Search result for

*แย่ง*

(277 entries)
(0.0434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แย่ง, -แย่ง-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แย่ง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ชิง, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Thai definition: ฉวยเอาไปจากคนอื่น, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
แย่งชิง[V] snatch, See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch, Syn. ช่วงชิง, ชิง, แย่ง, Example: สินค้าหลายตัวถูกตลาดช็อปปิ้งที่ใกล้เคียงแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไป
ก้านแย่ง[N] name of decorating pattern, Count unit: ลาย, Thai definition: ชื่อลายที่มีรูปโครงเป็นตาข่าย
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
แก่งแย่ง[V] compete for, See also: vie for, contest, wrangle, contend for, struggle for, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: คนพวกนี้กำลังแก่งแย่งอำนาจจากผู้บริหารชุดเดิม, Thai definition: พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน
เครือแย่ง[N] name of Thai design, See also: Thai figuration, Example: ลายที่ประตูวัดใต้เป็นลายเครือแย่ง, Count unit: ลาย, Thai definition: ชื่อลายไทยชนิดหนึ่ง
แย่งตำแหน่ง[V] contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ
แย่งตำแหน่ง[V] contend for position, See also: vie for a position, strive for a position, Syn. แย่งเก้าอี้, Example: พระอินทร์ในศาสนาพราหมณ์ได้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า เพราะไปแย่งตำแหน่งมาจากพระพิรุณ
แก่งแย่งชิงดี[V] compete (for a better position), See also: scramble, strive, vie, Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง, Example: โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สับสนวุ่นวายและผู้คนแก่งแย่งชิงดีกัน
กระย่องกระแย่ง[ADV] limp, See also: hobble, Syn. กระซ่องกระแซ่ง, ไม่ถนัด, กะโผลกกะเผลก, Example: เท้าทั้งสองข้างร้าวระบมด้วยพิษสงของรองเท้าคู่ใหม่ จนเขาต้องเดินกระย่องกระแย่งขึ้นไปบนตึก, Thai definition: อาการที่ไม่ถนัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระย่องกระแย่งว. ย่องแย่ง.
ก้านแย่งน. ชื่อลายชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปโครงเป็นตาข่ายแย่งดอกแย่งก้านกัน.
แก่งแย่งก. พยายามเอารัดเอาเปรียบกันหรือจะเอาแต่ได้ข้างเดียว, ไม่ปรองดองกัน.
ขัดแย้งก. ไม่ลงรอยกัน.
คำฟ้องแย้งน. คำฟ้องที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, ฟ้องแย้ง ก็ว่า เช่น ยกฟ้องแย้ง.
เครือแย่งน. ชื่อลายชนิดหนึ่ง.
ต่อแย้งก. ต่อสู้กัน, สู้รบกันไปมา, เช่น รุมกันพุ่งกันแทง เข้าต่อแย้งต่อยุทธ์ โห่อึงอุจเอาไชย (ลอ).
โต้แย้งก. แสดงความเห็นแย้งกัน.
ฟ้องแย้งก. การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์.
ฟ้องแย้งน. คำฟ้องแย้ง.
มุมแย้งน. มุมที่เกิดจากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง อยู่เยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นขนานคู่นั้น รวมกันแล้วได้ ๑๘๐ องศา หรือ ๒ มุมฉาก.
ย่องแย่งว. ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด), กระย่องกระแย่ง ก็ว่า.
ยะแย้งก. ยื้อแย่ง.
แยกแย้งก. แยกไปคนละทาง, ไม่ลงรอยกัน.
แย่งก. ยื้อเอาไป เช่น ถูกแย่งของไปจากมือ, รีบฉวยหรือรีบทำเสียก่อน เช่น แย่งทาน.
แย่งกันเป็นศพมอญก. ยื้อแย่งกัน (ใช้ในความเปรียบเทียบ).
แย่งชิงก. ยึดถือเอาทรัพย์หรือประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น.
แย้งก. ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน เช่น ความเห็นแย้งกัน ข้อความแย้งกัน
แย้งต้านไว้, ทานไว้.
กระซ่องกระแซ่งว. กระย่องกระแย่ง, ซ่องแซ่ง ก็ว่า.
กลมกลืน(-กฺลืน) ก. เข้ากันได้ดี, ไม่ขัดแย้งกัน.
กลืนน้ำลายตัวเองก. พูดไว้อย่างหนึ่งแล้วกลับพูดแย้งคำที่พูดไว้เดิม เช่น เขาบอกว่าจะลงโทษคนที่ทุจริต พอลูกน้องตนเองทุจริตกลับกลืนน้ำลายตัวเองออกมาปกป้องลูกน้อง.
เกลียว(เกฺลียว) ว. โดยปริยายหมายความว่า ขยันขันแข็ง เช่น หากินตัวเป็นเกลียว, นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน เช่น เข้ากันเป็นเกลียว, ในลักษณะนี้ ถ้าไม่เข้าเกลียวกัน คือแตกพวกหรือไม่ถูกกัน หรือมีความเห็นไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกัน เรียกว่า ปีนเกลียว.
เกียงก. เกี่ยง, รังเกียจ, ไม่ลงรอย, เกี่ยงแย่ง, เกี่ยงแย้ง, เช่น คนใดอันรังร้าย จิตรพิศเกียงกล (จารึกวัดโพธิ์), โดยมากใช้เป็น เกี่ยง.
แก้วชิงดวงน. ชื่อลายชนิดหนึ่ง เป็นลายแย่งดอกกันหรือเป็นดอกเกี่ยวกัน, ชิงดวง ก็ว่า.
ข้อพิพาทน. ข้อขัดแย้งหรือโต้แย้งระหว่างผู้เป็นคู่กรณี.
ข้อพิพาทแรงงานน. ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง.
ข้อหาคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา หรือคำกล่าวหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง.
ขัด ๑แย้งกัน, ไม่ลงรอยกัน.
ขัดคอก. พูดแย้งขวางเข้ามา, ไม่ให้ทำได้โดยสะดวก.
คัดง้างก. ขัดแย้ง, ไม่ลงรอยกัน.
ค้านก. แย้งกัน เช่น ข้อความตอนหน้ากับตอนหลังค้านกัน, กล่าวแย้งไม่เห็นด้วย
คู่พิพาทน. บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปซึ่งมีข้อโต้แย้งกัน.
งัดข้อก. เกร็งแขนขัดกัน แล้วออกกำลังกดให้แขนอีกฝ่ายหนึ่งล้มลง, โดยปริยายหมายความว่า โต้เถียงกัน, มีความเห็นขัดแย้งกัน, ไม่ลงรอยกัน.
แง่ง ๒, แง่ง ๆว. เสียงขู่ของหมาเมื่อจะกัดกันในเวลาแย่งอาหารกันเป็นต้น.
จริงอยู่แต่, จริงอยู่...แต่สัน. ใช้แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า และแสดงว่ามีข้อความขัดแย้งตามมาข้างหลัง.
ฉกฉวยก. ยื้อแย่งเอาไปต่อหน้า.
ฉกชิงก. แย่งชิงเอาไปซึ่งหน้า.
ช่วง ๓ก. แย่ง, ชิง, มักใช้พูดเข้าคู่กับ ชิง เป็น ช่วงชิง.
ช่วงชิงก. แย่งชิง เช่น จะมาช่วงชิงนางอย่างผลไม้ ที่จะได้นางไปอย่าสงกา (อิเหนา).
ชิง ๑ก. แข่ง, แข่งขัน, เช่น ชิงรางวัล ชิงทุน, แย่ง เช่น ชิงอำนาจ.
ชิงช่วงน. การเล่นชนิดหนึ่ง เอาลูกไม้หรือของที่ลอยทิ้งลงในนํ้าแล้วแย่งชิงกัน.
ชิงเชิงก. แย่งชั้นเชิงกัน, คอยเอาทีกัน.
ชิงดวงน. ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน หรือเป็นดอกเกี่ยวกัน, แก้วชิงดวง ก็เรียก.
ชิงดีชิงเด่นก. แย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว.
ชิงเปรตก. แย่งเครื่องเซ่นสรวงวิญญาณบรรพบุรุษหรือผู้ที่ตายไปแล้ว ซึ่งเรียกว่า “เปรต” ในงานทำบุญวันสารทเดือน ๑๐ เมื่อเสร็จพิธีเซ่นแล้ว ถือว่าเครื่องเซ่นเหล่านั้นเป็นมงคล.
ซ่องแซ่งว. กระย่องกระแย่ง เช่น เขาไม่มีแรง เดินซ่องแซ่ง, กระซ่องกระแซ่ง ก็ว่า.
ดอก ๓ว. คำประกอบใช้ในความแย้งหรือปฏิเสธ เช่น ได้แต่มัทรีที่แสนดื้อผู้เดียวดอก ไม่รู้จักปลิ้นปลอกพลิกไพล่เอาตัวหนี (ม.ร่ายยาว มัทรี), (ปาก) มักพูดว่า หรอก เช่น ไม่ไปหรอก.
ติงทุเลาก. ถ่วงเวลา, แย้งขอให้ระงับไว้ก่อน, เช่น แลอั้นคำค้านเสียมิได้ถามพญาณ แลอั้นคำท้วงติงทุเลาเสีย (สามดวง พระธรรมนูน), ครั้นว่าพี่มีคำติงทุเลา ช่างกระไรไม่เอาสักอย่าง (รามเกียรติ์ ร. ๒).
ตีชิง, ตีชิงวิ่งราวก. ทำร้ายเจ้าทรัพย์แล้วแย่งเอาทรัพย์สินไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, scramblingการแย่งการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scrambling possessionการแย่งการครองครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
segment๑. ส่วน, เซกเมนต์๒. แบ่งย่อย, ตัดแยก, แย่งส่วน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแย่งธาร๒. การกักน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cycle stealingการแย่งรอบ(การทำงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน
กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร
การตัดฟันไม้เพื่อที่จะให้หมู่ไม้ชนิดที่ต้อง การ ซึ่งยังไม่พ้นสภาพลูกไม้ (sapling stage) ได้รอดพ้น จากการแก่งแย่งของไม้ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ เพื่อให้หมู่ไม้พวกนี้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะเจริญเติบโต ปกคลุมพื้นที่นั้นต่อไป ประกอบด้วย Cleaning และ Liber [สิ่งแวดล้อม]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Antigenic Competitionการแก่งแย่งระหว่างแอนติเจน [การแพทย์]
Competitionแย่ง [การแพทย์]
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inhibitors, Competitiveตัวขัดขวางชนิดแข่งขัน, ตัวยับยั้งคอมเพทิทีฟ, พวกยับยั้งโดยการยื้อแย่ง, ตัวยับยั้งแบบคอมเพทิทิฟ [การแพทย์]
Inhibitors, Noncompetitiveพวกยับยั้งโดยไม่ยื้อแย่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So eleanor can rip off your ideas?เอลานอลสามารถแย่งไอเดียเธอไปได้งั้นเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Are you guys still fighting over me?พวกนายจะต่อสู้เพื่อแย่งฉันหรือไงกัน? Baby and I (2008)
He tried to take the scroll by force.พยายามจะแย่งคัมภีร์ Kung Fu Panda (2008)
This is for stealing my dad's job!นี่โทษฐานแย่งงานพ่อฉัน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We'll all have to fight for it.เราต้องต่อสู่แย่งน้ำกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- We can't fight for it.-เราต่อสู้แย่งกันไม่ได้หรอก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We can get it for you.เราจะแย่งมาให้เจ้า. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
/with many kingdoms /struggling for land and power.แคว้นน้อยใหญ่ต่อสู้แย่งชิงผืนดินและอำนาจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The staff!แย่งพลองไป The Forbidden Kingdom (2008)
- He took it.เขาแย่งThe Forbidden Kingdom (2008)
To be with her, make her happy. Figure out some way to get her off of him.อยู่เคียงข้างเธอ ทำให้เธอมีความสุข ทำไงก็ได้เพื่อแย่งเธอจากเขา Made of Honor (2008)
And isn't that why we work so hard now, why we fight for every inch, scrambling our way up in undignified fashion?นั่นไม่ใช่รึที่เราต้องทำงานอย่างหนัก ทำไมเราต้องสู้ทุกฝีเก้า ปืนป่ายแย่งชิงกัน มันเป็นแฟชั่นที่มีเกียรตินักรึ? Frost/Nixon (2008)
No one has the right to take that away.ไม่มีใครผู้ใดที่จะแย่งสิ่งนี้ไปจากคุณได้ Death Note: L Change the World (2008)
Skills I've acquired over a very long career.ทักษะการแย่งคืนที่เชี่ยวชาญและชำนาญในอาชีพนี้ Taken (2008)
Get it!แย่งลูก [เสียงออด] High School Musical 3: Senior Year (2008)
Game on, Hoops. Yeah. Oh!เกมเริ่มได้ แย่งได้อีกครั้ง คะแนนสุดท้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Well, I was showing Tom and she grabbed them.- ฉันเอาไปให้ทอมดู แล้วเธอก็แย่งไป Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Georgia Nicolson is a lad-nabbing letch who can't keep her slutty minx hands off other people's boyfriends!จอร์เจีย นิโคลสัน เป็นยัยร่านบ้าผู้ชาย ชอบแย่งแฟนชาวบ้านเค้าไปทั่ว! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
It can feed the whole planet if meat production doesn't take the food out of peoples' mouths.มันสามารถเลี้ยงคนทั้งโลก ถ้าการผลิตเนื้อไม่แย่งอาหารไปจากคน Home (2009)
Duke, you have to hit that kill switch!ดุ๊ก นายต้องไปแย่งสวิทซ์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The entire balance of power in the world about to shift, 2 guys can still have a stare-down over who gets the girl.ความสมดุล/Nของอำนาจทั้งโลกกำลังจะถูกสั่นคลอน แต่ผู้ชาย 2 คน ที่กำลังแย่งผู้หญิงคนเดี่ยวกันอยู่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Don't attack him!เพราะพวกเขาเอาแต่แย่งชิงอำนาจไม่รู้จักหยุดจักหย่อน Goemon (2009)
A great battle took place over possession of the Matrix.อุบัติเป็นมหาสงคราม แย่งชิงขุมพลังแมททริกซ์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The recent release of Nelson Mandela from prison has triggered a power struggle between the ANC and their black rivals.ข่าวการปล่อยตัว.. เนลสัน แมนเดล่า ออกจากเรือนจำ.. จุดชนวนให้เกิดการแก่งแย่งอำนาจกัน ระหว่างสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา และกลุ่มนิยมแอฟริกัน Invictus (2009)
They're gonna take our jobs and they're gonna drive us into the sea.พวกเค้าจะมาแย่งงานของเรา.. แล้วผลักไสไล่ส่งเราลงทะเล Invictus (2009)
He managed to secure the weapons, but Starkwood got him back.เขาพยายามชิงเอาอาวุธมา แต่สตาร์กวู๊ดแย่งกลับไปได้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I we for the weapon, and it went off.ผมแย่งปืนเธอมา แต่ไม่ทันแล้ว Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I went for the gun.ผมแย่งปืนมาได้ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I promised my grandfather that I am safe would keep... so I let him take away one of mine.ฉันรับปากปู่เอาไว้ ว่าจะเก็บรักษามันอย่างดี - ฉันไม่ยอมให้ใครแย่งไปได้หรอก Dragonball: Evolution (2009)
There is clearly someone else also looking after them.ของดีใครๆ ก็ต้องแย่งกันหา Dragonball: Evolution (2009)
Save this orange of my hand.แย่งส้มไปจากมือข้า Dragonball: Evolution (2009)
Of course the first hot girl in a thousand miles shows up, makes me feels like an idiot, steals my double barrow and says I'm the one that can't be trusted.สาวฮอตที่เจอในรอบพันไมล์ ทำให้ฉันรู้สึกเป็นไอ้งั่ง อีกทั้งยังแย่งปืนฉันไปอีก แล้วยังบอกว่าผมเป็นพวกไม่น่าไว้ใจ Zombieland (2009)
Citizens heatedly protested against the terror of the PKK.เหล่าประชาชนต่างพากันออกมาประท้วง.. ผู้ก่อการร้ายแย่งแยกดินแดน หรือ PKK The Breath (2009)
Yo, for real? She up and lost it, yo. You shut up.โย่ว ให้พูดตามตรงไหมล่ะ เธอแย่งไปแล้วดันทำมันหล่นหาย โย่ว Peekaboo (2009)
I used to be a model, and you don't know what war is until you've been in a dressing room with a bunch of size zeroes reaching for the last rice cake.ฉันเคยเป็นนางแบบมาก่อนแล้วคุณก็ไม่รู้หรอกว่าสงครามมันเป็นยังไง จนกว่าคุณจะได้ไปอยู่ในห้องแต่งตัว กับเหล่าผู้หญิงไซส์ศูนย์ที่แย่งเค้กข่าวชิ้นสุดท้ายกัน Mama Spent Money When She Had None (2009)
Take another one.เขาแย่งโต๊ะที่ผมดูแลไป In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Look, I knew I wasn't going to get a clean slate with Mike, okay?ฟังนะ ฉันรู้ ฉันไม่ได้ คิดจะแย่งไมค์ โอเค? Crime Doesn't Pay (2009)
Why don't you start with the time she tried to steal your comatose boyfriend?ทำไมเธอไม่เริ่มจากตอนที่ เธอพยายามแย่งแฟนที่นอนสลบขั้นโคม่าของเธอไปล่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I've stolen little Julia's bed.ผมแย่งเตียงน้อง Nowhere Boy (2009)
I think I'll just go. It's wrong taking little Julia's bed.ผมคิดว่าผมไปดีกว่า มาแย่งเตียงจูเลียมันไม่ดี Nowhere Boy (2009)
Asshats who try and steal other people's girlfriends.จอมแสบที่พยายามจะแย่งแฟนชาวบ้าน The Age of Dissonance (2009)
Guybrokeloose,reached for my gun, had to blow him up, man.หมอนี่ต่อสู้ขัดขืน แย่งปืนในมือของฉัน เลยต้องยิงเขา พวก Albification (2009)
You know, one time when Kyle and I were kids, we saw two tunnel trolls go at it over a can of stewed tomatoes.ครั้งนึง ตอนไคล์และผมยังเด็ก เราเจอคนทะเลาะกัน แย่งสตูว์มะเขือเทศกระป๋อง Today Is the Day: Part 1 (2009)
You stole his seat.คุณนั่งที่ของมัน ผมแย่งที่มันเหรอ To the Lighthouse (2009)
Oh, aren't you popular?โอ้, แย่งกันใหญ่ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
You ruined everything. You stole my husband!เธอทำลายทุกอย่าง เธอแย่งสามีฉัน Seep (2009)
Giving a horseback ride to a grandson is a grandfather's pleasure. Why would you try to take that away?มันเป็นเรื่องน่าชื่นใจที่ปู่จะเป็นม้าให้หลานขี่ แล้วนายยังจะมาแย่งไปจากฉันอีกหรอ Episode #1.17 (2009)
First Airline flight 816 was hijacked before landing in Narita Airport.เที่ยวบินสายการบินแรก 816 ถูกแย่งชิงก่อนลงถึงสนามบินนาริตะ Gokusen: The Movie (2009)
Oh, soup dumplings.ไม่มีใคร มาแย่งวันนี้ไปจากเราได้ The Goodbye Gossip Girl (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōyaēng) EN: without contradiction   
ฟ้องแย้ง[v.] (føngyaēng) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue   
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ching dī) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie   
การฟ้องแย้ง[n. exp.] (kān føng yaēng) EN: cross-action ; cross-suit ; cross petition   
การแก่งแย่งกัน[n. exp.] (kān kaengyaēng kan) EN: competition   FR: compétition [f]
การโต้แย้ง[n.] (kān tōyaēng) EN: argument   
การโต้แย้งด้วยเหตุผล[n. exp.] (kān tōyaēng dūay hētphon) EN: dialectic   FR: dialectique [f]
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[n. exp.] (kān tōyaēng khøklāohā) EN: rebuttal   
คำฟ้องแย้ง[n. exp.] (khamføng yaēng) EN: counterclaim   
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng kap kotmāi) EN: come into collision with the law ; be against the law   
ขัดแย้งกัน[v. exp.] (khatyaēng kan) FR: être en désaccord ; être en opposition
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaēng) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement   
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[n. exp.] (khøthetjing thī mai āt tōyaēng dāi) EN: indisputable fact   
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention   
เครือแย่ง[n.] (khreūayaēng) EN: name of Thai design   
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen yaēng) EN: dissenting opinion   FR: opinion divergente [f]
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khatyaēng) EN: conflict ; contradiction   
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng dān phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งกันในเชิงผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng kan nai choēng phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng kan nai dān phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา[n. exp.] (khwām khatyaēng rawāng sātsanā) FR: conflit interreligieux [m]
มุมแย้ง[n. exp.] (mum yaēng) EN: alternate angle   
สะสางความขัดแย้ง[v. exp.] (sasāng khwām khatyaēng) EN: settle a conflict   
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) FR: disputer ; controverser (r.)
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: accaparer ; s'approprier
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch   FR: ravir ; usurper
แย้งกัน[v.] (yaēng kan) EN: oppose   
แย้งกันอยู่ในตัว[v. exp.] (yaēng kan yū nai tūa) EN: be self-contradictory   
แย่งเก้าอี้[v. exp.] (yaēng kao-ī) EN: contend for position   
แย้งกลับ[X] (yaēng klap) EN: dismissed   
แย่งตำแหน่ง[v. exp.] (yaēng tamnaeng) EN: contend for position ; vie for a position ; strive for a position   
ยื้อแย่ง[v.] (yeūyaēng) EN: snatch ; take forcibly ; catch as catch can   FR: disputer ; batailler
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd in[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram in, crush in
crowd into[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram into, crush into, jam into
crush out[PHRV] แย่งกันออก, Syn. crowd out, sqeeze out
despoil of[PHRV] ปล้นชิง, See also: แย่งชิง, แย่ง, ปล้น
fight one's way ot[IDM] เบียดเสียดออกมา, See also: แย่งกันออก, กรูกันออกมา
grab[N] การยึดเกาะ, See also: การคว้า, การแย่ง, สิ่งที่ถูก (ฉวย, ยึด, เกาะ)
jockey for[PHRV] แข่งขันหรือแย่งชิงเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง)
jostle for[PHRV] ต่อสู้กันเพื่อ, See also: แก่งแย่งกันเพื่อ, ผลักกัน, กระแทกกันเพื่อ
jostle with[PHRV] ต่อสู้กับ, See also: แก่งแย่งกับ, ผลักกับ, กระแทกกันกับ
jump ball[N] ีการโยนลูกบาสเกตบอลขึ้นกลางอากาศให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแย่งกันครองะ
loot[N] ของที่ได้จากการปล้นในระหว่างสงครามหรือการจลาจล, See also: ของที่แย่งชิงมา, ของที่ขโมยมา, Syn. spoil
loot[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob, spoil, sack
loot[VI] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, แย่งชิง, Syn. plunder, rob
mince[VI] เดินกระย่องกระแย่ง, See also: เดินกะเผลก
pile out[PHRV] เบียดกันออก, See also: แย่งกันออก
rapacious[ADJ] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, เบียดเบียน, Syn. predatory, ravening
rape[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, ฉกฉวย, Syn. capture, seize
rat race[N] วิถีชีวิตแบบแก่งแย่งแข่งขันของคนทำงานในเมืองใหญ่
raven[N] ปล้น, See also: แย่งชิง, ช่วงชิง, Syn. plunder
ravening[ADJ] ตะกละตะกลาม, See also: ซึ่งแย่งชิง, Syn. hungry, greedy
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
reave[VT] แย่ง, See also: ชิง, ปล้น
rob[VT] ปล้น, See also: ปล้นจี้, แย่งชิง, ชิงทรัพย์, วิ่งราว, Syn. plunder, steal
scramble[VI] แย่งชิง, See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
scramble[N] การแย่งชิง, See also: การแย่ง, การชิง, การช่วงชิง, การรุมกันยื้อแย่ง, Syn. competition, confusion
scrimmage[N] การตะลุมบอน (กีฬารักบี้), See also: การยื้อแย่ง, การเริ่มต้นเล่นโดยการวางลูกบอลบนพื้นสนาม (อเมริกันฟุตบอล), Syn. struggle, scramble
scrimmage[VI] ตะลุมบอน, See also: ยื้อแย่ง
scrummage[N] การแย่งชิงกัน, See also: การยืนประจัญหน้าแย่งชิงกัน (กีฬารักบี้), การต่อสู้กัน, การทะเลาะกัน, Syn. scrum
scrummager[N] ผู้แย่งชิงกัน
spoil[VT] แย่งชิง, See also: ปล้น, Syn. plunder, steal
spoil[N] การแย่งชิง, Syn. plundering, stealing
spoil[N] ของที่แย่งชิงมา, See also: สิ่งที่ปล้นมา, ของโจร, Syn. booty
supplant[VT] แย่งตำแหน่ง, See also: แย่งที่, Syn. supersede, oust, usurp
scramble for[PHRV] แย่งกันคว้า, See also: แย่งกันจับ
tackle[VT] เข้าแย่งลูก, See also: แย่งหรือหยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในการเตะฟุตบอล, Syn. confront, challenge, grab, intercept, stop
tussle[VI] ดิ้นรน, See also: ต่อสู้, แย่งชิง
tussle[N] การดิ้นรน, See also: การต่อสู้, การแย่งชิง
usurp[VI] ชิง, See also: ช่วงชิง, แย่งชิง, Syn. seize
usurp[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. seize
usurpation[N] การแย่งชิงอำนาจ, Syn. seizure, encroachment
usurper[N] ผู้ช่วงชิง, See also: ผู้แย่งชิง, ผู้บุกรุก
wrest[VT] แย่งชิง, See also: ยื้อแย่ง, ฉก, ฉวย, ฉกฉวย, Syn. wrench

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
grab(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิ่งที่ถูก (ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ), See also: grabber n., Syn. seize
grabblevt. ฉวย,คว้า,แย่ง, See also: grabbler n.
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
jump balln. ลูกบาสเกตบอลที่กรรมการโยนขึ้นกลางอากาศให้คู่ต่อสู้แย่งกัน
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
loot(ลูท) {looted,looting,loots} n. ของที่ปล้นสะดมมา,ของที่แย่งชิงมา,ของขโมย,ของเชลย,ของขวัญ,เงิน,การปล้นสะดม,ของที่แย่งชิงมา. vt.,vi. ปล้นสะดม,แย่งชิง., See also: looter n., Syn. plunder
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
reave(รีฟว) {reaved/reft,reaving,reaves}v. ชิง,แย่งชิง,ช่วงชิง,ปล้น,ฉีก,ทำให้แตก,พราก,แยก,ตัด
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
rob(รอบ) vt.,vi. ปล้น,ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ทำให้สูญเสีย, Syn. steal from,deprive
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์,ผู้แย่งชิง,โจร, See also: robbery n.
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
scrimmage(สคริม'มิจฺ) vt.,vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ยื้อแย่ง,ยืนขนานแย่ง
scrummage(สครัม'มิจฺ) n. การแย่งชิงกัน,การยืนประจัญหน้าแย่งชิงลูกกัน (ในกีฬารักบี้) ,การต่อสู้กัน,การทะเลาะกัน. vi. เข้าแย่งชิงลูกกัน., See also: scrummager n., Syn. scrum
snatch(สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป, See also: snatcher n., Syn. seize,grab,clutch
spoil(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
supersede(ซูเพอซีด') vt. แทน,แทนที่,แย่งที่,เข้ามาแทนที่., See also: supersedable adj. superseder n. supersedure n. supersession n., Syn. replace,void
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่,เข้าแทนที่,แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace,displace
tug of warn. การชักเย่อ,การต่อสู้ดิ้นรนแย่งความเป็นใหญ่
tussle(ทัส'เซิล) vi.,n. (การ) ดิ้นรน,ต่อสู้,แย่งชิง,ปล้ำกัน., Syn. struggle,scuffle,wrestle
upstage(อัพ'สเทจฺ) adv.,adj.,n. หลังเวที,หลังฉาก vt. ไปทางหลังเวที,กระทำล้ำหน้า,แย่งละคร.
usurp(ยูเซิร์พ',ยูเซิร์พ) vt.,vi. ช่วงชิง,แย่งชิง,แย่งชิงอำนาจ,บุกรุก., See also: usurper n.
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.
wrest(เรสทฺ) vt.,n. (การ) บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ดึง,กระชาก,แย่ง,พราก,เอาไปโดยการใช้แรง, See also: wrester n.

English-Thai: Nontri Dictionary
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่ง
limp(vi) เดินกะเผลก,เดินโขยกเขยก,เดินกระย่องกระแย่ง,เดินขาเป๋
loot(vt) ปล้นสะดม,ขโมย,แย่งชิง
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
poach(vt) รุกล้ำ,ล้ำ,แย่ง,ชิง
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
rape(vt) ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ข่มขืน,ขืนใจ
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
rescue(vt) ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,แย่งชิง
rescuer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้แย่งชิง
rob(vt) ปล้น,ขโมย,แย่งชิง,ชิงทรัพย์,ลักขโมย
rush(vi,vt) โจมตี,เร่ง,ผลักไส,พรวดพราด,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,ถลัน
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด
scrummage(n) การประจัญหน้า,การต่อสู้,การทะเลาะกัน,การแย่งชิงกัน
scrummage(vt) ประจัญหน้า,ต่อสู้,ทะเลาะกัน,แย่งชิงกัน
spoil(vt) แย่ง,ปล้น,ทำลาย,ทำให้เสียคน
spoliation(n) การแย่ง,การปล้น,การทำลาย,การชิงทรัพย์
supersede(vt) เข้าทำแทน,แทนที่,แย่งที่
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
tussle(n) การกอดปล้ำกัน,การเบียดเสียด,การแย่งชิงกัน,การต่อสู้กัน
tussle(vi) กอดปล้ำกัน,เบียดเสียด,แย่งชิงกัน,ต่อสู้กัน
usurp(vt) ชิงอำนาจ,แย่งชิง,บุกรุก
usurpation(n) การชิงอำนาจ,การแย่งชิง
usurper(n) ผู้ชิงอำนาจ,ผู้แย่งชิง,ผู้ชิงราชบัลลังก์
wrest(vt) บิด,ดึงไป,ขัน,กระชาก,แย่ง,ฉุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
目白押し[めじろおし, mejirooshi] (vt ) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
奪う[うばう, ubau] Thai: แย่งเอาไป English: to snatch away
競う[きそう, kisou] Thai: แย่งชิง English: to emulate

German-Thai: Longdo Dictionary
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top