Search result for

*แน่ชัด*

(130 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แน่ชัด, -แน่ชัด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่ชัด[ADV] clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
แน่ชัด[ADJ] clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่ชัดว. ชัดแจ้ง, ประจักษ์แจ้ง.
ปร่า(ปฺร่า) ว. ลักษณะของรสที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไร เช่นรสแกงที่มีเครื่องปรุงไม่เหมาะส่วน.
สงสัยทราบไม่ได้แน่ชัด, เคลือบแคลง, เช่น สงสัยว่าคำตอบข้อไหนถูก สงสัยว่าเขาจะเป็นขโมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
positive checkการยับยั้งที่ได้ผลแน่ชัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blast waveคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน, คลื่นกระแทกที่แพร่ไปในอากาศ หรือ คลื่นที่มีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งกำหนดได้แน่ชัด กระจายผ่านตัวกลางที่แวดล้อมอยู่ออกไปอย่างรวดเร็วจากศูนย์กลางของระเบิด หรือปรากฏการณ์ของแรงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน [นิวเคลียร์]
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]
weapons of mass destructionอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายมวลชน สัตว์ พืชและสิ่งของ โดยไม่อาจจำกัดหรือควบคุมเป้าหมายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้แน่ชัด ประกอบด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวะ และอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He would visit them when the sentence had been pronouncedเขาจะเยี่ยมพวกเขาเมื่อ the sentence แน่ชัด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Get a clearer picture.ต้องรู้ให้แน่ชัด The Lawnmower Man (1992)
I'm different 'cause I know exactly... where I'm going.ฉันไม่เหมือนพวกนั้น เพราะฉันรู้อย่างแน่ชัด... ว่าฉันจะไปไหน Cool Runnings (1993)
- Signs everywhere!นิมิตปรากฏอยู่แน่ชัด มีนิมิตทุกแห่งหนท่านพูดเอง Rapa Nui (1994)
I watched the news waiting to hear a very specific combination of words... but they never came.ผมดูข่าวเพื่อรอฟัง คำพูดที่แน่ชัดนั้น แต่มันไม่เคยมาถึง Unbreakable (2000)
Look, maybe it wasn't a specific moment.มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่แน่ชัด Unbreakable (2000)
Have you got any physical proof?คุณมีหลักฐานที่แน่ชัดหรือเปล่า ? Frailty (2001)
Secondary effects are varied, but can include acute memory loss.ส่วนผลข้างเคียงยังไม่แน่ชัด แต่อาจส่งผลกระทบต่อความจำส่วนอื่นด้วย Resident Evil (2002)
The T-virus was a major medical breakthrough... although it clearly also possessed highly profitable military applications."ที-ไวรัสเป็น วิชาหลักทางการแพทย์... แม้ว่ามันจะแน่ชัดแล้ว อย่างสำคัญใช้ประโยชน์ทางการทหาร Resident Evil (2002)
Where the goods will be delivered is still unknownสถานที่ส่งมอบของยังไม่แน่ชัด Infernal Affairs (2002)
She left behind the seed of troubleเสร็จงานทำไมไม่ตรวจให้แน่ชัดก่อน The Great Jang-Geum (2003)
Details are sketchy...รายละเอียดยังไม่แน่ชัด Yankee White (2003)
As it wasn't Lewis's car, the money isn't clear evidence of any wrongdoing.เพราะไม่ใช่รถของ ลิวอิส เงินนั่นไม่ใช่หลักฐานแน่ชัดว่าเป็นความผิด Crash (2004)
We don't know that. It's been less than a week.เราไม่รู้แน่ชัด มันผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเอง Pilot (2004)
It tests positive for cocaine hydrochloride.ซึ่งผลการทดสอบออกมาแน่ชัดว่า เป็นสารไฮโดรคลอไรของโคเคน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
But not in those exact words.แต่ไม่ได้บอกอะไรเป็นที่แน่ชัดนัก Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
During our recent mission to the Von Doom space station... we were exposed to as yet unidentified radioactive energy.ระหว่างปฎิบัติการ ของสถานีอวกาศ วอน ดูม เราได้รับผลกระทบจากพลังงานที่ยังไม่แน่ชัดFantastic Four (2005)
Oh, is there a prince? Who is he? Do you remember Prince Jeonghyeon?ข้าตามหาเจ้าชายอีกองค์พบ แต่ที่อยู่ยังไม่แน่ชัด Shadowless Sword (2005)
Does anybody have any idea who it could be?ใครกัน เรายังไม่รู้แน่ชัด Shadowless Sword (2005)
The sources of the attack are not yet known.แหล่งของการโจมตียังไม่แน่ชัด Babel (2006)
No clear reason, just these senseless attacks.ไม่มีเหตุผลแน่ชัด เป็นการโจมตีที่ไร้สติ Rescue Dawn (2006)
- Who are they?มันเป็นใคร / ยังไม่แน่ชัด Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Well, we're not entirely certain, sir.เรายังไม่ทราบแน่ชัดครับ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Can you tell me Bauer's precise location? No.บอกตำแหน่งของบาวเออร์ให้แน่ชัดได้ไหม Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
That was independently corroborated as a gas leak, Your Honor.หลักฐานยืนยันแน่ชัดว่ามาจากแก๊สรั่วครับศาลที่เคารพ The Rat (2006)
We don't know yet what exactly happened...เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น Death Note: The Last Name (2006)
Well, we won't know his full condition until he wakes up.เออ เรายังไม่รู้อาการที่แน่ชัด จนกว่าเขาจะฟื้น In My Time of Dying (2006)
We don't really know for sure.เราไม่รู้แน่ชัด Simon Said (2006)
They're just going to take blood samples of all the residents to clarify things.พวกเขาจะเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือด ของพวกเราไปตรวจสอบเพื่อความแน่ชัด [Rec] (2007)
There are certain genetic markers, But where they come from is still a mystery.มันมีตำแหน่งพันธุกรรมที่แน่ชัด แต่ที่มาของมันยังเป็นปริศนา Chapter Six 'The Line' (2007)
Have you established a reliable baseline For Miss Dawson's ability?คุณได้ปักใจเชื่ออย่างแน่ชัดหรือยัง ว่า คุณ ดอว์สัน มีความสามารถอะไร ? Chapter Six 'The Line' (2007)
Well, apparently, he can fly.เป็นที่แน่ชัดว่าเขาบินได้ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Well, mass spec'll be able to tell us for sure, so I'll get it to the lab.แต่ก็นะ เอาไปเช็คส่วนประกอบเฉพาะจะได้รู้แน่ชัดขึ้น เดี๋ยวฉันเอาไปที่แล็บเอง Bang, Bang, Your Debt (2007)
It was pretty immature but the attacker seemed to be following an order.ยังไม่แน่ชัดนักแต่ว่าคนร้าย ดูเหมือนจะทำตามลำดับ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Hey, we don't know that yet.เฮ้, เรายังไม่รู้แน่ชัด Live Free or Die Hard (2007)
Early reports had believed him to be the black-suited Spider-Man.ซึ่ง ข่าวที่ได้มาตอนแรก เชื่อว่า เป็น สไปเดอร์แมน ในชุดสีดำ แต่ตอนนี้ เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า Spider-Man 3 (2007)
But we don't know for sure.แต่เรายังรู้ไม่แน่ชัด Resident Evil: Extinction (2007)
As far as I'm concerned, Bourne is still a serious threat until proven otherwise.ตราบที่เรายังไม่วางใจ จนกว่าเราจะรู้แน่ชัด The Bourne Ultimatum (2007)
...rattle-like mutation that would have developed over thousands of years of evolution, but we don't know for sure....การแปรสภาพของกระดิ่ง ซึ่งมีพัฒนาการมาเป็นเวลานับหลายพันปี แต่เรายังไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ Teeth (2007)
Now, you wanna bet your career on something... that could go either way?คนอยากจะเดิมพันหน้าที่การงาน_BAR_ กับอะไรบางอย่าง ที่ยังสรุปแน่ชัดไม่ได้เหรอ Rendition (2007)
Well, I've Got No Solid Evidence,ฉันไม่มีหลักฐานแน่ชัด Opening Doors (2008)
But the real motivation behind his participation is not yet known.แต่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด Resident Evil: Degeneration (2008)
I'm on the 13th floor, don't know exactly where.ตอนนี้ผมอยู่ชั้น 13 ไม่รู้ตำแหน่งแน่ชัด Episode #2.2 (2008)
No-one knows exactly what happened yet.ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรแน่ชัด Episode #2.3 (2008)
But we have to know for sure.แต่เราต้องรู้ให้แน่ชัดก่อน Episode #2.4 (2008)
I'm not gonna rush us into a hideout situation until I'm absolutely certain we have the upper hand.ฉันจะไม่พาพวกเราไปซุ่มจนกระทังผมรู้แน่ชัดว่าเราได้เปรียบ Chuck Versus the First Date (2008)
Yeah, Bryce must've made a very convincing argument for you to dump me and then hop right into his bed.ใช่, ไบร์ซมีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดมาก Chuck Versus the Ex (2008)
Okay,look. I'm not saying we know for sure.โอเค, ฟังนะ ฉันไม่ได้บอกว่า เรารู้แน่ชัด Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
We don't know for sure,so i'm not gonna believeเรายังไม่รู้แน่ชัด แล้วฉันก็ไม่เชื่อ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
If one of you killed another one of you defending one of us, you don't thinkไม่แน่ชัด จะตรวจตราดูรึ Plaisir d'amour (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่ชัด[adj.] (naēchat) EN: clear ; obvious ; explicit   FR: évident ; certain ; clair
ทราบแน่ชัด[v. exp.] (sāp naēchat) FR: être sûr ; être certain

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in focus[IDM] กระจ่างชัด, See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด, Syn. bring into, come into
bring something into focus[IDM] ทำให้แน่ชัด, See also: ทำให้เข้าใจชัด, ทำให้กระจ่าง, Syn. be in, come into
convince[VT] ทำให้แน่ใจ, See also: ทำให้แน่ชัด, Syn. make feel sure, prove
convincing[ADJ] แน่ชัด, See also: ชัดเจน, ที่ไม่มีข้อสงสัย
corroborate[VT] ยืนยัน, See also: ทำให้แน่ชัด, Syn. confirm, ratify, make certain
corroboration[N] การยืนยัน, See also: การทำให้แน่ชัด, Syn. confirmation, affirmation, assurance
definite[ADJ] แน่นอน, See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, Syn. clear, obviou, accurate, Ant. indefinite, inexact, vaque
exactly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely
explicitly[ADV] อย่างแน่ชัด, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, obviously
flat[ADJ] ที่แน่ชัด (คำปฏิเสธ), See also: ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ตรงไปตรงมา, Syn. downright, absolute, definite, Ant. indinitely
go without saying[IDM] เป็นที่แน่ชัด, See also: อย่างชัดแจ้ง
haze[N] สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ, See also: สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด
imprecise[ADJ] คลุมเครือ, See also: ไม่แน่ชัด, ไม่ถูกต้อง, Syn. vague, Ant. exact, precise precise
imprecision[N] ความไม่แน่ชัด, Syn. vagueness, Ant. exactness, preciseness
inconclusive[ADJ] ซึ่งไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด, Syn. indecisive, unsettled, Ant. conclusive, decisive
indeterminate[ADJ] ซึ่งไม่แน่ชัด, See also: คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, Syn. indefinite, vague, Ant. definite, determinate, obvious
indetermination[N] ความไม่แน่ชัด, See also: ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดเจน, Syn. indefiniteness, vagueness, Ant. definiteness, obviousness
open verdict[N] คำพิพากษาของศาลที่ว่าสาเหตุของการตายไม่ทราบแน่ชัด
ostensible[ADJ] ที่เห็นได้ชัด, See also: แน่ชัด, Syn. apparent, obvious, Ant. vague, obscure
palpable[ADJ] ชัดเจน, See also: คลำได้, แน่ชัด, Syn. tangible, plain, manifest, evident
plain[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด, Syn. clear, understandable, Ant. unclear
positively[ADV] อย่างแน่ชัด, See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. assertively, emphatically, undoubtedly, absolutely
self-explanatory[ADJ] ชัดแจ้งในตัวเอง, See also: แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ซึ่งไม่ต้องอธิบาย, Syn. clear, intelligible, obvious, Ant. obscure, uncertain, vague
tangible[ADJ] ชัดเจน, See also: แน่ชัด, แจ่มแจ้ง, Syn. real, visible, concrete, Ant. intangible
undefinedly[ADV] อย่างไม่มีคำบรรยาย, See also: อย่างไม่แน่ชัด, อย่างคลุมเครือ, Ant. definably
visible[ADJ] เด่น, See also: ชัดเจน, แน่ชัด, ชัดเจน, Syn. obvious, clear, noticeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
axiomatic(แอคซิโอแมท' ทิค) adj. เกี่ยวกับ axiom, แน่ชัดในตัวของมันเอง, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป., Syn. axiomatical adj.
categorial(แคททิกอ'เรียล) adj. สมบูรณ์,ไม่มีเงื่อนไข,เด็ดขาด,แน่ชัด, Syn. categoric
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
exact(อิดแซคทฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ. vt. บีบบังคับ,เรียกร้อง,ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
indefinite pronounสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัดเช่น any, some, somebody
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
ostensible(โอสเทน'ซะเบิล) adj. แสร้ง,โอ้อวด,เปิดเผยแก่คนทั่วไป,แน่ชัด,ชัดเจน., See also: ostensibility n. ostensibly adj.
plum(พลัม) n. ต้นพลัม,ผลพลัม,ลูกเกดชนิดหนึ่ง,สีม่วงเข้ม,สิ่งที่ดีเลิศ adj.,adv. ตรงดิ่ง,แน่ชัด,โดยตรง,สมบูรณ์,เด็ดขาด, Syn. plumb
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
self-evidentadj. แน่ชัดในตัวของมันเอง,ไม่จำต้องพิสูจน์,ไม่จำต้องแสดงหรืออธิบายก็เข้าใจ., Syn. self-explanatory,obvious
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining
tangible(แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้,แท้จริง,จับต้องได้,เป็นตัวเป็นตน,แน่ชัด,มีรูปร่าง,มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง,สิ่งที่มีตัวมีตน., See also: tangibility n. tangibleness n. tangibly adv., Syn. concrete,real,material
truism(ทรู'อิสซึม) n. ความจริงที่แน่ชัด,ความจริงที่เห็นได้ง่าย., See also: truistic,truistical adj., Syn. platitude,banality
unmistakable(อันมิสเทค'คะเบิล) adj. ไม่ผิด,ไม่พลาด,แน่นอน,แน่ชัด,ชัดแจ้ง., See also: unmistakably adv., Syn. obvious,evident
visible(วิส'ซะเบิล) adj. เห็นได้,มองเห็นได้,แน่ชัด,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดทันที., See also: visibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
tangible(adj) สัมผัสได้,มีรูปร่าง,แน่ชัด,มีจริง,มีแก่นแท้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ballpark (adv ) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด
could be certainแน่ใจได้, เชื่อมั่นได้,ประจักษ์แจ้ง, รู้แน่ชัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
確言[かくげん, kakugen] (vt) พูดอย่างแน่ชัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抑える[おさえる, osaeru] Thai: ตรวจสอบให้แน่ชัด English: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
verschwommen(adj adv) เลือนลาง, ไม่แน่ชัด, ไม่มุ่งหมาย , See also: A. klar,gezielt, deutlich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top