Search result for

*เป็นไปตาม*

(200 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นไปตาม, -เป็นไปตาม-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นไปตามfollowed in

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นไปตาม[V] be in line with, Example: อัตราการชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นไปตามสัญญาฉบับเก่า เพราะฉบับที่ปรับปรุงใหม่ยังไม่เรียบร้อย, Thai definition: เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง, เกิดขึ้นตามนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎธรรมชาติน. ความเป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย.
กฎธรรมดาน. ความเป็นไปตามปรกติวิสัยของมนุษย์และสังคม.
กฎหมู่น. การกดดันที่บุคคลจำนวนมากนำมาใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำหรือเว้นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง (มักไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย).
กระทำ ๒ก. ใช้เวทมนตร์ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นไปตามต้องการของตน มีให้รักหรือให้ป่วยเจ็บเป็นต้น เช่นว่า กระทำยำเยีย, การถูกเวทมนตร์เช่นนี้ เรียกว่า ถูกกระทำ.
กระบวนการยุติธรรมน. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล.
กาลสมุตถาน(กาละสะหฺมุด-) น. กองโรคที่เกิดขึ้นเพราะธาตุไม่เป็นไปตามเวลาปรกติ.
กำกับก. ดูแลอย่างใกล้ชิดและชี้นำให้เป็นไปตามต้องการ เช่น กำกับรายการ กำกับการแสดง
ขึ้น ๒เป็นไปตามคำที่ยอหรือยุเป็นต้น เช่น ยกขึ้น ยุขึ้น หนุนขึ้น
ขืนก. ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม เช่น ขืนตัว ขืนเรือ
เข้าแบบ, เข้าแบบเข้าแผนก. ถูกต้องตามแบบแผน, เป็นไปตามแบบ, เช่น ตัวละครเข้าแบบ.
เข้าล็อกก. เป็นไปตามที่คาดหมาย.
ครอบงำก. มีอำนาจเหนือ บังคับให้เป็นไปตาม เช่น กิเลสครอบงำ.
ควบคุมก. กวดขันให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ควบคุมเวลา ควบคุมเสียง ควบคุมราคาสินค้า
คาดคั้นก. แสดงกิริยาวาจาเป็นเชิงบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์.
งามดี, มาก, มีลักษณะที่เป็นไปตามต้องการ, เช่น กำไรงาม ธนาคารนี้จ่ายดอกเบี้ยงาม.
จริง, จริง ๆเป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง, ไม่เท็จ, ไม่โกหก, ไม่หลอกลวง, เช่น เรื่องจริง พูดจริง, เป็นไปตามนั้น เช่น ความฝันกลายเป็นความจริง.
เชื้อไม่ทิ้งแถวว. เป็นไปตามบรรพบุรุษ.
ต่อว่าก. ตำหนิว่าทำไม่ถูกต้อง, ตำหนิว่าไม่เป็นไปตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้.
ตัดต่อก. ตัดฟิล์มภาพยนตร์ เทปบันทึกภาพ เป็นต้น ที่ไม่ติดต่อกัน แล้วนำมาต่อกันเพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ.
ตัวสะกดน. พยัญชนะท้ายคำหรือพยางค์ที่ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่าง ๆ เช่น น เป็นตัวสะกดในมาตรากน.
ตามยถากรรมว. เป็นไปตามกรรม, สุดแต่จะเป็นไป.
ติดสัดก. อาการสืบพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นไปตามฤดูกาล.
ท่วงทำนองน. ลีลาที่เป็นไปตามจังหวะหรือทำนอง.
ทอดหุ่ยว. อาการที่ไม่เอาธุระปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราว, อาการที่ปล่อยอารมณ์ตามสบาย, มักใช้ประกอบคำ นอน ว่า นอนทอดหุ่ย.
ทั้งนี้สัน. ตามที่กล่าวมานี้ เช่น ทั้งนี้เป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้.
ทัน ๒ว. เป็นไปตามเวลาที่กำหนด, เป็นไปพอดีกับเวลาที่กำหนด, เช่น ทันกาล ทันเวลา
บังคับก. ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติหรือให้จำต้องทำ เช่น เขาถูกสถานการณ์บังคับ, ให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่น บังคับเครื่องบินให้ขึ้นลง
บังคับทำให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การใช้ภาษา เช่น บังคับให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเมื่ออ้างถึงคำพูดของผู้อื่น ภาษาไทยไม่บังคับการใช้เครื่องหมายมหัพภาคเคร่งครัดนัก
บังคับบัญชาก. มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่.
บังคับบัญชาน. อำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่, เรียกผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการนั้น ว่า ผู้บังคับบัญชา, เรียกผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการนั้น ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา.
ปกติ(ปะกะติ, ปกกะติ) ว. ธรรมดา เช่น ตามปกติ, เป็นไปตามเคย เช่น เหตุการณ์ปกติ, ไม่แปลกไปจากธรรมดา เช่น อาการปกติ, ปรกติ ก็ว่า.
ปฏิญาณก. ให้คำมั่นสัญญา โดยมากมักเป็นไปตามแบบพิธี เช่น พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
ปฏิเสธข่าวก. แสดงยืนยันว่าไม่เป็นไปตามนั้น.
ปรกติ(ปฺรกกะติ) ว. ธรรมดา เช่น ตามปรกติ, เป็นไปตามเคย เช่น เหตุการณ์ปรกติ, ไม่แปลกไปจากธรรมดา เช่น อาการปรกติ, ปกติ ก็ว่า.
ประกฤติความเป็นไปตามธรรมดา, ความเป็นไปตามปรกติ, ลักษณะ
ปากพระร่วงน. วาจาสิทธิ์ คือ พูดอย่างไรแล้วจะเป็นไปตามที่ปากว่า เช่น เธอนี่ปากพระร่วงนะ บอกว่าฝนจะตกก็ตกจริง ๆ.
เป็นสัดก. อาการกระหายใคร่สืบพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นไปตามฤดูกาล.
ผิดสังเกตก. ไม่เป็นไปตามปรกติอย่างที่เคยพบเคยเห็น.
พนักงานเจ้าหน้าที่น. บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและบังคับการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด.
มายาการน. ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ เช่นของขลัง พิธีกรรม หรือหลักลี้ลับ บังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ.
ย่อม ๑คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปรกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่ว ๆ ไป เช่น สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมตาย.
เรียบ ๆว. เป็นไปตามธรรมดาสามัญ, ไม่โลดโผน, เช่น ใช้ชีวิตเรียบ ๆ
ล็อก ๒น. ความคาดหมายหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น เรื่องนี้เป็นไปตามล็อก.
ลักลั่นว. ขาดความเป็นระเบียบทำให้เกิดเหลื่อมลํ้าไม่เป็นไปตามกฎตามแบบตามลำดับเป็นต้น เช่น ทำงานลักลั่น เครื่องใช้ต่างชุดต่างสำรับใช้ปนกันดูลักลั่น.
ล้าสมัยว. ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำลังนิยมกัน เช่น เขาเป็นคนล้าสมัย.
ลำลองว. ตามสบาย, ตามอำเภอใจ, (ใช้แก่การแต่งกายซึ่งไม่ต้องให้เป็นไปตามแบบ) เช่น แต่งตัวลำลอง.
ไล่สีก. เกลี่ยสีให้เสมอกันในการระบายสี ระบายสีให้เป็นไปตามลำดับของสีจากสีอ่อนไปหาแก่หรือจากสีแก่ไปหาอ่อน.
สภาวการณ์น. เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวการณ์เดือดร้อนเพราะภัยธรรมชาติ.
สูด ๑เดินหมากรุกข้ามตาตรงไปโดยไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ (ใช้เฉพาะเม็ดและขุน)
เสียกระบวนก. ไม่เป็นกระบวน เช่น กองทัพถูกตีร่นจนเสียกระบวน, ไม่เป็นไปตามลำดับรูปแบบที่กำหนด เช่น จัดรถบุปผชาติให้เป็นไปตามลำดับ อย่าให้เสียกระบวน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawlessไม่มีกฎหมาย, ไม่เป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open contractสัญญาเปิด (ให้รายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of lawกรณีย์ที่เป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conform with the lawเป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposal, wasteการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Waste disposalการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Routine monitoringการเฝ้าสังเกตประจำ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงว่า สภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งระดับของปริมาณรังสีรายบุคคล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การเฝ้าสังเกตประจำ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
Nuclear safeguardsการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์, มาตรการป้องกัน ยับยั้ง และตรวจสอบ มิให้วัสดุนิวเคลียร์สูญหาย แปรสภาพ หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
[นิวเคลียร์]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม แทนที่จะกระทำโดยวิถีทางการทูตตามปกติ คือ โดยทางเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนทางการทูตถาวร การประชุมแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า การประชุมโต๊ะกลม เพื่อทำหน้าที่ระงับปัญหาระหว่างประเทศนั้น เริ่มนิยมกระทำกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การประชุมระหว่างประเทศนี้จะประกอบด้วยคณะผู้แทน ซึ่งมีหัวหน้าคณะที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม และรัฐบาลของประเทศที่ร่วมประชุมเป็นผู้ส่งไป ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง บ้างเห็นว่า ควรเป็นการประชุมทางการทูตตามประเพณีที่กระทำกันโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการทูตตามปกติมากกว่า [การทูต]
Exercise of Consular Functions in a Third Stateการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐที่สาม (A Third State) ในเรื่องนี้ข้อ 7 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้ระบุว่า?เมื่อได้บอกกล่าวให้รัฐที่เกี่ยวข้องทราบ แล้ว รัฐูผู้ส่งอาจมอบหมายให้สถานีที่ทำการทางกงสุลที่ได้ตั้งอยู่ในรัฐหนึ่งโดย เฉพาะปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในอีกรัฐหนึ่งได้ นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดเจนโดยรัฐหนึ่งในบรรดารัฐที่เกี่ยวข้อง?นอกจาก นี้ สถานที่ทำการทางกงสุลยังอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลแทนรัฐที่สามได้ เรื่องนี้ข้อ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กำหนดว่า เมื่อบอกกล่าวอย่างเหมาะสมแก่รัฐผู้รับแล้ว สถานที่ทำการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐผู้รับ แทนรัฐที่สามได้ นอกจากรัฐผู้รับนั้นจะคัดค้าน และพนักงานฝ่ายกงสุลอาจปฏิบัติการหน้าที่ของตนนอกเขตกงสุลได้ในพฤติการณ์ พิเศษ และด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะให้พนักงานฝ่ายกงสุลปฏิบัติการหน้าที่ทาง กงสุลนอกเขตกงสุล ฝ่ายที่เห็นด้วยว่าควรปฏิบัติการนอกเขตกงสุลได้ อ้างว่า การใช้เอกสิทธิ์เช่นนั้นเป็นการชอบแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจจะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในสถานที่นอกเขตกงสุล ซึ่งเป็นความจำเป็นที่พนักงานฝ่ายกงสุลจะได้ให้บริการในทันที่ที่มีการแจ้ง โดยกะทันหัน [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
International Law Enforcement Academyสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2541 เป็นโครงการ 3 ปี (ระหว่าง 2541-2544) โดยสหรัฐอเมริกาให้เงินสนับสนุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจัดการฝึกอบรมแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินการตามกฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ระหว่างประเทศ [การทูต]
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
South Asian Free Trade Areaเขตการค้าเสรีในเอเชียใต้ ภายใต้ SAARC เป็นไปตามมติของที่ประชุมสุดยอดของ SAARC ครั้งที่ 10 ที่กรุงโคลัมโบ เมื่อปี พ.ศ. 2541 [การทูต]
Sanctionsการบังคับตามกฎระหว่างประเทศ หมายถึงการที่หลาย ๆ ชาติได้ลงมติใช้มาตรการบังคับหรือจูงใจพร้อม ๆกันเพื่อบังคับให้ชาติหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ทำการยับยั้ง (Desist) หรือยินยอมให้มีการชี้ขาดตัดสิน (Adjudication) หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ แซ็งชั่นก็คือ หนทางที่บังคับพันธกรณีทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องแซ็งชั่นนี้ กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ข้อ 41 และ 42 มีข้อความดังนี้ ?ข้อ 41 คณะมนตรีความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์โทรเลข ทางวิทยุ และวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อ 42 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่ามาตรการที่บัญญัติไว้ในข้อ 41 น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้ หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
South Asia's Preferentral Trading Agreementความตกลงพิเศษทางการค้าในภูมิภาคเอเชียใต้ ของ SAARC เป็นไปตามมติของที่ประชุมสุดยอดของ SAARC ครั้งที่ 8 ที่กรุงนิวเดลี เมื่อปี พ.ศ. 2538 [การทูต]
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (อพบ.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีคำสั่งที่ 4 / 2547 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2547 จัดตั้ง อพบ. แล้ว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนเป็นอนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ อพบ. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะนโยบาย แผนงานและโครงการตามแผนงานการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน ACMECS ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ ACMECS มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วย งานหลักในการประสานกับหน่วยงานภายในของไทยให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ และกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับประเทศ สมาชิก ACMECS [การทูต]
Team Thailandทีมประเทศไทย หมายถึง รูปแบบของการทำงานที่เป็นเอกภาพของหน่วยราชการไทยในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ ขจัดความซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ไม่จำเป็นให้หมดไป และช่วยให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน แนวคิดเรื่องทีมประเทศไทยเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานของหน่วยงานไทย ในต่างประเทศ โดยเน้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในต่างประเทศทำงานร่วมกัน อย่างมีเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน มีทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของแผน งานรวมที่เป็นเอกภาพ (unified work plan) มีสำนักงานที่เป็นเอกภาพ (unified structure) และมีกรอบการประสานงานที่เป็นเอกภาพ (unified command) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของการดำเนินความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการประสานงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 [การทูต]
The League of Nationsสันนิบาตชาติ เป็นองค์การที่ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซาย และสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นตอนเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสถาปนาเป็นองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สันนิบาตชาติมีหน้าที่สำคัญสองประการ คือ1. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสนธิสัญญา2. ให้โลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแต่สันนิบาตชาติมีอายุอยู่ได้ ไม่นาน อุปสรรคสำคัญที่สุดอันหนึ่ง คือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สันนิบาตชาติประชุมกันเป็นสมัยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้แก่องค์การสหประชาชาติ [การทูต]
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ เป็นแนวปฏิบัติการอาเซียนฉบับที่ 2 ต่อจากแผนปฏิบัติการฮานอย ซึ่งจะช่วยกำหนดกรอบความร่วมมือระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2547 ? 2553) เพื่อการอนุวัติให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 และปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 [การทูต]
unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก ได้แก่ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจายหกเปรอะเปื้อน ซึมรั่วออกจากภาชนะบรรจุได้ [พลังงาน]
Maxwell's distribution of speedsกฎการแจกแจงอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์, อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส เป็นไปตามกฎทางสถิติ คือ โมเลกุลของแก๊สส่วนใหญ่มีอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตราเร็วเฉลี่ย  โมเลกุลที่เร็วมากและช้ามากจะมีอยู่จำนวนน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coulomb's lawกฎของคูลอมบ์, กฎของคูลอมบ์ กฎที่ว่าด้วยแรงกระทำระหว่างประจุสองประจุอาจเป็นแรงดูดหรือแรงผลัก ซึ่งเป็นไปตามสูตร เมื่อ F เป็นแรงกระทำระหว่างประจุ Q1 และ Q2 เป็นค่าของประจุ R เป็นระยะทางระหว่างประจุ และ K เป็นค่าคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fellas, please. Let's go in order.- Fellas กรุณา ให้เป็นไปตามลำดับ 12 Angry Men (1957)
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
And let us suppose he keeps it and we walk away from here with our lives.เราก็หวังว่าจะเป็นไปตามนั้น... ...เราเดินออกไปพร้อมชีวิตเรา แล้วไงต่อ The Road Warrior (1981)
right on schedule.- ที่นี่ก็ 09: 00 เป็นไปตามแผน Spies Like Us (1985)
Things aren't always what they seem.สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นเสมอไป Aladdin (1992)
The selection committee is just a formality.คณะกรรมการที่ถูกเลือก เป็นไปตามระเบียบ Basic Instinct (1992)
It's a phase, my dear. It'll pass.มันเป็นไปตามขั้นตอน ที่รัก เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Did everything go as planned?ทำทุกอย่างเป็นไปตามแผน? Pulp Fiction (1994)
Everything's going according to plan. All we need is the girl.ทุกอย่างเป็นไปตามแผน เราต้องการหญิงสาว Anastasia (1997)
If the time comes, it will be based upon scientific evidence... and not upon anyone's opinion.ถ้าเวลานั้นมาถึงก็จะเป็นไปตาม ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ... และไม่ได้อยู่กับความเห็นของทุกคน Dante's Peak (1997)
Right, we were just wondering if its good to just leave a few things to chance.เราแค่สงสัยว่ามันจะดีมั้ย ถ้าเราปล่อยบางอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ Gattaca (1997)
-Will you see to that I won't lose my place in line?- งานชั้นคงเป็นไปตามตารางนะค่ะ Gattaca (1997)
What if this is as good as it gets?จะว่ายังไงถ้าวิถีชีวิต เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น As Good as It Gets (1997)
If we both want it, things could be that way.ถ้าเราต้องการอย่างนั้น มันก็จะเป็นไปตามนี้ Blues Harp (1998)
... wheneverything'sspontaneous!... เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ! The Story of Us (1999)
So, a soul is born with everything that the Lord can give it, and things don't go its way, so it just gives up, and the good Lord takes everything back ?...แล้วพอมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามนั้น ก็ยอมแพ้ แล้วพระเจ้าก็เอา... The Legend of Bagger Vance (2000)
We all owe someone an apology along the way. I mean, that's life, man.ฉันคิดว่ามันเป็นไปตามคติพจน์ของบทกวี Rock Star (2001)
Come back!ก็เธอเรื่องของเธอแหละ มันก็เป็นไปตามทางของเธอเอง Valentine (2001)
Nature's already taken its course.มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ห้ามไม่ได้แล้ว Metamorphosis (2001)
Statistical fact.เป็นไปตามสถิติ Pilot (2001)
So be it.เป็นไปตามนั้น The Scorpion King (2002)
Everything is in order.ทุกอย่างเป็นไปตามเเผน The Scorpion King (2002)
Everything's on scheduleทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการ Infernal Affairs (2002)
One thing I've learned in all my years is that nothing ever works out the way you want it to.สิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้มาตลอดชีวิตก็คือ ไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น The Matrix Revolutions (2003)
So be it.ก็ปล่อยให้เป็นไปตามนั้น 21 Grams (2003)
Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements....ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของบรรษัทมอนซานโต (ข่าวไอทีเอ็น, สหราชอาณาจักร) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ฮอร์โมนนี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย The Corporation (2003)
Just as I always suspected, Fogg.เป็นไปตามที่ผมคาดไว้ Around the World in 80 Days (2004)
Gonna have to go by court procedure.ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของศาล The Forgotten (2004)
- You just want to leave it running on us?-คุณอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเหรอ Saw (2004)
He had but to speak aloud the words that came into his head... and those around him would fall in line.เขาต้องพูดทุกสิ่งที่ได้ยินจากหูฟัง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบท Primer (2004)
Whatever happened here wasn't planned.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I just wanted to say I'm sorry the mission didn't go as planned.ฉันอยากจะบอกว่าเสียใจ ภารกิจครั้งนี้ไม่เป็นไปตามแผน. Fantastic Four (2005)
Of course not. We don't belong here, it's just not natural.แน่นอนว่าไม่ เพราะพวกเราไม่ควรอยู่ที่นี่ มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ Madagascar (2005)
Aslan knows that unless I have blood, as the law demands, all of Narnia will be overturned and perish in fire and water.อัสลานรู้ว่า ถ้าข้าไม่ได้เลือดนั่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎ... นาร์เนียทั้งหมด จะล่มสลาย... และจะโดนทำลายด้วยไฟและน้ำ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
If the T. B. Market performs as forecast,ถ้าตลาดวัณโรคเป็นไปตามที่คาด The Constant Gardener (2005)
It's all going to plan. He's half in love with her already.มันเป็นไปตามแผนทุกอย่าง เขาหลงรักเธอเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้ว Pride & Prejudice (2005)
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้ Match Point (2005)
And then not long after the election, lo and behold, a miracle.และไม่นานหลังจากการเลือกตั้ง, ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน. V for Vendetta (2005)
It should be more spontaneous.มันควรเป็นไปตามธรรมชาตินะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
So be it, Kal-El.ก็เป็นไปตามเจ้าต้องการ คาล-เอล Arrival (2005)
The marriage will go by the laws like before. The King chose an intended bride before he passed away so...การแต่งงานนี้จะเป็นไปตามกฏหมายอย่างที่เคยเป็นมาตลอด พระราชาจะเลือกเจ้าสาวที่เหมาะสมก่อนที่ท่านจะเสด็จสวรรคต Episode #1.1 (2006)
That is why he had the ring and the token sent to his friend, along with the letter in your hands.นั่นละท่านจึงส่งแหวนและเครื่องหมายแห่งสัญญาไปให้เพื่อนของท่าน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่เขียนไว้ในจดหมายในมือของลูก Episode #1.1 (2006)
If things had gone according to those pictures..ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นจริงๆโดยอ้างอิงจากรูปเหล่านี้ Episode #1.3 (2006)
Everything is going the way as planned. No mistakes, this is weird.ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ผิดพลาด นี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ Episode #1.3 (2006)
Everything will go by the book.ทุก ๆ อย่าง เป็นไปตามหนังสือ Happily N'Ever After (2006)
You know, people say, "Oh, it's just natural.อย่างที่ว่ากันว่า"อ๋อ... เป็นไปตามธรรมชาติไง" An Inconvenient Truth (2006)
I informed the White House that the rescue operation is back on track.ผมแจ้งทำเนียบขาวแล้วว่า การช่วยตัวประกันเป็นไปตามแผน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Which is why I'm going to keep working at being able to tell you two apart. That's crazy.เวลานี้ ฉันจะให้มันเป็นไปตามนั้น Ouran High School Host Club (2006)
Because... while love can be spontaneous and wonderful,เพราะว่า... ในขณะที่ความรักจะเป็นไปตามธรรมชาติและวิเศษแค่ไหน It Takes Two (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปตาม[v. exp.] (penpai tām) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as   FR: être conforme à
เป็นไปตามกฎ[X] (penpai tām kot) EN: according to the rules   

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternative[ADJ] ซึ่งไม่ตามประเพณี, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนเดิม
artificial[ADJ] ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, Syn. unnatural
awry[ADJ] ผิดพลาด, See also: ผิด, ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาด, Syn. wrong, amiss, astray
by[PREP] เป็นผลเนื่องจาก, See also: เป็นไปตาม
be in line with[IDM] เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์), See also: ยึดตาม, Syn. be out of, Ant. be out of
fall short[PHRV] ไม่เป็นไปตามที่คาด, See also: ต่ำกว่าที่หวังไว้
fall short of[PHRV] (จำนวน) ต่ำกว่าที่คาดไว้, See also: (จำนวน) ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้, ไม่เพียงพอ, Syn. come short of
derail[VT] ทำให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้, See also: ทำให้หยุดชะงัก
derail[VI] หยุดชะงัก, See also: ไม่เป็นไปตามคาด
go off[PHRV] ประสบความสำเร็จ, See also: เป็นไปตามที่คาด, Syn. bring off, carry off
go right[PHRV] เป็นไปตามที่วางแผน, See also: ทำได้ถูกต้อง, Syn. go wrong
hinge on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge upon[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
make the grade[IDM] พอใจ, See also: เป็นไปตามคาด
ideally[ADV] ถ้าสมบูรณ์แบบ, See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
irregularity[N] การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ, Syn. disorganization, desultoriness
live up to[PHRV] ดำเนินชีวิตไปตาม (ความหวัง), See also: เป็นไปตามความคาดหวัง, Syn. act up to
mean well[PHRV] เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)
materialise[VT] ทำให้เป็นจริง, See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้, Syn. actualize, crystallize
materialize[VT] ทำให้เป็นจริง, See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้, Syn. actualize, crystallize
on[ADJ] ที่เป็นไปตามกำหนด, See also: ที่เป็นไปตามแผนการ
ordered[ADJ] ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ, See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ, Syn. well-organized, arranged, Ant. disordered
periodically[ADV] อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
phase[VT] ทำให้เป็นขั้นตอน, See also: จัดให้เป็นระยะ, ขยายเป็นช่วงๆ, ทำให้เป็นไปตามแผน
spontaneous[ADJ] ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ, See also: เป็นไปเอง, ซึ่งเกิดขึ้นเอง, โดยสัญชาตญาณ, Syn. natural, unconscious, unplanned, instinctive, Ant. studied, cautious
thereunder[ADV] ภายใต้สิ่งนั้น, See also: อยู่ใต้นั้น, ภายใต้คำสั่งนั้น, เป็นไปตามนั้น
unconstitutional[ADJ] ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, Ant. constitutional
unconventional[ADJ] ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม, See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม, Syn. eccentric, individualistic, idiosyncratic, Ant. conventional
unconventionally[ADJ] อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน, See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม, Syn. eccentrically, individualistically, Ant. conventionally
unfavorable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามคาด, ซึ่งไม่เป็นผล, Syn. undesirable, Ant. favorable
unfavourable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามที่หวัง, ซึ่งไม่เป็นผล, ซึ่งไม่พึงประสงค์, Syn. undesirable
unnatural[ADJ] ที่ผิดปกติ, See also: ที่ไม่เป็นไปตามปกติ, Ant. natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
consecution(คอนซิคิว'เชิน) n. การต่อเนื่องกัน,การเป็นไปตามลำดับ,การต่อเนื่องกันของเหตุผล
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
disnature(ดิสเน'เชอะ) vt. ทำให้ไม่เป็นไปตามสภาพหรือลักษณะตามธรรมชาติ
enforce(เอนฟอร์ส') vt. ทำให้ปฎิบัติตาม,ใช้กำลังบังคับ,บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, See also: enforceability n. ดูenforce enforcer n. ดูenforce enforcive adj. ดูenforce enforcement n. ดูenforce
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
heterodoxadj. ไม่เป็นไปตามทฤษฎี,นอกคอก
inconsistence(อินคันซิส' เทินซฺ) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, ความไม่เป็นไปตามที่ว่า, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน., Syn. inconsistency
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent
modish(โม'ดิช) adj. เป็นไปตามสมัยนิยม,ทันสมัย., See also: modishness n., Syn. stylish ###A. dated
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
run(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
stagy(สแทก'กี) adj. เกี่ยวกับการแสดงละคร,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., Syn. stagey., See also: stagily adv.
strained(สเทรนดฺ) adj. ใช้กำลัง,ออกแรง,ฝืน,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,เครียด., See also: strainedness n.
thereunderadv. อยู่ใต้นั้น,เป็นไปตามนั้น
unconstitutional(อันคอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
unconventional(อันคอนเวน'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,ขัดกับกฎธรรมชาติ,ไม่แท้จริง,เทียม,เสแสร้ง,อมนุษย์,ผิดมนุษย์,แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous,contrived
unnecessary(อันเนส'เซสซะรี) adj. ไม่เป็นไปตามธรรม,ไม่จำเป็น., See also: unnecessarily adv., Syn. unneeded,useless

English-Thai: Nontri Dictionary
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
followed in เป็นไปตาม
overed right[over right] (n phrase) ถือสิทธิเหนือกฎความถูกต้องอื่นใด หรือมีอำนาจกระทำอย่างไดอย่างหนึงออกนอกกฎเกณฑ์ปกติ มีอิทธิพลมากกว่าเงื่อนไขใดๆที่กำหนดไว้ เมื่อแสดงสิทธินี้แล้วทุกอย่างที่เป็นข้อจำกัดจะเป็นไปตามที่ผู้ถือสิทธิต้องการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
確保[かくほ, kakuho] (n vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top