Search result for

*เทียบกับ*

(121 entries)
(0.4608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เทียบกับ, -เทียบกับ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กบทูดน. ชื่อกบภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดชนิด Rana blythii Boulenger ในวงศ์ Ranidae ปากค่อนข้างแหลมเมื่อเทียบกับชนิดอื่น กระดูกขากรรไกรบนยาวแหลมออกมาคล้ายเขี้ยว ขนาดลำตัวอาจยาวถึง ๓๐ เซนติเมตร อาศัยในป่าดงดิบชื้นตามลำธารบนภูเขา, พายัพเรียก เขียดแลว.
กราฟน. แผนภูมิที่ใช้เส้น จุด หรือภาพ เป็นต้น เพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวหนึ่งเทียบกับความเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวอื่น
กลียุค(กะลี-) น. ชื่อยุคที่ ๔ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะของมนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ส่วน เมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค และอายุของมนุษย์ก็สั้นลงโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน (ดู จตุรยุค),ช่วงเวลาที่มีแต่ความรุนแรงเลวร้ายเกิดขึ้น .
ความชื้นสัมพัทธ์น. อัตราส่วนระหว่างมวลของไอนํ้าที่มีอยู่จริงในอากาศเทียบกับมวลของไอนํ้าอิ่มตัวเมื่อมีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากัน มักกำหนดค่าเป็นร้อยละ.
เซียมซีน. ใบทำนายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัดเป็นต้น มีเลขหมายเทียบกับเลขหมายบนติ้วที่เสี่ยงได้.
ไตรดายุค(ไตฺร-) น. ชื่อยุคที่ ๒ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะและอายุของมนุษย์ลดลงเหลือ ๓ ใน ๔ ส่วนเมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค. (ส. เตฺรตายุค; ป. เตตายุค). (ดู จตุรยุค).
ทวาบรยุค(ทะวาบอระ-) น. ชื่อยุคที่ ๓ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะและอายุของมนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๒ ใน ๔ ส่วนเมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค. (ดู จตุรยุค).
เปรียบ(เปฺรียบ) ก. เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน, ถ้าเอามาเทียบกันดูแล้ว ฝ่ายที่มีภาษีกว่า เรียกว่า ได้เปรียบฝ่ายที่เป็นรอง เรียกว่า เสียเปรียบ, ถ้าจะเอาฝ่ายตนให้มีภาษีข้างเดียว เรียกว่า เอาเปรียบ.
เปี๊ยกว. เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น.
ย่อม ๒ว. มีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหญ่กว่า เช่น นี่ขนาดใหญ่ นั่นขนาดย่อม, เบา (ใช้แก่ราคา)
ลิตรน. ชื่อหน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริก เท่ากับ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เทียบกับอัตราวิธีประเพณีเท่ากับ ๑ ทะนานหลวง.
หม่อมราชนิกุล, หม่อมราชนิกูลน. อิสริยยศที่พระราชทานแก่หม่อมราชวงศ์ชายที่รับราชการมีความชอบ อยู่ระหว่างหม่อมเจ้ากับหม่อมราชวงศ์ เช่น หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ถ้าเทียบกับบรรดาศักดิ์ฝ่ายขุนนาง อยู่ระหว่างพระยากับพระ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ว่า เจ้าราชนิกุล ซึ่งรวมทั้งหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ ที่สืบสายราชสกุลห่างไกลมาหลายชั้น ตลอดจนพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าที่ห่างออกไป เจ้าราชนิกุลนี้ครั้งต้นพระบรมราชจักรีวงศ์ มีคำเรียกว่าคุณว่าหม่อม ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดให้เปลี่ยนใช้คำว่า หม่อม แทนคำว่า เจ้า, หม่อมราชินิกูล ก็เรียก.
อุปไมย(อุปะไม, อุบปะไม) น. สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง, คู่กับ อุปมา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
[นิวเคลียร์]
Radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุโบราณโดยหาปริมาณของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในวัตถุนั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับหาอายุของวัตถุโบราณที่มีอายุสูงสุดประมาณ 100,000 ปี ดร. ดับเบิลยู. เอฟ. ลิบบี (Dr. W. F. Libby) เป็นผู้ค้นพบวิธีการนี้
(ดู carbon-14 ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Fission yieldฟิชชันยีลด์, ร้อยละของนิวไคลด์ใดๆ ต่อนิวไคลด์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกนิวเคลียส หรือหมายถึงพลังงานที่ปล่อยจากการแบ่งแยกนิวเคลียสในการระเบิดแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ปล่อยจากการหลอมนิวเคลียส [นิวเคลียร์]
radiolytic productsเรดิโอไลติกโปรดักส์, คือ สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีอาหาร เมื่อรังสีทะลุผ่านอาหาร รังสีจะถ่ายเทพลังงานให้โมเลกุลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า และเกิดปฏิกิริยาเรดิโอไลซิส ได้อนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียร และไปทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ได้สารประกอบต่างๆ ที่มีโมเลกุลเล็กลง ซึ่งเรียกโดยรวมว่า เรดิโอไลติก โปรดักส์ การเกิดอนุมูลอิสระนอกจากจะเกิดจากการใช้รังสีแล้ว ยังเกิดจากการใช้ความร้อน เช่น การต้ม การทอด การอบ การย่าง และการปิ้ง และอนุมูลอิสระที่เกิดจากการใช้ความร้อนนี้ทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ ที่มี โมเลกุลเล็กลงได้เช่นกัน แต่เรียกโดยรวมว่าเทอร์โมไลติกโปรดักส์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเรดิโอไลติกโปรดักส์ พบว่า สารประกอบส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกัน และเป็นสารประกอบที่ตรวจพบได้ในอาหารที่ไม่ได้ฉายรังสี [พลังงาน]
sterile insect techniqueการควบคุมจำนวนแมลงด้วยแมลงที่เป็นหมัน, คือ วิธีการควบคุมประชากรแมลง โดยใช้แมลงชนิดเดียวกันที่เป็นหมันด้วยรังสี โดยมีหลักการคือ นำแมลงม ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีชนิดก่อไอออน แล้วปล่อยไปในธรรมชาติ แมลงตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมัน จะไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ การควบคุมแมลงวิธีนี้ จะต้องปล่อยแมลงที่เป็นหมันจำนวนมากหลายรุ่นต่อเนื่องกัน จนกว่าประชากรแมลงลดลงหรือหมดไป ข้อดีของวิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ยาฆ่าแมลง คือ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร และไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ ประเทศไทยมีการใช้วิธีการนี้ควบคุมแมลงวันผลไม้ (Oriental fruit fly) ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [พลังงาน]
ฉลากเขียวฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน [พลังงาน]
Compression mouldingการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอัดเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ใช้กันมากที่สุด ในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอื่น ๆ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องลงทุนทางด้านเครื่องจักรสูง เพราะแม่พิมพ์และเครื่องอัดมีราคาไม่สูงมากนัก เครื่องอัดที่นิยมใช้ ได้แก่ เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค การผลิตเริ่มจากการนำยางคอมพาวด์มาวางในแม่พิมพ์ที่ร้อน ปิดแบบแม่พิมพ์ อัดด้วยความร้อนและความดันภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ยางจะเกิดการวัลคาไนซ์และคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นถอดออกจากแม่พิมพ์ จะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Isoprene rubber or Polyisopreneยางพอลิไอโซพรีนหรือยาง IR เป็นยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกับยางธรรมชาติ จึงมีสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับยางธรรมชาติมาก และสามารถใช้แทนยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติแล้ว ยาง IR มีสมบัติเชิงกล เช่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย เนื่องจากยาง IR มีสัดส่วนของโครงสร้างแบบ cis- ที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มที่จะตกผลึกได้น้อยกว่า แต่มีข้อดีคือ ยางมีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่ายางธรรมชาติ มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และมีสีขาวสวย [เทคโนโลยียาง]
Parts per hundred of rubberหน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดยน้ำหนัก) เรียกเป็น phr หรือ pphr (part per hundred of rubber) ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมกำมะถัน 2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมกำมะถัน 2.5 ส่วน [เทคโนโลยียาง]
Strainอัตราส่วนระหว่างขนาดของวัสดุที่เปลี่ยนไปกับขนาดเดิม (เช่น ความยาวที่ยืดหรือหดไปเทียบกับความยาวเดิม) [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Criterion Validityความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน [การแพทย์]
Evaluation, Criterion Referencedการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน [การแพทย์]
Evaluation, Norm Referencedการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติวิสัย [การแพทย์]
derivative of a functionอนุพันธ์ของฟังก์ชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f(x) เทียบกับ x ในขณะใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Van der Waals forcesแรงแวนเดอร์วาลส์, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม เป็นแรงที่ไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับแรงชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างของแรงชนิดนี้ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว  แรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
refractive index [index of refraction]ดรรชนีหักเห, อัตราส่วนของ sine มุมตกกระทบกับ sine ของมุมหักเห หรืออัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางที่คลื่นตกกระทบ กับอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางที่คลื่นหักเห ดูรูป n    คือ ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 2 เมื่อเทียบกับตัวกลางที่ 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
anodeแอโนด, 1. ขั้วไฟฟ้าที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าลบในเซลล์กัลวานิก หรือเป็นขั้วไฟฟ้าบวกในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 2. ขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นภายในระบบ เช่น หลอดวิทยุชนิดไดโอดเป็นขั้วซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าบวกเมื่อเทียบกับแคโทด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
porosityความพรุน, ปริมาตรของช่องว่างที่มีอยู่ในวัตถุ เมื่อเทียบกับปริมาตรรวมของวัตถุทั้งก้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compared to that young lady,เมื่อเปรียบเทียบกับหล่อน New Haven Can Wait (2008)
Don't try to walk in my shoes and I won't try to walk in yours.อย่าพยายามเอาเรื่องของฉัน ไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณ Emancipation (2008)
I'm looking very good compared to them at the moment.อย่างน้อยตอนนี้ชั้นก็ดูดี เมื่อเทียบกับพวกหล่อนแหละนะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She looks so different compared to when I looked at her in the motel the first time.เมื่อเทียบกับครั้งแรกที่ผมมองดูเธอหลับในโรงแรม ตอนนี้เธอช่างดูแตกต่าง My Sassy Girl (2008)
What if I told you that I wasn't getting older, but I was getting younger than everybody else.และถ้าผมบอกคุณว่า ผมไม่ได้แก่ลง แต่ผมหนุ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคนอื่นทุกคนล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, I must say, compared to your usual requests jumping out of an airplane is pretty straightforward.ผมขอบอกนะ เทียบกับทุกๆครั้งแล้ว กระโดดออกจากเครื่องบิน เป็นอะไรที่ธรรมดามาก The Dark Knight (2008)
Compared to me, you look like Matthew Perry.เปรียบเทียบกับผมแล้ว คุณดูเหมือนแมทธิว เพอร์รี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I will be more outstanding compared to working as a waiter.ผมคงจะได้ดียิ่งขึ้น เทียบกับการเป็นคนเสิร์ฟ Episode #1.5 (2008)
Compared with that huge business, the Macau Harbor construction is just a small thing, right?เปรียบเทียบกับธุรกิจใหญ่โตที่นั่น,โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมาเก๊า กลายเป็นของเล็กๆไปเลย,ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
You want to sketch this guy's face and match it up to 10 million people in Los Angeles?นายจะสเก็ตช์ภาพมันและเอาเทียบกับอีกสิบล้านคนในLAเหรอ Breaking and Entering (2008)
Very fit, in spite of all his travails;ดูแข็งแรงดีมาก ถ้าเทียบกับความลำบากที่เขาผ่านมาก Changeling (2008)
Have you ever seen a Walther P38? Looks pretty anaemic compared to the Peacekeeper.พ่อเคยเห็น ปืนวอลเธอร์ P-38 มั้ย ดูอ่อนไปมื่อเทียบกับฟีชคีบเปอร์ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
-[ Girl ] I picked a dull job, but compared to yours--- ฉันได้งานที่น่าปัญญาอ่อนมากเมื่อเทียบกับของเธอแล้ว- City of Ember (2008)
We just laid the travel office records over our calendar.เราเพิ่งกางบันทึกการเดินทางของพวกเขา เทียบกับปฏิทิน Duplicity (2009)
Beside the name. Match the name to the numbers.เอาหมายเลขไปเทียบกับชื่อ Duplicity (2009)
His hosts explained that a man's life must be made meaningless compared to the life of the clan.เจ้าภาพอธิบายว่าชีวิตคน ไม่มีความหมายอะไร เมื่อเทียบกับชีวิตของตระกูล Ninja Assassin (2009)
Second is Anchorage, with a population 76 times larger than Nome.อันดับสองคือ แอนโชเรจ เทียบกับประชากร ใหญ่กว่าโนม76เท่า The Fourth Kind (2009)
This looks like yet another excuse to justify the allocation of FBI resources.ดูเหมือนข้ออ้างนี้ยังไม่สำคัญพอเทียบกับการ ที่จะแบ่งกำลังและทรัพยากรของเอฟบีไอ The No-Brainer (2009)
whereas with Michelle he didn't care what he left behind.เทียบกับมิเชลที่เขาทิ้งของไว้ทั้งหมด The Big Wheel (2009)
It was nothing, nothing but what I always expected and nothing compared to what could have happened.มันเป็นไปตามที่ฉันเคยคาดการณ์เอาไว้ เล็กน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น The Twilight Saga: New Moon (2009)
- compared to a compromise.เทียบกับการประนีประนอมนะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
There was not a "wow, you look great for your age!"ไม่มีชมเลยว่า โอ้ คุณดูดีมากนะ เทียบกับอายุของคุณ The Story of Lucy and Jessie (2009)
The classic interpretation of the first act juxtaposed with the radicalตีความหมายงานคลาสสิกในองก์แรกเทียบกับ The Age of Dissonance (2009)
It was nothing compared to yours. what do you mean?-เทียบกับเธอไม่ได้หรอก -หมายความว่าไง? The Age of Dissonance (2009)
My patient's brain now... versus three years ago.นี่สมองคนไข้เราปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ 3 ปีก่อน House Divided (2009)
How does it compare to "You thought I was dead" sex?แล้วให้เปรียบเทียบกับตอนทำที่อื่นแบบคนตายล่ะ? Keep This Party Going (2009)
She's not like other stuffy rich girls.ถ้าเทียบกับคุณหนูไฮโซคนอื่นๆ เธอก็โอเคนะ Episode #1.16 (2009)
Make five times more than when I was a teacher.- ใช่ รายได้ 5 เท่าถ้าเทียบกับเป็นครู Pilot (2009)
We can't compete with vocal adrenaline with these steps.ท่าเต้นเราเทียบกับพวก โวคัล อะดรีนาลีน ไม่ติด Acafellas (2009)
Compared to most everyone else.เปรียบเทียบกับคนส่วนใหญ่แล้ว Time (2009)
You know what you are next to Maryann?เธอรู้มั้ย เทียบกับแมรี่แล้วเธอเป็นไง? Release Me (2009)
These kids do not need their lives compared toเด็กเหล่านี้ไม่จำเป็นต้อง เมื่อเทียบกับชีวิต Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Compared to maintaining the lawn.เทียบกับการดูแลสนามหญ้า(จันดีแปลว่าหญ้า) Episode #1.25 (2009)
There is no beating Judy's ham. (laughs)- ไม่มีอะไรเทียบกับ แฮมของจูดี้ Ballad (2009)
Is 'cause you know you can't compete with us.เธอโมโหฉันเพราะ เธอรู้ว่าเทียบกับเราไม่ได้ Vitamin D (2009)
compared to trinity, he is.เมื่อเปรียบเทียบกับทรีนิตี้ Slack Tide (2009)
We are on a ship, but we have no idea where we are in relation to Earth.พวกเราอยู่บนยาน, แต่พวกเราไม่รู้เลยว่า พวกเราอยู่ที่ไหน \ เมื่อเทียบกับโลก Light (2009)
We'd like to compare it to some evidence that we found at the scene of the last disappearance.เราต้องการเปรียบเทียบกับ หลักฐานบางอย่างที่เราพบ เกี่ยวกับ คนหายเหล่านี้ Night of Desirable Objects (2009)
Compare his flash-forward to my client's.เปรียบเทียบกับภาพอนาคต ของเขากับลูกความผม 137 Sekunden (2009)
Net income increased by 20% compared to...รายได้รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 20% เปรียบเทียบกับ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
And I did not want you to compare yourself to some perfectly lit, heavily edited performance.แล้วฉันก็ไม่อยากให้นายเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองด้วย กับการกระทำของคนที่สมบูรณแบบ How to Succeed in Bassness (2009)
Compared to what they'll do to traitors like me and you.เปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเขา จะทำกับผู้ทรยศเช่นผมและนาย A Bright New Day (2009)
Well, yeah, I guess compared to being an international drug dealer.ใช่ ถ้าเปรียบเทียบกับการเป็นนักค้ายาข้ามชาตินะ The Last Days of Disco Stick (2009)
if we could find placental tissue on monica, we can test the dna against the state's records.ถ้าเราเก็บเนื้อเยื่อจากรกของโมนิก้าได้ เราสามารถนำมันไปทดสอบ DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับบันทึกของรัฐ Cradle to Grave (2009)
maybe she made it part of the way when she was kidnapped.แล้วทำไมไม่หาจาก DNA เทียบกับ บันทึกการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมของรัฐล่ะ Cradle to Grave (2009)
Now compare this to my body on the table.ตอนนี้เปรียบเทียบกับนี่ ศพบนนี้ The Eyes Have It (2009)
As opposed to how my best friend treats me.เทียบกับที่เพื่อนสนิททำกับฉันน่ะนะ 162 Candles (2009)
Well, Merlin, considering we spent last night in a cave, this will do very nicely. Thank you.เทียบกับเมื่อคืนนี้ที่เราต้องนอนในถ้ำ นี่เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากๆ ขอบคุณนะ Beauty and the Beast (2009)
Compared to me, he must be even angrier about you.เทียบกับฉัน, เขาคงต้องโกรธเรื่องพี่. Shining Inheritance (2009)
Is it my face or my figure that can't be compared with hers?หน้าฉันหรือว่าหุ่น เทียบกับหล่อนไม่ได้หรือไง? Shining Inheritance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปรียบเทียบกับ[adj.] (prīepthīep kap) FR: synonyme de

English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] เปรียบเทียบกับ
beside[PREP] เทียบกับ, See also: เมื่อเทียบกับ
compare to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare with, equate to, liken to
compare with[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to
contrast with[PHRV] แสดงความแตกต่างกับ, See also: เปรียบเทียบกับ
equate to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to, compare with
hydrograph[N] กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา
year on year[IDM] แต่ละปี (มักใช้เมื่อพูดถึงราคา, สถิติ ฯลฯ และเปรียบเทียบกับปีสุดท้าย)
match against[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบเท่ากับ, Syn. match with
mini[N] สิ่งที่เล็กกว่าปกติ, See also: สิ่งที่เล็กมากเมื่อเทียบกับสิ่งของประเภทเดียวกัน
relatively[ADV] โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น
wetware[SL] สมองมนุษย์ (ใช้เปรียบเทียบกับสมองกลของคอมพิวเตอร์), See also: สมองคน
vis-a- vis[PREP] เปรียบเทียบกับ, See also: เมื่อเทียบกับ, Syn. compared with
vs[N] เปรียบเทียบกับ (คำย่อของ versus), Syn. versus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
beside(บิไซดฺ') prep. นอกจาก,ห่างจาก,ไม่เกี่ยวกับ,อยู่นอก,อยู่ข้าง,เทียบกับ -Conf. besides,aside from,apart from
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
mental ageระดับความสามารถของสมองหรือความสามารถของบุคคล เพื่อเปรียบเทียบกับอายุบุคคลนั้น
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
parity checkการตรวจสอบภาวะเสริมหมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจแต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) คำ (word) ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน บันทึก หรือ ถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริม (parity bit) ก็จะถูกนำมาคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากัน ก็แปลว่า การอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้มีการอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน odd even check
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ
softwareซอฟต์แวร์ส่วนชุดคำสั่งหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้ คำนี้มักจะใช้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับส่วนตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ (hardware) ดู hardware เปรียบเทียบ
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
than(แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ
vis-?, See also: vis (วี'ซะ วี') adv.,adj. เผชิญหน้า. prep. สัมพันธ์กัน,เปรียบเทียบกับ,เผชิญหน้ากับ,ต่อต้าน. n. ผู้ที่เผชิญหน้ากับผู้อื่น,ผู้ที่อยู่ตรงข้ามกัน,รถม้าที่มีที่นั่งที่หันเข้าหากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
as opposed to (phrase ) เมื่อเทียบกับ
Axapta (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
関西[かんさい, kansai] (n) เขตสามเมืองใหญ่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น (โอซาก้า เกียวโต โกเบ) โดยมักจะเทียบกับฝั่งตะวันออกที่เรียกว่า 関東, See also: S. 関東,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
町内会[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script

German-Thai: Longdo Dictionary
flüchtig(adj jargon) ที่ระเหยง่าย เช่น Aceton ist flüchtig im Vergleich zu Wasser. อะซิโทนเป็นสารที่ระเหยง่ายเมื่อเทียบกับน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top