ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสมอ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสมอ, -เสมอ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สก๊อย[สะ-ก๊อย] (n, slang) วัยรุ่นหญิงที่มักนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้น มักใส่เสื้อยืดรัดติ้ว หรือไม่ก็สายเดี่ยว เสื้อกล้าม เกาะอก ชอบใส่กางเกงขาสั้นเอวต่ำ มักผัดหน้าให้ขาววอก และจะผูกผมเป็น 2 ข้าง ส่วนริมฝีปากจะแดงระเรื่อ เครื่องประดับชิ้นสำคัญ คือ หวี และการใช้โทรศัพท์มือถือและน้ำยาอุทัยทิพย์ที่ใช้ทาปากให้แดงอยู่เสมอ ส่วนใหญ่บริเวณน่องขาของสก๊อยมักมีรอยท่อไอเสียดาด และรอยแผลเป็นประปรายตามแข้งขาเนื่องจากอุบัติเหตุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอ(v) be equal, See also: be even, be balanced, Syn. เท่ากัน, Example: เขาสองคนเสมอกันในเรื่องความหล่อ แต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับดิน, Thai Definition: มีความเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน
เสมอ(adv) always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai Definition: ทำเป็นประจำ
เสมอ(adv) regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
ตีเสมอ(v) presume to act as an equal, See also: treat as an equal, Example: นายจ้างบางคนไม่ยอมให้คนใช้ตีเสมอในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันโดยเด็ดขาด, Thai Definition: ยกตนขึ้นเทียมท่าน โดยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
เสมอมา(adv) consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก
เสมอไป(adv) always, See also: invariably, regularly, steadily, often, Syn. เสมอ, เป็นนิจศีล, ร่ำไป, เป็นนิตย์, Example: การมีสุขภาพกายดีไม่ได้รับประกันว่า จะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
เสมอตัว(v) break even, See also: make neither profit nor loss, Syn. เท่าทุน, เท่าเทียม, Example: ไม่ว่าเขาจะทุ่มเททำดีเพียงใดผลที่ได้แค่เสมอตัว, Thai Definition: ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ขาดทุน
เสมอทุน(v) be break-even, See also: get one's money's worth, make money to cover the cost, Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, Ant. ขาดทุน, Example: เขาคาดหวังขอแค่เสมอทุนในการลงทุนธุรกิจครั้งนี้
เสมอนอก(v) stand on the sidelines, See also: อยู่วงนอก, Example: งานนี้ท่านรัฐมนตรีคงได้แต่เพียงเสมอนอกเท่านั้น, Thai Definition: เข้าด้วยอยู่ภายนอก
เสมอภาค(v) be equal, See also: be equitable, Syn. เท่าเทียม, Example: ข้อมูลสองข้างไม่เสมอภาคกัน, Thai Definition: มีส่วนเท่ากัน
เสมอภาค(adv) neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai Definition: มีส่วนเท่ากัน
ความเสมอ(n) equality, See also: parity, Syn. ความเท่าเทียม
สม่ำเสมอ(adv) regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
สม่ำเสมอ(adv) usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai Definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เสมอหน้า(adv) equal, See also: on a par with, on a level with, Syn. เท่าเทียม, เท่ากัน, Example: หัวหน้าปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอหน้ากัน, Thai Definition: มีฐานะเท่ากัน
ค่าเสมอภาค(n) par value, Example: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ไม่ เกิน 1% ของค่าเสมอภาค, Thai Definition: มูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราสกุลหนึ่ง ที่เทียบเท่ากับมูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราของอีกสกุลหนึ่ง
ค่าเสมอภาค(n) par value, Example: ค่าเสมอภาคของหุ้นโรงแรมนี้คือ 215 บาท, Thai Definition: มูลค่าหรือราคาที่ตราไว้ในเอกสารในการจำหน่าย
เสมอเหมือน(v) be like as, See also: be alike, as_as, Syn. เหมือน, เทียบเท่า, เท่าเทียม, Example: ไม่มีเพลงเพลงใดจะไพเราะได้เสมอเหมือนเพลงนี้
ความเสมอภาค(n) equality, See also: balance, equation, equivalence, equity, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน, Example: ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค
ไม่สม่ำเสมอ(adv) irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น
ไม่สม่ำเสมอ(adj) rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ
ความสม่ำเสมอ(n) regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai Definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
อย่างสม่ำเสมอ(adv) always, See also: constantly, continuously, invariably, at all times, Example: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
อย่างสม่ำเสมอ(adv) always, See also: constantly, continuously, invariably, at all times, Example: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ความไม่เสมอภาค(n) inequality, See also: unfairness, Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน, Ant. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน, Example: ยังมีความไม่เสมอภาคหลงเหลืออยู่ในสังคมทุกแห่งบนโลก
เสมอต้นเสมอปลาย(adv) consistently, See also: constantly, persistently, Syn. สม่ำเสมอ, Example: คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอบ่าเสมอไหล่(adv) equally, See also: pari passu, Syn. เทียบเท่ากัน, เทียมบ่าเทียมไหล่, เท่าเทียมกัน, Ant. เหลื่อมล้ำกัน, Example: ผู้นำลงไปทำงานกับประชาชนอย่างเสมอบ่าเสมอไหล่ และคงเส้นคงวา
ความเสมอต้นเสมอปลาย(n) constancy, See also: stability, steadiness, Syn. ความคงที่, ความสม่ำเสมอ, Example: นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าเสมอภาคน. มูลค่าหรือราคาของหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่ตราไว้
ค่าเสมอภาคมูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราสกุลหนึ่ง ที่เทียบเท่ากับมูลค่าแลกเปลี่ยนของหน่วยเงินตราอีกสกุลหนึ่ง.
ตีเสมอก. ยกตนขึ้นเทียมท่าน โดยไม่รู้จักที่ตํ่าที่สูง
ตีเสมอทำคะแนนได้เท่ากัน (ใช้แก่การแข่งขันกีฬา) เช่น ฟุตบอลคู่นี้ตีเสมอกันในนาทีสุดท้าย.
เพลงเสมอ<i>ดู เสมอ ๓</i>.
สม่ำเสมอ(สะหฺมํ่าสะเหฺมอ) ว. เสมอเป็นปรกติ เช่น มาประชุมสม่ำเสมอ, เสมอตามกำหนด เช่น ส่งดอกเบี้ยสม่ำเสมอ
สม่ำเสมอราบเรียบ, ไม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น พื้นไม่สม่ำเสมอ.
เสมอ(สะเหฺมอ) ว. เท่ากัน, พอ ๆ กัน, เหมือนกัน, เช่น กรรมการตัดสินให้เสมอกัน ไม่มีใครแพ้ใครชนะ
เสมอเพียง, แค่, เช่น ราคาของ ๔๐, ๐๐๐ บาท เห็นจะซื้อไม่ไหว เสมอสัก ๓๐, ๐๐๐ บาท ก็พอจะสู้ได้.
เสมอใจว. เหมือนใจ, ได้ดังใจ.
เสมอต้นเสมอปลายว. สมํ่าเสมอ, คงเส้นคงวา, ไม่เปลี่ยนแปลง, มักใช้ในทางดี เช่น แม้เขาจะมีอำนาจวาสนา เขาก็ยังไปเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์เสมอต้นเสมอปลาย.
เสมอตัวว. ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ขาดทุน, เช่น เขาลงทุนครั้งนี้มีแต่เสมอตัว ไม่มีหวังได้กำไร.
เสมอบ่าเสมอไหล่ว. เทียบเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น เขาพยายามสร้างฐานะจนเสมอบ่าเสมอไหล่กับญาติพี่น้อง, เทียมบ่าเทียมไหล่ หรือ เทียมหน้าเทียมตา ก็ว่า.
เสมอภาคว. มีส่วนเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น ในปัจจุบันบุรุษและสตรีมีสิทธิเสมอภาคกัน.
เสมอสองว. เทียบเท่า, เทียบคู่, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น พระสังข์ครั้งนี้จะถอดเงาะ งามเหมาะไม่มีเสมอสอง (สังข์ทอง).
เสมอหน้าว. ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน, ทัดเทียม, ไม่โอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง, เช่น รักลูกเสมอหน้ากัน.
เสมอเหมือนว. เทียบเท่า, เทียบเหมือน, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ผู้หญิงคนนี้งามไม่มีใครเสมอเหมือน เด็กคนนั้นซนไม่มีใครเสมอเหมือน.
เสมอ(สะเหฺมอ) ก. เข้าข้าง, คาดว่าจะชนะ, เช่น มวยคู่นี้คุณจะเสมอฝ่ายไหน.
เสมอนอกว. เข้าข้างอยู่ภายนอก เช่น ในการแข่งขันชกมวย ผู้ดูเป็นฝ่ายเสมอนอก.
เสมอ(สะเหฺมอ) น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ประกอบการเดินของตัวละครในระยะใกล้ ๆ มีหลายทำนองขึ้นอยู่กับตัวแสดง เช่น เสมอมาร เสมอเถร เสมอผี เสมอตีนนกหรือบาทสกุณี (ใช้กับมนุษย์).
เสมอ(สะเหฺมอสะเหฺมอ) ว. เรียบราบ, ไม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, เช่น ปรับพื้นให้เสมอ ๆ กัน
เสมอตลอดไป, บ่อยและเป็นประจำ, เช่น เขามาหาเสมอ ๆ.
เสมอตีนนก<i>ดู บาทสกุณี</i>.
กรอ ๕ก. บรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีดำเนินทำนอง ที่ทำให้เกิดเสียงต่อเนื่องกันเป็นเสียงยาวสม่ำเสมอ โดยใช้ ๒ มือตีสลับกันถี่ ๆ ด้วยน้ำหนักมือที่เท่ากัน.
กระดำกระด่างว. ดำ ๆ ด่าง ๆ, สีไม่เสมอกัน.
กระบอก ๑เสื้อชนิดหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๔ แขนยาว ช่วงตัวสั้นเสมอบั้นเอว แขนรัด ตัวรัด คอสูง เรียกว่า เสื้อกระบอก
กราบ ๒(กฺราบ) ก. แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น เรียกว่า หมอบกราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือว่าเป็นกราบ เช่น กราบลงบนตัก, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง ๕ คือ เข่าทั้ง ๒ มือทั้ง ๒ และหน้าผาก จดลงกับพื้นว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็นคำแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ เช่น กราบทูล กราบเรียน.
กรีฑารมย์ว. เป็นที่ยินดีในกรีฑา เช่น สองท้าวเสมอกัน และควรที่กรีฑารมย์ (สมุทรโฆษ).
กษมา ๑(กะสะ-) น. ความอดกลั้น, ความอดโทษ, เช่น พระกษมาเสมอหล้า สี่แดน (ยวนพ่าย).
กะดำกะด่างว. ดำ ๆ ด่าง ๆ, สีไม่เสมอกัน.
กะบ่อนกะแบ่นว. ไม่เสมอทั่วกัน, ไม่เรียบเสมอกัน, เช่น ตัดผมกะบ่อนกะแบ่น ทาสีกะบ่อนกะแบ่น, กะบ่อนกะแบ่ม ก็ใช้.
กะผลุบกะโผล่(-ผฺลุบ-โผฺล่) ก. อาการที่ผลุบลงแล้วโผล่ขึ้น เช่น ปลากะผลุบกะโผล่ขึ้นมาหายใจ, อาการที่ผลุบเข้าไปแล้วโผล่ออกมา เช่น มากะผลุบกะโผล่อยู่หลังเวทีทำไม, จม ๆ ลอย ๆ เช่น ขอนลอยน้ำกะผลุบกะโผล่, โดยปริยายหมายความว่า ไปหรือมาไม่สม่ำเสมอ เช่น ถ้าจะมาช่วยงานก็ขอให้มาสม่ำเสมอ อย่ากะผลุบกะโผล่ มาบ้างไม่มาบ้าง, ผลุบโผล่ ๆ หรือ ผลุบ ๆ โผล่ ๆ ก็ว่า.
กะพร่องกะแพร่ง(-พฺร่อง-แพฺร่ง) ว. มีบ้างขาดบ้าง, ไม่สมํ่าเสมอ
กัด ๑หาเรื่อง เช่น เขากัดฉันไม่เลิก, ทะเลาะวิวาท เช่น ๒ คนนี้กัดกันอยู่เสมอ.
กัน ๑ส. คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย พูดกับผู้เสมอกันหรือผู้น้อยในทำนองกันเอง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑, เช่น กันจะไปรอที่สถานีรถไฟ.
กัน ๔ก. โกนให้เป็นแนวเสมอกัน เช่น กันคิ้ว กันหนวด.
กำลัง ๒จํานวนงานที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทําได้โดยสมํ่าเสมอในหนึ่งหน่วยเวลา เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ คือ กำลัง = <img src="picture/3143_3.png">, อัตราของการทํางาน ก็เรียก; ขนาดของของกลมที่วัดโดยรอบ เช่น ช้างมีกําลัง (วัดรอบอก) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว ไม้มีกําลัง (วัดรอบลําต้น) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว.
กุ้งนางน. กุ้งก้ามกรามเพศเมีย ลำตัวและก้ามมีขนาดเล็กกว่าเพศผู้เสมอเมื่อมีอายุเท่ากัน สีอ่อนกว่ากุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นเพศผู้ วางไข่ติดหน้าท้อง ไข่ฟักเป็นตัวอ่อนในน้ำกร่อย แล้วมาอาศัยเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยในน้ำจืด.
เก็บผมก. เอาตะไกรเล็มผมให้เสมอกัน.
เกลี่ย(เกฺลี่ย) ก. กระจายของออกไปให้เสมอกัน.
เกลี่ยไกล่ทำให้เรียบร้อย, ทำให้มีส่วนเสมอกัน
เกลือจืดน. เกลือที่ตกผลึกก่อนเกลือชนิดอื่น ๆ ในการทำนาเกลือ มีปนอยู่กับเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารเสมอ ไม่มีรส หรือเกลือที่ได้จากการเผายิปซัม, ยิปซัม หรือ หินฟองเต้าหู้ ก็เรียก.
เกียด ๓ก. ปาดให้เสมอ.
แกงไดน. รอยขีดเขียนซึ่งบุคคลทำไว้เป็นสำคัญแทนการลงลายมือชื่อ ในทางกฎหมายถ้าจะให้มีผลเสมอกับลงลายมือชื่อต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน หรือได้ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่.
ไกล่เกลี่ยทำให้เรียบร้อย, ทำให้มีส่วนเสมอกัน
ขนมเบื้องน. อาหารว่างชนิดหนึ่ง ทำโดยละเลงแป้งถั่วทองที่ผสมหัวกะทิลงบนกระทะแบนที่เรียกว่า กระเบื้อง ให้เป็นแผ่นกลม ๆ และบางเสมอกัน ใส่ไส้หวานหรือเค็มแล้วพับ ๒, ขนมเบื้องไทย ก็เรียก.
ขมัง ๒(ขะหฺมัง) ว. แรง, แข็งขัน, เช่น สองอาจแข็งขมังขึ้น แบ่งให้กันเสมอ (กำสรวล).
ขมิ้นกับปูนว. ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน, ไม่ถูกกัน.
ขยัน ๑(ขะหฺยัน) ก. ทำการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย, ทำหรือประพฤติเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, ไม่เกียจคร้าน
ขอบคุณ, ขอบพระคุณคำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parity๑. ภาวะเคยคลอด๒. ความเสมอกัน๓. ความเหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parityค่าเสมอภาค, ภาวะเสมอภาค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parity๑. ภาวะเคยคลอดบุตรเกิดรอด๒. ภาวะเสมอมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parity๑. ภาวะเสมอกัน (ก. ทั่วไป)๒. ค่าเสมอภาค (ก. การคลัง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parity clauseข้อกำหนดความเสมอภาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse, unequalชีพจรแรงไม่เสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, equalชีพจรแรงสม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, irregularชีพจรไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peerระดับเดียวกัน, เสมอกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poikil(o)-๑. หลากหลาย๒. ไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loping idle; rolling idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regular surfaceผิวสม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regularปรกติ, สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regularตามระเบียบ, สม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rolling idle; loping idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solution, isotonicสารละลายความดันออสโมซิสเสมอเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
at parเสมอมูลค่า, ตามมูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anisochromiaภาวะสีเม็ดเลือดแดงไม่เสมอกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depth of compensationความลึกแห่งดุลเสมอภาค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
equal pulseชีพจรแรงสม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equality clauseข้อกำหนดให้ความเสมอภาค (ในค่าจ้างหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
isostasyดุลเสมอภาคของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isothermalอุณหภูมิเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotoniaภาวะความตึงตัวเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotonic๑. ความตึงคงที่๒. ความดันเสมอ๓. ความดันออสโมซิสเสมอเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotonic solutionสารละลายความดันออสโมซิสเสมอเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isochronousเสมอเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
isochronousเสมอเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregular fluctuationการขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
irregular premiumเบี้ยประกันภัยไม่สม่ำเสมอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irregular pulseชีพจรไม่สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isodynamicแรงเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isoelectric pointจุดไฟฟ้าเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unequal pulseชีพจรแรงไม่เสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ, Example: <p>สิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน <p>โดยปกติวารสารแต่ละชื่อ มีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ <p>รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง <p>รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง <p>รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง <p>รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง <p>รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ <p>รายหกเดือน (Two times a year ) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ <p>รายไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก กล่าวคือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน (Irregular) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Purchasing power parityค่าเสมอภาคที่กำหนดโดยกำลังซื้อ, Example: การเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้กำลังซื้อ [เศรษฐศาสตร์]
Patent Familyกลุ่มของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันในนหลายประเทศแบบมีความเสมอภาคกัน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customer loyalty programsโปรแกรมความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Educational equalizationความเสมอภาคทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Equalityความเสมอภาค [TU Subject Heading]
Equality before the lawความเสมอภาค (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Gender mainstreamingกระแสความเสมอภาคทางเพศ [TU Subject Heading]
Unequal treatiesสนธิสัญญาไม่เสมอภาค [TU Subject Heading]
Equalizing Tankถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ, Example: ถังขนาดใหญ่ที่กักน้ำเสียได้มากพอเพื่อให้น้ำ เสียรวมมีลักษณะสมบัติ และอัตราการไหล (ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบบำบัด) สม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Womenอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2522 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2527 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและเพื่อความ เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษในทุกด้าน ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ เป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว 167 ประเทศ (ข้อมูลถึงกรกฎาคม 2543) ไทยยังคงมีข้อสงวนอีก 2 ข้อ ในอนุสัญญาฯ คือ ข้อ 16 เรื่องความเสมอภาคในด้านครอบครัวและการสมรส และ ข้อ 29 เรื่องการระงับการตีความ การระงับข้อพิพาท โดยรับอนุญาโตตุลาการ [การทูต]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต ไม่ว่าจะประจำอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศ หรือในราชการต่างประเทศ คือ ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในสำนักงานทางทูตอื่นๆในทรรศนะของ เซอร์แฮโรลด์ นิโคลสัน นักการทูตยอดเยี่ยมคนหนึ่งของอังกฤษ ได้ระบุไว้ว่า นักการทูตหรือ Diplomat จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ ยึดถือความเป็นจริง มีความแม่นยำ สงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น อารมณ์ดี มีความสงบเสงี่ยมและมีความจงรักภักดี ทั้งยังจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้ มองเห็นการณ์ไกล มีความสุขุมรอบคอบ ใจดีกับแขกและผู้แปลกหน้า มีเสน่ห์ มีความอุตสาหะวิริยะ มีความกล้า และมีปฏิภาณในทำนองเดียวกัน Francoise de Callieres (1645-1717) นักการทูตชั้นเยี่ยมของฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำโปแลนด์ ซาวอย ฮอลแลนด์ บาวาเรีย และลอเรน ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่า De la miniere avec les souverains เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเจรจาทางการทูต ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่รับรองกันทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ดีเยี่ยมเล่ม หนึ่ง หรือเป็นจินตกวีนิพนธ์เรื่องการดำเนินการทูตกับเจ้าผู้ครองนคร (Princes) สมัยนั้นCallieres ได้วางมาตรฐานของนักการทูตไว้สูงมากเพราะเขาเห็นว่า ไม่มีงานราชการใด ๆ ที่จะยากยิ่งไปกว่าการเจรจา ในการเจรจานั้น ผู้เจรจาจะต้องสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปรุโปร่ง หรือมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง มีความละมุนละไม มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ตลอดจนข้อสำคัญที่สุด ต้องเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพ สามารถมองเห็นการณ์ไกลชนิดเจาะลึกทีเดียว นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันอย่างสม่ำเสมอ ไม่โกรธง่าย มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความอดกลั้น พร้อมเสมอที่จะรับฟังทุกคนที่เขาพบด้วยความตั้งอกตั้งใจ พูดจาอย่างเปิดเผย และมีอารมณ์ร่าเริงไม่หน้าเง้าหน้างอ มีอัธยาศัยไมตรี รวมทั้งมีกิริยาท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจกับทุกคน ในฐานะนักเจรจา (Negotiator) นักการทูตจะต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้เป็นอย่างน้อย เนื่องจากมีการเจรจาเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนักการทูตนั่นเอง [การทูต]
International Civil Aviation Organizationเรียกโดยย่อว่า ICAO คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1947 หลังจากที่ประเทศสมาชิก 28 แห่ง ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน ซึ่งได้ร่างขึ้นโดยที่ประชุมองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในนครชิคาโก เมื่อปี ค.ศ.1944วัตถุประสงค์ของ ICAO คือการศึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดวางมาตรฐานระหว่างประเทศ และระเบียบข้อบังคับสำหรับการบินพลเรือนองค์การจะพยายามสนับสนุนให้มีการใช้ มาตรการว่าด้วยความปลอดภัย วางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เสมอเหมือนกันหมด และให้ใช้วิธีปฏิบัติที่สะดวกง่ายขึ้นตรงพรมแดนระหว่างประเทศ องค์การจะส่งเสริมการใช้วิธีการทางเทคนิคและอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ๆ ดังนั้น ด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิก องค์การจะจัดวางแนวบริการทางอุตุนิยมวิทยา การควบคุมการจราจรทางอากาศ การคมนาคมสื่อสารไฟสัญญาณด้านวิทยุ จัดระเบียบการค้นหาและช่วยเหลือ รวมทั้งอุปกรณ์ความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นที่จะให้การบินระหว่างประเทศได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังชักจูงให้รัฐบาลประเทศสมาชิกวางแนวทางปฏิบัติด้านศุลกากรให้สะดวกง่าย ขึ้น รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง และระเบียบเกี่ยวกับสาธารณสุขที่ใช้กับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ นอกจากนี้ องค์การยังรับผิดชอบต่องานร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจมาก มายหลายอย่างองค์การ ICAO ดำเนินงานโดยองค์การต่าง ๆ ดังนี้1. สมัชชา (Assembly) ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกทุกประเทศ ทำการประชุมกันปีละครั้ง และจะลงมติเกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน และจะรับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่คณะมนตรีส่งมาให้ดำเนินการ2. คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากชาติต่าง ๆ 21 ชาติ ซึ่งสมัชชาเป็นผู้เลือก โดยคำนึงถึงประเทศที่มีความสำคัญในการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งประทเศที่มีส่วนเกื้อกูลไม่น้อยในการจัดอำนวยอุปกรณ์ความสะดวกแก่การ เดินอากาศฝ่ายพลเรือนระหว่างประเทศ และจัดให้มีตัวแทนตามจำนวนที่เหมาะสมในเขตภูมิศาสตร์ใหญ่ ๆ ของโลก คณะมนตรีเป็นผู้เลือกตั้งประธาน (President) ขององค์การ3. เลขาธิการ (Secretary-General) ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ [การทูต]
Niccolo Machiavelli (1469-1527)คือรัฐบุรุษและปรัชญาเมธีทางการเมืองของสาธารณรัฐ ฟลอเรนส์ (Florence) ระหว่างรับราชการ ท่านดำรงตำแหน่งฝ่ายธุรการหลายตำแหน่งซึ่งไม่สู้มีความสำคัญเท่าใด แต่สิ่งที่ท่านสนใจมากที่สุดได้แก่ศิลปะของการเมือง หนังสือสำคัญ ๆ ที่ท่านประพันธ์ขึ้นไว้คือ The Prince เล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งชื่อ The Art of War และอีกเล่มหนึ่งคือ Discourses on the First Ten Books of Livyมีนักเขียนหลายคนวิพากษ์ Machiavelli ที่แสดงความเห็นสนับสนุนว่า รัฐบาลใดก็ตมที่ต้องการรักษาอำนาจการปกครองตนให้เข้มแข็งไว้ ย่อมจะใช้วิถีทางใด ๆ ก็ได้ ถึงแม้หนทางเช่นนั้นจะผิดกฎหมายหรือไร้ศีลธรรมก็ตาม และก็มีนักเขียนอีกหลายคนสนับสนุนท่าน โดยชี้ให้เห็นว่า ท่านเป็นแต่เพียงตีแผ่ให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มากกว่าอย่างอื่น อาทิเช่น ในหนังสือ The Prince ของท่านตอนหนึ่งอ้างว่า การต่อสู้นั้นมีอยู่สองวิธี วิธีแรกเป็นการต่อสู้โดยวิถีทางกฎหมาย อีกวิธีหนึ่งคือการต่อสู้โดยใช้กำลัง (Force) วิธีแรกนั้นเป็นวิธีที่มนุษย์พึงใช้ ส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีเยี่ยงสัตว์ป่า แต่การใช้วิธีแรกมักจะไม่ค่อยได้ผลเสมอไป เพราะไม่เพียงพอ ก็ย่อมจะหันเข้าใช้วิธีที่สองได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้น ซึ่ง Machiavelli เรียกว่า Prince จึงจำเป็นต้องรู้ดีว่าจะใช้ทั้งวิธีที่มนุษย์จะพึงใช้ และวิธีเยี่ยงสัตว์ป่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองประเทศสมัยนั้นไม่จำเป็นต้องมีสัจธรรม หากการกระทำนั้น ๆ จะทำความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของประเทศ ท่านเห็นว่า หากมนุษย์ทุกคนเป็นคนดี กฎเช่นนี้ก็เป็นกฎที่ไม่ถูกต้อง แต่โดยที่มนุษย์ไม่ใช่คนดีทั้งหมด ในเมื่อเขาไม่ยอมให้ความศรัทธาความไว้วางใจในตัวท่าน ก็ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามมิให้ท่านเลิกศรัทธากับเขาเหล่านั้นได้ [การทูต]
strategic partnershipหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างยิ่ง อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไปในแนวทางเดียวกัน [การทูต]
Waiver of Immunityการสละความคุ้มกันทางการทูต ในเรื่องนี้บางประเทศออกกฎไว้ว่า ความคุ้มกันจากอำนาจทั้งทางแพ่งหรืออาญาของผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ใน ประเทศผู้รับ ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้มอบให้ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตและบุคคลในครอบครัวของเขานั้น ย่อมสละมิได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศของผู้นั้น เหตุผลของการออกกฎข้อนี้เป็นเพราะเขาถือว่า ความคุ้มกันนั้นมิได้เกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่โดยตรงหากแต่เกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่ของเขามากกว่าเรื่องการสละความคุ้มกันข้างต้น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 32 ว่า?1. ความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูตและของบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกัน ภายใต้ขอ้ 37 อาจสละได้โดรัฐผู้ส่ง 2. การสละต้องเป็นที่ชัดแจ้งเสมอ 3. การริเริ่มคดีโดยตัวแทนทางการทูต หรือโดยบุคคลที่อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลภายใต้ข้อ 37 จะกันตัวแทนทางการทูตหรือบุคคลนั้นจากการอ้างความคุ้มกันของอำนาจศาล ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้องแย้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียกร้องสิทธิ สำคัญนั้น 4. การสละความคุ้มกันจากอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีปกครอง ไม่ให้ถือว่ามีนัยเป็นการสละความคุ้มกันในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตาม คำพิพากษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการสละต่างหากอีก? [การทูต]
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]
Consistencyความสม่ำเสมอ [การบัญชี]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Dispersion1.ดิสเพอร์ชันหรือการแตกตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติม เข้าไปในยางแห้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นจากแรงเฉือนในการผสมที่ทำให้แอกโกลเมอเรตของอนุภาคสารตัวเติม แตกตัวต่อไปจนได้เป็นแอกกรีเกตซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสารตัวเติมที่ได้ จากการผสม ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการกระจายตัว เพื่อให้ได้สารตัวเติมที่มีการแตกตัวดีและการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในยาง 2.สารเคมีที่กระจายตัวอยู่ในน้ำยาง [เทคโนโลยียาง]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Anisotropicไม่ค่อยสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Availabilityความพร้อมที่จะให้บริการ, การมีความพร้อมอยู่เสมอ [การแพทย์]
Baseline, Irregularเส้นพื้นฐานไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Bone, Irregularกระดูกที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Complianceคอมไพลอันซ์, การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม, การทำตามคำแนะนำของแพทย์, ความร่วมมือ, การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Concentration, Nonuniformความไม่สม่ำเสมอของความเข้มข้น [การแพทย์]
Concentricหนาสม่ำเสมอกันเป็นวงกลม [การแพทย์]
Consistencyการศึกษาซ้ำแล้วได้ผลใกล้เคียงกัน, ความแข็ง, ความกลมกลืน, ความอ่อน-แข็ง, ความสม่ำเสมอ, ความข้นเหนียว, อย่างคงเส้นคงวา, ความสอดคล้อง, ความคงที่หรือสม่ำเสมอ, ความแน่น, ความข้นหนืด, ความนุ่มแข็ง [การแพทย์]
Consistency of Associationความเสมอต้นเสมอปลายของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Consistency Potencyความสม่ำเสมอของคุณภาพ [การแพทย์]
Content Uniformityความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญ [การแพทย์]
Cooperative Behaviorการผ่อนตาม, การทำตามคำแนะนำของแพทย์, การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม, ความยอมตาม, การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ, ความร่วมมือ, ความยืดหยุ่น, คอมไพลอันซ์ [การแพทย์]
Corticomedullary Marking, Irregularรอยต่อระหว่างคอร์เทกซ์และเมดัลลาไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Counseling, Continuing Consistentได้รับกำลังใจและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Cycle, Regular Temporalวัฏจักรเวลาที่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Dichotomouslyที่ปลายจะแตกกิ่งเป็น2เสมอ [การแพทย์]
Distribution, Nonuniformการกระจายของการระบายอากาศไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Emphysema, Paracicatricalถุงลมโป่งพองชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Emulsions, Monodispersedอิมัลชันที่มีขนาดอนุภาคของวัฎภาคภายในสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Epiphoraภาวะน้ำตาเอ่อล้น, ท่อระบายน้ำตาอุดตัน, น้ำตาไหลอยู่เสมอ, การเกิดน้ำตาไหล [การแพทย์]
Equityความเสมอภาค [การแพทย์]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ, การเต้นไม่สม่ำเสมอ, การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anytime.ได้เสมอ Faith Like Potatoes (2006)
Always.จะอยู่เสมอ Lie with Me (2013)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
There, this will be your home, where I can find you always.มีนี้จะเป็นบ้านของคุณ ที่ฉันสามารถหาคุณเสมอ Pinocchio (1940)
Oh, well, I can always say I knew him when.โอ้ก็ฉันสามารถพูดเสมอว่าฉัน รู้ว่าเขาเมื่อ Pinocchio (1940)
- Well, never mind. I always did say that Englishmen have strange tastes.ช่างเถอะ ฉันพูดอยู่เสมอว่า ผู้ชายอังกฤษมีรสนิยมแปลกๆ Rebecca (1940)
He was always giving her expensive gifts, the whole year round.คุณผู้ชายมักจะให้ของขวัญราคาเเพงกับคุณนายเสมอ Rebecca (1940)
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน Rebecca (1940)
I've loved you, my darling.ผมรักคุณมาเสมอนะ ที่รัก เเละผมจะรักคุณตลอดไป Rebecca (1940)
They're always kept tight closed when you're afloat.ถูกปิดเเน่นเสมอเพื่อให้เรือลอย Rebecca (1940)
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท Rebecca (1940)
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
There's always one.มีเสมอหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
Ever since he was five, his father beat him up regularly. He used his fists.นับตั้งแต่เขาอายุได้ห้าขวบพ่อของเขาตีเขาอย่างสม่ำเสมอ เขาใช้กำปั้นของเขา 12 Angry Men (1957)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
You're always blowing' your stacks over some guy that fanned.คุณกำลังลอยเสมอ 'สแต็คของคุณมากกว่าคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างที่พัด 12 Angry Men (1957)
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 12 Angry Men (1957)
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา The Old Man and the Sea (1958)
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ The Old Man and the Sea (1958)
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
That bloke with Scott, เจ้าหมอกับ สกอตต์ ฉันชื่นชมเสมอวิธีที่เขาไป Help! (1965)
People with ropes around their necks don't always hang.คนที่มีเชือกพันรอบคอ ไม่ถูกแขวนคอเสมอไปหรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
which made no difference.ฉันได้รับการรักษาอยู่เสมอโดย กองทัพ How I Won the War (1967)
My advice is to keep your rifle strapped to a suitable portion of your body.คือการเสมอปืนไรเฟิลของคุณ มัดติดอยู่กับส่วนที่เหมาะสม ของร่างกายของคุณ How I Won the War (1967)
Oh, come on, don't give me that.โอ้มาไม่ให้ฉันว่า ทะเลมีพันธุ์วีรบุรุษเสมอ How I Won the War (1967)
I've always thought that when the time came, we'd all get on splendidly together.ฉันคิดเสมอว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง เราทุกคนจะได้รับในการผงาด ร่วมกัน How I Won the War (1967)
I hatched it in the lavatory. My plans are always hatched in lavatories.แผนของฉันจะฟักออกมาเสมอ ในห้องน้ำ How I Won the War (1967)
Don't want to have to contend with a sticky wicket.เหนียวประตู บนประตูตายค้างคาวก่อนเสมอ How I Won the War (1967)
Fondest ever always, your own Mrs Clapper.อย่างสุดซึ้งที่เคยเสมอของคุณ เองนางคแลปเปอ How I Won the War (1967)
Always was.อยู่เสมอ Yellow Submarine (1968)
Must you always talk in rhyme?คุณต้องเสมอพูดคุยในสัมผัส? Yellow Submarine (1968)
- He's hated us since the world began.- มันมีอคติกับเราเสมอ The Little Prince (1974)
You'd always come at the same time. At, let's say, 4 in the afternoon.เธอจะต้องมาเวลาเดียวกันเสมอ ตอนบ่าย 4 โมงก็ได้ The Little Prince (1974)
You always feel responsible for what you've tamed.เธอรู้สึกรับผิดชอบ สิ่งที่เธอทำให้เชื่องเสมอ The Little Prince (1974)
It's what he always said, that everything is up to us.ท่านพูดอย่างนี้เสมอ ทุก ๆ อย่างขึ้นอยู่กับเรา Oh, God! (1977)
But I always warn our students, Don't I, miss Tanner?ฉันจะคอยเตือนพวกนักเรียน อยู่เสมอ ใช่มั๊ย คุณแทนเนอร์? Suspiria (1977)
I told him to always lead with his left.ฉันบอกเขาเสมอนำด้วยซ้าย ของเขา Mad Max (1979)
She always is.ยายถูกเสมอ Phantasm (1979)
The red zone's always been for loading and unloading.เขตสีแดงสำหรับการขึ้นและลงเสมอ Airplane! (1980)
That's the way I've always wanted it to be.ผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นอยู่เสมอ Airplane! (1980)
We always knocked them dead in those joints.พวกเขาให้ความรักพวกเราเสมอ The Blues Brothers (1980)
It's always late on Thursdays.ทุกวันพฤหัสมันมาสายเสมอ The Blues Brothers (1980)
I've always loved you.ผมรักคุณเสมอ The Blues Brothers (1980)
Death has always surrounded it. It is not of this earth.ความตายจะอยู่รอบๆมันเสมอ มันไม่ได้เป็นของโลกนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"If found, you mail this to Las Vegas", 'cause we were always talkin' about Vegas, and this fuckin' car.หากพบว่าจดหมายนี้ไปลาสเวกัส , เพราะว่าเราเสมอพูดถึงเรื่องลาสเวกัส , First Blood (1982)
You always had a puritanical streak, Mohan.คุณจริงจังเสมอนะ Gandhi (1982)
Wherever you are, you will always be in my heart.ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณจะอยู่ในใจผมเสมอ Gandhi (1982)
Of course, the army will always be loyal.แต่กองทัพบกจะจงรักภักดีเสมอ Gandhi (1982)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึงประวัติศาสตร์ ที่ความจริงและความรักเป็นผู้ชนะเสมอ Gandhi (1982)
There have been tyrants and murderers and, for a time, they can seem invincible.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงกระพัน Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจเสมอ[aojai samoē] (v, exp) FR: être obligeant ; être complaisant
ได้เสมอ[dāi samoē] (v, exp) FR: égaliser ; recoller au score
ความเสมอภาค[khwām samoēphāk] (n) EN: equality ; equity
ความเสมอภาคทางโอกาส[khwām samoēphāk thāng ōkāt] (n, exp) EN: equal opportunities
ความเสมอต้นเสมอปลาย[khwām samoētonsamoēplāi] (n, exp) EN: consistency
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[lūkkhā pen phū thūk samoē] (xp) EN: the customer is always right  FR: le client a toujours raison
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adj) EN: smooth ; even ; level ; regular ; well-distributed  FR: régulier ; égal ; uniforme
สม่ำเสมอ[samamsamoē] (adv) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always  FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ[samoē] (v) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced  FR: partager ; partager l'enjeu ; faire match nul ; être égal
เสมอ[samoē] (adv) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently  FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอกัน[samoē kan] (adv) EN: even ; tied   FR: à égalité ; partout
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [ f ] ; impartialité [ f ]
เสมอ[samoē-samoē] (adv) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often  FR: éternellement
เสมอต้นเสมอปลาย[samoētonsamoēplāi] (v, exp) EN: be consistent
ทำอยู่เสมอ[tham yū samōe] (v, exp) EN: keep up
ทฤษฎีความเสมอภาค[thritsadī khwām samoēphāk] (n, exp) EN: equity theory

English-Thai: Longdo Dictionary
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, See also: grapevine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute(n) กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
always(adv) เสมอ, See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ
aperiodic(adj) เป็นช่วง ๆ, See also: ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ, Syn. irregular, Ant. periodic
addict to(phrv) ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ), See also: ติดยา, ชอบมาก, Syn. hook on
be on(phrv) รับประทานยาเป็นประจำ, See also: รับประทานยาสม่ำเสมอ, Syn. keep on
be upon(phrv) รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ, Syn. keep on
break even(phrv) ไม่ได้ไม่เสีย, See also: ไม่เสียดุลย์, เสมอกัน
by fits and starts(idm) ไม่สม่ำเสมอ (คำไม่เป็นทางการ)
censorious(adj) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ, Syn. faultfinding, carping
chafing dish(n) กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ), Syn. fondue
coequality(n) ความเท่าเทียมกัน, See also: ความเสมอภาค, Syn. coordination
collocate(vi) เกิดร่วมกันเสมอ (คำในภาษา)
close with(phrv) เข้าประชุมเป็นส่วนตัว (ใช้รูป passive voice เสมอ)
draw on(phrv) ตามทัน (การแข่งม้า), See also: ตีคู่, ตีเสมอ
even off(phrv) เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even out
even out(phrv) เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even off
flutter about(phrv) (ใจ) สั่นระริก, See also: ใจ เต้นไม่สม่ำเสมอ, กระวนกระวายใจ
democratic(adj) เกี่ยวกับประชาธิปไตย, See also: เกียวกับความเสมอภาค, Syn. egilitarian
democratically(adv) อย่างเป็นประชาธิปไตย, See also: อย่างเสมอภาค, Syn. equally
discontinuity(n) ความไม่ต่อเนื่อง, See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ, Syn. blank, breach, gap, lapse
discontinuous(adj) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่ราบรื่น, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
drum(n) เสียงเคาะจังหวะสม่ำเสมอ, See also: เสียงรัว
equal(adj) ซึ่งเท่ากัน, See also: ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม, Syn. even, identical, similar
equalitarian(adj) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน, See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน, Syn. egalitarian
equalitarian(n) ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน, See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน, Syn. egalitarian, leveler
equality(n) ความเท่าเทียม, See also: ความเสมอภาค, Syn. balance, parity, uniformity
equalize(vi) ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา), See also: ทำคะแนนเสมอกัน
equally(adv) อย่างเท่าเทียมกัน, See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน, Syn. evenly, identically, uniformly
even(vi) ทำให้เท่ากัน, See also: เสมอกัน
even(vt) ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เสมอกัน
even(adj) เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
even up(phrv) ทำให้เสมอกัน, See also: ทำให้เท่าเทียมกัน, Syn. balance, equalize
evenly(adv) อย่างเท่าเทียม, See also: อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน, Syn. equally
ever(adv) ตลอด, See also: เสมอๆ, Syn. always
feminism(n) หลักความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองของสตรี, See also: สิทธิสตรี, Syn. woman's rights, womanism
habitually(adv) อย่างเป็นประจำ, See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ, Syn. chronically, regularly, Ant. occasionally;sporadically
There's more than one way to kill a cat(idm) มีทางมากกว่าหนึ่งทางในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ
There's no smoke without fire.(idm) เรื่องครหาใดๆ ต้องมีมูล, See also: เรื่องต้องมีสาเหตุ ต้นตอของมันเสมอ, มีมูล
imparity(n) การขาดความเสมอภาค, See also: ความไม่เท่ากัน, ความไม่สมดุล, Syn. disparity, inequality, Ant. equality, parity
impartially(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค, Syn. equally, fair, Ant. unequally, unfair
inequality(n) ความไม่เสมอภาค, See also: ความไม่สมดุล, ความแตกต่างกัน, Syn. inequality, injustice, Ant. justice
inequity(n) ความไม่เสมอภาค, See also: ความอยุติธรรม, Syn. injustice, unfairness, Ant. justice, equity, fairness
invariable(adj) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, See also: สม่ำเสมอ, Syn. unalterable, unvarying, Ant. changing
irregular(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ, Syn. erratic, spasmodic, unsystematic, Ant. regular
jog(n) พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch
justify(vt) จัดบรรทัดให้เสมอกัน, See also: จัดบรรทัดให้เท่ากัน
labile(adj) ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ, See also: ที่ไม่คงตัว, ที่ไม่คงที่, Syn. unstable
level(vt) ทำให้เรียบ, See also: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ, Syn. flatten
level(adj) ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
like(adj) เท่ากัน, See also: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, Syn. equal, equivalent, same, Ant. unlike, unequal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abreast(อะเบรสทฺ') adj., adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน, เป็นแนวเดียวกัน, เสมอกัน, ทัน, Syn. beside
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
aniso-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ไม่เท่ากัน" , "ไม่เสมอกัน"
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
awash(อะวอช') adj., adv. ถูกคลื่นกระทบ, จุ่มอยู่ใต้น้ำ, เสมอกับระดับน้ำ, น้ำซัดถึง, เปียกน้ำ, ท่วมน้ำ, Syn. washing about
ay 1(เอ) adv. ตลอดไป, เสมอไป, Syn. aye
aye 2(ไอ) ตลอดไป, เสมอไป
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย, เสมอตัว, ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
c:หน่วยบันทึกซีหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกแข็งที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะมีหน่วยบันทึกอย่างน้อยสองหน่วย คือ หน่วยบันทึกA: และหน่วยบันทึก C: หน่วยบันทึก C: มักนิยมใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ซึ่งจะมีความจุมากกว่าหน่วยบันทึก A: มาก จึงมักใช้ C: เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่โปรแกรมระบบจนถึงโปรแกรมสำเร็จ (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังตัว C เสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
cache(แค?) { cached, caching, caches } n. ที่ซ่อน, ที่เก็บ, สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน, เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา, เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
commute(คะมิวทฺ') { commuted, commuting, commutes } vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น, แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน, ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange, alter
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน, การอยู่ในระดับเดียวกัน, การประสานกัน, ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony, cooperation, unity
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data cardบัตรข้อมูลหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เจาะเป็นรหัสแสดงถึงตัวอักขระต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ บัตรข้อมูลนั้น เราสามารถใช้ได้ทั้ง 80 คอลัมน์ของบัตร (แต่บัตรที่เป็นบัตรชุดคำสั่ง ที่เรียกว่า program card นั้น ใช้ได้เฉพาะคอลัมน์ 7 ถึง 70) เมื่อส่งเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ บัตรข้อมูลจะต้องส่งตามหลังบัตรชุดคำสั่งเสมอดู card code ประกอบ
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน
default(ดิฟอลทฺ') v., n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้, ไม่เข้าร่วมแข่ง, แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง, ไม่ปฏิบัติตามสัญญา, แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล, ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ ทุกโปรแกรม ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
democracy(ดิมอค'ระซี) n. ประชาธิปไตย, ความเสมอภาคของสังคม
democratic(เดมมะแครท'ทิค, เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค, เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
deuce(ดูซฺ) n. ไพ่ 2 แต้ม, เต๋า2แต้ม, คะแนนเสมอกันที่ชนะได้ด้วยการทำคะแนนนำติดต่อกัน2เกม, ปีศาจ, ผี, ผีสาง adj., Syn. devil, dickens
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน, ความไม่สม่ำเสมอ, ความหยุดชะงัก, การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก, การไม่ต่อเนื่องกัน, การเลิก, ความไม่สม่ำเสมอ, การขาดตอน, Syn. gap
dog falln. ความเสมอกัน
draw(ดรอ) { drew, drawn, drawing, draws } vt., vi. ดึง, ลาก, โก่ง, น้าว, ถอน, จับ (ฉลาก) , เอาออก, ดึงออก, ชักนำ, วาด, สเก็ตช์, เขียน, บรรยาย, ร้อยกรอง, พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง, ร่าง, ออกแบบ) n. การดึง, การลาก, สิ่งที่ดึงดูดใจ, การเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
drive aA:ไดรฟ์เอหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
egalitarian(อิแกลลิแทร์'เรียน) adj. เกี่ยวกับความเสมอภาคของมวลมนุษย์ -n. ผู้ยึดหลักความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน., See also: egalitarianism n. ดูegalitarian
egalite(เอกะลีเท') n., Fr. ความเสมอภาค
equable(เอค'วะเบิล, อี'วะเบิล) adj. สม่ำเสมอ, เงียบสงบ, เสมอภาค., See also: equability n. ดูequable
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน, เสมอกัน, ราบ, เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน, สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน, เสมอกับ, พอกับ, ได้เท่ากัน, ขึ้นทัน, พอ. vt. ทำให้เท่ากับ, ทำให้เสมอภาค, จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even, equable
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค, , Syn. parity
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค, สภาพคงที่, ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค, ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
even(อี'เวิน) adj. เรียบ, ราบ, สม่ำเสมอ, ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว, ได้สมดุล, ยุติธรรม, พอดี, ไม่ขาดไม่เกิน, เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ, ยังคง, ยิ่งกว่านั้น, แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้สมดุล, ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน, อย่างสม่ำเสมอ
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย, คุ้น, ชิน, เคย, สนิทสนม, รู้, เห็นเสมอ, รู้จัก, ใกล้ชิด, ตามสบาย, ไม่มี
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ
flutter(ฟลัท'เทอะ) { fluttered, fluttering, flutters } vi., n. (การ, ทำให้) กระพือปีก, ตีปีก, เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว, สั่น, สั่นระริก, ใจสั่น, เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก, ตีปีก, ทำให้กระวนกระวายใจ, ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย, ถี่, ชุก, เป็นนิสัย, เป็นนิจสิน, เป็นประจำ, มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย, ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant, common, Ant. revisit

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน, เคียงคู่กันไป, เสมอกัน
always(adv) เสมอ, นิจสิน, ทุกเวลา, ตลอดเวลา, เป็นประจำ, ตลอดไป
aye(adv) เสมอ, ใช่, ตลอดไป
constant(adj) มั่นคง, เป็นอยู่เสมอ, แน่นแฟ้น, แน่วแน่, คงที่, ซื่อสัตย์
coordination(n) การประสาน, การร่วมมือกัน, ความเสมอกัน
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย, ความเสมอภาคทางการเมือง
democratic(adj) ประชาธิปัตย์, เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เกี่ยวกับความเสมอภาค
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่ตลอด, ขาดตอน
disparity(n) ความต่าง, ความไม่เสมอกัน, ความไม่เหมือนกัน
draw(n) การจับฉลาก, การดึง, การลาก, ความเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
dynamic(adj) มีพลัง, คล่องแคล่ว, เปลี่ยนแปลงเสมอ, เกี่ยวกับพลังงาน, เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
equable(adj) เสมอเหมือนกัน, สม่ำเสมอ, เสมอภาค, ราบรื่น
equal(adj) เท่ากัน, สมน้ำสมเนื้อ, เสมอกัน, เสมอภาค, สมดุล
equal(vt) เสมอกัน, เสมอภาคกัน, ทำให้เท่ากัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน, ความสมมาตร, ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน, การทำให้เท่าเทียมกัน, การทำให้เสมอกัน
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน, จัดแบ่งให้เท่ากัน, ทำให้เสมอภาคกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน, โดยเสมอภาคกัน, โดยเท่าเทียมกัน
equilibrium(n) ความสมดุล, ความคงที่, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค
equitable(adj) เสมอภาค, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม
equivalent(adj) เท่ากัน, เสมอกัน, เสมอภาค, มีค่าเท่ากัน
even(adj) สม่ำเสมอ, เสมอกัน, เป็นคู่, เท่า, พอดี, คงที่, เรียบ
even(vt) ทำให้เรียบ, ทำให้เสมอกัน, ทำให้สม่ำเสมอ, ทำให้เท่ากัน, ทำให้สมดุล
ever(adv) เสมอ, เคย, แต่เดิม, ตลอดไป, ตลอดกาล, เรื่อยไป, นิรันดร, ไม่สิ้นสุด
evergreen(adj) เขียวชอุ่มอยู่เสมอ, เขียวตลอดปี
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก, ตลอดไป, เสมอ, ชั่วนิรันดร
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ, กลับกลอก, ไม่แน่นอน, เหลาะแหละ, โลเล
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ, เป็นพักๆ, เป็นครั้งเป็นคราว
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ, ขึ้นๆลงๆ, แกว่งไปมา, ผันแปร
frequent(adj) เสมอ, บ่อย, ถี่, ชุก, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน
frequent(vt) ไปเสมอ, ไปบ่อยๆ, ไปถี่, เป็นขาประจำ
frequently(adv) เสมอๆ, บ่อยๆ, ถี่, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน, หลายครั้ง
habitually(adv) ติดนิสัย, เป็นนิสัย, เสมอ, เป็นเนืองนิจ, เป็นประจำ, เนืองๆ
hackney(vt) ใช้เสมอ, ใช้กันบ่อยๆ
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ
imparity(n) ความไม่เสมอภาค, ความไม่ยุติธรรม, การขาดดุล
impartial(adj) ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม, เสมอภาค, เป็นธรรม
inconstancy(n) ความผันแปร, ความไม่คงที่, ความไม่สม่ำเสมอ
inconstant(adj) ไม่แน่นอน, ไม่คงที่, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
inequality(n) ความไม่เสมอภาค, ความไม่สมดุลกัน, ความไม่เท่ากัน, ความลำเอียง
inequitable(adj) ไม่สมดุล, ไม่เสมอภาค, ไม่เท่ากัน, ไม่ยุติธรรม
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง, สม่ำเสมอ, นิจสิน, คงที่, ถาวร
invidious(adj) ขัดเคือง, น่าริษยา, ไม่ยุติธรรม, ไม่เสมอหน้า, แสลงหู
irregular(adj) ผิดปกติ, ตะกุกตะกัก, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ, ความไม่สม่ำเสมอ, ความไม่แน่นอน
level(adj) ได้ระดับ, ราบ, สม่ำเสมอ, คู่คี่, เท่ากัน
level(vt) ทำให้ได้ระดับ, เล็งปืน, เพ่งเล็ง, ปรับให้เสมอ
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวง่าย, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CORE Valueเพื่อความเสมอภาคแห่งชนชาติ
metrosexual(n) ผู้ชายแท้ที่มีบุคลิกลักษณะสะอาดสะอ้านแกมสำอาง ชอบดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ, See also: Thumbnail gallery post

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
何時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ムラ[むら, mura] (n, adj) สภาพที่ไม่สม่ำเสมอ
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
諂う[へつらう, hetsurau] (vi) ประจบสอพลอ<BR> <BR> eg.<BR> 彼は目上の人にへつらってばかりいる<BR> เขามักจะประจบสอพลอเจ้านายเสมอ
いつも[いつも, itsumo, itsumo , itsumo] (n) เสมอ ๆ, ตามปกติ, เป็นประจำ

German-Thai: Longdo Dictionary
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ, See also: kriegen Related. erhältlich, Syn. bekommen
für(präp) เพื่อ เช่น Ich bin immer für dich da. ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ
früh(adj, adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
wohnen(vi) |wohnte, hat gewohnt| อยู่ อาศัย เช่น Ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt. ฉันอยู่กับพ่อแม่เสมอ, See also: bleiben
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen
dazuใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท zu โดยย่อวลีที่อยู่หลัง zu ไว้ เช่น Ich gehöre nicht dazu. ฉันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ (กิริยา gehören ที่แปลว่า เป็นของหรือจัดอยู่ใน ใช้คู่กับบุพบท zu เสมอ)
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: stets, Syn. immer
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์
Sie(pron) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค)เช่น Sie sind groß.
Sie(pron) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธานพหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Sie sind groß.
Sie(pron) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Sie(pron) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมตรง Akk. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Wer liebt Sie?
Ihnen(pron) คุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat. ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Die Farbe gefällt Ihnen.
Ihnen(pron) พวกคุณ (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat. พหูพจน์ ใช้แสดงความสุภาพ เขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประโยค) เช่น Die Farbe gefällt Ihnen.
jederzeit(adv) ทุกเวลา, เสมอ เช่น Du kannst mich jederzeit besuchen. เธอสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลานะจ๊ะ, Syn. immer
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
gegenüber(prep) |+D เสมอ| ตรงข้ามกับ เช่น Mein Haus ist gegenüber dem Bahnhof. บ้านของฉันอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟ
von(prep) |+D เสมอ| จาก (สถานที่) เช่น Wir fahren von Bangkok ab. เราขับรถออกจากกรุงเทพกัน
sich verlassen(vt) |verläßt sich, verließ sich, hat sich verlassen, + auf etw./jmdn. (A)| ไว้ใจ, เชื่อใจ เช่น Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin immer für dich da. เธอไว้ใจฉันได้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ, Syn. auf etw.A/jmdn. vertrauen
verwenden(vt) |verwandte/verwendete, hat verwendet| ใช้ (เป็นคำที่เพราะกว่า benutzen) เช่น Das Gerät darfst du immer verwenden. เธอสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เสมอนะ, Syn. benutzen
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
verschlafen(vt) |verschläft, verschlief, hat verschlafen| นอนตื่นสาย เช่น Der Student hat immer verschlafen und Vorlesungen versäumt. นักศึกษาคนนี้นอนตื่นสายและขาดเรียนเสมอ
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
die Gleichberechtigung, -en(n) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top