลอกลวง,โกง,เล่นกล. n. สูตรที่ไร้ความหมาย,การหลอกลวง,การเล่นกล, Syn. trick
hoodwinkvt. หลอกลวง,โกง,ปิดบัง.
hornswogglevt. โกง,หลอกลวง
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
backhanded(adj) หลังมือ,ไปด้านซ้าย,คดโกง
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
bubble(vi) เกิดฟอง,โกง,หลอกลวง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cheat(vt) โกง,หลอกลวง,ฉ้อฉล,ใช้เล่ห์
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
defalcation(n) การฉ้อโกง,การฉ้อฉล,การยักยอก
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fool(vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ต้มตุ๋น,เล่นตลก,แกล้งทำ,ทำโง่ๆ
foxy(adj) เจ้าเล่ห์,เหมือนสุนัขจิ้งจอก,ฉลาดแกมโกง
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
gammon(vt) หลอกลวง,โกง,เสแสร้ง,ตบตา
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
gull(vt) หลอกลวง,ลวง,โกง
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
hoodwink(vt) หลอกลวง,เสแสร้ง,ตบตา,โกง
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
humbug(vt) โกง,ตบตา,เสแสร้ง,หลอก,มีมารยา
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม
impost(n) คนโกง,คนเสแสร้ง,คนต้มตุ๋น
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
knave(n) คนเลว,คนขี้โกง,คนไม่ซื่อ
knavery(n) ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ
knavish(adj) คดโกง,ขี้โกง,ไม่ซื่อ,เจ้าเล่ห์
loot(n) ของที่ปล้นมาได้,ของโจร,ของร้อน,ของที่โกงมา,ของเชลย
mangrove(n) ต้นโกงกาง
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
perfidious(adj) โกง,ทรยศ,ทุจริต,ไม่ซื่อสัตย์
perfidy(n) ความคดโกง,ความทรยศ,การโกง,ความทุจริต
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
rascally(adj) สารเลว,พาล,เสเพล,โกง,ทุจริต
roguish(adj) ขี้โกง,พาล,เจ้าเล่ห์,เกเร,เจ้ามารยา
rook(vt) หลอกลวง,โกง,ต้มตุ๋น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
con men (n) คนโกง
hose (n vt slang ) 1. อวัยวะเพศชาย 2. มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง 3. โกหก หลอกลวง โกง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj) ซึ่งฉ้อโกง
狡い[ずるい, zurui] (adj ) ขี้โกง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: โกง English: to cheat

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top