ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แนวโน้ม*

   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แนวโน้ม, -แนวโน้ม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวโน้ม[N] tendency, Example: ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่สมรรถภาพกลับสูงขึ้น, Thai definition: แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
มีแนวโน้ม[V] tend, See also: incline, be apt, be liable, have a tendency, lean, Example: ราคาของคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่ถูกลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: มีแนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวโน้มน. แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง.
จริต(จะหฺริด) น. ความประพฤติ, กิริยาหรืออาการ, เช่น เสียจริต วิกลจริต, มักใช้ในทางไม่ดี เช่น ดัดจริต มีจริต, จริตจะก้าน ก็ว่า, ความประพฤติปรกติ, ความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่ง อันเป็นปรกติอยู่ในสันดาน, แนวโน้มของจิตใจ, มี ๖ อย่าง คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต วิตกจริต.
รู้สึกก. รู้ตัว เช่น ย่องไปข้างหลังอย่าให้เขารู้สึก หลับเป็นตายปลุกเท่าไรก็ไม่รู้สึก, รู้ด้วยการสัมผัส เช่น รู้สึกร้อน รู้สึกหนาว, รู้สำนึก เช่น เขารู้สึกตัวว่าทำผิด, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกมึนศีรษะ, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ เช่น รู้สึกว่าจะมีใครมาหา, มีแนวโน้มให้สันนิษฐานหรือคาดคะเนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เช่น รู้สึกว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาตกต่ำในปีนี้ ในที่สุดต้องยกเลิกเรื่องบางเรื่องเพราะรู้สึกว่าจะไปไม่รอด.
อนุรักษนิยม(อะนุรักสะนิยม, อะนุรักนิยม) น. อุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เป็นต้น ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellate๑. ขับ๒. แนวโน้มแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
measure of central tendencyการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
central tendencyแนวโน้มสู่ส่วนกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dispositionแนวโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trendแนวโน้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trendแนวโน้ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic trendแนวโน้มทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
[นิวเคลียร์]
Thrombophiliaแนวโน้มเกิดหลอดเลือดอุดตัน [TU Subject Heading]
ASEAN Troikaกลุ่มผู้ประสานงานของอาเซียน " เป็นข้อเสนอของไทยในการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงมะนิลา เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผู้นำประเทศ/รัฐบาลอาเซียน เป็นกลไกเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนสามารถแก้ไขและร่วมมือกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทันท่วงทีและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ และในเรื่องที่อาเซียนมีความห่วงกังวลร่วมกันว่ามี แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประสานงานอาเซียนจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักการที่สำคัญของอาเซียน คือ หลักฉันทามติ และการไม่แทรกแซงกิจการภายใน กลุ่มผู้ประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ ประเทศที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำของ อาเซียนในปัจจุบัน อดีต และอนาคต " [การทูต]
South-South Cooperationความร่วมมือใต้-ใต้ หรือ ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศกำลังพัฒนา/ ด้อยพัฒนา ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายหลังจากที่ความ ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศกำลัง พัฒนา/ด้อยพัฒนามีแนวโน้มลดลงและมีการนำเงื่อนไขอื่น ๆ มาผูกกับการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น อาทิ ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา/ด้อยพัฒนานี้ จะเป็นทั้งในลักษณะของการให้ (อาทิ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม/ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/วัสดุอุปกรณ์) ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว อาทิ การให้ความร่วมมือด้านทุนฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตรของไทยแก่ประเทศใน แอฟริกา และในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน " [การทูต]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Anxiety, Traitแนวโน้มวิตกกังวล, ความวิตกกังวลซ่อนเร้น [การแพทย์]
Escaping Tendencyแนวโน้มการผละหนี [การแพทย์]
Measures of Central Tendencyการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง, ความโน้มหาศูนย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
- Scout around, and any good prospects you find, bring 'em to me. - Yes, Chief.แนวโน้มที่ดีที่คุณพบให้นำพวก เขากับฉัน Pinocchio (1940)
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
What do you think?ในฐานะที่เป็นประตูที่มี แนวโน้มที่จะระบายความอาฆาตแค้น How I Won the War (1967)
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle, Idemo dalje (1982)
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย The Russia House (1990)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ Pulp Fiction (1994)
We're far more likely to drown.- ค่อยยังชั่ว เรามีแนวโน้มว่าจะจมน้ำตายมากกว่า James and the Giant Peach (1996)
You're too promising a scientist to waste your gifts on this nonsense.คุณกำลังเกินไปนัก วิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มที่จะ Contact (1997)
Makes sense to me.คำอธิบายที่มีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิ Contact (1997)
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง Contact (1997)
When is this mountain likely to blow up?เมื่อเป็นภูเขานี้ มีแนวโน้มที่จะระเบิดขึ้น? Dante's Peak (1997)
99 percent probability. Early fatal potential.... 99% มีแนวโน้มจะตายตั้งแต่เยาว์วัย Gattaca (1997)
Premature baldness, myopia, alcoholism, and addictive susceptibilty for violence, obesity etc..หัวล้านก่อนวัย, ภาวะสายตาสั้น, ติดเหล้า มีแนวโน้มที่จะ.. ยึดติดกับความรุนแรง, เป็นโรคอ้วน.. Gattaca (1997)
Well done. Fall back and tend to the wounded.ทำได้ดี ถอยกลับและมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บ Princess Mononoke (1997)
They say she's fooling around with a shopkeeper in Catania with subversive tendencies.เห็นว่าเธอเล่นรักกับเจ้าของร้าน ในคาตาเนีย คนที่มีแนวโน้มจะล้มล้างการปกครอง Malèna (2000)
Potential law-breaker at 12:00!ผู้มีแนวโน้มทำผิดกฏหมายทิศ 12น. Inspector Gadget 2 (2003)
It is a silly product.นี่เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่งี่เง่า (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) The Corporation (2003)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
The more prone to violence that the inmate is, the more stars he gets.นักโทษที่มีแนวโน้ม รุนแรงสูง จำนวนดาวก็ยิ่งสูง The Longest Yard (2005)
You should learn to read the market trend.คุณควรจะศึกษา แนวโน้มของตลาดไว้บ้างนะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Like you said, I'll research the market trend.ก็อย่างที่คุณว่านะ แล้วผมจะศึกษาแนวโน้มของตลาด My Boyfriend Is Type-B (2005)
We've got a woman who's only got a few hours left to live, an incomplete profile, and a unit chief on the verge of a nervous breakdown.เรามีผู้หญิงที่เหลือเวลาเพียงแค่ ไม่กี่ชั่วโมงที่จะมีชีวิตอยู่ ผลวิเคราะห์ที่ไม่สมบูรณ์กับหัวหน้าหน่วย ที่มีแนวโน้มจะสติแตก Extreme Aggressor (2005)
Now, we've I.D.'d the 10 most likely buyers... and we have em under full surveillance.เราจิ้มรายชื่อ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า 10 คน และคอยสังเกตการณ์ไว้แล้ว Big Momma's House 2 (2006)
It's my weather forecast.มันคือการพยากรณ์สภาพอากาศของฉัน แนวโน้มห้าวัน สำหรับการเกิดน้ำท่วมรุนแรง Ice Age: The Meltdown (2006)
They used to say that single women over 35 were more likely to be killed by a terrorist than to get married.มีแนวโน้มถูกผู้ก่อการร้ายฆ่าตาย มากกว่าได้แต่งงาน The Holiday (2006)
In any given year, it might look like it's going down, but the overall trend is extremely clear.ในบางช่วงบางปี ดูเหมือนว่ามันกำลังลดลง แต่แนวโน้มของทั้งหมดก็ชัดเจนอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
Those are for potential buyers, you withered old mooch.นั่นสำหรับคนที่มีแนวโน้มที่จะซื้อย่ะ ยัยแก่ขี้ขโมย Listen to the Rain on the Roof (2006)
He's an inforcer for the 29th St. Kings, East Side gang, intensely violent.เขาอยู่ในแกงค์ ถนนคิงส์สาย 29 ฝั่งตะวันออก มีแนวโน้มพฤติกรรมรุนแรง It's Alive! (2007)
Potential victims.- แค่มีแนวโน้มน่ะ There's Something About Harry (2007)
People are 10 times as likely to change on their own as they are with the help of doctors or programs.แนวโน้มที่จะทำสำเร็จด้วยตัวเองมีพอกับ - ให้หมอหรือโปรแกรมช่วย An Inconvenient Lie (2007)
The younger our subject... the less complicated his emotional adjustment is apt to be.เรื่องของเราที่มีอายุน้อยกว่า มีความซับซ้อนน้อยกว่าการปรับตัวทาง อารมณ์ของเขาก็คือแนวโน้มที่จะเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Charly, you hear it's liable to snow tonight? - I don't know. I didn't hear that, Gimp.ชาลี คุณได้ยินมันเป็นแนวโน้มที่จะมีหิมะตกคืนนี้ ผมไม่ทราบว่า ฉันไม่ได้ยินว่า กิมป Sex Trek: Charly XXX (2007)
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Based on our current research, there was more than likely a predisposition there.จากผลการวิจัยของเราตอนนี้ ดูเหมือนว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว Numb (2007)
Maybe I had a predisposition all along.บางทีผมคงมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้มาตลอด Numb (2007)
There was no sign of mental illness... no warning.โดยที่ไม่มีอะไรบอกถึงอาการป่วยทางจิต ไม่มีแนวโน้ม The Haunting of Molly Hartley (2008)
Well, it did tend to stick in your head.มันมีแนวโน้ม ที่จะเป็นเพลงติดปากในหัวสมองนาย ...And the Bag's in the River (2008)
- Well, I can't speak to its efficacy but as long as it doesn't interfere with our treatment anything that helps my patient have a better outlook a better comfort, is fine by me.- เอ่อ ผมพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพไม่ได้ แต่ตราบใดที่มันไม่มีผลกระทบ ต่อการรักษาของเรา ทุกวิธีรักษาที่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยของผม มีแนวโน้มอาการดีขึ้น A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I guess when you're a doctor, and you marry a doctor, and you raise three awesome boys, you tend to judge people a little harsher.แต่งงานกับหมอด้วยกัน แล้วก็เลี้ยงลูกๆ ที่สุดยอดสามคน เธอก็จะมีแนวโน้มที่จะ ตัดสินคนไปในทางไม่ดี Chuck Versus the Gravitron (2008)
Then you know he'll be prone to delinquency himself.และคุณรู้ว่าเขามีแนวโน้มทำผิดกฎหมาย Alpine Fields (2008)
Amniotic fluids have a tendency to amplify sound.น้ำคร่ำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามเสียง Paradise (2008)
With prior offenses tord women.คนที่มีแนวโน้มจะทำร้ายผู้หญิงออกไป Paradise (2008)
And it's high, which indicates the possibility of twins.ซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าคุณจะได้ลูกแฝด Mirror, Mirror (2008)
Be one.ชนิดของการแพร่กระจายของเนื้อร้ายที่คุณมี มีแนวโน้มเลือดไหลซึม Rise Up (2008)
Steroids make you more prone to infection.สเตอรอยย์จะทำให้คุณมีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อมากขึ้น Joy (2008)
Treatment tends to be hit and miss once you reach the sweating blood stage.การรักษามีแนวโน้มที่จะถูกและผิด ครั้งหนึ่งคุณเป็นถึงขั้น\ เหงื่อออกเป็นเลือด Joy (2008)
When you confess adultery, things tend to go bad.เมื่อคุณยอมรับการเป็นผู้ใหญ่ สิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะเลวลง The Itch (2008)
- You tend to get so worked up. - Bring it, okay?คุณมีแนวโน้มที่จะโดนนะ ใช่มั้ย Heartbreak Library (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวโน้ม[n.] (naēonōm) EN: tendency ; trend   FR: tendance [f] ; incination [f]
แนวโน้มในระยะสั้น [n. exp.] (naēonōm nai raya san) EN: short-term trend   FR: tendance à court terme [f]
แนวโน้มในระยะยาว[n. exp.] (naēonōm nai raya yāo) EN: long-term trend   FR: tendance à long terme [f]
แนวโน้มเศรษฐกิจ[n. exp.] (naēonōm sētthakit) EN: economic trend   FR: tendance économique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aptitude[N] แนวโน้ม, Syn. inclination, tendency
bid fair[PHRV] มีแนวโน้มว่าจะ (ทำบางสิ่ง)
caprice[N] แนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจ
capricious[ADJ] ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนใจอย่างกะทันหัน, Syn. changeable, whimsical
conciliatory[ADJ] มีแนวโน้มที่เป็นมิตร, Syn. friendly
current[N] แนวโน้ม, Syn. tendency
defeatist[ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มจะล้มเหลว สิ้นหวัง หรือพ่ายแพ้, See also: คาดว่าจะไม่สำเร็จ
direction[N] ทิศทาง, See also: แนวโน้ม, Syn. bias, bent, trend
disposition[N] แนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง (คำทางการ), See also: ความโอนเอียงที่จะกระทำบางสิ่ง, ความเอนเอียง, Syn. inclination, bent, bias, Ant. disinclination
drift[N] แนวทาง, See also: แนว, แนวโน้ม
electropositive[ADJ] ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก, See also: ซึ่งมีแนวโน้มจะให้อิเล็กตรอน
show promise[IDM] ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ, See also: มีแนวโน้มในทางที่ดี
inclinable[ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง, See also: ซึ่งเอนเอียง
incline[VI] มีแนวโน้มที่จะ, See also: มักจะ, Syn. tend
incline[VT] มีแนวโน้มที่จะ, See also: มักจะ, Syn. tend
inclined[ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ, See also: อยากจะ, ค่อนข้างจะ, Syn. likely, willing
lean to[PHRV] มีแนวโน้มที่จะ (ทำ, คิด, พูดฯลฯ), See also: มักจะ, Syn. incline to, tend to
lean[VI] โอนเอียง (ความรู้สึก, ความคิด, การกระทำ, ฯลฯ), See also: โน้มเอียง, มีแนวโน้ม, Syn. prefer, incline
liable[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, See also: ที่โน้มเอียง, Syn. apt, likely
likely[ADJ] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นไปได้, มีท่าทางว่า, มีแนวโน้ม, Syn. probable
look[VI] มีแนวโน้ม, See also: โน้มเอียง, Syn. tend
orientation[N] ความเชื่อ, See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม
peccability[N] การมีแนวโน้มที่จะทำผิดบาปได้, Syn. loss of innocence, guilt
peccable[ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำผิดบาปได้, Syn. fallible
proclivity[N] แนวโน้ม, See also: ความปรารถนา, Syn. inclination, desire, tendency, Ant. antipathy, disinclination
prone[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, Syn. inclined, apt, likely
run to[PHRV] มีลักษณะของ, See also: มีแนวโน้มไปทาง, Syn. run in
stream[N] แนวโน้ม, Syn. drift, trend
subject[ADJ] มีแนวโน้ม, See also: โน้มเอียงไปทาง, Syn. liable to, prone to
tendency[N] แนวโน้ม, See also: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง, Syn. inclination, trend
tenor[N] แนวโน้ม
theoretical[ADJ] ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา
verge[VI] มีแนวโน้ม, See also: โน้มเอียง, เอียง, ลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล,แนวโน้มทั่วไปของสังคม,ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
downtrendn. แนวโน้มที่ตกต่ำ
mainstream(เมน'สทรีม) n. ทางสำคัญ,ทางหลัก,แนวโน้มที่สำคัญ,แม่น้ำที่มีสาขา
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,
tenor(เทน'เนอะ) n. แนวโน้ม,วิถีทางชีวิต,เสียงร้องระดับสูงสุดของผู้ชาย ที่เป็นผู้ใหญ่,ฉบับคัดลอกที่ถูกต้อง. adj. เกี่ยวกับเสียงร้องดังกล่าว
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม,แนวโน้มเอียง,แนวความคิด,ทิศทาง,แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง,มีแนวโน้มเอียง,โน้มเอียง,โน้มน้าว
undercurrent(อัน'เดอะเคอเรินทฺ) n. กระแสใต้น้ำ,กระแสข้างล่าง,แนวโน้มที่แฝงอยู่,พลังที่แฝงอยู่., Syn. atmosphere,overtone
verge(เวิร์จฺ) n. ร่ม,ซอย,ปาก,คทา,กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ,เกือบจะ,ย่างเข้าสู่,คล้อย,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง,เอียง,ลาด, Syn. edge,brink,limit,border

English-Thai: Nontri Dictionary
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
liable(adj) อาจเป็นไปได้,รับผิดชอบ,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง
tenor(n) วิถีทาง,เสียงแหลม,แนวโน้ม,ความหมาย
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม
trend(n) ความเอนเอียง,ทิศทาง,แนวโน้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disposition (n ) นิสัย, แนวโน้ม
downturn (n ) แนวโน้มที่ตกต่ำลง เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top