Search result for

*แตกแยก*

(107 entries)
(0.175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แตกแยก,-แตกแยก-, *แตกแยก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกแยก [V] split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก
การแตกแยก    [N] disharmony, See also: disunity, Ant. การสามัคคี, Example: การหย่าร้างเป็นการแตกแยกของบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด, Thai definition: การไม่มีความสามัคคี
ความแตกแยก    [N] disharmony, See also: disunion, separation, Syn. ความแตกร้าว, ความระหองระแหง, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ขณะนี้เริ่มมีความแตกแยกทางความคิดขึ้นในองค์กรการศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกแยกก. แตกสามัคคี.
กระจายก. ทำให้แพร่หรือแตกแยกออกจากกันไปในที่ต่าง ๆ, แพร่หรือแตกแยกออกจากกันไปในที่ต่าง ๆ
กระเด็นก. เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็วเพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง.
แคปซูลลักษณะของผลที่เมื่อแก่เปลือกหุ้มผลจะแห้งแล้วแตกแยกออกจากกันเป็นหลายซีกหรือหลายรู เช่น ผลลำโพง ฝิ่น.
ตอกลิ่มก. ทำให้แยกหรือให้แน่นโดยใช้ลิ่ม, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้บุคคล ๒ ฝ่ายแตกแยกกันหรือบาดหมางกันยิ่งขึ้น เช่น ตอกลิ่มให้ทั้ง ๒ ฝ่ายทะเลาะกัน.
บาดแผลน. เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะถูกตีฟันทิ่มแทงเป็นต้น.
ปลุกปั่นก. ยุยงให้แตกแยกกัน.
แผล(แผฺล) น. เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะเป็นโรคหรือถูกของมีคมเป็นต้น เช่น ขาเป็นแผล
เภทน. การแบ่ง, การแตกแยก, การทำลาย, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส, เช่น สามัคคีเภท สังฆเภท
มือที่สามน. บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย.
ไม้ขาเขียดน. ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกออกเป็น ๒ แฉก.
ไม้ขี้ฉ้อน. ไม้เรียวที่ปลายแตกแยกเป็น ๒ แฉก ที่เรียกว่า ไม้ขี้ฉ้อ เพราะตีครั้งเดียวได้ ๒ แนว เท่ากับตี ๒ ครั้ง.
รอยร้าวน. เค้าหรือท่าทีแห่งการแตกแยก.
ลิ่มน. ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน, ไม้ขัดบานประตูหน้าต่างซึ่งมีลักษณะคล้ายลิ่ม, เรียกเงินหรือทองที่หลอมเป็นแท่งตามที่ต้องการเพื่อเก็บรักษาไว้ ว่า เงินลิ่ม ทองลิ่ม, เรียกอาการที่เลือดไหลออกมาแข็งตัวเป็นก้อน ๆ ว่า เลือดออกเป็นลิ่ม ๆ.
ส่อเสียดก. อาการที่พูดยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกกัน.
เสียงแตกโดยปริยายหมายถึงคะแนนเสียงแตกแยก เช่น เรื่องนี้ยังลงมติไม่ได้ เพราะในที่ประชุมยังมีเสียงแตกกัน.
อนันตริยกรรม(-ตะริยะกำ) น. กรรมที่ให้ผลไม่เว้นระยะ คือ กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี ๕ อย่าง คือ ๑. ฆ่าบิดา ๒. ฆ่ามารดา ๓. ฆ่าพระอรหันต์ ๔. ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด ๕. ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน.
อนุมูลน. หมู่ธาตุซึ่งเมื่อเข้าสู่ปฏิกิริยาเคมีแล้ว ทั้งหมู่จะเข้าทำปฏิกิริยาด้วยกัน โดยไม่แตกแยกออกจากกัน เช่น อนุมูลไฮดรอกซิล (-OH) อนุมูลไนเทรต (-NO3).
อรหันตฆาตน. การฆ่าพระอรหันต์, นับว่าเป็นบาปหนักที่สุดอย่าง ๑ ในอนันตริยกรรม ๕ อันได้แก่ ๑. ปิตุฆาต คือ ฆ่าบิดา ๒. มาตุฆาต คือ ฆ่ามารดา ๓. อรหันตฆาต คือ ฆ่าพระอรหันต์ ๔. โลหิตุปบาท คือ ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด ๕. สังฆเภท คือ ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
butte cleatแนวแตกแยกรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
broken marriageการสมรสที่แตกแยก (ไม่ถึงขั้นหย่าขาด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleatแนวแตกแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
disruptive-แตกฉีก, -แตกหัก, -แตกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
face cleatแนวแตกแยกหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Behavior, Disorganizedพฤติกรรมที่แตกแยก [การแพทย์]
Dissociationกลไกทางจิตแตกแยกของบุคลิกภาพ [การแพทย์]
Dissociation Energyพลังงานแตกแยก [การแพทย์]
Fragmentedความคิดมีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนๆ,พูดขาดเป็นตอนๆ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
ความแตกแยก[n.] (khwām taēkyaēk) EN: disharmony ; disunion ; separation   FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited   FR: se diviser; se désunir
ยุให้แตกแยก[v. exp.] (yu hai taēkyaēk) EN: incite friction ; incide rivalvry   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
east-west schism[อีสต์ เวสต์ ชิส เซิม] (n ) ความแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก. การแตกแยกระหว่างคริสต์ศาสนจักรเป็นสองสาขา: คริสต์ศาสนจักรตะวันออก (กรีก) และคริสต์ศาสนจักรตะวันตก (โรมัน) ที่ต่อมากลายเป็นนิกายอีสเติร์นออร์ธอด็อกซ์ และนิกายโรมันคาทอลิค (en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienate from    [PHRV] ทำให้เหินห่าง, See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร
broken family    [N] บ้านแตกสาแหรกขาด, See also: ครอบครัวแตกแยก
cross swords with    [PHRV] เริ่มแตกแยก (ทางความคิด, มิตรภาพฯลฯ) กับ, See also: ขัดแย้ง, แตกแยก
divide against    [PHRV] แตกแยกกับ, See also: ทะเลาะกันเอง
disharmony    [N] การแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง, Syn. conflict, discord, clash, Ant. agreement, harmony, concord
disintegrate    [VI] แตกแยก, See also: แยกสลาย, แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down
disintegrate    [VT] ทำให้พังทลาย, See also: ทำให้แตกแยก, ทำให้สลาย, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, Syn. diffuse, disperse, dissolove, break down
disjoin    [VT] ไม่เข้าร่วม, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
disjoin    [VI] ไม่เข้าร่วม, See also: แตกแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
disrupt    [VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้แตกแยก, ทำให้เสียกระบวน, ทำให้เสียระบบ, Syn. disturb, confuse, disorder, interrupt, Ant. order, organize
disruptive    [ADJ] ที่แตกแยก, See also: ที่แตกร้าว, ที่กระจัดกระจาย, ที่ยุ่งเหยิง, Syn. distubing, troublesome, unruly
division    [N] ความแตกต่าง, See also: การแตกแยก, ความไม่ลงรอยกัน, Syn. separation
divorce    [N] การแตกแยก, See also: การแยกจากกัน
rift    [N] ความแตกร้าว, See also: ความแตกแยก, Syn. breach, rupture
rupture    [VT] ทำให้แตกความสามัคคี, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. breach
rupture    [N] การแตกแยก, See also: การแตกสามัคคี, Syn. breach
scatter    [VI] กระจาย, See also: แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
schism    [N] ความแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความแตกสามัคคี, Syn. cabal, section, split
schismatic    [ADJ] ซึ่งแตกแยก
scrap    [VT] ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, See also: ทำให้แตกแยก, Ant. bring back, restore
severance    [N] การตัดขาด, See also: การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ, Syn. section, separation, split, Ant. attachment, connection
split    [VI] แตกแยก, Syn. crack, divide, separate
split    [N] การแตกแยก, Syn. breach, dissension, schism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cracking(แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม)
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissociate(ดิโซ'ชีเอท) vt. ทำให้แยกออก,ทำให้สลายตัว. vi. แยกตัวออกจากการสังคม,แตกแยก, See also: dissociative adj. ดูdissociate, Syn. separate
dissociation(ดิโซซีเอ'เชิน) n. การแยกออก,การแตกแยก, Syn. separation
disunion(ดิสยู'เนียน) n. การแยกออก,การแตกแยก,ความไม่สามัคคี,
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
fissure(ฟิส'เชอะ) n. ร่อง,ช่อง,รอยแยก,ร่องแยก,รอยประสาน vt.,vi. แยกออก,แบ่งแยก,แยกตัว,แตกแยกออก, Syn. cleft
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
rupture(รัพ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แตกออก,แยกออก,แตกร้าว,ทำให้แตกแยก, See also: rupturable adj., Syn. break,breach
scab(สแคบ) n. สะเก็ดแผล,โรคหิด,การตกสะเก็ดแผล,บุคคลที่แตกแยกจากกลุ่ม,คนงานที่ปฎิเสธไม่ยอมร่วมหยุดงาน vi. ตกสะเก็ดแผล,เป็นบุคคลที่แตกแยกจากกลุ่ม,ปฎิเสธไม่ยอมร่วมหยุดงาน, Syn. eschar
schism(ชิส'ซีม) n. การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,การแตกร้าว,การแตกฉาน, ส่วนที่แตกแยกออกมา, See also: schismatic adj., Syn. division
schizophrenia(สคิส'โซฟรี'เนีย) n. โรคจิตที่สำคัญที่สุด มีอาการขาดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือมีบุคลิกภาพที่แตกแยก,โรคจิตเภท., See also: schizophrenic adj., Syn. dementia praecox,
scrap(สแครพ) n. ชิ้น,เศษ,จำนวนเล็กน้อย adj. เป็นเศษ,เล็กน้อย,ของเหลือ,ทิ้งแล้ว,ใช้แล้ว vt. ทำให้เป็นเศษ,ทำให้แตกแยกออก,ทิ้ง,เลิก., See also: scraps n.,pl. เศษอาหาร,กากน้ำมัน,เศษอาหารเหลือ scrapingly adv., Syn. fragment
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
fission(n) การแตกแยก,การแยก,การแตกตัว,การแบ่งตัว,การแบ่งเซลล์
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
schism(adj) การแบ่งพวก,การแตกแยก,การแตกสามัคคี
schismatic(adj) ซึ่งแย้งกัน,ซึ่งแตกแยก,ซึ่งแตกสามัคคี
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欠けら[かけら, kakera] (n) แตกกระจาย,แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ

Are you satisfied with the result?

Go to Top