ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เอกลักษณ์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เอกลักษณ์, -เอกลักษณ์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกลักษณ์(n) identity, Thai Definition: ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ สำหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้นๆ, Notes: (คณิตศาสตร์)
เอกลักษณ์(n) identity, See also: trait, Syn. ลักษณะเฉพาะ, Example: เดิมทีผู้หญิงไทยหน้าหวาน แต่ปัจจุบันนิยมไปเสริมจมูกให้เหมือนผู้หญิงเมืองนอก จนทำให้เอกลักษณ์บนใบหน้าเปลี่ยนไป, Thai Definition: ลักษณะที่เหมือนกัน หรือมีร่วมกัน, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกลักษณ์(เอกกะ-) น. ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน
เอกลักษณ์ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ ๒ นิพจน์ สำหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้น ๆ.
ชาติพันธุ์(ชาดติพัน) น. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน.
เรดาร์น. ระบบการใช้ไมโครเวฟเพื่อหาตำแหน่งที่อยู่แสดงเอกลักษณ์ หรือนำทิศทางของวัตถุที่เคลื่อนที่ เช่น เรือ อากาศยาน ดาวเทียม จรวด.
เสริมสร้างก. เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
left identityเอกลักษณ์ซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
law of identityกฎเอกลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiplicative identityเอกลักษณ์การคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gender identityเพศเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identity transformationการแปลงเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity, genderเพศเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identity, law ofกฎเอกลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
identityเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identityเอกลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
identityเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity elementสมาชิกเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity functionฟังก์ชันเอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
identity matrix; unit matrixเมทริกซ์เอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit๑. หน่วย๒. -หนึ่งหน่วย๓. เอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit matrix; identity matrixเมทริกซ์เอกลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
identityเอกลักษณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Characters and characteristicsบุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Ethnic identityเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Gender identityเอกลักษณ์ทางเพศ [TU Subject Heading]
Group identityเอกลักษณ์ร่วม [TU Subject Heading]
Identity (Philosophical concept)เอกลักษณ์ (แง่ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Identity (Psychology)เอกลักษณ์ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Identity (Psychology) and mass mediaเอกลักษณ์ (จิตวิทยา) กับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Identity (Psychology) in architectureเอกลักษณ์ (จิตวิทยา) ในงานสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Identity theftโจรกรรมเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
National characteristics, Americanเอกลักษณ์ของชาติอเมริกัน [TU Subject Heading]
National characteristics, Chineseเอกลักษณ์ของชาติจีน [TU Subject Heading]
National characteristics, Japaneseเอกลักษณ์ของชาติญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
National characteristics, Laotian, in literatureเอกลักษณ์ของชาติลาวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
National characteristics, Thaiเอกลักษณ์ของชาติไทย [TU Subject Heading]
National characteristics, Thai, in literatureเอกลักษณ์ของชาติไทยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Race identityเอกลักษณ์เชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Radio frequency identification systemsระบบระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ [TU Subject Heading]
groupกลุ่ม, เซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน 1. คุณสมบัติปิด 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ 3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ 4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
unit matrix [ identity matrix ]เมทริกซ์เอกลักษณ์, เมทริกซ์จัตุรัสใด ๆ ที่มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมจากบนซ้ายถึงล่างขวาเป็นตัวเลข 1 โดยตลอด และสมาชิกในตำแหน่งอื่นเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
identityเอกลักษณ์, ในเซต S และโอเปอเรชัน * ถ้ามี e ΠS แล้ว สำหรับ a ทุกตัวที่อยู่ใน S ถ้า  a * e  =  a  =  e * a เรียก e ว่าเป็นเอกลักษณ์สำหรับโอเปอเรชัน * ของเซต S [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
identity matrixเมทริกซ์เอกลักษณ์, ดู  unit matrix [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Identificationความสามารถบอกเอกลักษณ์, การลอกแบบ, การหาแบบอย่าง, การเลียนแบบ, การแสดงเอกลักษณ์ [การแพทย์]
Identification, Radionuclidicเอกลักษณ์ของธาตุกัมมันตรังสี [การแพทย์]
Identityเอกลักษณ์, ความเป็นเอกลักษณ์ [การแพทย์]
Identity Formationเอกลักษณ์ของตนเอง [การแพทย์]
Identity, Egoแบบฉบับบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ [การแพทย์]
Intimacyความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You say this has been just another typical day for you, huh?ลูกจะบอกว่า มันเป็น แค่วันที่มีเอกลักษณ์ อีกวันหนึ่งของลูก, หรือไง? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But, you know, he's got personality.แต่ นั่นล่ะ เขามีเอกลักษณ์ Goodfellas (1990)
Personality?เอกลักษณ์ Goodfellas (1990)
That speaks volumes about character. And ultimately...เสียงนั้น เป็นเอกลักษณ์ และสุดยอดจริง ๆ... The Story of Us (1999)
Each one unique. Each one my hope for the future.แต่ละพระองค์ล้วนมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว แต่ละพระองค์ล้วนคือความหวังของฉัน Anna and the King (1999)
But being in a country with so many unique customs, if I am to raise my son to be like his father, which I very much hope he will be, then I must feel free to follow our own traditions.แต่การที่ได้อยู่ในประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางประเพณีที่หลากหลาย ถ้าหม่อมฉันจะเลี้ยงดูบุตรชายของหม่อมฉัน ให้เป็นเหมือนพ่อของเขา ซึ่งหม่อมฉันเอง ก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็น เมื่อนั้น หม่อมฉันก็จะต้องรู้สึกเป็นอิสระที่จะปฎิบัติตามธรรมเนียมของพวกหม่อมฉันเองเพค่ะ Anna and the King (1999)
-Bullshit. -It doesn't matter.เราต้องการให้คนฟังเพลงในแบบของเรา เราพยายามสร้างวงที่มีเอกลักษณ์ Rock Star (2001)
It's my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal stylings of the one, the only, T erri Fletcher!ผมยินดีที่จะแนะนำท่านให้รู้จักกับสาวผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครเหมือน เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
It's about building up and rocking the foundation of that which will give you your own individual voice.มันเกี่ยวกับการสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง Raise Your Voice (2004)
Ladies and gentlemen, it is my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal , stylings of the one the only, Terri Fletcher!ทุกท่าน ผมยินดีที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับ เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Jazz is played to a unique rhythm...แจ้สเล่นในทำนองที่เป็นเอกลักษณ์... Swing Girls (2004)
Each case is unique.คดีทุกคดี มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง Lost Son (2004)
And like you said, every case is unique.และอย่างที่คุณพูด ทุกคดี มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง Lost Son (2004)
The audacity of it has my signature all over it.ความมุทะลุของท่านมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปแล้ว The King and the Clown (2005)
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers.รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ L.D.S.K. (2005)
It's unique.เอกลักษณ์เฉพาะตัว The Da Vinci Code (2006)
You're the king of the world, right? Very original.คุณคือเจ้าผู้ครองโลก เป็นเอกลักษณ์มาก Open Water 2: Adrift (2006)
It means that it is a different person and we can see the distinct characteristics that show their tendencies.หมายความว่าพวกเค้าเป็นคนละคนและ เราเห็นถึงความแตกต่างของบุคลิกที่แสดง ความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเค้า Death Note: The Last Name (2006)
Bree, it's your signature pie.บรี พายนี่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของคุณนะ Smiles of a Summer Night (2007)
Each flavor was totally unique.ทุกรสมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง Ratatouille (2007)
I cannot control how they use my image, Remy.ฉันคุมไม่ได้ ว่าเขาจะเอาเอกลักษณ์ฉันไปทำอะไร Ratatouille (2007)
This is kind of, this is unique, this is, this is not the norm, so uh...นี่มันเป็นสิ่งที่ มันเป็นเอกลักษณ์ มันไม่ใช่แบบแผน ดังนั้น เอ่อ... Surf's Up (2007)
–She certainly has a distinctive laugh.- หัวเราะได้มีเอกลักษณ์มาก Hot Fuzz (2007)
–Blower's leading lady. Distinctive laugh.-ดารานำหญิงของโบรเวอร์ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ Hot Fuzz (2007)
I don't eat characters from The Lion King, especially not Pumbaa.หนูไม่กินเอกลักษณ์จาก ไลอ้อน คิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ พูมบา Prey (2007)
Until one day, I thought, "l wonder how molasses would make this taste."ผมก็ว่า "ผมว่าแล้ว" เพราะผมรู้ว่ามันพิเศษ เป็นเอกลักษณ์ Betty's Baby Bump (2008)
In person. - We've already done in person.ที่จริงแล้ว แต่ละคนมี เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ โดยส่วนตัว Transporter 3 (2008)
Really, really character building.เป็นที่ๆมีเอกลักษณ์จริงๆ Chuck Versus the Ex (2008)
Kaito Nakamura was the only one who knew the identity of the host, and Kaito, as we know, is dead.ไคโตะ นากามูระคือคนเดียวที่รู้เอกลักษณ์ ของคนผู้นั้น และไคโตะ อย่างที่เราทราบ ก็ได้ตายไปแล้ว Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
A signature of Burrows' leadership.เอกลักษณ์ของ ลินคอล์น เลยเนี่ย The Sunshine State (2008)
Both White Stripes and Zeppelin were able to do something that was their own., was unique.ทั้งวง "ไวท์สไตรปส์" แล้วก็ "เซพพลิน ต่างก็สามารถทำบางสิ่ง ที่เป็นตัวตนของพวกเขาเอง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว It Might Get Loud (2008)
Problem is, bomb maker didn't leave behind any sort of unique signature.ปัญหาคือ มือระเบิดไม่ได้ทิ้งอะไร ที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ให้เราเลย Bombshell (2008)
Then there must have been something about him, something unique.แปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับชายคนนี้ บางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ 52 Pickup (2008)
Each one is different, therefore unique.แต่ละคนจะแตกต่าง และมีเอกลักษณ์ Resurrection (2008)
- talented and unique, don't you?มีพรสวรรค์ มีเอกลักษณ์ เธอไม่ได้ทำหรอ? Bonfire of the Vanity (2008)
With what i'm doing that you could express In a unique way which might actually make meโดยที่คุณสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างมีเอกลักษณ์ Not Cancer (2008)
You're a p.I. Who can't lie?คุณมีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่โกหกไม่ได้ Not Cancer (2008)
Yeah, they look identical.ใช่ พวกมันดูเหมือนมีเอกลักษณ์ Not Cancer (2008)
It's natural for a pupil to follow the style of his teacher but a flower... cannot come in full bloom without revealing its insideเป็นเรื่องปกติที่ศิษย์จะยึด เอกลักษณ์ของอาจารย์เป็นแนว แต่ดอกไม้งามนั้น... มิอาจจะเบ่งบานได้ หากไม่เริ่มผลิดอกเสียก่อน Portrait of a Beauty (2008)
Find your own style and techniquesจงมองหาเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง Portrait of a Beauty (2008)
And not just the obvious stuff, but those unique characteristics... that are Colin.ไม่ใช่แค่ เท่าที่มองเห็น แต่ เรื่องนิสัย ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่เป้นคอลิน Made of Honor (2008)
We detected radioactive signatures all across the country.ตรวจเจอร่องรอยเอกลักษณ์ รังสีมากมาย ทั่วประเทศ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
HE'S STARTING TO SHOW CONSISTENCY.เขาเริ่มแสดงเอกลักษณ์แล้ว Zoe's Reprise (2009)
Don't leave a signature.ไม่ทิ้งลักษณะรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ Pleasure Is My Business (2009)
No pictures, no sense of personality.ไม่มีรูปภาพ ไม่มีเอกลักษณ์ส่วนบุคคลเลย Pleasure Is My Business (2009)
What a distinctive name.เป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์มาก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's not an identity, it's a disability.มันไม่ใช่เอกลักษณ์ มันพิการ House Divided (2009)
Yet all this is required, simply to process the unique entity you call John Henry.ทั้งหมดนี่ต้องการกระบวนการง่ายๆ เอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่คุณเรียกว่าจอห์น เฮ็นรี่ Adam Raised a Cain (2009)
Each one, unique, different.แต่ละคน, มีเอกลักษณ์, มีความต่าง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
With a unique set of challengesด้วยการท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [ f ]
เอกลักษณ์องค์การ[ēkkalak ongkān] (n, exp) EN: corporate identity
เอกลักษณ์ประชาชาติ[ēkkalak prachāchāt] (n, exp) EN: nation traits
เมทริกซ์เอกลักษณ์[metrik ēkkalak] (n, exp) EN: identity matrix
สมการเอกลักษณ์[samakān ēkkalak] (n, exp) EN: identity

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
NFT(abbrev, name) ย่อมาจาก Non-fungible token ใช้เรียก cryptographic token แบบที่แต่ละ token มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทดแทนด้วย token อื่นได้ ซึ่งจะต่างจาก fungible token เช่น Bitcoin ที่แต่ละ Bitcoin มีค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันโดยที่มููลค่ายังคงเท่าเดิม ไม่ได้มีความแตกต่าง ขณะที่ NFT แต่ละ token จะมีความแตกต่างกัน. ตัวอย่างเปรียบเทียบในโลกแห่งความจริง ได้แก่ รถยนต์ใหม่ มีลักษณะ fungible คือ ผลิตมาจากโรงงานเหมือนๆ กัน คันไหนก็เหมือนๆ กัน ขณะที่รถยนต์เก่าใช้แล้ว 10 ปี เป็น non-fungible คือ แต่ละคันจะมีความแตกต่างกัน ทดแทนกันไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ens(n) การมีตัวตน (ทางปรัชญาป, See also: เอกลักษณ์, Syn. existence
entity(n) เอกลักษณ์ (ทางปรัชญา), Syn. existence
faceless(adj) ไร้ตัวตน, See also: ไร้เอกลักษณ์, ซึ่งไม่สามารถระบุตัว
identity(n) บุคลิกลักษณะ, See also: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์, Syn. individuality, uniqueness
self(n) ลักษณะเฉพาะของบุคคล, See also: ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล, Syn. identity, character, personality
selfness(n) ความเป็นตัวของตัวเอง, See also: ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว, Syn. individual, oneself, person, character
stamp(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: เอกลักษณ์, Syn. characteristic, personality
type(n) ตรา, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณค
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
entity(เอน'ทิที) n. เอกลักษณ์, แก่นแท้, ธาตุแท้, สิ่งที่มีอยู่จริง
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, ปัจจัย, จุดสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำมัน, หัวน้ำหอม, เอกลักษณ์, สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
identification(ไอเดนทิฟิเค'เชิน) n. การหาเอกลักษณ์, การชี้ตัว, Syn. recognition
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize, name
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์, ความเหมือนกัน, หลักฐาน, รูปพรรณ, Syn. self, individuality
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์, รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์, รูปแบบเอกลักษณ์
oneness(วัน'นิส) n. ความเป็นเอกลักษณ์, การมีสิ่งเดียวกัน
point(พอยทฺ) n. จุด, จุดประสงค์, จุดเครื่องหมาย, จุดทศนิยม, สิ่งที่มีปลายแหลม, สถานที่, ตำแหน่ง, ทิศทาง, ขั้น, ตอน, สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ, ประเด็น, จุดสำคัญ, เอกลักษณ์, ข้อแนะ, ข้อคำขำ, หน่วย, หน่วยวัด, ขีด, คะแนน, การชี้, vt., vi. ชี้, เล็ง, แจ้ง, ทำให้แหลม, เสริม, ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้, เกี่ยวข้อง)
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง, ตนเอง, ธาตุแท้, อาตมา, อัตตะ, เอกลักษณ์ของบุคคล, ผลประโยชน์ส่วนตัว, สภาพปกติ, สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง, Syn. ego, psyche, identity
stamp(สแทมพฺ) vt. ตอก, ตี, ประทับ, กระแทก, กระทืบ, เหยียบ, บด, กด, ขยี้, กำจัด. vi. กระทืบ, เหนียบ, ย่ำ n. ตราประทับ, ตรา, รอยด่างประทับ, ดวงตราไปรษณียากร, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์, เครื่องหมาย, สิ่งที่เห็นได้ชัด, เครื่องประทับตรา, เครื่องบด, เครื่องขยี้, เครื่องทุบ, การกระทืบ, การย่ำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์, รูปพรรณ, หลักฐาน
unique(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, ทั้งหมด, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*ผงชูรส*(n) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4
idencial[ไอเดินเชิล] (adj) ทางเอกลักษณ์, ทางอัตลักษณ์
identitian[ไอเดนทิเชิน] (n) นักเอกลักษณ์, นักอัตลักษณ์
signatureเอกลักษณ์ ตัวตน
styled(n) ทันสมัย มีเอกลักษณ์
swagga[sa-wag-ga] (slang) เอกลักษณ์หนึ่งของตัวเองหรือบุคคล ที่ทำให้มีความแตกต่างไม่เหมือนผู้อื่น
unidentifyไม่สามารถจะพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ว่าเป็นใคร

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top