Search result for

*เพิ่มพูน*

(67 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เพิ่มพูน, -เพิ่มพูน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพิ่มพูนก. เติมให้มากยิ่งขึ้น, เสริมให้มากยิ่งขึ้น, เช่น เพิ่มพูนศรัทธา เพิ่มพูนบารมี.
เฉลิม(ฉะเหฺลิม) ก. ยกย่อง เช่น เฉลิมพระเกียรติ, เพิ่มพูน, เสริม, เช่น เฉลิมศรัทธา.
บำเพ็ญก. ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, (มักใช้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา) เช่น บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบารมี
สร้างเสริมก. ทำให้เกิดมีขึ้นและเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาสร้างเสริมคนให้เป็นพลเมืองดี.
เสริมสร้างก. เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี.
อยู่อัตราว. เป็นปรกติ, เป็นประจำ, เช่น ให้เพิ่มพูนปรนนิบัติอยู่อัตรา (กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ร. ๓), (ปาก) เป็นอัตรา.
ออกดอกออกผลก. ทำให้เกิดผลประโยชน์หรือกำไรเพิ่มพูนขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reversionary bonusเงินปันผลเพิ่มพูน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compound reversionary bonusเงินปันผลเพิ่มพูนทบต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Enhanced Interactionการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ " การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เป็นคำที่เสนอโดย นายอาลี อาลาตัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในที่ประชุม AMM ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา ซึ่งในด้านสารัตถะมีความหมายเช่นเดียวกับนโยบาย Flexible Engagement แต่เป็นคำที่อาเซียนส่วนใหญ่เห็นว่า มีความ เหมาะสมที่จะใช้สื่อเจตนารมณ์ของอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือที่เพิ่มพูน และเปิดกว้างระหว่างกัน " [การทูต]
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]
United Nations Universityมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1973 ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถาบันอิสระที่บริหารปกครองตนเองภายในโครงร่างของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเชิงวิชาการ ในอันที่จะมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่ว ๆ ไป ทั้งในด้านโครางสร้างและแบบอย่างการดำเนินงาน กล่าวคือ ไม่มีนิสิตนักศึกษาของตนเอง ไม่มีคณะในมหาวิทยาลัย และไม่มีบริเวณมหาวิทยาลัย (campus) ดำเนินงานภายในเครือข่ายของสถาบันวิจัยและวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งศูนย์ฝึกและศูนย์วิจัยของตนเอง ทั้งยังรวมไปถึงผู้คงแก่เรียนเป็นรายบุคคลด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลกเป็นจุดสำคัญเรื่องที่มหาวิทยาลัยสหประชาชาติกำลังกังวลและสนใจอยู่ใน ขณะนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับค่านิยมของมนุษย์ทั่วโลก รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งหลายที่มนุษย์ทั่วโลกจะพึงมี เรื่องทิศทางใหม่ ๆ ในภาวะเศรษฐกิจที่กลังปรากฏอยู่ในโลก รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางเทคโนโลยีเรื่องพลัง ที่ทำให้เกิดความผันแปรระหว่างพลเมืองของโลก ตลอดจนเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังมุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัย และการฝึกในประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายด้วย และภายในมหาวิทยาลัยเองก็กำลังสนใจด้านวิจัยและการฝึกฝนในบางเรื่องโดยเฉพาะ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By the excessive increase of humans, earth is now at peril.ตอนนี้ประชากรโลกเพิ่มพูนขยายมากจนล้น โลกเรากำลังเข้าขั้นย้ำแย่ Death Note: L Change the World (2008)
Danger will only increase my love.อันตรายมีแต่จะทำให้ความรักเพิ่มพูน The Reader (2008)
So we just keep running up the tab until we owe everything to everybody and suddenly think...ดังนั้น เราจึงสะสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเป็นหนี้ทุกคน ในทุกอย่าง ทันใดนั้นก็คิดได้ว่า นั่นมัน... Tainted Obligation (2009)
In the end, he grew too powerful and the king at that time ordered his execution.ในทัายที่สุด,พลังของเค้าก็เพิ่มพูนขึ้น จนแข็งแกร่งเกินไป และองค์ราชาในตอนนั้น สั่งประหารชีวิตเค้า... The Curse of Cornelius Sigan (2009)
He killed many more to use them to enhance his powers.เขาเคยฆ่ามาแล้วมากมาย เพื่อเพิ่มพูนพลังตัวเอง Sherlock Holmes (2009)
Of awareness.เพิ่มพูนขึ้น Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
He was on sabbatical at Oxford.เขาอยู่ระหว่างการทำวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ที่ ม.ออกฟอร์ด Blowback (2010)
Hurricanes, floods, raising the dead.เฮอริเคน น้ำท่วม เพิ่มพูนความตาย Two Minutes to Midnight (2010)
Um, broaden your mind. Have fun.จะเพิ่มพูนความรู้ ขอให้สนุกกับงานนะ Pascal's Triangle Revisited (2010)
Even though there's nothing to eat, they keep stacking up.แม้ไม่มีอะไรจะให้กิน แต่เงินทองก็ยิ่งเพิ่มพูน Hello Ghost (2010)
My feelings that are growing, feeding on tearsความรู้สึกของฉันที่เพิ่มพูนขึ้นด้วยน้ำตา Episode #1.15 (2010)
My work rate increased just insanely overnight and my boss started to hate me.และเข้าใจทุกอย่างเลย ประสิทธิภาพฉันเพิ่มพูนในชั่วข้ามคืน Limitless (2011)
Right away, Caesar displayed signs of intelligence heightened intelligence, so I kept him.หลังจากนั้น ซีซ่า แสดงให้เห็น ถึงสติปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้น Rise of the Planet of the Apes (2011)
Go for Cooper.หญิงชราวัยสุกงอมที่หวังเพิ่มพูน The Benefactor Factor (2011)
Max is the baker and I'm the business head and we're here tonight to increase our skill level and take our business up to a level that's...แมกซ์เป็นคนทำและ ฉันขายมัน และเรามาที่นี่คืนนี้เพื่อ เพิ่มพูนทักษะ และเพิ่มระดับให้ธุรกิจของเรา And the Pretty Problem (2011)
Knights of Nemeth, Camelot welcomes you and extends the hand of friendship.เหล่าอัศวินของเนเมธ, คาเมลอตต้อนรับเจ้า และเพิ่มพูนมิตรภาพ The Hunter's Heart (2011)
- My powers... are growing, inside of me.พลังของข้า กำลังเพิ่มพูนขึ้นทุกที Conan the Barbarian (2011)
Remember, opportunities multiply as they're seized.จำไว้นะ โอกาสจะเพิ่มพูนขึ้น\ เมื่อเราฉวยโอกาสนั้นไว้ Wolf and Cub (2012)
Populations rise, societies divide, wars spread.ประชากรเพิ่มพูน สังคมเกิดการแตกแยก สงครามแผ่ขยาย John Carter (2012)
share this food... and replenish our bodies with... nutrients.แบ่งปันอาหารมื้อนี้ เพิ่มพูนร่างกายให้สมบูรณ์ด้วย.. สารอาหาร August: Osage County (2013)
Sow fear. More fear.เพิ่มพูนความหวาดกลัว The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Influence grows like a weed.อิทธิพลและเส้นสายเพิ่มพูนเร็วดังวัชพืช And Now His Watch Is Ended (2013)
Your power will only grow.พลังของเจ้าจะมีแต่เพิ่มพูน Frozen (2013)
Nonsense, let him observe. He'd learn a thing or two.เหลวไหล ให้เขาอยู่ได้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ Kingsman: The Secret Service (2014)
Now that the war is won, we should all find time for wisdom.ในเมื่อตอนนี้เราชนะสงคราม เราทุกคนควรหาเวลา เพิ่มพูนความรู้ The Lion and the Rose (2014)
And once more his influence grows.และอีกครั้งอำนาจโน้มน้าวจิตใจของเขาเพิ่มพูนขึ้น VIII. (2014)
Famine turns to feastเพิ่มพูนจากแห้งแล้ง Beauty and the Beast (2017)
Whenever I am with you everything becomes important... and our memories keeps increasing.ไม่ว่าฉันอยู่กับคุณเมื่อใดก็ตาม ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นช่างสําคัญนัก... ความทรงจําระหว่างเรา นับวันจะเพิ่มพูน Train Man (2005)
If you go to Chang'an to experience and learn new things, you will be more mature.ถ้าท่านไปฉางอันท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่และเพิ่มพูนประสบการณ์ ทำให้ท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้น Episode #1.41 (2006)
If you can determine that day, you'll be empowered to perform spells effectively.ถ้าเจ้าสามารถกำหนดวันเช่นนั้นได้ เจ้าจะเพิ่มพูนและใช้พลังมนตรา ของเจ้าได้อย่างสัมฤทธิผล Milarepa (2006)
Andgrewand grewloveและรักเรานั้นก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ Enchanted (2007)
Casey trained with Bennett for a long time, and when you have a mentor like that, a real trust develops between you, and Casey feels betrayed.เคซี่ฝึกกับเบนเน็ตต์ มานานมาก แล้วเมื่อคุณอยู่กับ พี่เลี้ยงแบบนั้น ความไว้เนื้อเื่ชื่อใจกัน ก็เพิ่มพูน Chuck Versus the Sensei (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate   FR: accumuler ; parfaire
เพิ่มพูนความรู้ [v. exp.] (phoēmphūn khwāmrū) FR: accumuler des connaissances
เพิ่มพูนวิชาความรู้ [v. exp.] (phoēmphūn wichā khwāmrū) EN: increase one's knowledge   FR: accroître ses connaissances ; parfaire son savoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
augment[VI] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย, Syn. increase, enlarge, expand
augment[VT] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
collect[VI] เพิ่มพูน, See also: ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. amass
enrich[VT] ทำให้รวยขึ้น, See also: ทำให้มั่งคั่ง, ทำให้เพิ่มพูน
gain in[PHRV] เพิ่มพูน, See also: ทำให้เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, Syn. grow in
increasingly[ADV] อย่างมากขึ้น, See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น, Syn. more
multiply[VT] เพิ่มจำนวน, See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน, Syn. manifold
pile up[VT] ทำให้เพิ่มพูน, See also: ทำให้มากขึ้น, รวบรวม, สะสม, Syn. accumulate, conglomerate, compile
run up[PHRV] สะสม (ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน), See also: รวบรวม, เพิ่มพูน, Syn. accumulate, amass
run up[VT] สะสม (ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน), See also: รวบรวม, เพิ่มพูน, Syn. accumulate, amass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ
increase(vi) เพิ่มขึ้น,ทวี,เพิ่มพูน
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
add to (PHRV ) เพิ่ม, เพิ่มพูน, เสริม
See also: S. increase,
rimstone poolทำนบหินปูน, ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
集積[しゅうせき, shuuseki] การเก็บสะสม การรวบรวม การเพิ่มพูน การรวม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top