Search result for

*เร็วที่สุด*

(65 entries)
(0.0444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เร็วที่สุด, -เร็วที่สุด-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิ่งน. การแข่งขันชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ถึงหลักชัยก่อน ตามระยะทางที่กำหนด เช่น วิ่ง ๑๐๐ เมตร วิ่ง ๔๐๐ เมตร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
Open Diplomacyคือการทูตแบบเปิดเผย อดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลที่สนับสนุนและเผยแพร่วิธีการทูตแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ หวังจะให้ชุมชนนานาชาติพร้อมใจกันสนับสนุนการทูตนี้เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1918 วูดโรว์ วิลสัน ได้ประกาศให้โลกทราบนโยบายของท่าน 14 ข้อ ข้อหนึ่งในจำนวนนั้นท่านปรารถนาว่า ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ควรจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพอย่างเปิดเผย และต่อไปไม่ควรจะมีการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศแบบลับเฉพาะอย่างใดทั้ง สิ้นแม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นพ้องด้วยกับนโยบายข้อแรกของ วูดโรว์ วิลสัน คือ ความตกลงหรือสนธิสัญญาใด ๆ เมื่อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยให้โลกทราบ แต่สำหรับข้องสองคือการเจรจาในระหว่างทำสนธิสัญญาให้กระทำกันอย่างเปิดเผย นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเห็นว่าลำพังการเจรจานั้น โดยสารัตถะสำคัญแล้วควรจะถือเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จการเจรจา ทั้งนี้ เซอร์เดวิด เคลลี่ อดีตนักการทูตอังกฤษเคยให้ทรรศนะว่า การทูตแบบเปิดเผยนั้นเป็นถ้อยคำที่ขัดกันในตัว คือหากกระทำกันอย่างเปิดเผยเสียแล้วก็ไม่ใช่การทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติว่า ?1. สนธิสัญญาทุกฉบับ และความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใด ๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังที่กฎบัตรปัจจุบันได้ใช้บังคับ จักต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจักได้พิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้ 2. ภาคีแห่งสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใด ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งข้อนี้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น ๆ ขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใด ๆ ของสหประชาชาติ? [การทูต]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Flow, Freeแบบอิสระ,เร็วที่สุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
Okay, yeah.- เอาล่ะ เธอต้องเย็บมันให้เร็วที่สุด There Might be Blood (2008)
Ultrasound's fastest.อัลตราซาว เร็วที่สุด Birthmarks (2008)
Soon as this hits your intestines,ดังนั้นเร็วที่สุดที่ตรวจลำไส้คุณ The Itch (2008)
We'll get to you as soon as we can.เราจะรักษาคุณเร็วที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ Last Resort (2008)
The idea is to hold your nose, hope the traffic's not too bad, and get on to Manhattan as quickly as possible, not to buy property.ความคิดว่าให้ดึงจมูกคุณและหวังว่าการจราจรไม่เลวนัก ไปถึงแมนฮัตตันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ Dying Changes Everything (2008)
- Get out of there as fast as you can.-ออกมาจากที่นั่นให้เร็วที่สุด Destroy Malevolence (2008)
You bring that R2 unit to me as fast as you can get here or else...เจ้าต้องนำหุ่นอาร์ทูนั่นมาให้ข้าโดยเร็วที่สุด... ไม่งั้น... Downfall of a Droid (2008)
She heals faster than most.เธอรักษาตัวเองได้เร็วที่สุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Stop them as soon as possible.หยุดพวกมันให้เร็วที่สุด The Bank Job (2008)
Gorgeous! Have him bring it to me on the first flight.วิเศษมาก บอกให้เขาส่งของมาให้ผมให้เร็วที่สุด Bolt (2008)
I came as quickly as I could. The streets are filled with people.ผมมาเร็วที่สุดแล้ว ผู้คนเต็มท้องถนนไปหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Jim needs you away from them as soon as possible.จิมอยากให้คุณอยู่ห่างๆพวกเขา ให้เร็วที่สุด The Dark Knight (2008)
I'll call them off for 10 minutes, and you'll have to move fast.ฉันจะเรียกเขาออกไปใน 10 นาที และคุณต้องออกไปให้เร็วที่สุด The Dark Knight (2008)
We need to get these votes in quickly.เราต้องโวตเร็วที่สุด The Dark Knight (2008)
She's got a gun! Get out while we can!ต้องรีบไปให้เร็วที่สุด เธอจะยิงเราแล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Get out while we can!รีบออกไปให้เร็วที่สุดMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
Only if you promise to get me out of this awkward situation... as soon as possible.อย่างเดียวถ้าเธอสัญญาได้ว่าจะพาฉันออกไปจากตรงนี้ ให้เร็วที่สุด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Get this to Captain Rhodes as soon as you can.เอานี่ไปให้ กัปตัน โร้ด เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ Day of the Dead (2008)
All right. Let's make this quick.เอาล่ะ ทำให้เร็วที่สุด Day of the Dead (2008)
All right, I'm going to be running like hell.เอาล่ะ ฉันจะวิ่งให้เร็วที่สุด Day of the Dead (2008)
along the river would be their fastest route.น่าจะเดินเลียบแม่นำไป เป็นทางที่เร็วที่สุด 24: Redemption (2008)
"Please move out of the Mansion immediately"."กรุณาย้ายก้นออกไปจากที่นี่ จากแมนชั่นหลังนี้ให้เร็วที่สุด". The House Bunny (2008)
I think your hair and my scissors should spend some quality time together as soon as possible.ฉันคิดว่าผมของเธอและกรรไกรของฉัน น่าจะใช้เวลาร่วมกันอย่างแนบแน่น เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Fix it quickly.รีบซ่อมมันให้เร็วที่สุดPonyo (2008)
And that's why I'd just as soon not do any talking right now.และนั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องการให้เร็วที่สุดไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่พูดได้ในขณะนี้ Revolutionary Road (2008)
# Keep the pedal to the metal Go!ไปให้เร็วที่สุด ไปเลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Once you're past the clearing, you run as fast as you can, okay?คุณต้องลุกขึ้นวิ่ง ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตกลงนะ? The Ruins (2008)
I'll begin the process as soon as possible.ผมจะเริ่มกระบวนการ ให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
All you need to worry about is getting this rig the hell out of there in a hurry.สิ่งที่คุณต้องกังวลคือ เอามันออกไปให้เร็วที่สุด Scylla (2008)
I understand. We'll make this fast.ผมเข้าใจครับ เราจะรีบทำให้เร็วที่สุด Eagles and Angels (2008)
I need to get it in real quick.ฉันต้องการให้นายเอาเข้าไปให้เร็วที่สุด Boxed In (2008)
Lagos is one of the fastest growing megalopolises in the world.ลากอสเป็นหนึ่งในมหานคร ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก Home (2009)
It's the fastest way to travel to Egypt.ทางที่เร็วที่สุด ที่จะถึง อียิปต์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Once, it's clear, we'll run for Optimus as fast we can, okay?ถ้า ทางโล่ง เราจะวิ่งไปหาออฟติมัส ให้เร็วที่สุด ตกลงนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Yes, ma'am. Angela and i will have something for you as soon as possible.ได้ค่ะ, ท่าน แองเจล่า กับดิฉัน \ จะทำให้คุณโดยเร็วที่สุด Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Yeah, I'll let you know, soon as it's ready for release.ได้, ฉันจะบอกคุณให้เร็วที่สุด เมื่อพร้อม Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We need to get out of here and let our people know that as soon as possible so they can retake the building.เราต้องออกไปจากที่นี่ แล้วไปบอกพวกเขาให้เร็วที่สุด พวกเขาจะกลับมายึดตึกนี้ได้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'd like to speak to the vice president as soon as possible.ฉันต้องการคุยกับ รอง ปธน. ให้เร็วที่สุด Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I want a conference with the SECNAV and the Joint Chiefs as soon as possible.ผมต้องการประชุมคณะนายทหาร และหัวหน้าหน่วยต่างโดยเร็วที่สุด Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
- Get there as soon as possible.ไปถึงให้เร็วที่สุด Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But you have my word I'll tell you soon as I can.แต่ฉันรับปาก จะบอกคุณเร็วที่สุดที่สามารถบอกได้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
But I better get in and out as fast as possible just in case he does.ผมว่าผมจะเข้าไปแล้วออกมา ให้เร็วที่สุดเผื่อเอาไว้ก่อน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
The president ordered an air strike as soon as the exact location of the canisters was known.ท่านประธานาธิบดีมีคำสั่งโจมตีทางอากาศ เร็วที่สุดเมื่อเรารู้ตำแหน่งที่ถูกต้องของที่เก็บสารพิษ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And we need to do it soon.และเราต้องทำมันให้เร็วที่สุด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Okay, I'll get there as soon as I can.โอเค ฉันจะไปที่นั่น เร็วที่สุด Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Okay, agent walker and I will move in as soon as I get there.โอเค วอล์คเกอร์และผมจะเข้าไปให้เร็วที่สุด Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
As soon as possible.เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I just want the woman I love to get downstairs as quickly possible.ผมแค่ต้องการผู้หญิงที่ผมรัก ลงบันไดไปให้เร็วที่สุด Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Jack, we need that data as soon as possible. Can you upload the files to FBI?แจ๊ค, เราต้องการข้อมูลอย่างเร็วที่สุด คุณสามารถอัพโหลดไฟล์มา FBI ได้ไหม? Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thīsut) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP   FR: en toute hâte ; dès que possible
เร็วที่สุด[X] (reo thīsut) EN: as soon as possible   FR: dès que possible ; aussitôt que possible ; au plus tôt

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut corners[IDM] ทำสิ่งที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุดหรือเร็วที่สุด, See also: ทุ่นค่าใช้จ่าย, ลดความยุ่งยาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
at the earliest convenience (n phrase ) โดยเร็วที่สุด, ในทันทีที่สะดวก
post-haste (adv ) เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
soonest (n adj adv) เร็วที่สุด, ด่วบที่สุด, ใช้เวลาน้อยที่สุด
See also: S. earliest, fastest, A. latest,

German-Thai: Longdo Dictionary
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top