Search result for

*เต็ง*

(105 entries)
(0.0682 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เต็ง, -เต็ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็ง[N] Sharea obtusa, Example: ช่างใช้ไม้เต็งทำเป็นเสาคานตงโครงหลังคาเพราะมีความแข็งแรงมาก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusa Wall. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
เต็ง[N] favorite, Syn. ตัวเต็ง, ตัวเก็ง, Example: บราซิลได้รับการคาดหมายให้เป็น 1 ในทีมเต็งแชมป์โลก, Thai definition: ผู้ที่หวังจะได้ชัยชนะ
ตัวเต็ง[N] most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: คน, ตัว, Thai definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
ตัวเต็ง[N] most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: คน, ตัว, Thai definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
เต็มเต็ง[V] be normal, See also: be all there, be sane, Syn. เต็มบาท, Ant. บ้า, บ้าๆ บอๆ, Example: บางทีเขาอาจจะไม่เต็มเต็งก็ได้, Thai definition: มีจิตใจสมบูรณ์เป็นปกติ
ไม่เต็มเต็ง[ADJ] subnormal, See also: witless, inane, foolish, Syn. ไม่เต็มบาท, บ้าๆ บอๆ, Example: เขาเป็นคนไม่เต็มเต็ง, Thai definition: บ้าๆ บอๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้าๆ บอๆ, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จีนเต็งน. หัวหน้าคนงานที่เป็นชาวจีน (ใช้เฉพาะในสถานที่ทำการร่วมกันมาก ๆ เช่น บ่อนหรือโรงสุรายาฝิ่น).
ตัวเต็งน. ตัวที่มีนํ้าหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น ๆ.
ตาเต็งน. เครื่องชั่งหรือตาชั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีถาดห้อยอยู่ทางหัวคันที่เป็นไม้หรืองาช้าง มีตุ้มถ่วงห้อยเลื่อนไปมาตามคันได้ เดิมใช้สำหรับชั่งทอง เงิน เพชร และพลอย, เต็ง ก็เรียก.
ติดเต้งก. ติดเก้ง.
เต็งน. ชื่อไม้ต้นชนิด Shorea obtusaWall . ex Blume ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง.
เต็งน. ตาเต็ง.
เต็งหนึ่งน. ตัวเต็ง.
เต็งก. ทับลงไป.
เต่งว. มีเนื้ออูมแน่นตึง ไม่เหี่ยวหรือย่นยาน เช่น เนื้อเต่ง นมเต่ง มะม่วงเต่ง.
เท้งเต้งว. อาการที่ลอยไปตามเรื่องตามราว, อาการที่ลอยไปไม่มีจุดหมาย, เช่น เรือลอยเท้งเต้ง, อย่างเลื่อนลอย, อย่างไม่รู้จุดหมาย, เช่น เขานัดแล้วไม่มาตามนัด ปล่อยให้ฉันรอเท้งเต้งอยู่คนเดียว
เท้งเต้งเปลือยหน้าอก (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น วันนี้อากาศร้อนมาก คุณยายเลยถอดเสื้อปล่อยนมเท้งเต้ง.
เบาเต็งก. ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาท.
ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาทว. บ้า ๆ บอ ๆ สติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ, สองสลึงเฟื้อง หรือ สามสลึงเฟื้อง ก็ว่า.
กระบอกเพลาน. ไม้แข็งเช่นเต็งรัง ทำเป็นปลอกตอกอัดไว้ในรูดุมเกวียน สำหรับสอดเพลาเข้าในรูนั้นป้องกันมิให้รูดุมคราก.
กระเบียนชื่อไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็กชนิด Ceriscoides turgida (Roxb). Tirveng ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ต้นมีหนามห่าง ๆ เปลือกเรียบ ดอกเมื่อแรกบานสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ผลคล้ายละมุดฝรั่ง แต่สุกแล้วแข็ง, กระดานพน มะกอกพราน หมุยขาว หรือ หัวโล้น ก็เรียก.
กราด ๔(กฺราด) น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Dipterocarpus intricatus Dyer ในวงศ์ Dipterocarpaceae ขึ้นในป่าเต็งรัง ต้นมียางเหนียว เจาะเอานํ้ามันยางได้, ยางกราด เหียงกราด ตะแบง หรือ สะแบง ก็เรียก.
การบูรป่าน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Adenosma indiana (Lour.) Merr. ในวงศ์ Scrophulariaceae ขึ้นตามป่าเต็งรัง ต้นสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ขอบใบจักถี่ ใบมีกลิ่นคล้ายกลิ่นใบกะเพรา โหระพา แต่อ่อนกว่า ดอกเล็กสีม่วง ออกเป็นช่อเรียวยาวตามง่ามใบและที่ปลายยอด, กระต่ายจาม ข้าวคำ หรือ พริกกระต่าย ก็เรียก.
เคร่งครัดแน่น, ตึง, เช่น สองเต้าตูมเต่งเคร่งครัด ดอกไม้ทัดทั้งห่อผ้าห่มหวง (ขุนช้างขุนแผน), ครัดเคร่ง ก็ว่า.
ตรีเพชรพวงน. ชื่อกลอนกลบทชนิดหนึ่ง กำหนดให้แต่ละวรรคมีคำเดียวกัน ผันวรรณยุกต์รูปสามัญ เอก โท ตรี และจัตวา สลับกันก็ได้ เช่น มโหรีรี่รี้ดีดสีเสียง จับปี่หริงหริ่งหริ้งพริ้งเพราะเพรียง ฆ้องสำเนียงเต๋งเต่งเต้ง ติงเหน่งโยน (ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน).
ติดเก้งก. อาการสมจรของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน, ติดเต้ง หรือ ติดเป้ง ก็ว่า.
บ๊อง, บ๊อง ๆว. ไม่เต็มเต็ง, บ้า ๆ บอ ๆ.
ป่าแดงน. ป่าที่มีใบไม้ร่วงตามฤดูกาล เช่น ป่าเต็ง ป่ารัง.
เป้ง ๑น. ชื่อปาล์ม ๓ ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล ( P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย ( P. loureiroiKunth) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก ปุ่มเป้ง หรือ ปุ้มเป้ง ( P. acaulis Roxb.) ขึ้นในป่าเต็งรัง.
รกฟ้าน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Terminalia alata Heyne ex Roth ในวงศ์ Combretaceae ขึ้นตามป่าเต็งรัง เปลือกให้นํ้าฝาดสีแดงใช้ย้อมสี ใช้ทำยาได้, กอง ก็เรียก.
สองสลึงเฟื้องว. บ้า ๆ บอ ๆ, มีสติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ, สามสลึงเฟื้อง ไม่เต็มเต็ง หรือ ไม่เต็มบาท ก็ว่า.
สามสลึงเฟื้องว. บ้า ๆ บอ ๆ, มีสติไม่สมบูรณ์, มีจิตใจใกล้ไปทางบ้า ๆ บอ ๆ, สองสลึงเฟื้อง ไม่เต็มเต็ง หรือ ไม่เต็มบาท ก็ว่า.
หน้าเหี่ยวน. หน้าที่ไม่เต่งตึง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่สมปรารถนา เช่น ขอสตางค์แม่ไม่ได้ก็หน้าเหี่ยวกลับมา.
เหี่ยวว. ไม่สดชื่นเพราะขาดน้ำ เช่น ดอกไม้เหี่ยว, ค่อยแห้งไป เช่น ส้มโอเหี่ยว, ไม่เต่งตึง เช่น หนังเหี่ยว
อวบว. มีเนื้อหนังสมบูรณ์เต่งตึงกว่าปรกติ แต่ไม่ถึงกับอ้วน เช่น แขนอวบ ขาอวบ, โตและเต่งกว่าปรกติ เช่น ผักบุ้งยอดอวบ มะม่วงลูกอวบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pine-dipterocarp forestป่าเต็งรังผสมสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous dipterocarp forestป่าเต็งรัง, ป่าแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
front runnerตัวเต็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salเต็ง [TU Subject Heading]
Deciduous Dipterocarp Forest ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง
ป่าผลัดใบประเภทหนึ่ง พบมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่ราบและที่เขาสูง ดินมักเป็นทราย และลูกรังซึ่งมีสีค่อนข้างแดง บางแห่งจึงเรียกว่าป่าแดง ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่าชนิดนี้มักขึ้นอยู่ในที่ เป็นลูกเนินที่เรียกกันว่าโคก มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นปะปนกัน แต่ไม่แน่นทึบ เพราะดินในป่าชนิดนี้มีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก พันธุ์ไม้ในป่าจึงเป็นพวกที่ทนทานความแห้งแล้งได้ดี โดยมีลักษณะพิเศษ คือ เนื้อไม้จะแข็งและเปลือกจะหนามาก พันธุ์ไม้ในป่าจึงเป็นพวกที่ทนทานต่อไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ธรรมชาติจึงออกแบบให้พันธุไม้ในป่าชนิดนี้มีกำลังแตกหน่อสูง โดยการให้ถูกไฟไหม้เสียก่อน เพราะเมล็ดพันธุ์ไม้จำพวก Dipterocarp จะมีน้ำมันปนอยู่ เมื่อทิ้งไว้นาน น้ำมันในเมล็ดจะทำให้อัตราการงอกต่ำ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง กราด เป็นต้น ส่วนพื้นล่างของป่าจะไม่รกทึบมีหญ้าชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ดดยเฉพาะหย้าเพ็ด และไผ่ชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, I assume it's theirs, who knows?ฉันหมายถึง, ฉันนี้ล่ะตัวเต็งเลย รู้ไหม? The House Bunny (2008)
Mr. Grey's recent nomination catapulted him into the national spotlight, and he seemed a shoo-in for the cabinet...ที่คุณเกรย์ได้เข้าชิงตำแหน่งทำให้เขาเป็นที่สนใจ เขาดูจะเป็นตัวเต็งสำหรับคณะรัฐมนตรี London. Of Course (2009)
Yes, I am a shoo-in to be promoted during the Christmas week at Sheets 'N' Things!ใช้ ฉันเป็นตัวเต็งได้ เลื่อนตำแหน่ง ตอนคริสต์มาส Pilot (2009)
Ueda High is up against the favorites Matsushou Academy!มัธยมอูเอดะเจอกับตัวเต็งสถาบันมัตสึโชว Summer Wars (2009)
- Nothing.เพียร์ซนี่ท่าทางดูไม่ค่อยเต็มเต็งใช่ไหม? Social Psychology (2009)
You didn't tell me they were the Preferiti, the favorites to be named the next Pope.ฉันว่าคุณ "preferatii" ตัวเต็งในสี่ของเธอ successors เป็นสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
Ms. Vetra, in case you're not aware of it... Papal autopsy is prohibited by Vatican law.ฉันว่าคุณ "preferatii" ตัวเต็งในสี่ของเธอ successors เป็นสันตะปาปา. Angels & Demons (2009)
I mean, she's always been nuts.- เขาไม่เต็มเต็งมานานแล้ว - ฉันรู้ Bride Wars (2009)
I hope they judge us on dancing and adultery, because you're aces at both of them.ฉันหวังว่าเค้าคงตัดสินจาก การเต้น ไม่ก็การนอกใจ เพราะเธอเป็นตัวเต็งทั้งคู่เลย Special Education (2010)
We'd be a shoo-in for Homecoming king and queen.เราต้องเป็นตัวเต็งตำแหน่งคิงและควีนงานคืนสู่เหย้าแน่นอน Britney/Brittany (2010)
I consider Alan to be insane.แต่ฉันมองอลันไม่เต็มเต็ง The Hangover Part II (2011)
So you're the big competition at nationals.งั้นคุณคือตัวเต็ง ที่การแข่ง National เลยละสิ A Night of Neglect (2011)
Tune in tomorrow when we'll be interviewing frontrunner Quinn Fabray.พรุ่งนี้เปิดดูใหม่นะ เราจะสัมภาษณ์ ผู้เข้าชิงเต็งหาม ควิน ฟาเบรย์ Prom Queen (2011)
Well, if it came down to how much I like the patient, you'd be a shoo-in.อืม ถ้ามันขึ้นอยู่กับการที่หมอชอบคนไข้แค่ไหนนะ คุณจะเป็นตัวเต็งเลย Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Jenna's at the top of our a-list.เจนน่าเป็นตัวเต็งในบรรดาคนที่จะเป็น A ได้เลยนะ For Whom the Bell Tolls (2011)
You're a very strong contender.เธอเป็นตัวเต็ง The Goodbye Look (2011)
I think we got a new front-runner.ผมคิดว่าเราได้ตัวเต็งคนใหม่แล้ว Get Carter (2011)
Everybody back in line. You know you're next to me Cato! He's a career.กลับไปเข้าแถว พวกตัวเต็ง The Hunger Games (2012)
And tonight, thanks to you, she doesn't even have me.และคืนนี้ขอบคุณเธอมาก เรเชลไม่แม้แต่จะได้อยู่กับฉัน เราเป็นตัวเต็งนะ Prom-asaurus (2012)
If there's pee on the policy, they'll think he's incontinental and flag it!ถ้ามีกลิ่นฉี่ติดกรมธรรม์ บริษัทจะคิดว่า เขาอยู่ในสภาพไม่เต็มเต็งแล้วจะไม่จ่าย Pain & Gain (2013)
It's not "incontinental," you moron. It's "incontinent."มันไม่ใช่เรื่องไม่เต็มเต็งเจ้าโง่ มันเป็นเรื่องของการยั้งไม่อยู่ Pain & Gain (2013)
OK, I know! Act normal. Be normal.ตกลงฉันรู้ ดำเนินการตามปกติ เต็มเต็ง ดำเนินการตามปกติ The Art of the Steal (2013)
Well, the best motive for killing Katarina Wirz is that she and her partner were the surefire winners.แรงจูงใจในการฆ่าคาทาริน่า เวิร์ซอยู่ที่นั่น เธอกับคู่เต้นเป็นตัวเต็งการแข่งขัน The Diamond in the Rough (2013)
Not enough apparently-- she was still the favorite to win.ยังไม่มากพอ เธอยังคงเป็น ตัวเต็งที่จะชนะ The Diamond in the Rough (2013)
Wait, Leonard is now the front runner for Valedictorian?เดี๋ยวนะ ตอนนี้เลนเนิร์ด เป็นตัวเต็งตัวแทนนักศึกษาแล้วเหรอ? Basic Human Anatomy (2013)
Annie, Shirley, go find out what's keeping Leonard on top.แอนนี่ เชอร์ลีย์ ไปหาว่าอะไร ทำให้เลนเนิร์ดเป็นตัวเต็ง Basic Human Anatomy (2013)
You're a shoo-in.พวกคุณเป็นตัวเต็งเลยนะ Power (2013)
It's not just my decision, but, yeah, I'm guessing you're at the top of the list.มันไม่ใช่การตัดสินใจของฉัน, แต่, ใช่ ฉันเดาว่าเธอเป็นตัวเต็งในรายชื่อ The Doll in the Derby (2013)
Having won the lnterzonal, he is the odds-on favorite to win the Candidates Tournament and gain a match against the current world champion.หลังจากชนะระดับอินเตอร์โซน เขาก็กลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ไปชิงแชมป์โลก Pawn Sacrifice (2014)
We have total coverall.ฉันมีไพ่ตัวเต็งในมือ Kingsman: The Secret Service (2014)
Online Kingdom has not been regarded as one of the favorites to win it.ทีม Online Kingdom ไม่ได้เป็นทีมที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวเต็งที่ชนะ Free to Play (2014)
We just beat one of the teams that was actually favored to win the competition.เราเพิ่งชนะหนึ่งในทีมที่ เป็นตัวเต็งในการแข่งครั้งนี้ Free to Play (2014)
They are the favorites to win the whole tournament.พวกเขาเป็นตัวเต็ง ที่จะชนะทั้งทัวร์นาเมนท์นี้ Free to Play (2014)
She's dating Jase. She's gonna be prom queen.เธอได้เดทกับหนุ่มฮอท เป็นตัวเต็งราชินีงานพรอม Paper Towns (2015)
Your role models are awesome, and you're legacies, so you're a total lock to get in.แบบอย่างของเธอน่ะเริ่ดมาก แล้วเธอก็เป็นตำนาน เธอเป็นตัวเต็งจะได้เข้าบ้านนี้แน่ Pilot (2015)
Guo'er, sending you to Mt Zhong Nan's Chong Yang Palace Does not mean we're chasing you away.ลูกก้วย, ข้าให้เจ้าขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยงแห่งเขาจงน้ำ ไม่ได้หมายความว่าข้าอยากส่งเจ้าไปไกลๆหรอกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
Chong Yang Palace is on Mt Zhong Nan.ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ชนเขาจงน้ำนั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
We must walk up from here to reach Chong Yang Palace.เราจะต้องเดินจากนี่ขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยง. Return of the Condor Heroes (1983)
Is Priest Qiu now at Chong Yang Palace?ท่านคูใช่อยู่บนตำหนักเต็งเอี๊ยงหรือไม่? Return of the Condor Heroes (1983)
Uncle Guo, where is Chong Yang Palace actually?ท่านลุงก๊วย, ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ตรงไหนกันน่ะ? Return of the Condor Heroes (1983)
If we don't show you some colors, you would think that everyone in Chong Yang Palace are useless.ถ้าพวกข้าไม่แสดงฝีมือซะบ้าง, เจ้าจะนึกว่าคนในตำหนักเต็งเอี๊ยงไร้ฝีมือ. Return of the Condor Heroes (1983)
Oh no, alarm from Chong Yang Palace!ไม่นะ, สัญญาณเตือนภัยจากตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
The pervert is going towards Chong Yang Palace!โจรราคะกำลังไปที่ตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
Chong Yang Palace was attacked by Prince Huo Du and his men because of Miss Long.ตำหนักเต็งเอี๊ยงถูกองคืชายฮั่วตูและพวกบุกรุก ก็เพราะแม่นางเล้งนี่แหละ. Return of the Condor Heroes (1983)
He found out that Chong Yang Palace is right next to Living Tomb where Miss Long lives... so he brought his men to attack Chong Yang Palace.เขารู้มาว่าตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ใกล้กับสุสานโบราณ ที่แม่นางเล้งอาศัยอยู่... แล้วเขาก็พาคนบุกตำหนักเต็งเอี๊ยง. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm laughing that Great-grand Teacher Wang Chong Yang was Number One in martial arts.ข้าขำที่ว่าท่านปรมาจารย์เฮ้งเต็งเอี๊ยงเป็นอันดับหนึ่งในด้านวรยุทธ. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าเต็งรัง[n. exp.] (pā tengrang) EN: dry dipterocarp forest   
เต่ง[v.] (teng) EN: swell ; bulge   
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe   FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
เต่ง[adj.] (teng) EN: full ; firm ; tight   
เต่งตึง[adj.] (teng teung) EN: firm and ample ; gorgeous   
ถันเต่ง[n. exp.] (than teng) FR: poitrine opulente [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoo-in[N] ตัวเต็ง, See also: ตัวเก็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
nitwit(นิท'วิท) n. คนโง่,คนไม่เต็มเต็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
ninny(n) คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนไม่เต็มเต็ง
oaf(n) เด็กโง่,คนไม่เต็มเต็ง,คนบ้า,คนทึ่ม
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top