ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แข็งแกร่ง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แข็งแกร่ง, -แข็งแกร่ง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งแกร่ง(adj) strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai Definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แข็งแกร่งว. อดทนไม่ท้อถอย.
กังฟูน. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบหนึ่งของจีน เน้นหนักไปในทางฝึกสมาธิและความแข็งแกร่งว่องไวของร่างกาย.
คอทั่งสันหลังเหล็กว. แข็งแกร่ง, ทรหดอดทน.
คาราเต้น. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า โดยการใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น มือ เท้า ศอก ศีรษะ ที่ฝึกจนแข็งแกร่งแล้ว มีแพร่หลายในญี่ปุ่นและเกาหลี.
โคบอลต์น. ธาตุลำดับที่ ๒๗ สัญลักษณ์ Co เป็นโลหะแข็งสีเงิน หลอมละลายที่ ๑๔๙๕ °ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือเพื่อให้มีสมบัติพิเศษบางประการ เช่น ผสมกับเหล็กทำให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเมื่อนำไปทำเป็นแม่เหล็กก็จะได้แม่เหล็กที่มีกำลังมากเป็นพิเศษ ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วและเครื่องดินเผาใช้สารประกอบของโคบอลต์เป็นตัวให้สีนํ้าเงิน.
ผอมเกร็งว. ผอมแต่แข็งแกร่ง.
เหล็กว. แข็งแกร่ง เช่น บุรุษเหล็ก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asia Cooperation Dialogueความร่วมมือเอเชีย เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย โดยเป็นความคิดริเริ่มของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุ ภูมิภาคของเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงจุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศเอเชีย โดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสำหรับภูมิภาค อื่น ๆ เอซีดีได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 18-19 มิถุนายน 2545 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) เช่น การท่องเที่ยว ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market) [การทูต]
Young Ambassador of Virtueยุวทูตความดี " เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษา- ธิการ เริ่มโครงการตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม จริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชนไทย อันเป็นการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบทั้งความเก่ง ความดี และมีความสุข โดยหวังผลในที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเป็นการเสริมสร้างพื้น ฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยใน โลกอนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกา- ภิวัฒน์ นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมแล้ว โครงการยุวทูตความดียังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนของ ประเทศต่าง ๆ โดยผ่านทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister schools - โรงเรียนในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน) " [การทูต]
civil societyประชาสังคม หมายถึง สังคมที่ประชาชนในระดับต่าง ๆ มีการรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่ง เพื่อที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินทางเลือกสาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นและประเทศโดยรวม [การทูต]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ] [การทูต]
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That wasn't a very strong motive.ที่ไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งมาก 12 Angry Men (1957)
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง The Old Man and the Sea (1958)
Never have I had such a strong fish or one that acted so strangely.ไม่เคยมีฉันมีเช่นปลาที่ แข็งแกร่ง หรือคนที่ทำหน้าที่เพื่อให้ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
There's a strong case for arming the police.มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับอาวุธตำรวจ คือ Help! (1965)
I need someone strong like you.ฉันต้องการใครสักคนที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับคุณ The Godfather (1972)
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา The Godfather (1972)
"May you be stronger than steel. ""ขอให้คุณแข็งแกร่งกว่าเหล็ก" Idemo dalje (1982)
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Strong bridge.สะพานที่แข็งแกร่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Strong bridge.สะพานที่แข็งแกร่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Look-- strong wood.Look- - ไม้ที่แข็งแกร่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Doris, don't worry. He'll come back. He looked like a man made from steel.ดอริส อย่ากังวลไปเลย เขาดูเป็นคนที่ แข็งแกร่งเอามากๆ Vampire Hunter D (1985)
The only rule in our world is that the weak become the victims of the strong.กฏเดียวของโลกพวกข้า คือผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
A world where the weak become the victims of the strong...โลกที่ผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
Oh, you're really strong! How is this?โอ นายช่างแข็งแกร่งจริงๆ ทีนี่เป็นยังไงล่ะ? Vampire Hunter D (1985)
#When the going's rough, just get tough #เมื่อพบกับความลำบาก จงแข็งแกร่ง An American Tail (1986)
I've been specializing in groups, battling gangs for local charities, that kind of thing.ข้าเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ การประลองในการแข่งขันเพื่อการกุศลของเมือง ประมาณนั้น The Princess Bride (1987)
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง... The Princess Bride (1987)
Your brains, Fezzik's strength, my steel.สมองนาย , ความแข็งแกร่งของเฟสสิก , อาวุธของข้า The Princess Bride (1987)
My brains, his steel and your strength against 60 men, and you think a little head jiggle is supposed to make me happy?สมองข้า , อาวุธเขา ... และความแข็งแกร่งของเจ้า สู้กับชาย 60 คน และการขยับหัวได้นิดหน่อยนี่น่าจะทำให้ข้ามีความสุขเรอะ? The Princess Bride (1987)
You feel strong today?คุณรู้สึกแข็งแกร่งในวันนี้ Bloodsport (1988)
- I just got you! - No way!ผลการทดสอบแสตงให้เห็น ถึงรากฐานอันแข็งแกร่ง Big (1988)
It'll make you feel strong.- ไม่ คุณจะรู้สึกแข็งแกร่ง Punchline (1988)
Because I am strengthened by your rejection.เพราะฉันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปฏิเสธของคุณ The Russia House (1990)
Strong as ten regular men, definitelyแข็งแกร่งดัง คน 10 คน Aladdin (1992)
The absolute power!พลังที่แข็งแกร่ง Aladdin (1992)
Give me strength, that I might prepare the way... for those who will follow.โปรดมอบความแข็งแกร่งให้ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ได้เตรียมพร้อม.. ..ที่จะเดินตามพระประสงค์ The Lawnmower Man (1992)
He needs a strong hand.เขาจำเป็นต้องมือที่แข็งแกร่ง In the Name of the Father (1993)
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่ The Joy Luck Club (1993)
Carting bulging sacks with his big great armsรถเลื่อนบรรทุกสิ่งของ กับอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง The Nightmare Before Christmas (1993)
I want to be strong and smart like you.ฉันอยากแข็งแกร่งและฉลาดเหมือนคุณ Léon: The Professional (1994)
But, forgive me, sire He is not cut from the same stone as yourself. He needs a strong hand, someone trusted, like myselfแพ้ชนะเขาคือหัวหน้าตระกูลต่อไป แต่ข้าขออภัยเขาไม่แข็งแกร่งเหมือนหินอย่างท่าน Rapa Nui (1994)
I, a huge Caucasian peak, defy the sun's rays and raging storms."'ข้า ตัวข้าผู้แข็งแกร่ง ทั้งแสงจากดวงตะวันและพายุที่บ้าคลั่ง "'ก็มิอาจทำอะไรข้าได้ Wild Reeds (1994)
Strong possible pulse chain on sub-array four!แข็งแกร่งที่เป็นไปได้ ห่วงโซ่ชีพจรในอาร์เรย์ย่อยสี่! Contact (1997)
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ Contact (1997)
Vibration's a little stronger now.การสั่นสะเทือนเพียง เล็กน้อยที่แข็งแกร่งในขณะนี้ Contact (1997)
He's strong.แข็งแกร่ง Snow White: A Tale of Terror (1997)
The current's too strong to cross.ปัจจุบันเว็บไซต์นั้นแข็งแกร่งเกินไปที่จะข้าม Princess Mononoke (1997)
We eat man. We get his strength.เรากินคน เราได้รับความแข็งแกร่งของเขา Princess Mononoke (1997)
a young boy who is strong and bright... a boy filled with curiosity about life... a boy who isn't afraid to learn from his mistakes.เด็กชายผู้แข็งแกร่งและฉลาดเฉลียว เด็กชายที่ตั้งคำถามเรื่องชีวิต เด็กชายผู้ไม่กลัวที่จะ เรียนรู้จากความผิดพลาด Seven Years in Tibet (1997)
They believe with rock-like faith that the power of their religion... will protect them against these Chinese.เขาเชื่อด้วยศรัทธาที่แข็งแกร่ง ว่าพลังแห่งศาสนาของเขา จะช่วยปกป้องพวกเขา จากกองทัพจีนได้ Seven Years in Tibet (1997)
Solid as a rock. Big Irish hands.แข็งแกร่งยังกะหิน ฝีมือชาวไอริช Titanic (1997)
I have built you a good ship, strong and true.ผมสร้างเรือดีๆ ให้คุณแข็งแกร่งมาก Titanic (1997)
Not competing anymore. They're consolidated.ไม่ใช่คู่แข่งกันอีกต่อไป /พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น American History X (1998)
Dr. Sweeney, he comes on so strong... it's hard not to listen to him... but maybe some of what he says is kinda... lt's bullshit.ดร.สวีนีย์ / เขาก้าวเข้ามาอย่างแข็งแกร่ง... มันยาก/ที่เราจะไม่ฟังเขา... แต่บางสิ่งที่เขาพูด/มันก็... American History X (1998)
He says someone else has already said it best... so if you can't top it... steal from them and go out strong.เขาพูดว่าคนอื่นๆ / พูดกันว่ามันดีที่สุด... แต่ถ้าหากคุณทำให้มันสวยหรูไม่ได้... ก็ยกของคนอื่นมา / แล้วก็แข็งแกร่งเข้าไว้ American History X (1998)
But you... you are strong by now... strong like a tree in the forest.แต่คุณ... ตอนนี้คุณแข็งแกร่งแล้ว แกร่งเหมือนไม้ใหญ่กลางป่า The Red Violin (1998)
Her power was much stronger than her mother's.พลังของเธอแข็งแกร่งกว่าแม่ของเธอมาก. Ringu (1998)
It had a very strong, very real anti-game theme.มันแข็งแกร่งมาก หลักความจริงเรื่องพวกต่อต้าน-เกม eXistenZ (1999)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alive and kicking(idm) แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข็งแกร่ง
bear up against(phrv) เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง, Syn. bear up under
bear up under(phrv) เข้มแข็งต่อ, See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง, Syn. bear up against
beef up(phrv) ทำให้แข็งแกร่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีพละกำลัง
durability(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่ง, Syn. endurance, stamina, durableness
durable(adj) ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
firm(adj) มั่นคง, See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง, Syn. immovable, secure, stable
firmness(n) ความมั่นคง, See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน, Syn. constancy, stiffness, steadfastness
fortify(vt) เสริมความแข็งแกร่ง, See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortitude(n) ความอดทน, See also: ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, Syn. endurance, stamina
get into shape(idm) แข็งแรงขึ้น, See also: แข็งแกร่งขึ้น
hard-bitten(adj) แข็งแกร่งจากประสบการณ์, See also: แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
hardihood(n) จิตใจที่แข็งกล้า, See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง, Syn. audacity, boldness, daring
hardiness(n) ความแข็งแกร่ง, See also: ความอดทน, ความกล้าหาญ, Syn. braveness, courage, daring, Ant. coward, craven
hardness(n) ความทนทาน, See also: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
in the best of health(idm) แข็งแรงมาก, See also: แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
reinforce(vt) ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, See also: เสริม, สนับสนุน, Syn. strengthen, support
robust(adj) ทนทาน, See also: แข็งแกร่ง, Syn. durable, sturdy
stalwart(adj) แข็งแกร่ง, See also: บึกบึน, กำยำ, แข็งแรง, Syn. robust, strong, vigorous
staunch(adj) แข็งแรง, See also: แข็งแกร่ง, Syn. strong, substantial
sturdy(adj) แข็งแกร่ง, See also: มั่นคง, แข็งแรง, Syn. durable, hardy, robust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง, ไม่ยอมแพ้
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน, ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, ความกล้าหาญ, Syn. courage
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน, แข็งแกร่ง, ทรหด, กล้าหาญ
grit(กริท) n. หินกรวด, กรวดทราย, ฝุ่น, ผง, ความบึกบึน, ความทรหด, ความแข็งแกร่ง. vt. บด, ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด, ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind, crunch
hard-bittenadj. ดื้อ, ดื้อร้น, หัวดื้อ, แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
hardenvt. ทำให้แข็ง, ทำให้จิตใจด้าน, เสริมกำลัง, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น, มั่งคงขึ้น, Syn. fortify, solidity
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า, ความแข็งแกร่ง, ความอดทน, ความกล้าหาญ
hardy(ฮาร์ด'ดี) adj. อดทน, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, ลำบาก, ยาก, กล้าหาญ, บ้าระห่ำ, Syn. enduring
iron(ไอ'เอิร์น) n. ธาตุเหล็ก , สิ่งที่แข็งแกร่ง, วัตถุที่ทำจากเหล็ก, See also: irons n., pl. โซ่ตรวน -Phr. in irons ถูกล่ามโซ่ตรวน adj. ทำด้วยเหล็ก, คล้ายเหล็ก, แข็งแกร่งคล้ายเหล็ก, โหดเหี้ยม, ทารุณ, แข็งแรง. vt. รีดด้วยเตารีด, ใส่เหล็ก, ใส่โซ่ตรวน. vi. รีดผ้
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ, หุ้มเหล็ก, แข็งแกร่งมาก, ไม่แตกสลาย, ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable
keep(คีพ) { kept, kept, keeping, keeps } v. เก็บ, สงวนไว้, กักขัง, ป้องกันรักษา, หน่วงเหนี่ยว, ธำรงไว้, ผดุงไว้, กักตัว, ดำเนินกิจการ, ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้, การสนับสนุน, ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง, ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด, คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง, กระดูกสันหลัง, ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง, หนาม, หนามกระดอง, สิ่งที่แหลม, ความแข็งแกร่งของจิตใจ, ความแน่วแน่, สัน, แง่ง, สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column, ridge
stalwart(สทอล'เวิร์ท) adj., n. (ผู้) แข็งแรง, แข็งแกร่ง, กำยำล่ำสัน, บึกบึน, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, ทรหด, แน่นแน่น, ไม่ย่อท้อ., Syn. strong, resolute, firm
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ, พหูพจน์ของ stamen (ดู)
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง, ทำให้แข็งทื่อ, ทำให้ตรง, ทำให้แน่น, ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ, แข็งแกร่ง, ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden, solidify, firm
strong(สทรอง) adj., adv. แข็งแรง, มีกำลัง, เข้มแข็ง, แข็งแกร่ง, แน่นหนา, มั่นคง, กล้าหาญ, มีอำนาจ, มีอิทธิพล, ร่ำรวย, เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง, ชัดเจน, รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง, เต็มที่, เข้มข้น, เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย, มีอำนาจหักเหแสงสูง.
sturdy(สเทอ'ดี) adj. แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, ทนทาน, เหนียว, ถาวร, หนักแน่น, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, งอกงาม., See also: sturdily adv. sturdiness n., Syn. robust, stalwart, stout

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว, ยืนกราน, แข็งแกร่ง, ใจแข็ง
brunt(n) ความแข็งแกร่ง, ความแข็งแรง
burly(adj) แข็งแรง, กำยำ, แข็งแกร่ง
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง
harden(vt) ทำให้ยาก, ทำให้แข็งแกร่ง, ทำให้แข็ง, ทำให้มั่นคงขึ้น
hardy(adj) กล้าหาญ, ทรหด, แข็งแกร่ง, อดทน, บึกบึน, ทนทาน
rigid(adj) เข้มงวด, แข็งแกร่ง, กวดขัน, ตายตัว, ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด, ความแข็งแกร่ง, ความกวดขัน
stalwart(adj) กำยำ, แข็งแรง, บึกบึน, กล้าหาญ, แข็งแกร่ง, ทรหด
stamina(n) ความทรหด, ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง
stiffen(vi) แข็งแกร่ง, แข็ง, แข็งทื่อ
sturdiness(n) ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความหนักแน่น
sturdy(adj) มั่นคง, แข็งแรง, หนักแน่น, แข็งแกร่ง, เหนียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
พัชระชัย(n) ผู้ชนะที่แข็งแกร่งดั่งเพชร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
強度[きょうど, kyoudo] ระดับความแข็งแกร่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
強まる[つよまる, tsuyomaru] TH: แข็งแกร่งขึ้น  EN: to get strong

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj, adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา, See also: A. locker

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top