ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เศรษฐี*

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เศรษฐี, -เศรษฐี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐี[N] millionaire, See also: rich man, wealthy man, Syn. คนรวย, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐีจนถึงคนจนๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก, ผู้มีอันจะกิน, Notes: (สันสกฤต)
มหาเศรษฐี[N] millionaire, Ant. ยาจก, Example: คนบางคนถึงจะเป็นมหาเศรษฐี ก็ไม่มีความสุขเพราะใจไม่เป็นสุข, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีเงินมากมายมหาศาล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศรษฐีใหม่[N] nouveau riche, See also: new rich, Example: ปัจจุบันนี้รถเบนซ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพวกเศรษฐีใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เพิ่งร่ำรวยขึ้นมา, คนมั่งมีที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมากจากตระกูลเก่าแก่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศรษฐี(เสดถี) น. คนมั่งมี
เศรษฐีชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ธนิษฐา มี ๔ ดวง, ดาวกา ดาวไซ ดาวศรวิษฐา หรือ ดาวธนิษฐะ ก็เรียก.
กา ๑ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ธนิษฐา เห็นเป็นรูปอีกา เช่น แม้นดาวกามาใกล้ในมนุษย์ (อภัย), ดาวไซ ดาวเศรษฐี ดาวศรวิษฐา หรือ ดาวธนิษฐะ ก็เรียก.
ขาดควรจะมีแต่ไม่มี เช่น เศรษฐีขาดไฟ
เข็ม ๒น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล I xoraวงศ์ Rubiaceae ดอกตูมมีลักษณะคล้ายเข็ม ดอกมี ๔ กลีบ สีต่าง ๆ เช่น เข็มพวงขาว (I . finlaysoniana Wall. ex G. Don) ดอกสีขาว กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้, เข็มเศรษฐี (I . congesta Roxb.) ดอกสีแดง ออกเป็นช่อใหญ่.
เจ๊สัวน. คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน), เจ้าขรัว หรือ เจ้าสัว ก็เรียก.
เจ้าขรัวน. คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน), เจ๊สัว หรือ เจ้าสัว ก็เรียก.
เจ้าสัวน. คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน), เจ๊สัว หรือ เจ้าขรัว ก็เรียก.
โชฎึกน. ผู้มีความรุ่งเรือง, ผู้มีความสว่างไสว, เช่น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี, โชดึก ก็ว่า.
ไซ ๓น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ธนิษฐา มี ๔ ดวง, ดาวกา ดาวเศรษฐี ดาวศรวิษฐา หรือดาวธนิษฐะ ก็เรียก.
ต๊อกต๋อย(ต๊อก-, ต๊อกกะ-) ว. ต่ำต้อย เช่น ลูกสาวเศรษฐีแต่งงานกับคนต๊อกต๋อย.
ถีบตัวก. พุ่งตัวหรือดันตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น ว่าวถีบตัวขึ้นสูง, เลื่อนฐานะขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เขาทำงานหนักจนถีบตัวอยู่ในขั้นเศรษฐีได้ในเวลาไม่กี่ปี.
ธนบดี(ทะนะบอ-) น. เจ้าของทรัพย์, เศรษฐีผู้มีทรัพย์เป็นทุน, นายทุน.
ธนิษฐะ, ธนิษฐา(ทะนิดถะ, ทะนิดถา) น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๓ มี ๔ ดวง เห็นเป็นรูปอีกา, ดาวศรวิษฐา ดาวเศรษฐี ดาวไซ หรือ ดาวกา ก็เรียก.
นักษัตร ๑, นักษัตร-(นักสัด, นักสัดตฺระ-) น. ดาว, ดาวฤกษ์, มี ๒๗ หมู่ คือ ๑. อัศวินี, อัสสนี (ดาวม้า ดาวคอม้า ดาวคู่ม้า หรือ ดาวอัศวยุช) มี ๗ ดวง ๒. ภรณี (ดาวก้อนเส้า) มี ๓ ดวง ๓. กฤติกา, กฤตติกา, กัตติกา (ดาวธงสามเหลี่ยม หรือ ดาวลูกไก่) มี ๘ ดวง ๔. โรหิณี (ดาวพราหมี ดาวปลาตะเพียน หรือ ดาวคางหมู) มี ๗ ดวง ๕. มฤคศิระ, มฤคเศียร, มิคสิระ (ดาวหัวเต่า ดาวหัวเนื้อ ดาวศีรษะเนื้อ ดาวศีรษะโค ดาวมฤคศิรัส หรือ ดาวอาครหายณี) มี ๓ ดวง ๖. อารทรา (ดาวอัททา ดาวตัวโค หรือ ดาวตาสำเภา) มี ๑ ดวง ๗. ปุนัพสุ, ปุนัพพสู (ดาวหัวสำเภา ดาวสำเภาทอง ดาวสะเภา ดาวยามเกา หรือ ดาวตาเรือชัย) มี ๓ ดวง ๘. บุษยะ, บุษย์, ปุษยะ, ปุสสะ (ดาวปุยฝ้าย ดาวพวงดอกไม้ ดาวดอกบัว ดาวโลง ดาวปู ดาวสมอสำเภา หรือ ดาวสิธยะ) มี ๕ ดวง ๙. อาศเลษา, อสิเลสะ (ดาวเรือน หรือ ดาวนกอยู่ในปล่อง) มี ๕ ดวง ๑๐. มฆะ, มฆา, มาฆะ (ดาวโคมูตร ดาววานร ดาวงอนไถ หรือ ดาวงูผู้) มี ๕ ดวง ๑๑. บุรพผลคุนี, ปุรพผลคุนี, ปุพพผลคุนี (ดาววัวตัวผู้ หรือ ดาวงูเมีย) มี ๒ ดวง ๑๒. อุตรผลคุนี, อุตตรผลคุนี (ดาวเพดาน หรือ ดาววัวตัวเมีย) มี ๒ ดวง ๑๓. หัสต, หัสตะ, หัฏฐะ (ดาวศอกคู้ หรือ ดาวศีรษะช้าง) มี ๕ ดวง ๑๔. จิตระ, จิตรา (ดาวต่อมนํ้า ดาวไต้ไฟ ดาวตาจระเข้ หรือ ดาวเสือ) มี ๑ ดวง ๑๕. สวาดิ, สวาตี, สวัสติ (ดาวช้างพัง หรือ ดาวงูเหลือม) มี ๕ ดวง ๑๖. วิศาขา, วิสาขะ (ดาวคันฉัตร หรือ ดาวศีรษะกระบือ) มี ๕ ดวง ๑๗. อนุราธ, อนุราธะ, อนุราธา (ดาวประจำฉัตร หรือ ดาวนกยูง) มี ๔ ดวง ๑๘. เชษฐะ, เชษฐา (ดาวงาช้าง ดาวช้างใหญ่ ดาวคอนาค หรือ ดาวแพะ) มี ๑๔ ดวง ๑๙. มูล, มูละ, มูลา (ดาวช้างน้อย หรือ ดาวแมว) มี ๙ ดวง ๒๐. ปุรพษาฒ, บุรพอาษาฒ, บุพพาสาฬหะ (ดาวสัปคับช้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้) มี ๓ ดวง ๒๑. อุตราษาฒ, อุตตรอาษาฒ, อุตตราสาฬหะ (ดาวแตรงอน หรือ ดาวราชสีห์ตัวเมีย) มี ๕ ดวง ๒๒. ศรวณะ, ศระวณ, สาวนะ (ดาวหลักชัย หรือ ดาวพระฤๅษี) มี ๓ ดวง ๒๓. ธนิษฐะ, ธนิษฐา (ดาวศรวิษฐา ดาวเศรษฐี ดาวไซ หรือ ดาวกา) มี ๔ ดวง ๒๔. ศตภิษัช, สตภิสชะ (ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวยักษ์) มี ๔ ดวง ๒๕. บุรพภัทรบท, ปุพพภัททะ (ดาวโปฐบท ดาวแรดตัวผู้ หรือ ดาวหัวเนื้อทราย) มี ๒ ดวง ๒๖. อุตรภัทรบท, อุตตรภัทรบท, อุตตรภัททะ (ดาวแรดตัวเมีย หรือ ดาวไม้เท้า) มี ๒ ดวง ๒๗. เรวดี (ดาวปลาตะเพียน หรือ ดาวนาง) มี ๑๖ ดวง.
มหาศาลว. มีทรัพย์สมบัติมากมาย เช่น เศรษฐีมหาศาล, (ปาก) อย่างยิ่ง, มากมาย, เช่น เขามีที่ดินมหาศาล.
วางข้อก. แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี, เช่น ทำวางข้อเป็นลูกเศรษฐี.
ไว้ตัวก. สงวนฐานะและเกียรติยศของตนให้เหมาะให้ควร เช่น แม้จะยากจนลงก็ต้องไว้ตัวอยู่ เป็นสตรีควรไว้ตัว, ถือตัว เช่น ไว้ตัวว่าเป็นลูกเศรษฐี ไม่คบคนทั่วไป.
ศรวิษฐา(สะระวิดถา) น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ธนิษฐา มี ๔ ดวง, ดาวกา ดาวไซ ดาวเศรษฐี หรือ ดาวธนิษฐะ ก็เรียก.
โศกนาฏกรรม(โสกะนาดตะกำ, โสกกะนาดตะกำ) น. วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด เช่นเรื่องลิลิตพระลอ สาวเครือฟ้า โรเมโอ-จูเลียต, โดยปริยายหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ เช่น ชีวิตของเขาเป็นเหมือนโศกนาฏกรรม เกิดในตระกูลเศรษฐี แต่สุดท้ายต้องตายอย่างยาจก.
(สอ) พยัญชนะตัวที่ ๓๙ เรียกว่า ษอ ฤๅษี เป็นอักษรสูง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น เศรษฐี พิษ อังกฤษ.
สะดุ้งสะเทือนก. หวั่นไหว, เดือดร้อน, กังวลใจ, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือน มหาเศรษฐีเสียเงินล้านสองล้านไม่สะดุ้งสะเทือนหรอก.
สายตาน. ระยะที่ตาจะมองเห็นได้ เช่น สุดสายตา อยู่ในสายตา, โดยปริยายหมายความว่า ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ความประพฤติของนักเรียนอยู่ในสายตาของครูอาจารย์, ความสอดส่องจับตาดูอยู่เสมอ เช่น พวกนักเลงอยู่ในสายตาของตำรวจ, ความสนใจ เช่น คนจนไม่อยู่ในสายตาของพวกเศรษฐี.
เสฏฐีน. เศรษฐี, คนมั่งมี.
หลังฉากว. ที่ไม่แสดงให้ปรากฏเปิดเผย เช่น เขาทำเป็นเศรษฐีใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่ฐานะหลังฉากเต็มไปด้วยหนี้สิน, ตรงข้ามกับ หน้าฉาก.
หัวใจอักษรย่อของหลักธรรมหรือข้อความต่าง ๆ ที่ผูกไว้เพื่อกำหนดจำได้ง่าย นิยมว่าเป็นของขลัง เช่น หัวใจอริยสัจ ว่า “ทุ. ส. นิ. ม.” หัวใจนักปราชญ์ ว่า “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” หัวใจเศรษฐี ว่า “อุ. อา. ก. ส.”.
ฮาเร็มน. สถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนมหรือนางบำเรอของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีอำนาจ หรือเศรษฐีที่เป็นมุสลิม มักจะเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลางและอินเดียสมัยที่มุสลิมปกครองเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]
Millionairesเศรษฐี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is a war millionaire.เขาเป็นเศรษฐีสงคราม Idemo dalje (1982)
I'm sure I'll be back when I'm a millionaire, Gran.ฉันแน่ใจว่าฉันจะกลับมา เมื่อฉันเศรษฐี, Gran In the Name of the Father (1993)
They accused her of breaking her vow as a widow and running away to marry a rich man, who already had a wife, two concubines and other children.พวกเขากล่าวหาแม่ที่แหกกฎความเป็นแม่ม่าย... แล้วหนีไปแต่งงานกับเศรษฐี ผู้มีภรรยาอยู่แล้ว รวมทั้งภรรยาน้อยสองคน กับลูกๆอีกหลายคน The Joy Luck Club (1993)
Your Uncle Conrad and Aunt Ginny, were they millionaires?ลุงของคุณคอนราดและป้าจินนี่เป็นพวกเศรษฐีPulp Fiction (1994)
By the time Norton retires, I'll have made him a millionaire.ตามเวลาที่นอร์ตันเกษียณผมจะได้ทำให้เขาเป็นเศรษฐี The Shawshank Redemption (1994)
I work on a project, SETI.ฉันทำงานในโครงการ เศรษฐี Contact (1997)
SETI. That's fringe!เศรษฐี Contact (1997)
We could put together an ad hoc SETI program.เราสามารถใส่กัน เฉพาะกิจโปรแกรม เศรษฐี Contact (1997)
It's a dynamite place to do SETI work... What are you talking about?มันเป็นสถานที่ระเบิด จะทำงาน เศรษฐี Contact (1997)
It´s easy for you to point the finger when you´re sitting´ on your rich ass in a big fuckin´ house.แกชี้นิ้วสั่งได้เพราะแกเป็นเศรษฐี ฉันไม่ใช่เศรษฐี Nothing to Lose (1997)
News flash, big slim.รู้ไว้นะไอ้ชะลูด เงินเศรษฐีน่ะปล้นยาก Nothing to Lose (1997)
Oh, yes! You, too, can be a millionaire!กลิ่นบอกว่าคุณจะเป็นเศรษฐี Nothing to Lose (1997)
Like I told you, I go to America to be millionaire.ฉันไปอเมริกาเพื่อเป็นมหาเศรษฐี Titanic (1997)
And she was what mother called "new money. "แม่เรียกเธอว่าเศรษฐีใหม่ Titanic (1997)
New money, obviously, but still a member of the club.เศรษฐีใหม่แต่ก็เป็นสมาชิกของพวกเขา Titanic (1997)
Traveling rich folks, immigrants and strange people, and usเศรษฐีนักเดินทาง พวกอพยพ... ผู้คนแปลกๆ และ เรา The Legend of 1900 (1998)
Fucking rich-ass bastards Can't lose nothing but cigarette butts and dirty-ass handkerchiefsพวกเศรษฐีขี้ตืด ไม่มีทำร่วงนอกจากก้นบุหรี่ กับ ผ้าเช็ดหน้าโสโครก The Legend of 1900 (1998)
Nasty fuckerเศรษฐีบ้า The Legend of 1900 (1998)
Damn rich. Don't forget nothing unless they owe you some moneyเศรษฐีบ้า ไม่เคยลืมอะไรนอกจากตอนมีหนี้ The Legend of 1900 (1998)
They are hoping some rich guy will come and stick a silver spoon in his mouthคงกะให้เศรษฐีมาเจอ จะได้คาบช้อนเงินช้อนทอง The Legend of 1900 (1998)
Then I'll put "T.D." in the middle like rich folks puts that in the middle, don't you think? That give it class, to put that in the middle, don't you think?คำว่า ทีดี ไว้ตรงกลางเหมือนพวกเศรษฐี มีตัวย่อบนดุมข้อมือ เอาไว้ตรงกลางมันดูมีคลาส คิดว่าไง The Legend of 1900 (1998)
But even he was the first to say that his most significant victory... was winning' the heart of Adele Invergordon, daughter of the wealthiest man in Savannah.แต่เขามักพูดว่า ชัยชนะครั้งที่สำคัญที่สุด... ...คือการชนะใจอเดล อินเวอร์กอร์ดอน ลูกสาวมหาเศรษฐีแห่งซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
We're defending Brooke Windham... whose very wealthy husband was found shot to death... in their Beacon Hill mansion.เรากำลังว่าความให้ บรู๊ค วินดัม ผู้ซึ่งมีสามีมหาเศรษฐีกลายเป็นศพ ที่แมนชั่นของพวกเขาเอง Legally Blonde (2001)
Boston millionaire Heyworth Windham.เศรษฐีชาวบอสตัน เฮย์เวิร์ธ วินดัม Legally Blonde (2001)
- Come on, rich boy. - This isn't cool.มาสิ พ่อเศรษฐี นี่ไม่เจ๋งเลย Punch-Drunk Love (2002)
Silly, it's after 8:00. Strike It Rich is on.ไม่ล่ะ 2 ทุ่มแล้ว กำลังมีรายการเกมเศรษฐีอยู่ Mona Lisa Smile (2003)
-Life isn't about Strike It Rich.- ชีวิตเราไม่มีแค่เกมเศรษฐีนะ Mona Lisa Smile (2003)
Not all of us earn our living by milking rich geriatrics. Some of us work for a living.ไม่ใช่ทุกคนอยู่ด้วยการดูดเงินเศรษฐีแก่ ๆนะ บางคนต้องหาเลี้ยงชีพ Bringing Down the House (2003)
If you are a billionaire would it be okay just to be a half a billionaire?ถ้าคุณเป็นอภิมหาเศรษฐี จะเป็นไรไหมถ้ามีเงินแค่ครึ่งเดียวที่มีอยู่? The Corporation (2003)
Well, a wealthy gentleman bought my painting for a lot of money.ท่านมหาเศรษฐีเขาขอซื้อภาพฉันน่ะ Around the World in 80 Days (2004)
He goes, "Well, in theory, we're both millionaires, but in reality, we live with a bunch of whores."เขาพูดต่อวา " ตามทฤษฎีแล้ว เราทั้งคู่ต้องเป็นเศรษฐี แต่ในความเป็นจริง เรามีชีวิตอยู่ในกุล่มของคนหาเช้ากินค่ำ The Notebook (2004)
Now, even if we charge, say, a dollar a pop we're billionaires.ถ้าหากเราเพิ่มมูลค่ามันขึ้นมา คิดดู,เงินดอลล่าก้อนใหญ่ ... พวกเราจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน - ใช่ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You're about to become a billionaire. Do you really want to give all that up?คุณกำลังจะกลายเป็นเศรษฐีอยู่รอมร่อ คุณจะทิ้งทุกอย่างไปตอนนี้อย่างงั้นเหรอ? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Eitoku Gakuen, one of the most exlusive private schools in Japan, and filled with the rich.โรงเรียนเอโตคุ กาคุเอน เป็นโรงเรียนเอกชนที่หรูหราที่สุดในญี่ปุ่น และเต็มไปด้วยพวกเศรษฐี The Worst First Kiss! (2005)
Anyone dressed as badly as you are must be an eccentric billionaire.แต่งตัวได้เห่ยขนาดนี้แสดงว่าต้อง เป็นเศรษฐีที่รวยเหลือเชื่อแน่ๆ Robots (2005)
And my Jane, marrying so grand, must throw her sisters in the way.เจนลูกสาวฉันจะแต่งงานกับเศรษฐี และจะเป็นคนปูทางให้น้องๆ ด้วย Pride & Prejudice (2005)
It was clear an advantageous marriage...ว่าพี่สาวของคุณ จะได้แต่งงานกับเศรษฐี... Pride & Prejudice (2005)
I'm Jewish, and there are patriots that assault rich Jews like me so I'm used to it.ฉันเป็นชาวยิวน่ะ ตอนนี้มีพวกต่อต้านเศรษฐียิวมากมาย ฉันเลยชินกับเรื่องแบบนี้แล้ว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
His family, yes Some classy family in the provincesครอบครัวน่ะรวยจริง เป็นเศรษฐีบ้านนอก Always - Sunset on Third Street (2005)
Your real daddy And a rich familyพ่อแท้ๆ ของเธอเป็นเศรษฐี Always - Sunset on Third Street (2005)
The rich housewife type of a woman?พวกเศรษฐีแม่บ้าน Art of Seduction (2005)
They're real things.มีแต่เศรษฐีร่ำรวย Golden Door (2006)
Danny always said he'd be a millionaire by 30.แดนนี่บอกเสมอว่า มันจะเป็นมหาเศรษฐีตอนอายุสามสิบ Open Water 2: Adrift (2006)
I told Michelle I was a millionaire.ฉันบอกมิเชลว่าเป็นมหาเศรษฐี Open Water 2: Adrift (2006)
He's an official millionaire due to the inheritance.เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน และเขาเป็นผู้สือทอดที่เหมาะสมที่สุด A Millionaire's First Love (2006)
-Bill Gates with style?นายอยากเป็น เศรษฐีซอฟต์แวร์ไม่ใช่เหรอ Chuck Versus the Nemesis (2007)
Yeah, Lon Kirk, he's a billionaire.- จริงสิ ลอน เคิร์ก เศรษฐีพันล้าน เป็นเจ้าของประเทศด้วยมั้ง Chuck Versus the Crown Vic (2007)
TILL YOU SWITCHED UP ROCK STARS FOR BILLIONAIRES.คุณหนีจากศิลปินร็อกไปหาหมาเศรษฐี Pilot (2007)
What do you do as a billionaire?แกจะทำอะไรถ้าแกเป็นเศรษฐี Awake (2007)
Do I look like a real-estate tycoon to you?ฉันดูเหมือนเศรษฐีที่ดินที่แสนร่ำรวยตัวจริงหรือไง\ -สำหรับนายน่ะ? August Rush (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็มเศรษฐีมาเลเซีย [n. exp.] (khem sētthī Mālēsīa) EN: West indian jasmine   
มหาเศรษฐี[n.] (mahāsētthī) EN: multimillionaire ; millionaire   FR: milliardaire [m]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire   FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f]
เศรษฐีใหม่[n. exp.] (sētthī mai) EN: nouveau riche   FR: nouveau riche [m]
เศรษฐีเรือนใน [n. exp.] (sētthī reūoen nai) EN: Spider plant   
เศรษฐีเรือนนอก [n. exp.] (sētthī reūoen nøk) EN: ?   FR: ?
ว่านเศรษฐีจีน[n. exp.] (wān sētthī Jīn) EN: name of species of plant   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in the money[IDM] เป็นเศรษฐีใหม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ร่ำรวยขึ้นมาไม่นาน
from rags to riches[IDM] จากยาจกเป็นเศรษฐี
millionaire[N] เศรษฐี, See also: มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง, คนรวย, Syn. billionaire
millionairess[N] เศรษฐีนี
multimillionaire[N] มหาเศรษฐี, See also: ผู้มั่งคั่ง
nawab[N] คนร่ำรวย, See also: มหาเศรษฐี, Syn. nabob
nouvear riche[N] เศรษฐีใหม่ที่ชอบอวดร่ำรวย
villa[N] บ้านพักตากอากาศ, See also: บ้านพักของเศรษฐีในชนบท, Syn. suburban, residence, dwelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
multimillionaire(มัลทิมิล'ยะแนรฺ') n. มหาเศรษฐี

English-Thai: Nontri Dictionary
billionaire(n) มหาเศรษฐี
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top