Search result for

*เหี่ยว*

(223 entries)
(0.3266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหี่ยว, -เหี่ยว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี่ยว[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เฉา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, เต่งตึง, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวหมดแล้ว ช่วยเปลี่ยนใหม่ให้ด้วย, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง
ห่อเหี่ยว[V] feel dejected, See also: be downcast, be dispirited, Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ, ห่อเหี่ยวใจ, Example: ฉันรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อรู้เรื่องนี้
ห่อเหี่ยว[V] dejected, See also: be depressed, be dispirited, be miserable, Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง, Example: ฉันห่อเหี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อรู้เรื่องนี้
เหี่ยวเฉา[V] wither, See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate, Syn. เหี่ยว, เฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: ต้นไม้ที่ถูกถอนรากย่อมเหี่ยวเฉา ถ้าเอาลงปลูกในที่ดีๆ มีคนดูแลก็อาจรอด, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่เต่งตึง
เหี่ยวแห้ง[V] wither, See also: wilt, wrinkle, fade, dry out, dry and shriveled, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Example: ดอกไม้ในแจกันเหี่ยวแห้งมาหลายวันเพราะไม่มีใครใส่ใจ, Thai definition: ขาดความสดชื่น
เหี่ยวแห้ง[ADJ] depressed, See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เบิกบาน, สดชื่น, Example: เขาทำงานด้วยใจเหี่ยวแห้งหลังจากที่รู้ว่าตนต้องผิดหวังเรื่องความรักแน่นอน
แห้งเหี่ยว[ADJ] dispirited, See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เปิกบาน, สดชื่น, Example: เธอออกมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ด้วยหัวใจแห้งเหี่ยว, Thai definition: ขาดความสดชื่น, ไม่สดชื่น
แห้งเหี่ยว[V] wither, See also: wilt, Syn. เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Ant. สดชื่น, เต่ง, สด, Example: นับวันต้นไม้ในสวนแห่งนี้จะแห้งเหี่ยวลงทุกที
จุดเหี่ยวเฉา[N] withering point, Thai definition: ขีดขั้นที่กำหนดปริมาณน้ำในดินน้อยที่สุดเท่าที่พืชจะสามารถนำไปเลี้ยงลำต้นได้โดยไม่เหี่ยวเฉา ถ้ามีปริมาณน้ำในดินน้อยกว่านั้นพืชจะเหี่ยวเฉาทันที
ใจเหี่ยวแห้ง[V] be dismayed, See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged, Syn. หมดหวัง, ท้อแท้, ท้อใจ, Example: แม่รู้สึกใจเหี่ยวแห้งเมื่อได้ทราบข่าวการลาออกของเจ้านาย, Thai definition: มีใจไม่สดชื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดเหี่ยวเฉาน. ขีดขั้นที่กำหนดปริมาณนํ้าในดินน้อยที่สุดเท่าที่พืชจะสามารถนำไปเลี้ยงลำต้นได้โดยไม่เหี่ยวเฉา ถ้ามีปริมาณนํ้าในดินน้อยกว่านั้น พืชจะเหี่ยวเฉาทันที.
ใจเหี่ยวแห้งว. มีใจไม่สดชื่น.
หน้าเหี่ยวน. หน้าที่ไม่เต่งตึง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่สมปรารถนา เช่น ขอสตางค์แม่ไม่ได้ก็หน้าเหี่ยวกลับมา.
ห่อเหี่ยวว. มีความรู้สึกหดหู่, สลดใจ, เช่น หมู่นี้อ่านหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวร้าย ๆ ทำให้รู้สึกห่อเหี่ยว.
เหี่ยวว. ไม่สดชื่นเพราะขาดน้ำ เช่น ดอกไม้เหี่ยว, ค่อยแห้งไป เช่น ส้มโอเหี่ยว, ไม่เต่งตึง เช่น หนังเหี่ยว
เหี่ยวสลด เช่น ใจเหี่ยว.
เหี่ยวแห้งว. เหี่ยวแล้วค่อย ๆ แห้งไป เช่น ใบไม้เหี่ยวแห้ง.
เหี่ยวแห้งก. ขาดความสดชื่นเพราะหดหู่ใจ เช่น จิตใจเหี่ยวแห้ง, แห้งเหี่ยว ก็ว่า.
แห้งเหี่ยวก. ขาดความสดชื่นเพราะหดหู่ใจ เช่น จิตใจแห้งเหี่ยว, เหี่ยวแห้ง ก็ว่า.
กรมกรอม(-กฺรอม) ก. ระทมใจจนเหี่ยวแห้ง, ตรมตรอม ก็ว่า.
กระอ้าน. โรคพืชชนิดหนึ่งเกิดแก่ใบยาสูบ ทำให้ใบเฉา เหี่ยวแห้งหรือตายนึ่ง.
ใจแป้วว. มีใจห่อเหี่ยว.
เฉาก. เหี่ยว, ไม่สดชื่น.
ตรมตรอม(-ตฺรอม) ก. ระทมใจจนเหี่ยวแห้ง, กรมกรอม ก็ว่า.
ตรอมใจ, ตรอมตรม(ตฺรอม-, -ตฺรม) ก. ระทมใจจนเหี่ยวแห้ง, กรอมใจ หรือ กรอมกรม ก็ว่า.
ตะเครียว, ตะเคียว ๑(-เคฺรียว) น. ถุงที่ทำด้วยผ้าหรือถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาถี่ ๆ มีหูรูดใช้ใส่อาหารแห้งเป็นต้นเวลาเดินทาง เช่น สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้ม (ระเด่นลันได), ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นต้น เป็นตาถี่ มีหูรูด สำหรับหุ้มถลกบาตรหรือบาตร, เรียกว่า ถุงตะเครียว หรือ ถุงตะเคียว.
ตายนึ่งก. เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง เช่น ใบตองตายนึ่ง.
เต่งว. มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน เช่น เนื้อเต่ง นมเต่ง มะม่วงเต่ง.
ฝ่อ ๑ก. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, เช่น หัวหอมฝ่อ หัวกระเทียมฝ่อ ไข่เหาฝ่อ, โดยปริยายหมายความว่า ตกใจ, ใจหาย, เสียขวัญ, เช่น ใจฝ่อ ดีฝ่อ.
มลาน ๑(มะลาน) ว. เหี่ยว, แห้ง
ม้าน ๑ก. เหี่ยวแห้ง
มิลาตว. เหี่ยว, โรย
โรยก. อาการที่ดอกไม้ค่อย ๆ เหี่ยวแห้งและเริ่มหลุดร่วงไป เช่น ดอกไม้โรย ดอกจำปาโรย, อาการที่กลีบหรือเกสรดอกไม้ค่อย ๆ หลุดร่วงไป เช่น กลีบกุหลาบโรย เกสรบัวโรย
ลืมต้นว. ลักษณะที่ผลไม้มีส้มโอเป็นต้น ซึ่งเก็บเอามาผึ่งไว้นานวัน เพื่อให้เปลือกเหี่ยวจะได้คลายความเปรี้ยวจัด เรียกว่า ลูกไม้ลืมต้น.
เศร้า(เส้า) ก. สลด, ระทด, หมอง, ไม่เบิกบาน, เป็นทุกข์, เหี่ยวแห้ง, เช่น หน้าเศร้า ใจเศร้า ตามีแววเศร้า เรื่องเศร้า.
สดว. ใหม่ ใช้แก่ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น เช่น ไข่สด กุ้งสด ปลาสด, มีอยู่หรือได้มาใหม่ ๆ เช่น ข่าวสด, ดิบ คือ ยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น เช่น น้ำพริกผักสด ผลไม้สด น้ำตาลสด เบียร์สด ขนมจีนแป้งสด.
สลดเฉา, เหี่ยว, (ใช้แก่ใบไม้ดอกไม้ซึ่งขาดนํ้าเลี้ยงหรือถูกความร้อน) เช่น ต้นไม้ถูกความร้อนมาก ๆ ใบสลด.
สลบแดดก. อาการที่ใบไม้ดอกไม้เหี่ยวหรือเฉาเมื่อถูกแดดหรือความร้อน.
เสาะ ๒ก. ทรุดลง, ห่อเหี่ยวลง, ใช้ว่า เสราะ ก็มี เช่น ก็เสาะและเสราะใจจง (สมุทรโฆษ).
หดหู่ก. ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน, สลดใจ, เช่น เห็นสภาพบ้านเมืองทรุดโทรมแล้วใจคอหดหู่.
หดหู่ว. อาการที่รู้สึกห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน เช่น วันนี้เขาพบแต่เรื่องเศร้า ๆ จึงรู้สึกหดหู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panmyelophthisisไขกระดูกเหี่ยวทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenatrophia; splenatrophyม้ามฝ่อลีบ, ม้ามเหี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenatrophy; splenatrophiaม้ามฝ่อลีบ, ม้ามเหี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmophthisisตาเหี่ยว, ตาแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychatrophy; onychatrophiaเล็บเหี่ยว, เล็บฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychatrophia; onychatrophyเล็บเหี่ยว, เล็บฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophicเหี่ยว, ฝ่อ, ลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acute yellow atrophy; hepatodystrophyตับเหี่ยวเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophyการเหี่ยว, การฝ่อ, การลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophy, acute yellow; hepatodystrophyตับเหี่ยวเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marcescentเหี่ยวคาต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flaccidเหี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabificationการแห้งเหี่ยว, การซูบโทรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabescentแห้งเหี่ยว, ซูบโทรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatodystrophy; atrophy, acute yellowตับเหี่ยวเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurophthisisเนื้อประสาทเหี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crazingลักษณะการเสื่อมสภาพของยางเมื่ออยู่ภายใต้สภาพอากาศทั่วไปนานๆ โดยเฉพาะในภาวะที่ต้องสัมผัสกับแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งจะทำให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กต่อเนื่องกันแบบไร้ทิศทางที่แน่นอนบนพื้นผิว ของผลิตภัณฑ์ รอยแตกเหล่านี้จะมีลักษณะคล้ายผิวส้มที่เหี่ยวหรือผิวหนังช้าง [เทคโนโลยียาง]
Adrenal Glands, Atrophy ofการฝ่อเหี่ยวของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Atresiaอทรีเซีย, การตีบตัน, ไม่มีรู, เหี่ยวแห้ง, ตัน, การปิดตัน [การแพทย์]
Atrophic Stageระยะเหี่ยว [การแพทย์]
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
Atrophy, Corticalอโทรฟีของเนื้อสมอง, โรคสมองเหี่ยว [การแพทย์]
Atrophy, Irregularฝ่อเหี่ยวเป็นแห่งๆ [การแพทย์]
Brain Atrophyเนื้อสมองเหี่ยวเล็กลง [การแพทย์]
Cerebellar Ataxiaซีรีเบลลาร์อะแทกเซีย,โรค;สมองน้อย,อะทาเซีย;เดินเซไปทางด้านที่มีพยาธิสภาพ;การหดเหี่ยวของสมองเล็ก [การแพทย์]
Cerebral Atrophyสมองหดเหี่ยว,สมองฝ่อ,สมองเสื่อม [การแพทย์]
Conjunctivitis, Xerosisตาขาวเหี่ยวย่น [การแพทย์]
Cortical Atrophy, Diffuseการหดเหี่ยวทั่วไปของสมอง [การแพทย์]
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Crenationเหี่ยวแห้ง [การแพทย์]
Endometrium, Atrophicเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อ,การเหี่ยวของเยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]
Epidermal Atrophyเซลล์เยื่อบุหนังกำพร้าหดเหี่ยว [การแพทย์]
Wilting pointจุดเหี่ยว [อุตุนิยมวิทยา]
wilting pointwilting point, จุดเหี่ยวเฉา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
permanent wilting pointpermanent wilting point, จุดเหี่ยวเฉาถาวร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lip, Upper, Atrophy ofริมฝีปากบนเหี่ยวเล็กลง [การแพทย์]
Muscle, Denervation Atrophy ofกล้ามเนื้อหดเหี่ยวเพราะขาดประสาทเลี้ยง [การแพทย์]
Muscular Dystrophyมัสคูล่ารดีสโทรฟี่; มัสคิวล่าร์ ดิสโทรฟี; กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง; มัสคูลาร์ ดีสโทรฟี, โรค; กล้ามเนื้อฝ่อ; กล้ามเนื้อเหี่ยว; โรคกล้ามเนื้อพิการ; กล้ามเนื้อลีบ; กล้ามเนื้อหด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, that sounds like a blast.ใช่ฟังดูเหมือนทำให้ห่อเหี่ยวนะ Lucky Thirteen (2008)
You're desperate to do it without him.คุณห่อเหี่ยวเกินกว่าที่จะทำมัน โดยไม่มีเขา Dying Changes Everything (2008)
Will you still love me when my skin grows old and saggy?คุณจะยังรักฉันอยู่มั้ย ตอนที่ผิวหนังฉันตกกระเหี่ยวย่น? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Do you know a Dickie Withers at 85?นายรู้มั้ย นายเจี้ยว แห้งเหี่ยว\ อยู่เลขที่ 35 The Love Guru (2008)
A dickie does wither at 85. I own you! Yeah!เจี้ยวจะแห้งเหี่ยวลงใน 35 นาที นายโดยฉันเข้าแล้ว The Love Guru (2008)
- Well, at this point... a mushy guy would tell you he's proud of you, give you a hug and send you on your way.-งั้น.. ณ จุดนี้ ไอ้แก่เหี่ยวๆคนนึงคงจะบอกว่าเค้าภูมิใจในตัวนาย กอดนาย แล้วพานายไปส่งให้ถึงที่ล่ะนะ Marley & Me (2008)
I should kick his punk ass for even thinking that.ฉันจะเตะตูดเหี่ยวๆมันเลย ถ้าคิดอย่างนั้นล่ะก็ Pilot (2008)
Because I know your little punk ass didn't cook it.เพราะฉันรู้ว่าตูดลีบๆเหี่ยวๆอย่างนาย ปรุงมันไม่ได้หรอกว่ะ Pilot (2008)
Like a dried up flower wanting to get watered.เหมือนดอกไม่เหี่ยวๆ ที่ต้องการน้ำ Five the Hard Way (2008)
I mean, what kind of dumbfucks accept ding my rim?มีแต่เจาะยางให้เหี่ยวTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
To quote the great sage Jamie Gillis in 'Misty Beethoven,' 'this number is the Nadir of Passion. 'ซึ่งห่อเหี่ยวทันทีที่โดนมือหนืด ๆ ของเธอ กับปากอุ่น ๆ ที่ครอบมันแบบไม่เต็มใจ ขอยกคำของเจมี่ กิลลิส ใน มิสตี้ บีโธเฟน ว่า The Girlfriend Experience (2009)
You wanna be a lonely hag, then that's fine keep reading these stupid books.อยากเป็นยายแก่หนังเหี่ยว ได้ไม่เป็นไร ..แค่อ่านหนังสือโง่ๆนั่นต่อไป The Ugly Truth (2009)
Bounce, little man. Skinny, I'm up on 2nd and Hazeltine, getting eyeballed hard.ถอยไปเจ้าตัวเล็ก ไอ้เหี่ยว ฉันอยู่ที่ถนนสาย 2 ฮาเซลไทน์ Mandala (2009)
Yo, it's Skinny Pete. Just checking in with you, man.โย่ว ไอ้เหี่ยวพีทเองว่ะ แค่โทรมาเชคดูนายสักหน่อย พวก Mandala (2009)
Tell you what, we're gonna, go talk to that skinny, yeast factory of a girlfriend you got.จะบอกอะไรให้นายฟังนะ เรา เราไปคุยกับไอ้เหี่ยวมา รังยาที่แฟนสาวนายพักอยู่ Bit by a Dead Bee (2009)
Yo, Skinny Pete. What's up, brother?โย่ว ไอ้เหี่ยวพีท เป็นไงบ้างพี่ชาย Breakage (2009)
Lost an ounce. But it's cool, okay? Skinny Pete's cool.เสียหายไป 1 ออนซ์แต่ทุกอย่างก็เจ๋ง โอเคไหม ไอ้เหี่ยวพีทเจ๋ง Breakage (2009)
All right, now you, ski bum. Come on.เอาล่ะ ตอนนี้ตานาย ไอ้ตูดเหี่ยว เร็วๆเข้าสิ Better Call Saul (2009)
Yo, Skinny, hey.โย่ว ไอ้เหี่ยว เฮ้ 4 Days Out (2009)
Can you...โย่ว โย่ว ไอ้เหี่ยวพีท นายช่วย... 4 Days Out (2009)
withered on the vine.แห้งเหี่ยวคาต้น Connect! Connect! (2009)
My fingertips are turning into raisins, and I feel like pancakes.นิ้วฉันเริ่มเหี่ยวน้ำแล้วอะ แล้วก็อยากกินแพนเค้ก Shake and Fingerpop (2009)
Because it brings exuberance during full bloom, but gets discarded when wilted.เพราะเมื่อมันออกดอก มันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และมีกลิ่นหอม แต่เมื่อมันเหี่ยวเฉามันก็จะถูกโยนทิ้งไป Episode #1.22 (2009)
She'll only wilt from here.เธอจะทำให้ดอกไม้ที่นี่เหี่ยวแห้ง Chuck Versus the Ring (2009)
I want the Tanya flower to blossom, not wilt.ผมต้องการให้เดอะธัญญ่าเป็นดอกไม้ที่เบ่งบาน ที่ไม่เหี่ยวแห้ง Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Oh, sure, they eat your food and wreck your face you've got to save them a thousand times a day from God knows what.แน่นอนพวกเขากินข้าวของเธอ ทำหน้าเธอเหี่ยวบ้าง ต้องคอยช่วยพวกเขาเป็นพันครั้ง.. ..จากอะไรที่เดาไม่ได้ Pilot (2009)
And my breasts resemble two balloons you'd find behind the couch a week after the party.แล้วหน้าอกก็เหี่ยวยังกะ ลูกโป่งสองลูกที่เธอเจอหลังเก้าอี้ หลังงานปาตี้จบไปแล้ว 1 สัปดาห์ Nice Is Different Than Good (2009)
It's bad wedding etiquette or something.ช่อดอกไม้แต่งงาน แบบเหี่ยวๆ White to Play (2009)
You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios.พวกเธอทุกคนต้องหยุด บทละครเรื่อง การยุบรวมหายนะ และความห่อเหี่ยว ได้แล้ว I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
A wrinkly, gooey corpse.ศพเหนียวๆเหี่ยวย่น The Curious Case of Dean Winchester (2009)
- Dead plants, dead bushes.บ้านเงียบเหงา พุ่มไม้แห้งเหี่ยว Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Whose hands are these?มือเหี่ยวๆนี่ของใครกันเนี่ย? Introduction to Statistics (2009)
They call it the Blight.พวกเขาเรียกมันว่า โรคเหี่ยวแห้งของพืช Grey Matters (2009)
We got forehead, old head,ไอ้เถิก ไอ้เหี่ยว Comparative Religion (2009)
Why do you look so pale?ทำไมลูกถึงดูห่อเหี่ยวอย่างนี้ล่ะ? Shining Inheritance (2009)
You don't let them wither away. It's inconceivable. It's unspeakable.คุณไม่ปล่อยให้เค้าเหี่ยวเฉาตาย ฉันรับไม่ได้ พูดไม่ออกเลย You Don't Know Jack (2010)
Look, this guy is at least four-hundred years old.คนก็ เหี่ยว ... ดูดิตาเนี่ย\ดูแล้วอายุไม่ต่ำกว่าสี่ร้อย The Karate Kid (2010)
- Absolutely pathetic.- ไอ้ตลกหน้าเหี่ยว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Two years of bad business and this bullshit economy, and I'm done.2 ปีกับธุรกิจเหี่ยว เศรษฐกิจมะเขือเผา ฉันไม่เอาแล้ว Sex and the City 2 (2010)
Without those creams and vitamins, I will go ricocheting back into menopause.ถ้าไม่มีครีมกับวิตามิน ฉันจะเหี่ยวเป็นป้าวัยทอง Sex and the City 2 (2010)
I'm gonna shove a gun barrel up that bony ass of yours and I'm gonna blow your black heart out.ฉันจะเอาปืน ยิงตูดอันเหี่ยวๆของเธอ แล้วฉันจะยิงตรงหัวใจดำๆของเธอให้กระจุย So (2010)
Or go home.หรือเหี่ยวอยู่กับบ้าน I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Their tightly polyester-swaddled ass...ตูดเหี่ยวๆในผ้าโพลีเอสเตอร์ของคุณ... Physical Education (2010)
Well, I came up dry.อืมม ฉันรู้สึกแห้งเหี่ยวเสียจริงๆ The Boy with the Answer (2010)
Oh, and I want the tall, skinny glasses.โอ้ และฉันอยากให้รินเหล้า แก้วเหล้าไอ้เหี่ยวมันหน่อย Más (2010)
I like those skinny glasses. That's what James Bond drinks.ฉันอยากให้แก้วเหล้าไอ้เหี่ยว เหมือนแก้วเหล้าเจมส์ บอนด์ Más (2010)
Skinny, you're in charge of supplies.ไอ้เหี่ยว นายรับผิดชอบจัดหาวัตถุดิบ Sunset (2010)
It was me. Skin's wrinkled from hours in the alkaline water.ชั้นเป็นคนทำ ผิวหนังเหี่ยวย่นจากการแช่ ในน้ำที่เป็นด่างมาเป็นชั่วโมง My Bad (2010)
Cheap suit and the... the bad breath and the droopy eyes.ชุดสูทราคาถูก แล้วก็... ลมหายใจเหม็น และสายตาห่อเหี่ยว Countdown (2010)
And I kept saying, hey, man, why are the eyes so droopy?แล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆ เลยเพื่อน ว่าทำไมนายถึงสายตาห่อเหี่ยวนัก? Countdown (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
จุดเหี่ยวเฉา[n. exp.] (jut hīochao) EN: withering point   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrophy[VI] ตีบ, See also: เหี่ยว, ตีบ
die back[PHRV] เหี่ยวเฉา, Syn. die down
fry up[PHRV] ทำให้เหี่ยวแห้ง (เพราะความร้อน), See also: ทำลายด้วยความร้อน
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
desolate[ADJ] หดหู่ใจ, See also: หดหู่, เหี่ยวแห้ง, ไร้ความสุข, Syn. dispirited, heartsick, Ant. hopeful, cheerful
droop[VI] ห่อเหี่ยว, See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ, Syn. fail, languish
fade[VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
flabby[ADJ] หย่อนยาน (เนื้อ), See also: เหี่ยว, ไม่เต่งตึง, Syn. baggy, loose, limp, Ant. firm, solid
flaccid[ADJ] หย่อนยาน (เนื้อ), See also: เหี่ยว, ไม่เต่งตึง, Syn. flabby, limp, Ant. firm, hard
haggard[ADJ] ซูบผอม, See also: ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว, Syn. cadaverous, drawn, gaunt, Ant. energetic, fresh, lively
melancholy[ADJ] เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
melancholy[ N] ภาวะเศร้าโศก, See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่, Syn. sadness, gloominess, Ant. happiness, joy
pinch[VT] ทำให้เหี่ยวแห้ง
blah[SL] ห่อเหี่ยว, See also: หดหู่ใจ
sear[ADJ] แห้ง, See also: เหี่ยวย่น
sear[VT] ทำให้เหี่ยวแห้ง, See also: ทำให้ร่วงโรย, ทำให้เฉา, Syn. wither, dry up
sear[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: ร่วงโรย, เหี่ยว, ย่น, โรยลา, เฉา, Syn. dry, shrivel, wither
sere[ADJ] แห้ง, See also: เหี่ยวย่น
shrink[VI] หด, See also: หดตัว, เล็กลง, เหี่ยว, ย่น, Syn. contract, shorten, Ant. expand, grow
shrink[VT] ทำให้เล็กลง, See also: ทำให้หดตัว, ทำให้ย่น, ทำให้เหี่ยว, Syn. contract, shorten, Ant. expand, grow
shrivel[VI] ย่น, See also: เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
shrivel[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้เหี่ยว, Syn. parch, shrink, wrinkle
wasted[ADJ] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา
wilt[VI] เฉา, See also: เหี่ยว, โรย, Syn. shrivel, wither, wizen
wilt[VT] ทำให้เหี่ยวเฉา, See also: ทำให้เหี่ยวแห้ง, ทำให้โรยรา, Syn. shrivel, wither, wizen
wilt[N] การเฉาของพืช, See also: การเหี่ยวแห้งของพืช
wilt[N] โรคเหี่ยวเฉาของพืช
wither[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
wither[VT] เหี่ยวแห้ง, See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว, Syn. dry up, shrivel, wizen
withered[ADJ] ซึ่งเหี่ยวแห้ง, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา, Syn. dried up, shriveled, wizened
wizen[VI] เหี่ยวแห้ง, See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา, Syn. dry up, shrivel, wither
wizen[VT] เหี่ยวแห้ง, See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา, Syn. dry up, shrivel, wither
wizened[ADJ] เหี่ยวและมีรอยย่น, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา, Syn. dried up, shriveled, withered
wrinkly[ADJ] ซึ่งมีรอยเหี่ยวย่น, Syn. folded
wither away[PHRV] ค่อยๆ หมดไป, See also: ค่อยๆเหี่ยวเฉา, ค่อยๆร่วงโรย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
cockle(คอค'เคิล) {cockled,cockling,cockles} n. หอยแครง,หอย2ฝา,เปลือกหอย,เรือบดเล็กของเรือใหญ่,เรือเล็ก ๆ -Phr. (cockles of one's heart) ส่วนลึกของหัวใจ,ความรู้สึกที่แท้จริง. vi. หด,ย่น,เหี่ยว vt. ทำให้เหี่ยว,ทำให้หด,
crone(โครน) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียดและเหี่ยวย่น
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
lymphatic(ลิมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง,ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง.เหี่ยวยาน.ปวกเปียก,เชื่องช้า., See also: lymphatically adv. ดูlymphatic
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
sear(เซียร์) vt. ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,นาบ,จี้ด้วยไฟ,ทำให้เจ็บแสบ vi. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ชรา n. การทำให้ไหม้เกรียม,การนาบ,แผลไหม้เกรียม,รอยไหม้เกรียม. adj. เหี่ยวแห้ง,เหี่ยว,แห้ง
sere(เซียร์) adj. แห้ง,เหี่ยว,ย่น,โรยรา,เฉา
shrink(ชริงคฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้,การ) หดตัว,หลบหน้า,ตัวหด,ย่น,เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง,กลัว vt. ทำให้หดตัว,ทำให้ลดลง,ทำให้ย่น, See also: shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv.
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
wilt(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉา,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว auxv. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของwillใช้เฉพาะ (thou wilt =you will), Syn. wilt disease
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading
wizen(วิซ'เซิน) vi.,vt.,adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. wither,shrivel
wizened(วิซ'เซินดฺ) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. shriveled,withered

English-Thai: Nontri Dictionary
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา
sear(vt) ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ไหม้เกรียม
sere(adj) เหี่ยว,แห้งเหี่ยว,ร่วงโรย,ย่น,เฉา
sere(vt) แห้ง,ไหม้เกรียม,เหี่ยวแห้ง,ย่น,เฉา
shrink(vi) หดตัว,สั้นลง,น้อยลง,หงอ,เหี่ยว,ย่น,กลัว
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์
slouchy(adj) หดหู่,อิดโรย,หงอ,ห่อเหี่ยว
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา
wizened(adj) เหี่ยว,ย่น,ตกกระ,อับเฉา,ร่วงโรย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
枯れる[かれる, kareru] Thai: แห้งเหี่ยว English: to wither

German-Thai: Longdo Dictionary
Falte(n) |die, pl. Falten| รอยเหี่ยวย่น, รอยพับ, See also: Related: falten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top