ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เผยแพร่*

   
179 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เผยแพร่, -เผยแพร่-
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
selfie[เซลฟฺ-ฟี] (n ) การถ่ายภาพตนเองในอิริยาบทต่างๆด้วยโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แล้วมีการเผยแพร่ภาพไปยังสื่อสังคมออนไลน์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งพิมพ์เผยแพร่[N] publication, Example: ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะเป็นแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลในหมู่บ้าน โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสมให้กับชาวชนบท, Thai definition: สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะชน
[]

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผยแพร่ก. โฆษณาให้แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้.
แค็ตตาล็อกน. หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ที่มีภาพสินค้าเช่นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ.
โฆษณา(โคดสะนา) ก. เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน
โฆษณาชวนเชื่อก. เผยแพร่อุดมการณ์หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม.
เปิดผนึกว. เรียกจดหมายที่ส่งถึงบุคคลหนึ่งเพื่อให้นำออกเผยแพร่ ว่า จดหมายเปิดผนึก.
ลงตีพิมพ์ออกเผยแพร่ เช่น เอาข่าวไปให้หนังสือพิมพ์ลง ลงแจ้งความ
ลงข่าวก. ตีพิมพ์ข่าวออกเผยแพร่.
ละเมิดลิขสิทธิ์ก. กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่องานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ ทำซํ้าหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์.
สัมภาษณ์ก. สนทนาหรือสอบถามเพื่อนำเรื่องราวไปเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์หรือวิทยุกระจายเสียงเป็นต้น เช่น เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์สัมภาษณ์นายกราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับความเป็นมาของราชบัณฑิตยสถาน.
สัมภาษณ์น. การพบปะสนทนากันในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งต้องการทราบเรื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อนำไปเผยแพร่ เรียกว่า ผู้สัมภาษณ์ และอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องการจะแถลงข่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้สัมภาษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagationการเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagationการเผยแพร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
publication๑. การประกาศโฆษณา๒. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Retrospective bibliographyบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ที่มีพิมพ์เผยแพร่นานแล้ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Prior Art ข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Selective Dissemination Informationบริการสารสนเทศคัดสรรเพื่อเผยแพร่ตามที่ผู้ใช้ระบุความต้องการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Internet in publicityอินเตอร์เน็ตในการเผยแพร่ [TU Subject Heading]
Mass media and publicityสื่อมวลชนกับการเผยแพร่ข่าว [TU Subject Heading]
Mission of the churchการเผยแพร่ศาสนาของคริสตจักร [TU Subject Heading]
Missionsการเผยแพร่คริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Missions to Buddhistsการเผยแพร่คริสตศาสนาต่อพุทธศานิกชน [TU Subject Heading]
Publication and distributionการจัดพิมพ์และการเผยแพร่ [TU Subject Heading]
Publicityการเผยแพร่ข่าว [TU Subject Heading]
Publicity (Law)การเผยแพร่ข่าว (กฏหมาย) [TU Subject Heading]
International Labor Organizationคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปีค.ศ.1919 วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ การมีส่วนเกื้อกูลให้มีสันติภาพอันถาวร ด้วยการส่งเสริมให้มีความยุติธรรมในสังคม โดยต้องการให้ทุกประเทศปฏิบัติการปรับปรุงสภาวะแรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นการที่จะให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำ ระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายแรงงาน และฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอแนะและจัดให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดร่างสัญญาแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าแรง ชั่วโมงทำงาน อายุการทำงาน เงื่อนไขการทำงานสำหรับคนงานในระดับต่าง ๆ ค่าชดเชยสำหรับคนงาน การประกันสังคม การหยุดพักร้อนโดยให้รับเงินเดือน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม บริการต่าง ๆ ในหน้าที่การงาน การตรวจแรงงาน เสรีภาพในการคบหาสมาคมกัน และอื่น ๆ นอกจากนั้น องค์การยังได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างกว้างขวางแก่รัฐบาลของประเทศ สมาชิก รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือเอกสารรายคาบ เรื่องค้นคว้าและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสังคม อุตสาหกรรม และแรงงานILO ปฏิบัติงานผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยองค์กรสำคัญที่สุดภายในองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้แก่ ที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ซึ่งประชุมกันเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยคณะผู้แทนแห่งชาติ ในจำนวนนี้มีผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล 2 คน ผู้แทนฝ่ายจัดการ 1 คน และผู้แทนฝ่ายแรงงานอีก 1 คน หน้าที่สำคัญคือจัดวางมาตรฐานทางสังคมระหว่างประเทศขึ้นในรูปของอนุสัญญา องค์กรภายในองค์การอีกส่วนหนึ่งคือคณะผู้ว่าการ (Governing Body) จะประกอบด้วย สมาชิก 40 คน ในจำนวนนี้ 20 คน จะเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 คน จากจำนวนนี้จะได้แก่ ตัวแทนจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ส่วนตัวแทนของฝ่ายจัดการ (หรือนายจ้าง) จะมีจำนวน 10 คน และอีก 10 คนเป็นตัวแทนของฝ่ายแรงงาน คณะผู้ว่าการนี้จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานของคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการขององค์การ คือสำนักแรงงานระหว่างประเทศจะมีหน้าที่รวบรวมเผยแพร่ข้อสนเทศ ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ขอร้องให้ช่วยร่างกฎหมายตามที่ได้มีมติ ตกลงในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการสอบสวนเรื่องต่าง ๆ เป็นพิเศษ รวมทั้งออกสิ่งพิมพ์เผยแพร่องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีสำนักงานใหญ่ตั้ง อยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [การทูต]
Muslim World League (Rabita)สันนิบาตมุสลิมโลก " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอิสลามที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและเผยแพร่ศาสนา อิสลาม และปกป้อง สิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมทั่วโลก " [การทูต]
Open Diplomacyคือการทูตแบบเปิดเผย อดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลที่สนับสนุนและเผยแพร่วิธีการทูตแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ หวังจะให้ชุมชนนานาชาติพร้อมใจกันสนับสนุนการทูตนี้เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1918 วูดโรว์ วิลสัน ได้ประกาศให้โลกทราบนโยบายของท่าน 14 ข้อ ข้อหนึ่งในจำนวนนั้นท่านปรารถนาว่า ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ควรจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพอย่างเปิดเผย และต่อไปไม่ควรจะมีการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศแบบลับเฉพาะอย่างใดทั้ง สิ้นแม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นพ้องด้วยกับนโยบายข้อแรกของ วูดโรว์ วิลสัน คือ ความตกลงหรือสนธิสัญญาใด ๆ เมื่อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยให้โลกทราบ แต่สำหรับข้องสองคือการเจรจาในระหว่างทำสนธิสัญญาให้กระทำกันอย่างเปิดเผย นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเห็นว่าลำพังการเจรจานั้น โดยสารัตถะสำคัญแล้วควรจะถือเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จการเจรจา ทั้งนี้ เซอร์เดวิด เคลลี่ อดีตนักการทูตอังกฤษเคยให้ทรรศนะว่า การทูตแบบเปิดเผยนั้นเป็นถ้อยคำที่ขัดกันในตัว คือหากกระทำกันอย่างเปิดเผยเสียแล้วก็ไม่ใช่การทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติว่า ?1. สนธิสัญญาทุกฉบับ และความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใด ๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังที่กฎบัตรปัจจุบันได้ใช้บังคับ จักต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจักได้พิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้ 2. ภาคีแห่งสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใด ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งข้อนี้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น ๆ ขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใด ๆ ของสหประชาชาติ? [การทูต]
Thai Centreศูนย์วัฒนธรรมไทย " เป็นโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ ชาวต่างประเทศได้รู้จักและเข้าใจประเทศไทย " [การทูต]
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
World Intellectual Property Organizationองค์การเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้า ถือกำเนิดจากอนุสัญญากรุงปารีส ปี ค.ศ. 1883 และอนุสัญญากรุงเบอร์นส์ ปี ค.ศ. 1886 ว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมอนุสัญญาจัดตั้งองค์การเกี่ยวกับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้านี้ ได้มีการลงนามกันเมื่อปี ค.ศ. 1967 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งของสหประชาชาติ และมีประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การแล้วรวม 155 ประเทศ วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การคือ ต้องการให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ทั่วโลกได้รับการธำรงรักษาและเพิ่ม ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อจะกระตุ้นให้มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม และเอื้ออำนวยต่อการถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยี รวมทั้งให้เผยแพร่งานวรรณกรรม และศิลปกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และทรัพย์สินทางลิขสิทธิ์กับสิทธิที่ใกล้เคียงองค์การมีสำนักเลขาธิการตั้ง อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตำแหน่งหัวหน้าขององค์การนี้ เรียกว่า ผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งขณะนี้ได้แก่ Dr.Arpad Bogsch [การทูต]
Preprintบทความหรือเอกสารทางวิชาการก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการประเมิน
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Preprint ถือว่าเป็นฉบับร่างหรือเป็นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างสมบูรณ์โดยผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (peer review) เนื่องจากในกระบวนการพิมพ์วารสารทางวิชาการต้องผ่านกระบวนการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือบางทีอาจจะเป็นปี นับตั้งแต่การส่งผลงานนั้นเข้ามา ความต้องการในการเผยแพร่เอกสารออกไปโดยเร็วจึงรู้จักกันว่าเป็นฉบับ preprint โดยต้นฉบับก็ยังดำเนินการประเมินต่อไป บางสำนักพิมพ์อนุญาตให้นำเอกสารหรือบทความฉบับ Preprint เผยแพร่อย่างเสรีได้ในระบบ Open Access

Preprint

จากรูปเป็นกระบวนการพิมพ์ ซึ่งจะเห็นว่า preprint อยู่ในส่วนต้นก่อนจะได้รับการเผยแพร่

รายการอ้างอิง

Waaijiers, Ieo and Wesseling, Michel. 2009. "Publish and Publish and Cherish With Non-proprietary Peer Review Systems" Ariadne 59. http://www.ariadne.ac.uk/issue59/waaijers

Preprint. 2012. http://www.openaccess.be/default.aspx?PageId=589. Accessed. 24-12-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Postprintบทความหรือเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่หลังจากผ่านกระบวนการประเมิน
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Postprint ถือว่าเป็นเอกสารหรือบทความที่ได้รับการประเมินแล้ว แต่อาจจะยังมิได้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิมพ์ แต่ในแง่ของเนื้อหานั้น psorprint ถือว่าเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพิมพ์ สำนักพิมพ์มักจะคงการพิมพ์และรูปแบบตามที่สำนักพิมพ์กำหนด บางสำนักพิมพ์อนุญาตให้เผยแพร่ Postprint อย่างเสรีได้ในระบบ Open Access

Postprint

จากรูปเป็นกระบวนการพิมพ์ ซึ่งจะเห็นว่า postprint อยู่ในส่วนท้ายก่อนจะได้รับการเผยแพร่

รายการอ้างอิง

Waaijiers, Ieo and Wesseling, Michel. 2009. "Publish and Publish and Cherish With Non-proprietary Peer Review Systems" Ariadne 59. http://www.ariadne.ac.uk/issue59/waaijers

Postprint. 2012. http://www.openaccess.be/default.aspx?PageId=588. Accessed. 24-12-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Creative Commons (CC)ครีเอทีฟคอมมอนส์, องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การใช้และเผยแพร่สื่อต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การใช้สื่อมีอิสระโดยยังคงรักษาสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน บุคคลอื่นสามารถใช้และเผยแพร่สื่อได้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลงานกำหนด เช่น ต้องระบุที่มาของสื่อ (Attribution :by) ห้ามใช้ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wikiวิกิ, รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่ หรือเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถู่มกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Grey Literatureเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่
Grey literature คือ เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ในวงจำกัด หรือเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ จัดได้ว่าเป็นเอกสารที่ค่อนข้างหาได้ยาก เช่น รายงานการประชุมและสัมมนา รายงานการศึกษา การสำรวจและวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทความจากวารสารและหนังสือพิมพ์ จุลสาร ปาฐกถา แผนพัฒนา และข้อมูลสถิติต่าง ๆ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการควบคุมคุณภาพ โดยมีการพิจารณาก่อนที่จะนำไปตีพิมพ์ และไม่นำไปตีพิมพ์แพร่หลาย หรือเป็นสารสนเทศข้อมูลที่จัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐหรือกลุ่มวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษา องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม ในลักษณะที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ โดยไม่ได้ผลิตในเชิงเพื่อธุรกิจ เอกสารเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นเอกสารที่ค่อนข้างหาได้ยากหรือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป

ในการระบุและการจัดหาเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ สร้างความยากลำบากให้แก่บรรณารักษ์และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอื่น ๆ ด้วยสาเหตุหลายประการ ได้แก่ โดยทั่วไปเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่นี้ มักจะไม่มีการควบคุมทางบรรณานุกรม หมายความว่า ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของสิ่งพิมพ์ เช่น ผู้เขียน วันที่พิมพ์หรือหน่วยงานที่จัดพิมพ์อาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจน นอกจากนั้นการออกแบบที่ไม่เป็นมืออาชีพและจำนวนพิมพ์ที่มี จำนวนจำกัดของเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ ทำให้การจัดเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย เมื่อเทียบกับวารสารและหนังสืออื่น ๆ แต่ปัญหาการเข้าถึงเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ได้ยากนี้เริ่มลดลงตั้งแต่ ปี 2443 เมื่อรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรธุรกิจและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์รายงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เปล่าโดยไม่คิดเงินไว้บนเว็บ และจากการที่มีเครื่องมือช่วยค้นหา (Search engine) ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น Google, Yahoo เป็นต้น จึงทำให้ค้นหาเอกสารเอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ ได้ง่ายมากขึ้น
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm more than that, and I want you to spread the word.ผมเป็นมากกว่านั้น ผมอยากให้คุณเผยแพร่ออกไป Oh, God! (1977)
Me? -Spread what word?ผมเหรอ เผยแพร่ว่าอะไร Oh, God! (1977)
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง Oh, God! (1977)
Every time I turn around, he's spreading the word, my word.ทุกครั้งที่ผมหันหลังกลับ เขาเผยแพร่คำสอน คำสอนของผม Oh, God! (1977)
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน Oh, God! (1977)
And that he'd like you to stop pretending that you're spreading his word.ท่านอยากให้คุณเลิกเสแสร้งว่า คุณเผยแพร่คำสอนของท่าน Oh, God! (1977)
In spite of glasnost, my friend's novel cannot yet be published... in the Soviet Union.ทั้งๆที่มีการ glasnost นวนิยายของเพื่อนของฉันยังไม่สามารถนำมาเผยแพร่ ... ในสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ The Russia House (1990)
She sent it to me as a publisher.เธอส่งมาให้ผมเป็นผู้เผยแพร่ The Russia House (1990)
- Am I supposed to offer to publish it?- ฉันควรจะนำเสนอให้เผยแพร่ได้หรือไม่ The Russia House (1990)
- Is he a publisher too?- เขาเป็นผู้เผยแพร่ด้วยหรือไม่ The Russia House (1990)
- Are you a publisher?- คุณเป็นผู้เผยแพร่หรือไม่ The Russia House (1990)
You came to tell me you refuse to publish me?คุณมาบอกฉันคุณปฏิเสธที่จะเผยแพร่หรือไม่ The Russia House (1990)
Will you publish me?คุณจะเผยแพร่หรือไม่ The Russia House (1990)
Publish me.เผยแพร่ฉัน The Russia House (1990)
"Tell me publishing dates."บอกเผยแพร่สต. The Russia House (1990)
"Publish and be safe.""เผยแพร่และมีความปลอดภัย". The Russia House (1990)
The function of the One is now to return to the source, allowing a dissemination of the code you carry reinserting the prime program.หน้าที่ของผู้ปลดปล่อยก็คือ... กลับไปยังแหล่งกำเนิดแล้วเผยแพร่รหัสที่คุณถืออยู่ เข้าไปในโปรแกรมหลัก The Matrix Reloaded (2003)
The dissemination of the idea of themselves is their act of production.การเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง นั่นคือการผลิต The Corporation (2003)
And the dissemination of the idea of themselves is an enormously invasive project so how do you make a brand idea?และการเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง เป็นโครงการรุกเข้ายึดครองที่ใหญ่มาก ทีนี้คุณจะสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นมาอย่างไร? The Corporation (2003)
I mean there's litigation there's legislation there's direct action there's education boycotts social investment...การท้าทายซึ่งหน้า การเผยแพร่ข้อมูล การคว่ำบาตร การลงทุนทางสังคม... The Corporation (2003)
Well it's because they don't believe in anything.พวกเขายอมให้ผมเผยแพร่งานเพราะรู้ว่า The Corporation (2003)
They put me on there because they know that there's millions of people that want to see my film or watch the TV show and so they're going to make money.มีคนหลายล้านต้องการดูหนังหรือดูรายการทีวีของผม และพวกเขายังสามารถทำเงินได้ ผมจึงสามารถเผยแพร่งานต่อไป The Corporation (2003)
He's quite busy lately with missionary work.เขากำลังยุ่งอยู่กับ การเผยแพร่ศาสนาน่ะครับ Love So Divine (2004)
Arnold wanted to go public with it. Tessa wouldn't.อาร์โนลอยากจะเผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่เทสสาไม่ยอม The Constant Gardener (2005)
Your wife would have made that tape public, Mr. Quayle, with my voice on it.คุณเควลี่ เมียคุณน่ะ น่าจะเอาเทปเผยแพร่ พร้อมเสียงผมด้วย The Constant Gardener (2005)
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ. V for Vendetta (2005)
If you spread rumors that aren't even true, not only will I be in danger but so will you.ถ้าเธอเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงออกไป ไม่เพียงแต่ชั้นที่จะมีอันตราย แต่เธอก็จะมีอันตรายด้วย Episode #1.1 (2006)
I'm warning you, you will be in danger if you spread rumours.ชั้นขอเตือนเธอ เธอจะมีอันตรายถ้าเธอเผยแพร่ข่าวลือออกไป Episode #1.1 (2006)
I went up there in order to persuade them to release it, and they did.ผมขึ้นไปที่นั่นเพื่อหว่านล้อม แล้วเขาก็ยอมเผยแพร่ An Inconvenient Truth (2006)
So they have kept a meticulous record and they wouldn't release it because it was national security.ข้อมูลถูกบันทึกอย่างถี่ถ้วน แต่ไม่มีการเผยแพร่เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ An Inconvenient Truth (2006)
That was a publicity stunt.ที่แสดงความสามารถเผยแพร่ American Duos (2007)
Christian's a prophet.คริสเตียนเป็นผู้เผยแพร่ No Such Thing as Vampires (2007)
You are all acquainted with their eminent qualifications... through their published papers...คุณกำลังทำความคุ้นเคยกับคุณ สมบัติที่โดดเด่นของพวกเขา ผ่านเอกสารเผยแพร่ของพวกเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)
Released in '66 under the Freedom of Information Act.เผยแพร่ในปี 1966 ตามกฎหมายเปิดเผยข้อมูลลับของราชการ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Otherwise, I wouldn't be selling any books today. And after that shameless plug, I thank you. Thank you.อีกอย่างหนึ่ง ผมอยากจะขายหนังสือวันนี้ และหลังจากนั้นผมเผยแพร่สิ่งที่ขายหน้า ขอบคุณ ขอบคุณ Return to House on Haunted Hill (2007)
Let me... let me preach your word.ให้ลูก เผยแพร่คำสอน The Mist (2007)
Every news outlet is out there.ทุกข่าวเกี่ยวกับร้าน ถูกเผยแพร่ออกไป Chuck Versus Santa Claus (2008)
Any publicity is good publicity.การเผยแพร่เป็นการโฆษณาที่ดี Chuck Versus Santa Claus (2008)
If you don't call off this witch hunt for Chuck Bartowski, this goes public.ถ้านายไม่อยู่ห่างๆ ชัค บาทาวสกี้ นี่จะถูกเผยแพร่ออกไป Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Daphne is spreading the word.ดาฟเน่กำลังเผยแพร่คำพูด Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
It is widely documented that verbally expressing the root of an emotion can help provide peace of mind.มันเป็นสิ่งที่เผยแพร่กันทั่วไป เป็นกริยาแสดงรากฐานของความรู้สึก ที่ช่วยให้จิตใจสงบได้ Knight Rider (2008)
Our photos aren't plastered all over the TV.รูปของพวกเรา ยังไม่ได้เผยแพร่ ออกไปทางทีวี Deal or No Deal (2008)
Far and wide, and preach the code, my son"?ท่องไป เผยแพร่กฎของพ่อ ลูกเอ๋ย" The Damage a Man Can Do (2008)
Benjamin cyrus, the current leader, introduced religion 8 years ago when kane left.เบนจามิน ไซรัส, ผู้นำคนปัจจุบัน เผยแพร่ลัทธินี้ 8 ปีก่อนตอนเคนออกจากไร่ Minimal Loss (2008)
He's got,like, everything that's been published online.เขาเก็บทุกอย่างที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต Memoriam (2008)
Imagine what the world would have missed if da vinci never showed his work.คิดดูสิว่าโลกจะเป็นอย่างไรถ้าดา วินชีไม่ได้เผยแพร่ผลงานของเขา Masterpiece (2008)
You know,surgical skills,hours in the O.R. Published papers,academic accomplishments-- you know them.ทักษะด้านการผ่าตัด ความถีในการเข้าผ่าตัด รายงานวิจัยเผยแพร่ บทความวิชาการ All by Myself (2008)
Just because you didn't publish a big clinical trialเพียงแค่คุณไม่เผยแพร่การทดลองทางคลินิกครั้งยิ่งใหญ่นี้ There's No 'I' in Team (2008)
Publishเผยแพร่ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
สิ่งพิมพ์เผยแพร่[n. exp.] (singphim phoēiphraē) EN: publication   

English-Thai: Longdo Dictionary
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add[VT] นำเข้า, See also: เผยแพร่
add[VI] นำเข้า, See also: เผยแพร่
Apostle[N] ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน
broadcast[VT] กระจาย, See also: เผยแพร่, แจ้ง, Syn. transmit
campaign for[PHRV] โฆษณาเผยแพร่, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
disperse[VI] กระจาย, See also: เผยแพร่, แพร่, กระจัดกระจาย, Syn. scatter, disband
disseminate[VI] เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse
disseminate[VT] เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse
disseminator[N] สิ่งเผยแพร่ความรู้, See also: เครื่องเผยแพร่ความรู้
distribute[VT] เผยแพร่, See also: กระจาย, Syn. circulate, diffuse, propagate
hype[N] การเผยแพร่เกินจริง, See also: การโฆษณาเกินจริง, การหลอกลวง
missionary[N] หมอสอนศาสนา, See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา, มิชชันนารี, Syn. apostle, evangelist
missionary[ADJ] เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา, See also: เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา, Syn. evangelical
missioner[N] หมอสอนศาสนา, See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา, Syn. missionary
noise[VT] ป่าวประกาศ, See also: แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ (ข่าวลือ), Syn. rumor, spread
nonproliferation[N] การป้องกันการเผยแพร่
proliferous[ADJ] ซึ่งแพร่ออกไป, See also: ซึ่งเผยแพร่
promulgate[VT] เผยแพร่, See also: ทำให้รู้ทั่วกัน
promulgation[N] การเผยแพร่
promulge[VT] เผยแพร่, See also: ทำให้รู้ทั่วกัน
propagable[ADJ] ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้
propaganda[N] ข้อมูลประชาสัมพันธ์, See also: ข้อมูลเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์
propagandise[VT] เผยแพร่ข้อมูล
propagandise[VI] เผยแพร่ข้อมูล
propagandize[VT] เผยแพร่ข้อมูล
propagandize[VI] เผยแพร่ข้อมูล
prophet[N] ศาสดา, See also: ผู้เผยแพร่
publicise[VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publicity[N] การเผยแพร่, Syn. promotion
publicize[VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
transfer[N] การเผยแพร่, See also: การถ่ายทอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amos(เอ' มอส) n. ผู้เผยแพร่ศาสนา, บทหนังสือในพระคัมภีร์ (a minor Prophet)
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate
divulgatevt. โฆษณา,เผยแพร่,เปิดเผย., See also: divulgator n. ดูdivulgate divulgater n. ดูdivulgate divulgation n. ดูdivulgate divulgatory adj. ดูdivulgate
introduce(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้า,นำสู่,เข้าสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่., See also: introducer n. introducible adj., Syn. present
introduction(อินทระดัค'เชิน) n. การแนะนำ,การแนะนำตัว,การนำเข้า,สิ่งที่ถูกนำเข้า,การอรัมภบท,การเริ่ม,การเผยแพร่, Syn. beginning,start,insertion
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
linux(ลีนุกซ์) ระบบปฏิบัติการคล้ายระบบยูนิกซ์ (UNIX like operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง แก่นของระบบถูกเขียนขึ้นโดย ลีนุส ทรอวัลด์ และเขาได้ทำการเผยแพร่ไปทางอินเตอร์เน็ต จนเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน สามารถแจกจ่ายทำซ้ำได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) มี่โปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ดู DOS, UNIX, GUI, Linus, Linus Torvald ประกอบ
monger(มัง'เกอะ,มอง'เกอะ) n. พ่อค้า,คนขาย,คนที่ของกระพือหรือเผยแพร่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเรื่องที่ไม่ดี, See also: mongering n.,adj.
peddle(เพด'เดิล) vt. เร่ขาย,เผยแพร่. vi. เร่ขาย,ยุ่งในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ, Syn. hawk
proliferate(โพรลิฟ'เฟอเรท) vi.,vt. แพร่พันธุ์,แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี., See also: proliferative adj., Syn. abound
proliferation(โพรลิฟ'เฟอเร'เชิน) n. การแพร่พันธุ์,การแพร่หลาย,การเผยแพร่,การเพิ่มทวี
proliferous(โพรลิฟ'เฟอเริส) adj. แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี,ออกลูกมาก
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การแพร่ข่าว
propagandise(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagandize(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.
propagation(พรอพพะเก'เชิน) n. การเผยแพร่,การแพร่พันธ์,การแพร่ข่าว,การเพิ่มทวี,การถ่ายทอด.
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor
publicity(พับลิส'ซิที) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์,ชื่อเสียง
publicize(พับ'ลิไซซ) vt. โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่, Syn. air,advertise,disseminate
push(พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง)
quicksortควิกซอร์ต <คำอ่าน>เป็นขั้นตอนวิธีแบบหนึ่งที่ใช้ในการเรียงข้อมูล C.A.R. Hoare เป็นผู้คิดขึ้น และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1962
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
apostolic(adj) เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา
blaze(vt) แพร่,กระจาย,เผยแพร่,แถลง,ประกาศ
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
diffuse(vi,vt) แพร่,เผยแพร่,กระจายออกไป,ไหลท่วม
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
disseminator(n) ผู้เผยแพร่,ผู้แพร่
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
lay(vt) วางลง,ออกไข่,จัด,กำหนด,วางเงินพนัน,ปู,ตีแผ่,เผยแพร่
peddle(vt) เร่ขาย,เผยแพร่
peddler(n) คนเร่ขายของ,ผู้เผยแพร่
plug(vt) เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา
promulgation(n) การประกาศใช้,การป่าวประกาศ,การเผยแพร่
propaganda(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การเผยแพร่,การเผยแผ่
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Creative Common (n) สัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นนำสำเนาผลงานของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ หรือผู้สร้างไปเผยแพร่ผลงานต่อ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุญาตแบบไหน ซึ่งได้แก่ "ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง" (Attribution) "ไม่ใช้เพื่อการค้า" (Noncommercial) "ไม่แก้ไขต้นฉบับ" (No Derivative Works) และ "ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน" (Share Alike)
See also: S. copyleft,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
導入[dounyuu] การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้, การนำความรู้ใหม่เข้ามาเผยแพร่, การเกริ่นนำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: เผยแพร่ English: to broaden

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top