ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เสพติด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสพติด, -เสพติด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสพติด(adj) habit-forming, See also: addictive, Example: เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่น ติดสิ่งเสพติด ลักขโมย ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน, Thai Definition: ที่ใช้บ่อยๆ แล้วติด, มักใช้แก่สิ่งที่ติดแล้วจะให้โทษ เช่น ยาเสพติด สิ่งเสพติด ของเสพติด
ยาเสพติด(n) drug, See also: narcotic, dope, opiate, Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด, Example: วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกันไป, Thai Definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ผู้เสพติด(n) addict, Syn. ผู้เสพ, Example: ผู้เสพติด สามารถเลิกได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไร หากมีจิตใจที่เข้มแข็ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เสพสิ่งเสพติด
สารเสพติด(n) addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count Unit: ประเภท, ชนิด, Thai Definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
สิ่งเสพติด(n) narcotic, See also: drug, Syn. สารเสพติด
สิ่งเสพติด(n) narcotic, See also: drug, dope, opiate, stimulant, Syn. สารเสพติด, ยาเสพย์ติด, Example: วัยรุ่นตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดในรูปต่างๆ นับแต่กัญชาจนกระทั่งเฮโรอีน, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ติดยาเสพติด(v) be addicted to drugs, Example: เขาเคยติดยาเสพติดมาก่อน แต่ตอนนี้เลิกเด็ดขาดแล้ว, Thai Definition: เสพยาเสพติดอย่างขาดไม่ได้ ถ้าไม่ได้เสพจะเกิดอาการทุรนทุราย เป็นต้น
สำนักงานคดียาเสพติด(n) Office of Narcotics Litigation, Example: สำนักงานคดียาเสพติดเป็นโจทก์ฟ้องนายสมร และนางสาวอัจฉราชาวพม่า เป็นจำเลยฐานร่วมกันมียาบ้า
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(n) Office of the Narcotics Control Board

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดยาเสพติดให้โทษน. เสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ.
ยาเสพติดน. ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม เช่น ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา.
ยาเสพติดให้โทษน. สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ รวมทั้งพืช ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา.
กระท่อม ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด <i> Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil. ในวงศ์ Rubiaceae ชอบขึ้นริมนํ้าทั่วไป ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ยอด ใบอ่อน และก้านใบสีแดงเรื่อ ๆ ช่อดอกกลมสีเหลืองออกเดี่ยว ๆ ตามง่ามใบ ใบมีรสขม กินแล้วเมา เป็นยาเสพติด, อีถ่าง ก็เรียก.
กะหร่องว. ผอมอย่างไม่มีเรี่ยวแรงคล้ายคนขี้โรคหรือติดยาเสพติด.
กาเฟอีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทพิวรีน มีสูตรเคมี C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>N<sub>4</sub> ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีในใบชา เมล็ดกาแฟ เป็นยาเสพติดอย่างอ่อน มีฤทธิ์อย่างแรงต่อหัวใจ ใช้ในการแพทย์.
โคเคนน. สารอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ มีสูตร C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>O<sub>4</sub>N ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีปรากฏในใบของต้นโคคา (<i> Erythroxylum coca</i> Lam.) ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ เป็นยาเสพติด.
โครงการหลวงน. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอาชีพทางเลือกใหม่แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ซึ่งเดิมปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ให้หันมาปลูกไม้ดอก ไม้ผล พืชผักเมืองหนาว และเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำให้ลดปัญหายาเสพติด ช่วยพิทักษ์รักษาป่าต้นน้ำ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน.
ง่าน ๑ก. ดิ้นรนกระวนกระวาย (มักใช้แก่ของเสพติดและกามคุณ).
เงี่ยนก. อยากจัด, กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือกระหายเป็นกำลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ).
เจาะ ๒, เจาะจงก. ตั้งใจเฉพาะ, มุ่งไปที่, เช่น นักข่าวเจาะข่าวเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน หัวหน้าเจาะจงให้เขาทำงานชิ้นนี้.
ถลำตัวก. พลั้งพลาดไปจนยากที่จะหลุดพ้นออกมาได้ เช่น เขาถลำตัวเสพยาเสพติดจนถอนตัวไม่ขึ้น.
ทาส, ทาส-ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เป็นทาสการพนัน เป็นทาสยาเสพติด เป็นทาสความรัก เป็นทาสเงิน, ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธา เช่น เป็นทาสความรู้.
โทษ, โทษ-(โทด, โทดสะ-) น. ความไม่ดี, ความชั่ว, เช่น โทษแห่งความเกียจคร้าน, ความผิด เช่น กล่าวโทษ, ผลแห่งความผิดที่ต้องรับ เช่น ถูกลงโทษ, ผลร้าย เช่น ยาเสพติดให้โทษ.
ผงขาวน. ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประเภทแอลคาลอยด์ คือ มอร์ฟีน เฮโรอีน และแอลคาลอยด์อื่น ๆ ที่ได้จากฝิ่น ลักษณะเป็นของแข็ง เมื่อทำให้ร้อนจะแปรสภาพเป็นไอ.
ฝิ่นน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด <i> Papaver somniferum</i> L. ในวงศ์ Papaveraceae ยางซึ่งกรีดจากผลนำมาเคี่ยวให้เหนียวเป็นยาเสพติด ใช้ทำยาได้.
มอร์ฟีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ มีสูตร C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>O<sub>3</sub>N ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ ๒๕๔ °ซ. มีในฝิ่น เป็นยาเสพติดอย่างแรง ทางแพทย์ใช้เกลือไฮโดรคลอไรด์หรือเกลือแอซีเทต หรือเกลือซัลเฟตของมอร์ฟีนเป็นยาระงับความปวด.
ยาฝิ่นน. ยาเสพติดชนิดหนึ่งทำจากยางฝิ่น.
เสียชื่อก. ทำให้ชื่อเสียงไม่ดี เช่น เขาติดยาเสพติดและเป็นนักการพนัน เลยทำให้เสียชื่อ.
หน้าฉากว. ที่แสดงให้ปรากฏเปิดเผย เช่น ฐานะหน้าฉากของเขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง แต่ความจริงค้าขายยาเสพติด, ตรงข้ามกับ หลังฉาก.
เหล้าแห้งน. ยาเสพติดชนิดหนึ่งประเภทกดประสาทสมอง เป็นยานอนหลับจำพวกบาร์บิทูเรต ซึ่งผลิตออกมาในรูปของโซเดียมเซโคบาร์บิทาล และเรียกกันสั้น ๆ ว่า เซโคนัล ทางแพทย์ใช้เป็นยานอนหลับประเภทออกฤทธิ์ระยะสั้น.
เฮโรอีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทอนุพันธ์ของมอร์ฟีน มีสูตร C<sub>17</sub>H<sub>17</sub>NO (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> ชื่อทางเคมี คือ ไดอะเซทิลมอร์ฟีน ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ ๑๗๓ °ซ. เป็นยาเสพติดอย่างร้ายแรงและมีพิษมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drug, habit-formingยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxicate; detoxifyขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxication; detoxificationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxification; detoxicationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxify; detoxicateขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dope๑. ยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ drug, habit-forming]๒. ให้ยาเสพติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traffickingการค้าสิ่งเสพติด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toxicomania๑. อาการติดสารเสพติด๒. อาการติดสารพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habit-forming drugยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ dope ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcotic๑. สารเสพติด, ยาเสพติด๒. ยาง่วงซึม [มีความหมายเหมือนกับ stupefacient ๒]๓. -ทำให้ง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addictsคนเสพติด [TU Subject Heading]
Drug abuse and crimeยาเสพติดกับอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Drug addictsคนติดยาเสพติด [TU Subject Heading]
Drug controlการควบคุมยาเสพติด [TU Subject Heading]
Drug courtsศาลยาเสพติด [TU Subject Heading]
Drug dealersผู้ค้ายาเสพติด [TU Subject Heading]
Drug trafficการค้ายาเสพติด [TU Subject Heading]
Narcotic lawsกฎหมายยาเสพติด [TU Subject Heading]
Narcoticsยาเสพติด [TU Subject Heading]
Social work with drug addictsสังคมสงเคราะห์สำหรับคนติดยาเสพติด [TU Subject Heading]
Substance abuse detectionการตรวจหาสารเสพติด [TU Subject Heading]
Substance abuse treatment facilitiesสถานบำบัดผู้ติดสารเสพติด [TU Subject Heading]
Women drug dealersผู้ค้ายาเสพติดสตรี [TU Subject Heading]
ASEAN-European Community Joint Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ประชาคมยุโรป " จัดตั้งขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประชาคมยุโรป (ASEAN-EC Cooperation Agreement) ที่ลงนามกันเมื่อปี พ.ศ. 2523 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างสองฝ่าย โดยมีคณะอนุกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ ด้าน การค้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด " [การทูต]
ASEAN Senior Officials on Drugs Matterเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบงานด้าน ยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการประชุมปีละครั้ง " [การทูต]
chemical precursorสารตั้งต้นซึ่งใช้ในการนำไปผลิตสารเสพติด [การทูต]
Commission on Narcotic Drugsคณะกรรมาธิการยาเสพติด [การทูต]
Drug-Free ASEANอาเซียนที่ปลอดจากยาเสพติด เป็นคำประกาศของอาเซียนในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยที่ 31 ที่กรุงมะนิลา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการตั้งเป้าหมาย ที่จะทำให้ภูมิภาคนี้ปลอดจากยาเสพติดในปี พ.ศ. 2563 และต่อมา ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยที่ 33 ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 ได้ประกาศร่นกำหนดเวลาดังกล่าวให้เร็วขึ้น 5 ปี จากเดิมในปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2558 [การทูต]
International Narcotics Control Boardคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสารเสพติดที่ใช้ในด้านการแพทย์ รวมทั้งควบคุมดูแลการค้าสารเคมีระหว่างประเทศ เพื่อกำจัดช่องทางการลักลอบใช้สารดังกล่าว [การทูต]
Organization of American Statesองค์กรรัฐอเมริกัน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นองค์กรความร่วมมือในทวีปอเมริกาและ แคริบเบียน ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านการเมืองในทวีปอเมริกา และในปัจจุบันได้ขยายบทบาทเน้นหนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคอรัปชั่น ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 35 ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 45 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ถาวรของ OAS เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541 (ประเทศสมาชิกดูที่ FTAA) [การทูต]
transnational issuesปัญหาข้ามชาติ อาทิ ปัญหายาเสพติด การฟอกเงิน ฯลฯ [การทูต]
United Nations Drug Control Programmeโครงการควบคุมยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้ในด้านการควบคุมยาเสพติด โดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ควบคุมยาเสพ ติด [การทูต]
United Nations Office on Drugs and Crimeสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Addictionsสิ่งเสพติดให้โทษ [การแพทย์]
Addictsผู้ติดยาเสพติด [การแพทย์]
Analgesics, Addictiveยาระงับปวด, เสพติด [การแพทย์]
Analgesics, Narcoticยาแก้ปวดชนิดเสพติด, ยาระงับปวด, ยาแก้ปวดชนิดเสพติด [การแพทย์]
Analgesics, Non-Narcoticยาระงับปวดชนิดไม่เสพติด [การแพทย์]
Antitussives, Narcoticยาแก้ไอที่ทำให้เสพติด [การแพทย์]
Antitussives, Non-Narcoticยาแก้ไอที่ไม่ทำให้เสพติด [การแพทย์]
Cold Turkeyการหักดิบ,หยุดยาเสพติดอยู่ทันทีโดยไม่มีการให้ยาช่วย [การแพทย์]
Dependenceการพึ่งยา,การพึ่งยามากยิ่งขึ้น,การเสพติด,การติดยา [การแพทย์]
Dependence, Physicalการติดทางกาย,การเสพติดยาทางด้านร่างกาย,อาการทางกายเมื่อขาดยา,การพึ่งยาทางร่างกาย [การแพทย์]
Dependence, Physiologicalการติดยาเสพติดทางกาย [การแพทย์]
Drug and Narcotic Controlยาและยาเสพติด,การควบคุม [การแพทย์]
Drug Dependenceติดยา,การติดยา,การติดยาเสพติด [การแพทย์]
Drugs, Nondependent Abuse ofการใช้ยาในทางที่ผิดที่เกิดจากการไม่ได้เสพติด [การแพทย์]
morphineมอร์ฟิน, สารแอลคาลอยด์ที่ได้จากฝิ่น สูตรเคมีคือ C17H19NO3 เป็นผลึกไม่มีสี จุดหลอมเหลว 254oC มีสมบัติช่วยระงับความเจ็บปวด ทำให้นอนหลับ และเป็นยาเสพติด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Methadone Maintenance Therapyบำบัดการเสพติดโดยใช้เมทาโดนเป็นยาแทน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
He must be making another turn.บางทีเขาอาจจะได้รับการติดยา เสพติดมาก่อน The Old Man and the Sea (1958)
Now the fish was struck, and the old man could feel that he was hooked.ตอนนี้ปลาถูกทุบและ ชายชราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนติด ยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
It was noon when I hooked him, and I have not yet seen him.มันเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อฉันติด ยาเสพติดเขา และฉันยังไม่ได้เห็นเขา The Old Man and the Sea (1958)
Then he began to pity the great fish he had hooked.จากนั้นเขาก็เริ่มที่จะสงสาร ปลาที่ดีที่เขาเคยติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
Maybe he has been hooked many times before and he knows this is how he must make his fight.บางทีเขาอาจจะได้รับการติดยา เสพติดหลายครั้งก่อน และเขารู้นี้เป็นวิธีที่ เขาจะต้องทำให้การต่อสู้ของ เขา The Old Man and the Sea (1958)
His business is narcotics.ธุรกิจของเขาเป็นยาเสพติด The Godfather (1972)
He's known as a top narcotics man.เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นคนยาเสพติดด้านบน The Godfather (1972)
Yes. There's more money in narcotics than anything else.ใช่ มีเงินมากขึ้นในยาเสพติดกว่าสิ่งอื่น The Godfather (1972)
Now we have unions and gambling, and that's great, but narcotics is the future.ตอนนี้เรามีสหภาพแรงงานและการเล่นการพนันและที่ดี แต่ยาเสพติดเป็นอนาคต The Godfather (1972)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
I'm talking about a cop who's mixed up in drugs, a dishonest cop.ผมกำลังพูดถึงตำรวจผู้ที่ผสมขึ้นมาในยาเสพติดตำรวจที่ไม่สุจริต The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
You're hooked, Max.คุณกำลังติดยาเสพติด แม็กซ์ Mad Max (1979)
- No drugs, no alcohol, nothin'.ไม่พบสารเสพติด ไม่พบแอลกอฮอลส์ ไม่พบสารอะไรเลย Nothing. The Thing (1982)
Peace, love, dope. Now get the hell out of here!สันติภาพ ความรัก ยาเสพติด ไปจากที่นี่ได้แล้ว Field of Dreams (1989)
Cigarettes, Scotch, drugs, currency?บุหรี่, สก็อต, ยาเสพติด, สกุลเงิน? The Russia House (1990)
In the name of dopeในชื่อของยาเสพติด In the Name of the Father (1993)
What I was really looking for was free love and dope.สิ่งที่ผมต้องการจริงๆ รักอิสระและยาเสพติดได้ In the Name of the Father (1993)
Thought you was the drug squad. Come on in.คิดว่าคุณเป็นทีมยาเสพติด มาในสิ่งต่อไปนี้ In the Name of the Father (1993)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
Are you on drugs?คุณอยู่ในยาเสพติด? In the Name of the Father (1993)
His name is Norman Stansfield, and he's in room 4602... in the D.E.A. building, 26 Federal Plaza.เขาชื่อนอร์แมนสแตนฟิลด์ และเขาอยู่ห้อง 4602... ในสำนักงานตำรวจปราบยาเสพติด 26 เฟตเดอร์รอล พลาซ่า Léon: The Professional (1994)
My family got shot down by D.E.A. officers... because of a drug problem.ครอบครัวของฉันถูกฆ่าโดยตำรวจ... เพราะปัญหายาเสพติด Léon: The Professional (1994)
- You were talking about drug shit on a cellular phone!- คุณกำลังพูดถึงอึยาเสพติดในโทรศัพท์มือถือ! Pulp Fiction (1994)
It is an addiction that people have at this time... fantasy-creating out of the written material.มันคือยาเสพติดที่ผู้คนในเวลานี้... ได้สร้างโลกจินตนการออกมานอกงานเขียนแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
Why are you giving him drugs?ทำไมคุณให้เขายาเสพติด? The Birdcage (1996)
Happy families and... everyone speaking English and no drugs and no AIDS.ทุกคนที่พูดภาษาอังกฤษและยาเสพติดและไม่มีโรคเอดส์ The Birdcage (1996)
No offence, but a moron pushing the last legal drug.ทึมทะมึน งี่เง่า ขายยาเสพติด ถูกกฎหมายอยู่นี่แหละ As Good as It Gets (1997)
Earlier today, L.A. County firefighter Dennis Vinyard... was shot and killed battling a blaze... at a suspected Compton drug den.ก่อนหน้านี้ พนักงานดับเพลิงตำบล แอลเอ เดนนิส วินยาร์ด... ถูกยิงเสียชีวิต ขณะกำลังพยายามดับไฟ... ที่แหล่งยาเสพติด คอมป์ตั้น American History X (1998)
He got shot by a fucking drug dealer... who probably still collects a welfare check.พ่อถูกยิง โดยไอ้คนขายยาเสพติด... ผู้ซึ่ง อาจจะตอนนี้ยังได้รับ เงินประกันสังคมอยู่... American History X (1998)
It might be hard to become a professional ... if you had dealt with drugs before, right?คงลำบากหน่อยที่จะเป็นดาราโด่งดัง.. ถ้านายเคยมีเบื้องหลังเกี่ยวข้อง กับยาเสพติด.. ใช่ป่ะ? Blues Harp (1998)
The DEA will continue our investigation.คุณเดวิส ทางสำนักงานปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินการสอบสวนกับเราต่อ Brokedown Palace (1999)
Just two more drug smugglers.ก็แค่นักลักลอบขนยาเสพติดอีกสองคน Brokedown Palace (1999)
No pardon: Narcotic offender.ไม่มีการอภัยโทษผู้กระทำผิดคดียาเสพติด Brokedown Palace (1999)
I'm sorry. They are narcotics smugglers.ผมขออภัย ผู้กระทำผิดคดียาเสพติด Brokedown Palace (1999)
In the Tibetan-philosophy, Sylvia-Plath sense of the word, I know we're all dying.เพระมันจะกลายเป็นการเสพติด จริงเหรอ? ผมไม่ได้ล้อเล่นนะ Fight Club (1999)
We are on the scene An international gang of drug trafficking was using an apartment hereเรากำลังอยู่ในที่เกิดเหตุ แก๊งต่างประเทศ จากพวกค้ายาเสพติดได้ใช้พาร์ทเมนท์ที่นี่ GTO (1999)
We've been having some problems with people selling drugs here in the stadium.เรามีปัญหาการขายยาเสพติด ในสนามกีฬา Unbreakable (2000)
- Undercover narcotics!- ยาเสพติดเผย! Showtime (2002)
Hold on. There's a reason real cops don't taste drugs, Bill.ยึดมั่นใน ไม่มีเหตุผลที่ตำรวจจริงไม่ได้ลิ้มรสยาเสพติดบิลเป็น Showtime (2002)
This is payback for a drug deal gone sour.นี้เป็นคืนทุนสำหรับการจัดการยาเสพติดไปเปรี้ยว Showtime (2002)
He used to be a drug sniffer in the K-9 unit.เขาเคยเป็นดมกลิ่นยาเสพติดในหน่วย K-9 Showtime (2002)
He looks like an addict.เขามีลักษณะเหมือนติดยาเสพติด Showtime (2002)
We're hooked in live.เรากำลังติดยาเสพติดในการถ่ายทอดสด Showtime (2002)
We found very high levels of illegal substances in your blood.เราผมว่ามีสารเสพติดที่ผิดกฎหมายปริมาณมากในเลือดคุณ 21 Grams (2003)
And Ji-hoon could become a drug addict and join the mafia.และ จี-ฮุนจะกลายเป็น คนติดยาเสพติดและเข้ากลุ่มกับอันธพาล My Tutor Friend (2003)
Commander Trapp was a naval officer. They have every right to do the autopsy.โอเค พวกเขาอาจเก่งเรื่องจับยาเสพติด Yankee White (2003)
A drug dealer.- พ่อค้ายาเสพติด? Windstruck (2004)
Drug?- ยาเสพติดเหรอ? Windstruck (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้ายาเสพติด[kānkhā yāsēptit] (n, exp) EN: drug trade  FR: commerce de la drogue [f]
การติดยาเสพติด[kān tit yāsēptit] (n, exp) EN: addiction  FR: toxicomanie [f]
คนติดยาเสพติด[khon tit yāsēptit] (n, exp) EN: drug addict  FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
เสพติด[sēp tit] (adj) EN: habit-forming ; addictive  FR: dépendant
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด[sūn bambat raksā yāsēptit] (n, exp) EN: addiction treatment center ; drug dependence treatment centre
ติดยาเสพติด[tit yāsēptit] (x) FR: drogué
ยาเสพติด[yāsēptit] (n) EN: drug ; dope  FR: drogue [f] ; stupéfiant [m] ; produit dopant [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, See also: junkie, Syn. drug addict
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., Syn. Drug Enforcement Administration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acid(n) ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), See also: ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง, Syn. LSD, hallucinogen
freak out(phrv) ตื่นเต้นมาก (เพราะยาเสพติด), See also: กังวลมาก เพราะยาเสพติด, เคลิบเคลิ้มมาก เพราะยาเสพติด
dope(n) ยาเสพติด (คำสแลง), See also: สารกระตุ้น, Syn. narcotic, opiate
drug(n) ยา, See also: โอสถ, ผลิตภัณฑ์, สารเสพติด, Syn. medicine, antidote, elixir
hard drug(n) ยาเสพติดให้โทษที่รุนแรงมาก เช่น เฮโรอีน โคเคน, Ant. soft drug
heroin(n) เฮโรอีน, See also: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
hooked(adj) ซึ่งติดยา, See also: ซึ่งติดยาเสพติด, Syn. addicted
horse(n) เฮโรอีน (ยาเสพติดชนิดหนึ่ง) (คำสแลง)
candied(sl) ติดยาเสพติด (โคเคน)
flaky(sl) ติดยาเสพติด (โคเคน)
graduate(sl) เปลี่ยนจากใช้ยาธรรมดาเป็นยาเสพติด
kick party(sl) งานเลี้ยงที่มีการเสพยาเสพติด
mickey mouse habit(sl) ติดยาบางอย่าง (ไม่ใช่ยาเสพติด)
smack(n) เฮโรอีน (คำสแลง), See also: ยาเสพติด
snow(n) ยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว เช่น โคเคน, เฮโรอีน (คำสแลง), Syn. opium, cocaine, coke
speedball(n) การฉีดยาเสพติดสองชนิดรวมกันเข้าสู่ร่างกาย
sugar(n) ยาเสพติด (คำสแลง), See also: เฮโรอีน, Syn. heroin, strong drug
user(n) ผู้ติดยาเสพติด, Syn. drug taker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence, Ant. freedom
dope ringn. วงการค้ายาเสพติด
drug(ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n. ยา,ผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องยา,ยาเสพติด vt. ผสมกับยา,ทำให้ติดยา
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
hard drugยาเสพติดให้โทษ
hooked(ฮุคทฺ) adj. คล้ายตะขอ,งอคล้ายตะขอเป็นตะขอ,ติดยาเสพติด,ถูกครอบงำ
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา
main lineเส้นสำคัญของถนน,หลอดโลหิตดำหลอดสำคัญที่ผู้ติดยาใช้เป็นทางฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย
narcotic(นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก,สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว.
push(พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง)
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด
stoned(สโทนดฺ) adj. เมา,เมาเหล้า,เมายา,อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของกัญชาหรือยาเสพติด
strung(สทรัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ string, strung out ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง
user(ยู'เซอะ) n. ผู้ใช้,สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ,ผู้ติดยาเสพติด
viper(ไว'เพอ) n. งูพิษจำพวก Viper, งูพิษในตระกูล Viperidae, งูพิษ,บุคคลที่มีจิตใจมุ่งร้ายหรืออาฆาตพยาบาท,ผู้ค้ายาเสพติด, Syn. traitor, villain, menace
zonded(ซองดฺทฺ) adj. ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด,เมา,เมาเหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
addict(vt) ทำให้ติดยาเสพติด,ทำให้เป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
drug(n) ยา,ยาเสพติด,เครื่องยา
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
half-life(n) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
heat(n) ตำรวจ, ตำรวจปราบยาเสพติด
mule[มิวล] (n) ล่อ (ลูกลาตัวผู้และม้าตัวเมีย) ลูกผสมระหว่างลากับม้า, ลูกผสม, เครื่องปั่นฝ้าย, คนหัวดื้อ, (คำสแลง) ผู้ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศ, รองเท้าแตะของผู้หญิง(โดยเฉพาะใส่อยู่กับบ้าน
narc(n, slang) ตํารวจนอกเครื่องแบบ, ตํารวจปราบยาเสพติด

German-Thai: Longdo Dictionary
Drogenentzugsklinik(n) |die, pl. Drogenentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด
kiffen(vt) |kiffte, hat gekifft| สูบยาเสพติด(ที่เป็นควัน), ดูดกัญชาหรือปุ๊น เช่น Du nimmst einiges in Kauf, um kiffen zu können. Für deine Gesundheit bist du aber selbst verantwortlich.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top