Search result for

*แออัด*

(80 entries)
(0.5539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แออัด,-แออัด-, *แออัด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด [ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แออัด [ADV] tightly, See also: closely, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: สภาพตัวบ้านเป็นแหล่งที่อยู่อย่างแออัดและขาดสุขลักษณะ
แออัด [V] crowd, See also: be congested, be crammed, be packed, be jammed, be thronged, be crowded, squeeze, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: บรรยากาศบนถนนเล็กๆ สายนี้คึกคักมาก และแออัดไปด้วยจักรยานและสามล้อ
ความแออัด    [N] crowed, See also: congestion, jam, Syn. การเบียดเสียด, ความยัดเยียด, ความแน่น, Example: ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความแออัด และแก่งแย่งกันในทุกทาง
ชุมชนแออัด    [N] slum, Syn. สลัม, Example: ชุมชนแออัดเป็นปัญหาที่เมืองต้องประสบเสมอไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก, Thai definition: ชุมชนแออัดหมายถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนซึ่งตัวบ้านเรือนติดกันหนาแน่น และมักจะเป็นสถานที่ที่มีน้ำเน่าเสียขังอยู่ล้อมรอบ
แออัดยัดเยียด [V] be crowded, See also: be congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ช่วงนี้ห้องสัมมนาแออัดยัดเยียด นักศึกษาและผู้ฟังอื่นๆ ทยอยเข้ามาจนห้องแน่น
แออัดยัดเยียด [ADJ] crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แออัดว. ยัดเยียด, แน่น, อัดแอ ก็ว่า.
ไก่บินไม่ตกดินน. บริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นแออัด.
ขนัด(ขะหฺนัด) ว. แออัด ในคำว่า แน่นขนัด.
ทะลักก. อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง เช่น ถูกแทงไส้ทะลัก น้ำทะลักออกจากเขื่อน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สินค้าที่กักตุนทะลักออกมา.
เนืองแน่นว. แออัด, ยัดเยียด.
แน่นว. อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง เช่น คนแน่น ต้นไม้ขึ้นแน่น, อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน เช่น เกาะแน่น ปักเสาแน่น, ลักษณะของเสียงดังแบบหนึ่งที่เนื่องมาจากมีการอัดแน่นเป็นพิเศษอย่างเสียงพลุเสียงระเบิด.
แน่นขนัดว. แออัด.
ยัดเยียดก. เบียดกันแน่น, แออัดกันแน่น, เช่น คนเบียดเสียดยัดเยียดกัน
หนาแน่นว. คับคั่ง, แออัด, เช่น กรุงเทพฯ มีประชากรหนาแน่นมาก.
แหล่งเสื่อมโทรมน. บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะ.
อัดแอว. ยัดเยียด, แน่น, แออัด ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slumชุมชนแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slum clearanceการขจัดชุมชนแออัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowded dwellingที่อยู่อาศัยแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingความแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingการอยู่อย่างแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance, slumการขจัดชุมชนแออัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
degree of crowdingระดับความแออัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overcrowdingความแออัด [TU Subject Heading]
Slumsชุมชนแออัด [TU Subject Heading]
Traffic congestionจราจรแออัด [TU Subject Heading]
Degree of Crowding ระดับของความแออัด
เป็นสัดส่วนของขนาดของที่อยู่อาศัยต่อจำนวนผู้ อยู่อาศัย [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
ชุมชนแออัด[n.] (chumchon aē-at) EN: slum   FR: bidonville [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
gridlock(vi, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., S. pack,traffic jam,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
place congestion charge (n ) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battery farm [N] ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด, Syn. factory farm
bunch up [PHRV] ทำให้เบียดกันแน่น, See also: ทำให้แน่น, ทำให้แออัด, กำแน่น
congest [VT] ทำให้แออัด, Syn. overcrowd
congestion [N] ความแออัด
cram [N] สภาพที่แออัด
crowded [ADJ] แออัด, See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น, Syn. packed, congested
chock up [PHRV] เต็มไปด้วย, See also: แน่นไปด้วย, เบียดเสียด, แออัดไปด้วย
choke with [PHRV] ทำให้เบียดเสียด, See also: ทำให้แออัด
dense [ADJ] หนาแน่น, See also: ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด, Syn. concrete, solid, Ant. sparse, uncrowded, empty
ghetto [N] สลัม, See also: ชุมชนแออัด
inner city [N] บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก, Syn. slum, ghetto, Ant. suburban
jam with [PHRV] อัดแน่นด้วย, See also: ทำให้แออัดไปด้วย, Syn. cram with
jam [VI] แออัด, See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Syn. cram, pack, Ant. disperse, scatter
jam [VT] แออัด, See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Syn. cram, pack, crowd, Ant. scatter, separate
overcrowd [VT] แน่นมากไป, See also: แออัดเกินไป
overcrowded [ADJ] ซึ่งแออัดยัดเยียด, See also: ซึ่งอัดแน่นเกินไป
overcrowding [N] ความแออัดยัดเยียด, Syn. overpopulation, overbuilding, congestion
overspill [N] คนที่ออกนอกเมืองเพราะแออัดเกินไป
packed [ADJ] แน่น, See also: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, Syn. jamed, congested, overcrowded
pile [VT] ชุมนุม, See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
press [N] ฝูงชน, See also: ความแออัดของฝูงชน
pack out [PHRV] แน่นขนัด, See also: แออัดด้วยผู้คน
people with [PHRV] เต็มไปด้วยผู้คน, See also: แออัดด้วย, แน่นด้วย
pig it [PHRV] อยู่กันแออัด, See also: อยู่กันอย่างคับแคบ
pig together [PHRV] อยู่รวมกันอย่างแออัดกับ
hellhole [SL] สถานที่ร้อนและแออัด
serried [ADJ] ซึ่งอัดแน่น, See also: ซึ่งแออัดกันอยู่, Syn. populous
slum [N] แหล่งเสื่อมโทรม, See also: สลัม, ชุมชนแออัด, Syn. crowded, ghetto
squash [N] ฝูงชนที่เบียดเสียด, See also: ฝูงชนที่แออัดยัดเยียด, Syn. crush
throng [VT] ทำให้เนืองแน่น, See also: ทำให้แน่นขนัด, ทำให้แออัด, ทำให้เบียดเสียด, Syn. crowd, pack
traffic-jammed [ADJ] ที่มีการจราจรแออัด
warren [N] สถานทแออัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
ghetto(เกท'โท) n. เขตบริเวณสลัมที่มีคนอยู่กันแออัด
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
warren(วอร์'เริน) n. ทุ่งกระต่าย,สถานที่มีกระต่ายมาก,ที่แออัดไปด้วยคน

English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
jam(vt) บีบ,อัด,แออัด,ออ,ติดขัด,เบียดเสียด,รบกวน
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด

Are you satisfied with the result?

Go to Top