Search result for

*แอนตาร์กติกา*

(19 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แอนตาร์กติกา, -แอนตาร์กติกา-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวีป(ทะวีบ) น. เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง มี ๗ ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดนํ้าล้อมรอบเป็นขอบเขต เช่น ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดภูเขา ทะเล แหล่งอารยธรรมเป็นต้น เป็นแนวแบ่งเขต เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's not it-- that constellation's over antarctica.ไม่ใช่แล้วล่ะ หมู่ดาวนั่นมันอยู่เหนือทวีปแอนตาร์กติกา Shut Down (2008)
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.แอนตาร์กติกาคือทวีปที่อุดม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประเทศใดครอบครองได้ จึงสงวนให้เพื่อสันติและวิทยาศาสตร์ Home (2009)
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล Watchmen (2009)
Antarctica.แอนตาร์กติกา Watchmen (2009)
An old friend of mine, a colleague of Oslo, runs a geological research station in Antarctica.เพื่อนเก่าของฉัน เพื่อนร่วมงาน ที่ออสโลว์ หัวหน้าศูนย์วิจัยทางธรณีวิทยาแอนตาร์กติกา The Thing (2011)
- In Antarctica?- ในแอนตาร์กติกาThe Thing (2011)
Climate scientists have drilled ice cores from the depths of glaciers in Greenland and Antarctica.นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ ได้เจาะแกนน้ำแข็ง จากส่วนลึกของธารน้ำแข็ง ในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา The World Set Free (2014)
His investigations took him from Greenland in the far north to Antarctica in the far south, and to rivers, mountains and valleys in between.เพื่อทวีปแอนตาร์กติกาในภาคใต้ไกล และแม่น้ำภูเขาและหุบเขาในระหว่าง The Clean Room (2014)
Working ten-to 12-hour days in subzero weather, they dug a 200-foot-long shaft into the ice of Antarctica.พวกเขาขุดเพลา 200 ฟุตยาว ลงไปในน้ำแข็งของ ทวีปแอนตาร์กติกา มันเป็นรูปแบบของ การเดินทางข้ามเวลา, The Clean Room (2014)
The hearings were scheduled to take place, when the fiercest critic, Claire Patterson was off in Antarctica.การพิจารณาคดีมีกำหนด การที่จะใช้สถานที่ เมื่อนักวิจารณ์กันอย่างดุเดือดแคลร์ แพตเตอร์สันถูกปิดในทวีปแอนตาร์กติกา The Clean Room (2014)
He'd sailed around Antarctica.ก็ชีวิตเขาแพรวพราว ล่องเรือรอบแอนตาร์กติกา Passengers (2016)
ANTARCTICAทวีปแอนตาร์กติกา Madagascar (2005)
And now, ladies and gentlemen, please join with me in welcoming and honoring the man who five months ago brought back from Antarctica the first documented Mercury meteorite,บัดนี้ ท่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญทุกท่าน เป็นเกียรติและต้อนรับ ชายผู้ซึ่งเมื่อ 5 เดือนก่อน กลับมาจากทวีปแอนตาร์กติกา พร้อมงานวิจัยอุกกาบาตจากดาวพุธฉบับบแรก Eight Below (2006)
You want me to take you to Antarctica in the dead of winter on a 70-foot fishing trawler?นายจะให้ชั้นพาไปแอนตาร์กติกา ตอนฤดูหนาวสุดโหด ด้วยเรือลากอวน 70 ฟุตเนี่ยนะ Eight Below (2006)
He came to Antartica when I was just a kidเขา มาแอนตาร์กติการ์ ตั้งแต่ผมยังเด็ก Surf's Up (2007)
Antarctica, Australia, Asia, Africa...แอนตาร์กติกา ออสเตรเลีย เอเซีย อาฟริกา Snow Buddies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
ทวีปแอนตาร์กติกา[n. prop.] (Thawīp Aēntāktikā) EN: Antartica ; Antartic   FR: Antarctique [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top