Search result for

*เฟ้อ*

(105 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฟ้อ, -เฟ้อ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟ้อ[V] be bloated, See also: be flatulent, Syn. อืด, แน่น, Example: หากกินอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจทำให้ท้องอืด เฟ้อ หรือจุกเสียดได้, Thai definition: อืดขึ้น, พองขึ้น
เฟ้อ[V] (currency) inflate, See also: have inflation (of currency), Ant. ฝืด, Example: ตอนนั้นเงินเฟ้อมาก พอสิ้นสงครามก็กลับสู่สภาพเดิม, Thai definition: (เงิน) ลดค่าลง
ท้องเฟ้อ[N] flatulence, Syn. อาการท้องเฟ้อ, ท้องอืดท้องเฟ้อ, Thai definition: อาการที่ลมในกระเพาะตีขึ้นเพราะอาหารไม่ย่อยและเป็นพิษ
ฟุ้งเฟ้อ[ADJ] conceited, Syn. เห่อเหิม, Example: ชีวิตภายหลังเสร็จสิ้นการปราบกบฎของเขา เป็นชีวิตที่ค่อนข้างฟุ้งเฟ้อสนุกสนาน, Thai definition: คึกคะนองเพราะได้ใจ
ฟุ้งเฟ้อ[ADJ] extravagant, See also: lavish, Syn. ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: ชาวชนบทมีมาตรฐานความเป็นอยู่ต่ำกว่าในเมือง เพราะไม่มีสิ่งฟุ้งเฟ้อล่อใจ, Thai definition: ที่ใช้จ่ายเกินควร
ฟุ้งเฟ้อ[V] be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: ครอบครัวเขาฟุ้งเฟ้อมาก สักวันต้องลำบากแน่ๆ, Thai definition: ใช้จ่ายเกินควร
เงินเฟ้อ[N] inflation, See also: rising prices, Ant. เงินฝืด, Example: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อครั้งนี้, Thai definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า
ความฟุ้งเฟ้อ[N] extravagance, See also: lavishness, prodigality, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: ประชาชนลอกเลียนวัฒนธรรมการบริโภคของชาวต่างชาติจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย, Thai definition: การใช้จ่ายเกินควร
ภาวะเงินเฟ้อ[N] inflation, Syn. สภาวะเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ, Ant. ภาวะเงินฝืด, Example: ราคาทองคำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ, Thai definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพง และเงินเสื่อมค่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงินเฟ้อน. ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า.
ท้องเฟ้อว. อาการที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้เพราะอาหารไม่ย่อย เมื่อเรอจะมีแก๊สและกลิ่นเหม็น.
ฟุ้งเฟ้อว. คะนอง, ได้ใจ, เห่อเหิม
ฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินควรเกินฐานะ, ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่สมควร.
เฟ้อก. ฟุ้ง, ฟุ้งซ่าน, เหลิง
เฟ้ออืดขึ้น, พองขึ้น.
เฟ้อว. มากเกินควร, มากเกินไป, เช่น คะแนนเฟ้อ
เฟ้อเรียกอาการที่ลมในกระเพาะตีขึ้นเพราะอาหารไม่ย่อยและเป็นพิษว่า ท้องเฟ้อ
เฟ้อเรียกภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า ว่า เงินเฟ้อ.
เจ้าสำราญว. ที่ชอบฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน.
ท้องขึ้นว. อาการที่ท้องอืดเพราะลมในกระเพาะอาหารเฟ้อขึ้น
ฟุบลักษณะที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อย ทำให้สินค้าราคาตก เรียกว่า เงินฟุบ, ตรงข้ามกับ เงินเฟ้อ.
ฟูมเฟ้อ, มาก เช่น น้ำลายฟูมปาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inflationภาวะเงินเฟ้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflation factorตัวปรับตามเงินเฟ้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Stagflationภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน และเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Effect of inflation onผลกระทบของเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Inflation (Finance)เงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Inflation-indexed bondsพันธบัตรที่มีการปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Hyperinflation เงินเฟ้อรุนแรง
สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเพิ่มขึ้น ในราคาสินค้าและบริการทั่วไป ในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ในระบบเศรษฐกิจ ในสถานการเช่นนี้เงินจะไม่มีค่าและระบบเศรษฐกิจจะเริ่มหันกลับมาใช้ระบบการ แลกเปลี่ยนแบบสินค้ากับสินค้า (ดู Barter System) จุดที่แบ่งแยกระหว่างภาวะเงินเฟ้อปกติกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงนั้น ยังไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ เงินเฟ้อรุนแรงหรือ Hyperinflation แต่เดิมเรียกว่า Galloping Inflation [สิ่งแวดล้อม]
Stagflation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ
คำผสมระหว่างภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน หรือตกต่ำ (stagnation or recession) และเงินเฟ้อ (inflation) ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในระบบเศรษฐกิจขณะหนึ่งๆ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ซึ่งราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปมีราคาสูงในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจมี ไม่มากพอ ทำให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้ Safe and Sound (2008)
It actually has huge holdings in Laos, which, given the current inflation, means that they are making money hand over fist.ครอบครองหุ้นจำนวนมหาศาลในลาว ที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น หมายความว่าพวกมันกำลังสูบเลือดจากที่นี่อยู่ Blow Out (2008)
It's what de Klerk got, plus an increase for inflation.ก็เท่ากับที่ ท่าน เดอ เคิล์ก ได้รับ.. แถมยังเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยนะคะ Invictus (2009)
Adjusting for inflation...การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
Good state college, adjusting for inflation, say $45,000 a year.วิทยาลัยที่ดีของรัฐ การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
I bet you are kind and earnest and honest like him.ฉันหวงว่าคุณจะใจดี และเอื้อเฟ้อ และซื่อตรงเหมือนเขา Gokusen: The Movie (2009)
Inflation says that right after the big bang, the universe expanded phenomenally fast, doubling in size 100,000 times in just a fraction of a second.ทฤษฎีของอัตราเงินเฟ้อ เป็นความคิดที่ได้รับการยอมรับ ของวิธีเอกภพช่วงแรกที่เกิดขึ้น อัตราเงินเฟ้อกล่าวว่า หลังจากที่บิ๊กแบง, Is There a Creator? (2010)
But inflation has another head-spinning implication -- there ought to be more than one universe.อัตราเงินเฟ้อช่วยอธิบาย ว่าโลกที่เรารู้ว่าจะได้เข้ามาในชีวิต Is There a Creator? (2010)
An important feature of this process of inflation is that when inflation stops, it doesn't stop all over at the same time.แต่อัตราเงินเฟ้อมีอีก ความหมายหัวปั่น น่าจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาล คุณลักษณะที่สำคัญของกระบวน การของอัตราเงินเฟ้อนี้ Is There a Creator? (2010)
What tends to happen is it stops in some places, and those then become universes.คือว่าเมื่อหยุดเงินเฟ้อ มันไม่ได้หยุดอยู่ทั่วใน เวลาเดียวกัน Is There a Creator? (2010)
And there can be an infinite number of these pocket universes formed altogether by this process that we call eternal inflation.อัตราเงินเฟ้อจะไป, และคนเดียวต่อมาจักรวาล กระเป๋ามากขึ้นจะเป็น Is There a Creator? (2010)
The point is that if there really is a multiverse, we would be living in just one of these many pocket universes.ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยกระบวนการนี้ ที่เราเรียกว่านิรันดร์เงินเฟ้อ ประเด็นก็คือว่าถ้ามี จริงๆเป็นลิขสิทธิ์, Is There a Creator? (2010)
The Ministers and the high officials have fallen to extravagancy and entertainment.เสนาบดีและเจ้าหน้าที่ชั้นสูงหลงฟุ้งเฟ้อ Kim Soo Ro (2010)
Oh, and don't get the dumb idea to throw that Showcase.อย่าคิดเฟ้อฝันไปว่าจะไปงานโชว์ได้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Suddenly, a process called inflation takes hold.ทันใดนั้นกระบวนการที่เรียกว่าอัตรา เงินเฟ้อจะถือ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Most scientists believe inflation is still happening today.นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า อัตราเงินเฟ้อจะยังคงเกิดขึ้นในวันนี้ Is There an Edge to the Universe? (2011)
The going way of thinking about inflation is that it gives us a truly infinite Universe.วิธีที่จะคิดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ก็คือว่ามันจะช่วยให้เราจักรวาลไม่มี ที่สิ้นสุดอย่างแท้จริง Is There an Edge to the Universe? (2011)
The inflation itself never ends.อัตราเงินเฟ้อที่ตัวเองไม่สิ้นสุด Is There an Edge to the Universe? (2011)
So, Andy began working on a new theory of inflation, without infinities.ดังนั้นแอนดี้เริ่มทำงานในทฤษฎีใหม่ ของอัตราเงินเฟ้อ โดยไม่ต้องอนันต์ Is There an Edge to the Universe? (2011)
The traditional view of inflation imagines this bubble inflates forever.มุมมองแบบดั้งเดิมของอัตราเงินเฟ้อ นึกฟองพองนี้ตลอดไป Is There an Edge to the Universe? (2011)
Andy believes inflation must stop when space gets to a certain maximum size, and his pioneering theory predicts that size.แอนดี้เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะต้อง หยุด เมื่อมีอวกาศได้รับการขนาดสูงสุด บางอย่าง และทฤษฎีการสำรวจของเขา คาดการณ์ว่าขนาด Is There an Edge to the Universe? (2011)
But if Andy's new theory is right and inflation does not go on forever, our Universe could look something like this -- a large bubble surrounded by a cluster of smaller ones.แต่ถ้าแอนดี้ทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้อง และอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ตลอดไป จักรวาลของเราอาจมีลักษณะ บางอย่างเช่นนี้ - Is There an Edge to the Universe? (2011)
Most cosmologists think inflation is the best explanation for the even spread of galaxies across our visible Universe.รอบรู้ในเรื่องจักรวาลส่วนใหญ่คิดว่า อัตราเงินเฟ้อ เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับการ แพร่กระจายแม้แต่ของกาแลคซี ข้ามจักรวาลที่มองเห็นได้ของเรา Is There an Edge to the Universe? (2011)
But far out in space, there may be regions where inflation never took place.แต่ไกลออกไปในอวกาศ อาจจะมีภูมิภาคที้อัตราเงินเฟ้อไม่ เคยเกิดขึ้น ค้นหาเหล? Is There an Edge to the Universe? (2011)
Double-digit inflation, economic freefall, oil spills, war in Afghanistan.ปัญหาเงินเฟ้อ.. เศรษฐกิจตกต่ำ.. น้ำมันรั่วไหล.. Asian F (2011)
Look, if you want to work for Verbanski Corp and have a fancy DOD contract, then why don't you just go ahead?นี่ ถ้าคุณอยากทำงานกับบริษัทเวอร์บานสกี แล้วเซ็นต์สัญญาเฟ้อฝันเหนือจินตนาการ ทำไมไม่ไปซะล่ะ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Like, um, natural disaster or typhus, then he takes advantage of inflation.ชอบหนอธรรมชาต ภัยพิบัติหรือไข้รากสาดใหญ หลังจากนั้นก็จะ ประโยชน์จากเงินเฟ้อThe Iceman (2012)
I thought you were going to live more frugally. Yeah, I know.ฉันนึกว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ้งเฟ้อซะอีก Vendetta (2012)
Well, fucking Nixon, really, and the war and the deficit and all of that shit, but...นิกสันด้วย สงครามและเงินเฟ้อ.. และสิ่งบ้าๆอะไรนั่น American Hustle (2013)
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว Pizza Box (2013)
Hyperinflation.เงินเฟ้อรุนแรง Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
"Your little vanity projectโครงการฟุ้งเฟ้อไร้สาระของคุณ... Jackie (2016)
Subtle. Understated. I love it!เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ถูกใจมาก Beauty and the Beast (2017)
Goddam what I'm sayin' is, if the tax don't get you, the inflation will eat it all up.ไอ้ ... จะเล่าอะไรให้ฟัง ถ้าไม่มีการเสียภาษี มันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ Brokeback Mountain (2005)
So this would cause inflation as solving this problem.เพื่อจะทำให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับ กันทั่วโลกจะต้องรับมือกับวิกฤตการณ์เงินเฟ้อ Super Rookie (2005)
It would take more than the words of a drunken adolescent girl to rob me of my desire for you.เพราะบัดนี้ข้า คล้ายเป็น... ...ทาสและเชลย ของชายชราฟุ้งเฟ้อ 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเฟ้อ[n. exp.] (attrā ngoenfoē) EN: rate of inflation   FR: taux d'inflation [m]
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant   FR: excessif ; extravagant
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated   FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: inflationary   FR: inflationniste
ฟุ้งเฟ้อ[v.] (funfoē) EN: be extravagant with money   
ฟุ้งเฟ้อ[adj.] (funfoē) EN: conceited   
เงินเฟ้อ[n.] (ngoenfoē) EN: inflation ; rising prices   FR: inflation [f] ; hausse des prix [f]
ภาวะเงินเฟ้อ[n. exp.] (phāwa ngoenfoē) EN: inflation   FR: inflation [f]
ยาแก้ท้องเฟ้อ[n.] (yā kaē thøng foē) EN: antacid   FR: médicament alcalin [n] ; antiacide [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extravagance[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. improvidence, overspending, prodigality
extravagant[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, Syn. prodigal, profligate, squandering
extravagantly[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างสุรุ่ยสุร่าย, อย่างสิ้นเปลือง, อย่างฟุ้งเฟ้อ, Syn. prodigally, profligately
flatulence[N] อาการท้องอืด, See also: อาการท้องเฟ้อ, ท้องขึ้น, การเกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร, Syn. wind
flatulent[ADJ] ซึ่งมีอาการท้องเฟ้อหรือท้องอืด, See also: ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร, Syn. gassy
footless[ADJ] ที่ไม่เป็นความจริง, See also: ที่เฟ้อฝัน, Syn. unsubstantial
inflated[ADJ] ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown
inflation[N] เงินเฟ้อ, Syn. inflationary trend, inflationary cycle, Ant. deflation, disinflation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carminative(คาร์มิน'นะทิฟว) n. ยาขับลม,ยาขับลม,ยาแก้ท้องเฟ้อ. adj. แก้ท้องเฟ้อ
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.
flatulent(แฟลท'ทิวเลินทฺ) n. ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,โอ้อวด,ยโส., See also: flatulence,flatulency n., Syn. pompous
gassy(แกส'ซี) adj. เต็มไปด้วยหรือประกอบด้วยแก๊ส,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,, See also: gassiness n.
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand
magniloquent(แมกนิล'ละเควนทฺ) adj. โอ้อวด,อวดอ้าง,คุยโว,ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ.
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
inflate(vt) ทำให้พอง,ลอยตัว,ขยาย,ทำให้เงินเฟ้อ
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,ฟุ้งเฟ้อ,หรูหรา,โอ่อ่า
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
voluptuary(n) คนชอบฟุ้งเฟ้อ,คนมัวเมาในกาม
voluptuous(adj) ชอบฟุ้งเฟ้อ,ยั่วยวน,ใฝ่ในทางกาม
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม

German-Thai: Longdo Dictionary
Inflation(n) |die, pl. Inflationen| ภาวะเงินเฟ้อ, See also: S. Geldentwertung

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top