Search result for

*เศรษฐกิจพอเพียง*

(9 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เศรษฐกิจพอเพียง, -เศรษฐกิจพอเพียง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐกิจพอเพียง[N] sufficient economy, Example: รัฐบาลให้บริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อเน้นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงเคยมีพระราชดำรัสไว้, Thai definition: วิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีพอกินพอใช้เป็นเบื้องต้นก่อนอื่นใดทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศรษฐกิจพอเพียงน. ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ไม่ประมาท ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤติ มีความมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ.
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
ทฤษฎีใหม่น. หลักวิชาการจัดการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นต้น คือ ครอบครัวเกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน คือ พื้นที่ขุดสระ พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวน และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการผลิตที่พออยู่พอกิน ขั้นกลาง คือ รวมเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมเพิ่มผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และขั้นก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อหาแหล่งทุนมาร่วมลงทุนและพัฒนา ทุกขั้นตอนเน้นความมัธยัสถ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsistence economyเศรษฐกิจพอเพียง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (mūbān sētthakit phøphīeng) EN: self-reliant village   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (pratyā sētthakit phøphīeng = pratchayā sētthakit phøphīeng) EN: sufficiency economy philosophy   
เศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (sētthakit phøphīeng) EN: economic self-sufficiency ; sufficiency economy   FR: économie auto-suffisante [f] ; auto-suffisance économique [f] ; économie de suffisance [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top