ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แบบจำลอง*

   
144 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แบบจำลอง, -แบบจำลอง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pareto-type modelแบบจำลองของพาเรโต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic model๑. ตัวแบบความน่าจะเป็น๒. แบบจำลองความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
study modelแบบจำลองศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study cast] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
static modelแบบจำลองสถิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stochastic modelแบบจำลองเฟ้นสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mathematical model๑. แบบจำลองคณิตศาสตร์๒. ตัวแบบคณิตศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
migration modelแบบจำลองการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. แบบจำลอง๒. ตัวแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
model tableตารางแบบจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
component object model (COM)แบบจำลองอ็อบเจกต์ย่อย (คอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
COM (component object model)คอม (แบบจำลองอ็อบเจกต์ย่อย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
causative model๑. ตัวแบบเหตุภาพ๒. แบบจำลองเหตุภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer model๑. แบบจำลองคอมพิวเตอร์๒. ตัวแบบคอมพิวเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
data model๑. ตัวแบบข้อมูล๒. แบบจำลองข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demographic modelแบบจำลองทางประชากรศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dynamic modelแบบจำลองพลวัต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deterministic modelแบบจำลองที่กำหนดขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deterministic model๑. ตัวแบบเชิงกำหนด๒. แบบจำลองเชิงกำหนด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gravity modelแบบจำลองความโน้มน้าว (การย้ายถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinetic exchange model๑. แบบจำลองการแลกเปลี่ยนจลน์๒. ตัวแบบการแลกเปลี่ยนจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical modelแบบจำลองเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network modelแบบจำลองข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wire frame modelแบบจำลองโครงลวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mathematical modelแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
General equilibrium modelแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป [เศรษฐศาสตร์]
Growth modelแบบจำลองการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Development model แบบจำลองการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Econometric modelแบบจำลองเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Capital Asset Pricing Modelแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Economic modelแบบจำลองทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Annual Limit on Intakeเอแอลไอ, ขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี, ปริมาณสูงสุดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิด ที่ร่างกายได้รับโดยการหายใจ การกิน หรือ ผ่านทางผิวหนังในเวลา 1 ปี ได้จากการคำนวณปริมาณรังสีผูกพันโดยใช้แบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) จะเท่ากับขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Derived Air Concentrationค่ากำหนดความเข้มข้นนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอากาศ, ดีเอซี, ขีดจำกัดความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดในอากาศ ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นตลอดระยะเวลาทำงานใน 1 ปี ได้รับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเท่ากับขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี โดยคำนวณจากแบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) (ดู annual limit on intake (ALI) ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Capbility maturity model (Computer software)แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Computer simulationการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Econometric modelsแบบจำลองทางเศรษฐมิติ [TU Subject Heading]
Engineering modelsแบบจำลองทางวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Hydrologic modelsแบบจำลองอุทกวิทยา [TU Subject Heading]
Linear models (Statistics)แบบจำลองเชิงเส้น (สถิติ) [TU Subject Heading]
Log-linear modelsแบบจำลองล็อกเชิงเส้น [TU Subject Heading]
Mathematical modelsแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [TU Subject Heading]
Modelsแบบจำลอง [TU Subject Heading]
Models and modelmakingแบบจำลองและการสร้าง [TU Subject Heading]
Models, Anatomicแบบจำลองทางกายวิภาค [TU Subject Heading]
Relief modelsแบบจำลองภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Structural equation modelingการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง [TU Subject Heading]
Wind tunnel modelsแบบจำลองอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Model แบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Waste Management Model แบบจำลองการจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Gravity Model แบบจำลองความดึงดูด
กระแสการย้ายถิ่นระหว่างพื้นที่สองแห่ง เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนประชากร และเป็นสัดส่วน กลับกับระยะทางระหว่างพื้นที่ทั้งสองแห่งนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Demographic Model แบบจำลองทางประชากร
ประกอบด้วยสิ่งที่สร้างขึ้นเชิงทฤษฎีซึ่ง อธิบาย วิวัฒนาการของประชากร และผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น ภาวะการตาย ความสามารถมีบุตร ฯลฯ ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง ประชากรหรือวิวัฒนาการของประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Stochastic Model แบบจำลองสโตแคสติก
แบบจำลองความน่าจะเป็น จะพิจารณาถึง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]
economics modelแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
เป็นแบบจำลองหรือกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายหรือทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งอาจจะจำลองทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทั่วไปมักจะเป็นในรูปของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถจะใช้ทำนายผลในเชิงปริมาณได้ เช่น รายได้ประชาชาติ การลงทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบจากการลงทุนของรัฐบาล เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Castsเฝือก,คาสท์,แบบจำลอง [การแพทย์]
modelmodel, แบบจำลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
black box simulation modelblack box simulation model, แบบจำลองกล่องดำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
physical modelphysical model, แบบจำลองกายภาพ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rigid modelrigid model, แบบจำลองแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mathematical modelmathematical model, แบบจำลองคณิตศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydraulic modelhydraulic model, แบบจำลองชลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
deterministic modeldeterministic model, แบบจำลองชี้เฉพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
distorted modeldistorted model, แบบจำลองต่างสัดส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rainfall-runoff modelrainfall-runoff model, แบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fixed-bed modelfixed-bed model, แบบจำลองพื้นแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
movable-bed modelmovable-bed model, แบบจำลองพื้นอ่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydrological modelhydrological model, แบบจำลองอุทกวิทยา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
electron cloudกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน, แบบจำลองอะตอมแบบหนึ่ง  ซึ่งถือว่าการกระจายของอิเล็กตรอนในอะตอมมีลักษณะเป็นแบบกลุ่มหมอกที่มีประจุ โดยมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนหนาแน่นอยู่ในขอบเขตและรูปร่างที่จำกัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
work pieceชิ้นงาน, ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ายทอดความคิดได้ 4 รูปแบบ คือ ภาพร่าง แผนที่ความคิด แบบจำลอง และต้นแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
orthographic drawingภาพฉาย, ภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด สัดส่วน มาตราส่วนและหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลองหรือต้นแบบได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conceptual modelแบบจำลองความคิด, ภาพร่าง แผนผังความคิด ผังงาน หรือแผนภูมิ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยแสดงลำดับขั้นตอนความคิดของการทำงานในระบบงานหนึ่ง ๆ ในภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบงานมีการทำงานหรือวิธีการทำงานอย่างไร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Models.สร้างแบบจำลอง Night and Fog (1956)
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river.หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า Fight Club (1999)
Yes, we've worked up a dozen experimental models with expression capabilities, sleeker body types.เราทำแบบจำลอง 12 ตัวให้แสดงออกได้ โดยมีรูปร่างเพรียวขึ้น Bicentennial Man (1999)
Modeled after the head programmer's daughter.รูปแบบจำลอง ลูกสาวของหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ Resident Evil (2002)
This is the range that would be expected over the Iast 60 years, but the scientists who specialize in global warming have computer models that long ago predicted this range of temperature increase.นี่คือช่วงระดับการเปลี่ยนแปลง ที่คาดการณ์กันไว้สำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน ได้สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเคยพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วงระดับแบบนี้ An Inconvenient Truth (2006)
With a replication rate this aggressive, you would have been dead by morning.จากอัตราที่มันรุกรานในแบบจำลองแล้ว, ถึงตอนเช้าคุณคงจะต้องตายไปแล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)
These are not replicas!เหล่านี้ไม่ได้แบบจำลองBalls of Fury (2007)
Well, some of them are, but they're limited edition replicas.ดีบางคนก็มี, แต่พวกเขากำลัง แบบจำลองรุ่นที่ จำกัด Balls of Fury (2007)
We've created a detailed model assuming that the rotation is moving toward a complete stop.เราสร้างแบบจำลอง สมมุติว่าการหมุนของโลกช้าลงไปจนหยุดนิ่ง 2012 Doomsday (2008)
You can see the model's prediction here, F2.คุณจะดูได้จากแบบจำลองพยากรณ์นี่ 2012 Doomsday (2008)
Those three makes and models are our best start.สามอย่างนี้และแบบจำลองของรถ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี Veritas (2008)
Or to try to build it. Sometimes that works.หรือสร้างแบบจำลอง บางครั้งมันช่วยได้ The Ghost Network (2008)
Death just mocking lifeการตายเพียงแค่แบบจำลองชีวิตเท่านั้น Art Imitates Life (2008)
The model of a lucky-few countries has become a universal dream preached by TVs all over the world.แบบจำลองของไม่กี่ประเทศที่โชคดี กลายเป็นความฝันสากล ล้างสมองคนทั่วโลกด้วยโทรทัศน์ Home (2009)
If this model were followed by every society, the planet wouldn't have 900 million vehicles, as it does today, but 5 billion.ถ้าทุกสังคมทำตามแบบจำลองนี้ ดาวเคราะห์ดวงนี้คงไม่ได้มีรถยนต์ เพียงแค่900 ล้านคันดังเช่นทุกวันนี้ แต่จะมีถึง 5 พันล้านคัน Home (2009)
That day that you criticize the heavenly mechanism and you called itวันนั้นที่เจ้าวิจารณ์แบบจำลองสวรรค์ และเจ้าบอกว่ามัน... Agora (2009)
It's a perfect replica, Roland.นี่เป็นแบบจำลอง ที่สมบูรณ์ที่สุด,โลแลน ความคลั่งไคล้ที่มากไป 2012 (2009)
I've verified another date, so I need you to check it before I add it to the model. Yeah?อยากให้คุณเช็กดูหน่อย ก่อนจะใส่เข้าไปในแบบจำลอง Episode #3.3 (2009)
If we feed these figures into the model, I think -ถ้าเราใส่ตัวเลขพวกนี้ลงไปในแบบจำลอง ฉันว่า - Episode #3.3 (2009)
Right. He was then hung by his has- - I did a computer simulation.ใช่ เขาถูกแขวนที่มือ ผมทำแบบจำลองจากคอมพิวเตอร์ The Bond in the Boot (2009)
Well, I ran a simulation that allowed meผมทำแบบจำลองครับ The Pirate Solution (2009)
That's not possible. The technology doesn't exist yet. We're still running numerical simulations.นั่นเป็นไปไม่ได้ เทคโนโลยียังไม่มีเลย เรากำลังคำนวนแบบจำลอง เชิงคณิตศาสตร์อยู่เลย A561984 (2009)
'He's high efficient in computing equipment and particle-physics simulation.'เขามีความเก่งฉกาจมาก ในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแบบจำลอง ทางฟิสิกส์อนุภาค A561984 (2009)
I'd like to give his testicles a squeeze for shocking my plasma-afterburner design.ผมอยากจับตัวเขา มาดีดไข่นัก ที่ำทำให้ผมรู้สึกช็อคกับ แบบจำลองเครื่องเผาไหม้ พลาสมาของผม A561984 (2009)
How can he be so afraid of his own creation?พ่อกลัวแบบจำลองตัวเองได้ยังไงกัน TRON: Legacy (2010)
Right now it's a model.ตอนนี้มันก็เป็น แบบจำลอง Burlesque (2010)
- I saw the model.- ฉันเห็นแบบจำลอง Burlesque (2010)
I have run simulations on every known element, and none can serve as a viable replacement for the palladium core.ฉันได้ใช้แบบจำลองที่รู้จักกันทุกองค์ประกอบ และไม่สามารถเป็นเปลี่ยนทำงานได้สำหรับส่วนกลางแพลเลเดียม Iron Man 2 (2010)
Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica.คืนที่โหดร้ายของอียิปต์ในคืนนี้ ที่ได้ถูกค้นพบ ปิรามิตที่ดีที่สุดของกิซ่า ได้ถูกขโมยไป และแทนที่ด้วยแบบจำลองพองยักษ์ Despicable Me (2010)
This is a molecular model of the toxin.นี่แบบจำลองโมเลกุลของเจ้าพิษตัวนั้น The Bishop Revival (2010)
Well, the way this craft is designed, it could never leave the earth's atmosphere.แบบจำลองยานอวกาศแบบนี้ มันไม่มีทางขึ้นถึงชั้นบรรยากาศได้เลย The X in the File (2010)
If you'll let me keep these, I'll scan them, do some 3-d imaging, translate the ancient Greek and, uh, see what I can come up with.หากคุณจะยอมให้ผมเก็บ พวกนี้เอาไว้ก่อน เพื่อให้ผมสแกน แล้วสร้างแบบจำลอง 3 มิติ แปลอักษรกรีกโบราณ และมาดูกันว่า ผมจะได้อะไรมาบ้าง Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I've asked Angela to create a reenactment of the victim's death.ฉันขอให้แองเจิลลาสร้าง แบบจำลองการกระทำซ้ำ ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ในการตายของผู้เคราะห์ร้าย The Body and the Bounty (2010)
The fluoroscopic scan created a template.การสแกนชั้นผิวด้วยแสง จะสร้างแบบจำลอง The Bones That Weren't (2010)
We're making this display to show how serious the problem is.พวกเราทำแบบจำลองนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหามันร้ายแรงขนาดไหน The Psychology of Letting Go (2010)
My boys are in elementary school.ลูกๆของฉันที่อยู่ชั้นประถมฯ ก็ได้ทำ Diorama (แบบจำลอง 3 มิติ) แต่ไม่เยอะเท่าพวกเราหรอก Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
This is for a full-scale rocket, not a model.นี่สำหรับกระสวยอวกาศของจริง ไม่ใช่แบบจำลอง The Staircase Implementation (2010)
You can see this in computer graphics and movies.และระดับของความสมจริง ของแบบจำลองคอมพิวเตอร์ Is There a Creator? (2010)
And in the box I've got, you know, a human brain, which is the mind, or a person, and I've got a laptop computer.จะสามารถที่จะสร้างแบบจำลอง Is There a Creator? (2010)
Now, let's step back from that a little bit and say, well, you know, the universe is 13.7 billion years old, and here I am 50 years from basically being able to manufacture God.และมีเพียงสันนิษฐานว่า เป็นร่างที่ชัดเจนเมื่อสังเกต ทางเดียวกันมากแบบจำลอง คอมพิวเตอร์ของเราประพฤติ ที่อุดมไปด้วย เทไรล ได้พยายาม ที่จะทำงานออกมาน่าจะเป็น Is There a Creator? (2010)
IT'S MADE UP OF 1,300 COMPUTERS ALL WORKING TOGETHER.เป็นแบบจำลองคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อนสูง จากนั้นไปรับประทาน อาหารกลางวัน Beyond the Darkness (2010)
These simulations of the past would look and feel so real, you wouldn't know they are simulations -- not the genuine past, but the next-best thing.แบบจำลองเหล่านี้ที่ผ่านมาจะมีลักษณะ และความรู้สึกที่แท้จริงเป็นเช่นนั้น คุณจะได้รู้ว่าพวกเขาจะมีการจำลอง ที่ผ่านมาไม่แท้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดต่อไป Is Time Travel Possible? (2010)
So far, Christian has failed to make a virtual star explode in a way that looks like a real supernova.มันพลศาสตร์ของไหล สำหรับก๊าซที่ทรุดฮวบลง มันฟิสิกส์ของอนุภาค การทำแบบจำลองThe Riddle of Black Holes (2010)
It starts to get a higher frequency and happen faster, until it falls into the big black hole and goes down the throat.การคำนวณไม่ได้สำหรับ ลมของหัวใจ การสร้างแบบจำลองสิ่งที่ เกิดขึ้นเมื่อวัตถุสองยักษ์ The Riddle of Black Holes (2010)
And together, they form a real atom, in a sense.รูปแบบนี้โคลเวอร์ลี ช่วยออกมาจากแบบจำลอง The Riddle of Black Holes (2010)
Well... According to your diorama.จากแบบจำลองของคุณ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
At least to find out the make and model of that vault.เพื่อสืบและทำแบบจำลองตู้นิรภัย Fast Five (2011)
And from there, using our model, based on an R-nought of two here is where we expect to be in 48 hours.และจากการใช้แบบจำลอง ที่สร้างขึ้นจากR-noughtของสอง นี่คือพื้นที่ที่เราคาดการณ์ ในช่วง 48 ชม. Contagion (2011)
Did you make all these models?นี่คุณทำ แบบจำลองพวกนั้นทั้งหมด? Super 8 (2011)
You know, supermodels and speedboats, you know?นายรู้นะ สุดยอดแบบจำลองและเรือยนต์ที่มีความเร็วสูง นายเข้าใจไหม Crawl Space (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mock-up[N] แบบจำลอง, See also: หุ่นจำลอง, Syn. dummy, model
model[N] แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model[VT] จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish
paradigm[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, แบบจำลอง, Syn. prototype, mold, model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
replica(n) การถอดแบบ,แบบจำลอง,สำเนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
armillary sphere (n uniq ) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
模造[もぞう, mozou] Thai: แบบจำลอง English: imitation (vs)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top