ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*แก่นสาร*

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แก่นสาร, -แก่นสาร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่นสาร[N] substance, See also: permanency, essence, essential, theme, Syn. สาระ, เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ, Example: การอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเป็นแก่นสารเท่าใดนัก, Thai definition: สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่นสารน. สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร.
กระพี้ว. โดยปริยายหมายความว่า ไม่เป็นแก่นสาร.
แก่มะพร้าว เฒ่ามะละกอว. มีอายุมากแต่ไม่มีแก่นสาร.
โกโรโกเตไม่เป็นโล้เป็นพาย, ไม่เป็นแก่นสาร.
ธนสาร(ทะนะสาน) น. ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร.
ล่ำสันโดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะเป็นแก่นสาร ใช้ว่า เป็นล่ำเป็นสัน.
ส้นตีนส้นมือ, ส้นมือส้นตีนว. ไร้สาระ, ไม่มีแก่นสาร, เช่น เรื่องส้นมือส้นตีนเท่านี้ ก็ต้องมาฟ้องด้วย, ใช้เป็นคำด่า.
สาร ๑, สาร- ๑(สาน, สาระ-) น. แก่น, เนื้อแท้, มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็น แก่นสาร
สารประโยชน์(สาระ-) น. ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร เช่น สารประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน, สารัตถประโยชน์ ก็ว่า.
สารัตถประโยชน์น. ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร, สารประโยชน์ ก็ว่า.
หัว ๑ส่วนที่เป็นแก่นสาร เช่น หัวยา หัวเหล้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essenceสาระ, สารัตถะ, แก่นสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll not believe this idiocy.พี่จะไม่เชื่อเรื่องไร้แก่นสารนี่ Wuthering Heights (1992)
But not substantiated.- แต่ไม่มีแก่นสาร A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Substantial.มีแก่นสาร Up in the Air (2009)
Frankly, we were hoping the N.S.A. would provide us an analysis of the ring that was a little more substantial.พูดกันตรงๆ เราคาดหวังไว้ว่า ทางศูนย์ฯจะทำให้เราได้ ในการวิเคราะห์เรื่องแหวน ได้อย่างมีแก่นสาระกว่านี้ Believe (2009)
You like it when I live like I'm out of my mind.คุณอยากให้ผมมีชีวิตอย่างไร้แก่นสาร Episode #1.7 (2010)
Are you trying to show that you're not a flake?จะโชว์ว่าตัวเองไม่ได้ไร้แก่นสารเหรอ Love & Other Drugs (2010)
I hadn't had a cigarette in six hours, hadn't eaten, so... abstemious and tidy?ยานี้มันยังไงกัน? อยู่อย่างไร้แก่นสารไม่ได้เหรอ? ผมไม่ได้สูบบุหรี่มา 6 ชั่วโมงแล้ว ไม่ได้กินอะไรเลยด้วย Limitless (2011)
And not one of them has real substance.ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเลยแม้แต่นิดเดียว You've Fallen for Me (2011)
None that mattered, anyway.ไม่มีแก่นสารในชีวิต ฉันมันก็แค่คนขี้แพ้คนนึง Crucible (2013)
And what's the substance of our acquaintance?แล้วอะไรคือ แก่นสารของการรู้จักกันของเรา T2 Trainspotting (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essence[N] แก่น, See also: แก่นสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ, สารัตถะ, เนื้อหาสำคัญ, สาระสำคัญ, Syn. basis, core, nature
flavour[N] ใจความ, See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ, Syn. essence, character, feel
inessential[ADJ] ไม่สำคัญ, See also: ไม่จำเป็น, ไม่มีแก่นสาร, Syn. extrinsic, unimportant, irrelevant, Ant. necessary, important
meat[N] เนื้อหา, See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. heart, center, core, kernel, main idea
potter[VI] ใช้เวลาทำในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสาร, Syn. fiddle, dabble, tamper
quintessence[N] แก่นสาร, See also: หัวกะทิ, หัวใจ
quintessential[ADJ] ซึ่งเป็นแก่นสาร, See also: ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น, Syn. essential, necessary, typical
airy-fairy[SL] ความเพ้อฝัน, See also: ความไม่มีแก่นสาร, ความนึกฝัน
substance[N] เนื้อหาสาระ, See also: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. essence, gist, meaning
substantial[ADJ] มีเนื้อหา, See also: มีแก่นสาร, มีใจความ, Syn. meaningful, pithy
substantial[N] สาระสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร, Syn. essential part
theme[N] หัวข้อ, See also: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร, Syn. subject, topic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น, Syn. pith,substance
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
inwardness(อิน'เวิร์ดนิส) n. ความในใจ,ความรู้สึกในใจ,ความหมายที่ลึกซึ้ง,แก่นสาร,ธาตุแท้
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid,fluid,serum
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
pap(แพพ) n. หัวนม,อาหารอ่อนสำหรับทารกหรือคนไข้,สิ่งที่ไร้แก่นสาร
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
substantiate(ซับสแทน'ชิเอท) vt. พิสูจน์,ยืนยันด้วยหลักฐานพยาน,ทำให้มีลักษณะเป็นของจริง,ยืนยัน,ทำให้มีแก่นสาร. -substantiation n., See also: substantiative adj. substantiator n., Syn. confirm,affirm
substantive(ซับสแทน'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คำนาม,สรรพนาม,ถ้อยคำที่ใช้แทนคำนาม,อิสระ,มีการอยู่อย่างอิสระ,สำคัญ,แท้จริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,มากมาย,ยิ่งใหญ่, (สีย้อม) ย้อมสีได้โดยไม่ต้องมีตัวเสริม., See also: substantival adj. substantiveness n.
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
unbodied(อันบอด'ดีดฺ) adj. หลุดจากร่างกาย,ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,ไร้แก่นสาร
yeasty(ยีส'ที) adj. ประกอบด้วยหรือคล้ายยีสต์,เป็นฟอง,อยู่ในวัยหนุ่มสาว,ร่าเริง,งอกงาม,ไร้แก่นสาร,ผิวเผิน,ไม่สงบ, See also: yeastily adv. yeastiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
gist(n) ใจความ,หัวใจ,หัวข้อ,เนื้อหาสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
pith(n) ไส้,แก่น,ไขสันหลัง,แก่นสาร,ประเด็นสำคัญ
pithily(adv) อย่างมีแก่นสาร,อย่างคมขำ,อย่างแหลมคม
pithy(adj) เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่
substantive(adj) แท้จริง,เป็นจริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,สำคัญ
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nonsense (adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehen in(vi) |bestand, hat bestanden, in +D| 1) คือ, มี...เป็นเหตุผล เช่น Seine Last besteht darin, dass er die Schulden gemacht, sie aber nie bezahlt hat. 2) มีเนื้อหาเป็น, มี...เป็นแก่นสาร เช่น Sein Leben besteht in dem Glauben, dass die Welt einmal besser wird., Seine Aufgabe besteht darin, die Königin zu beschützen., See also: S. etw. als Inhalt haben, gebildet werden durch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top