ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เชี่ยวชาญ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เชี่ยวชาญ, -เชี่ยวชาญ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชี่ยวชาญ(v) be skilled, See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, Syn. สันทัดจัดเจน, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, จัดเจน, Example: หมอท่านนี้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นพิเศษ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ(n) expert system, Example: ระบบผู้เชี่ยวชาญถูกออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ , Thai Definition: ระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชี่ยวชาญว. สันทัดจัดเจน, ชํ่าชอง, มีความชำนิชำนาญมาก.
กวี(กะวี) น. ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน จำแนกเป็น ๔ คือ ๑. จินตกวี แต่งโดยความนึกคิด ๒. สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา ๓. อรรถกวี แต่งตามความเป็นจริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งโดยฉับพลันทันที.
กัลชาญ(กันละชาน) ว. กลชาญ, เชี่ยวชาญ, เช่น แด่พระผู้กัลชาญพิเศษ (ม. คำหลวง ทศพร).
เก๋า ๒ว. เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์หรือความชำนาญมาก, เช่น คุณปู่เก๋ามากในเรื่องพระเครื่อง
โคกม้า ๑น. นักหมอม้า, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องม้า.
โครงการตามพระราชประสงค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาทดลองปฏิบัติด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อทรงศึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและทดลองจนได้ผลสรุปที่ดี และทรงมั่นพระราชหฤทัยว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลหรือผู้สนใจรับไปดำเนินงานต่อ แบ่งเป็นโครงการทดลองในเขตพระราชฐาน และโครงการทดลองนอกเขตพระราชฐาน.
ชำนัญพิเศษน. เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ว่า ผู้ชำนัญพิเศษ
ชำนาญก. เชี่ยวชาญ, จัดเจน.
ชำนิ ๒ก. รู้ชัดเจน, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว.
ชำนิชำนาญก. เชี่ยวชาญมาก, สันทัดจัดเจน.
แตกฉาน ๑ว. ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, เช่น มีความรู้แตกฉาน.
นักวิชาการน. ผู้เชี่ยวชาญวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา.
บาธรรมน. ผู้เชี่ยวชาญในทางธรรม, อาจารย์ทางธรรม.
เปรื่อง(เปฺรื่อง) ก. เชี่ยวชาญ, ปรุโปร่ง, แตกฉาน, เช่น ปัญญาเปรื่อง สมองเปรื่อง.
เปศล-, เปศละเก่ง, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีเล่ห์กล, มีอุบาย.
ฝีมือน. ความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างมีศิลปะ เช่น มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อย มีฝีมือในการปรุงอาหาร, เรียกการช่างทำด้วยมืออย่างมีศิลปะ ว่า การช่างฝีมือ, ราชาศัพท์ว่า ฝีพระหัตถ์
พุทธาภิเษกน. ชื่อพิธีในการปลุกเสกพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า คณะปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลนั้น ๆ.
ฟุ้งเฟื่องว. เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา), เฟื่องฟุ้ง ก็ว่า.
เฟื่องฟุ้งว. เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา), ฟุ้งเฟื่อง ก็ว่า.
ยวดยงว. เชี่ยวชาญที่สุด, เก่งที่สุด.
ลิงตกต้นไม้น. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาใดก็ตามอาจพลาดพลั้งในวิชานั้นได้.
วิจักขณ์, วิจักษณ์ว. ที่รู้แจ้ง, ที่เห็นแจ้ง, ฉลาด, มีสติปัญญา, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ.
วิสัญญีแพทย์น. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบ.
สถานภาพตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เช่น เขามีสถานภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentarian๑. ผู้นิยมระบอบรัฐสภา๒. สมาชิกรัฐสภา๓. ผู้เชี่ยวชาญการรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, expertความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Joint Photographic Experts Group (JPEG)กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย (เจเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Joint Photographic Experts Group (JPEG)กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย (เจเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diagnosticianผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert opinionความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expert testimony; expert evidenceคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert witnessพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypothetical questionปัญหาที่ต้องอาศัยความเห็นผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject specialistผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ <p>ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา <p>การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
ASEAN Experts Group on Disaster Managementการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ [การทูต]
ASEAN Senior Officials on the Environmentเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวง มีหน้าที่ดูแลความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับประเทศและองค์กรอื่น ๆ มีการประชุมปีละครั้ง แยกเป็น 1 คณะผู้เชี่ยวชาญและ 3 คณะทำงาน ซึ่งได้แก่ (1) คณะทำงานเฉพาะกิจทางเทคนิคด้านปัญหาหมอกควัน (2) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเล (3) คณะทำงานอาเซียนเกี่ยวกับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ " [การทูต]
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]
Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTAคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้ CEPT ของ AFTA เป็นกรอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการคลัง เพื่อ ติดตามและประสานงานการดำเนินการตามพันธกรณีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน ของเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งปกติจัดขึ้นประมาณปีละ 3-4 ครั้ง [การทูต]
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม แทนที่จะกระทำโดยวิถีทางการทูตตามปกติ คือ โดยทางเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนทางการทูตถาวร การประชุมแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า การประชุมโต๊ะกลม เพื่อทำหน้าที่ระงับปัญหาระหว่างประเทศนั้น เริ่มนิยมกระทำกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การประชุมระหว่างประเทศนี้จะประกอบด้วยคณะผู้แทน ซึ่งมีหัวหน้าคณะที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม และรัฐบาลของประเทศที่ร่วมประชุมเป็นผู้ส่งไป ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง บ้างเห็นว่า ควรเป็นการประชุมทางการทูตตามประเพณีที่กระทำกันโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการทูตตามปกติมากกว่า [การทูต]
Experts and Eminent Personsผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอาเซียนว่า ด้วยความ ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Investment Expert Groupกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เป็นกลไกหนึ่งภายใต้ ASEM [การทูต]
register of experts/eminent personsทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ [การทูต]
South-South Cooperationความร่วมมือใต้-ใต้ หรือ ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศกำลังพัฒนา/ ด้อยพัฒนา ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายหลังจากที่ความ ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศกำลัง พัฒนา/ด้อยพัฒนามีแนวโน้มลดลงและมีการนำเงื่อนไขอื่น ๆ มาผูกกับการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น อาทิ ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา/ด้อยพัฒนานี้ จะเป็นทั้งในลักษณะของการให้ (อาทิ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม/ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/วัสดุอุปกรณ์) ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว อาทิ การให้ความร่วมมือด้านทุนฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตรของไทยแก่ประเทศใน แอฟริกา และในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน " [การทูต]
Technical Cooperation among Developing Countriesความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบขององค์การสหประชา ชาติ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่เพื่อการดูงาน/ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน โดยประเทศที่ขอหรือส่งเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะที่ประเทศเจ้าภาพจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ อาทิ ค่ากินอยู่ ค่าฝึกอบรม/ดูงาน " [การทูต]
Expert's Witnessพยานผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Expertsผู้ชำนาญ, ผู้นำแบบเชี่ยวชาญ [การแพทย์]
ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทใน การเยียวยาจิตใจหรือเสริมศักยภาพที่เสียไปให้มีเพิ่มเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีเคยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ได้เห [สุขภาพจิต]
บำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก หรือผู้ป่วยจิตเวชมีอาการทุเลา หรือหายจากปัญหาหรือโรคที่ท [สุขภาพจิต]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Method of Authorityวิธีการเชื่อผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Mycologistsผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อราวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
- I think he... he did an expert job.เขาได้งานที่มีความเชี่ยวชาญ 12 Angry Men (1957)
- You've failed. - I suggest you see a specialist.ฉันแนะนำให้คุณเห็นผู้เชี่ยวชาญ Help! (1965)
- What kind?ชนิดของผู้เชี่ยวชาญ? Help! (1965)
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย Jaws (1975)
Any shark expert will tell you it's a killer, a man-eater.ผู้เชี่ยวชาญฉลามคนไหน ก็จะบอกว่ามันกินคน Jaws (1975)
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll do that. I'm an expertฉัน'จะทำสิ่งสิ่งนั่น ฉัน'ผู้เชี่ยวชาญ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก Oh, God! (1977)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
A professional lawyer would be helpful.ทนายผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณได้มาก Oh, God! (1977)
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Suspiria (1977)
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot, อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา Suspiria (1977)
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ, จะพูดอย่างไรดี? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Ravenwood is the real expert.ราเวนวู้ดถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
All right, Doc, Garry and Clark move over there away from the others.ไม่เป็นไรหมอ เขาเชี่ยวชาญงานนี้ดี The Thing (1982)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
I'm not a forensic expert!ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช! Clue (1985)
Mr. Hoover is an expert on Armageddon.ว่าคุณฮูเวอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในวันสิ้นโลก Clue (1985)
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)
dr. La Fong, communicable diseases. dr.ดร.ลาฟง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ Spies Like Us (1985)
Boyer, bacteriology.ดร.บอยเออร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรีย Spies Like Us (1985)
I think you should see a professional.ฉันคิดว่าคุณควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่า. Mannequin (1987)
Professional?ผู้เชี่ยวชาญ? Mannequin (1987)
indeed the field that I hope to go into, is really responsible for keeping the whole human being alive....ซึ่งเป็นด้านที่คุณเชี่ยวชาญ และที่ผมหวังว่าจะได้เข้า... ...เป็นส่วนที่ทำให้ ชีวิตมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ Punchline (1988)
Our psychology and handwriting gurus tried to fault them.จิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนด้วยลายมือของเราพยายามที่จะให้พวกเขาผิด The Russia House (1990)
Yuri, I want you to meet Len Wicklow, our new Russian-speaking specialist.ยูริฉันต้องการให้คุณเพื่อตอบสนองความเลนวิกโคลว์รัสเซียที่พูดผู้เชี่ยวชาญใหม่ของเรา The Russia House (1990)
People of... discretion. Experts.ดุลยพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ The Russia House (1990)
Leave Katya out. Go with the experts and leave her out.ออกจากคัทย่าออก ไปกับผู้เชี่ยวชาญและปล่อยให้เธอออกมา The Russia House (1990)
Feel the weight of all the expert opinions.รู้สึกว่าน้ำหนักของทุกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ The Russia House (1990)
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน The Russia House (1990)
For experts, there's no toilet deep enough.สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีห้องสุขาไม่ลึกพอ The Russia House (1990)
That's the boss's son. Curley's pretty handy with his fists.นั่นลูกชายเจ้านาย เคอร์ลี่เชี่ยวชาญการใช้หมัด Of Mice and Men (1992)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
It requires craft, cunning, mischief.จุดประสงค์ของมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความหลักแหลม และความซุกซน The Nightmare Before Christmas (1993)
The black girl was a demolition expert.สาวสีดำเป็นผู้เชี่ยวชาญการรื้อถอน Pulp Fiction (1994)
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม Wild Reeds (1994)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
From the bomb squad, I want the explosive.เช็คผู้เชี่ยวชาญระเบิดดู Heat (1995)
I'm not good at meeting people.ฉันไม่เชี่ยวชาญในการพบผู้คน Heat (1995)
Many are the same experts who have consulted on the Machine's design and function.มุมมองทางการเมืองและศาสนา หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เดียวที่ได้รับการพิจารณา ในการออกแบบเครื่อง และฟังก์ชั่น Contact (1997)
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน Contact (1997)
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด Contact (1997)
I'm not an authority on foreign music.ข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องดนตรีต่างชาติ The Red Violin (1998)
- So, you're the expert?-งั้น คุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสิครับ The Red Violin (1998)
I care about you and I don't want anything bad to happen to you because of me.ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วย ผมรู้.. ผมเสียใจ Fight Club (1999)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[khamwinitchai khøng phūchīochān] (n, exp) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion  FR: rapport d'expert [ m ]
คณะผู้เชี่ยวชาญ[khana phūchīochān] EN: panel of experts  FR: panel d'experts [ m ]
ความเชี่ยวชาญ[khwām chīochān] (n) EN: expertise ; proficiency
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ[khwāmhen khøng phūchīochān] (n, exp) EN: expert opinion  FR: avis de l'expert [ m ]
พยานผู้เชี่ยวชาญ[phayān phūchīochān] (n, exp) EN: expert witness
ผู้เชี่ยวชาญ[phūchīochān] (n) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur  FR: expert [ m ] ; experte [ f ] ; spécialiste [ m, f ] ; connaisseur [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญด้าน...[phūchīochān dān …] (n, exp) FR: ecpert en … [ m ] ; expert dans le domaine de … [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[phūchīochān dān phōtchanākān] (n, exp) EN: nutrition expert  FR: nutritionniste [ m ] ; diététicien [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล[phūchīochān thāng thalē] (n, exp) EN: marine expert [ m ]
ระบบผู้เชี่ยวชาญ[rabop phūchīochān] (n, exp) EN: expert system

English-Thai: Longdo Dictionary
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, See also: polyglot, multilingual
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
medical expertise(n, phrase) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adept(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. expert
allergist(n) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
anatomist(n) ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างมนุษย์
clinician(n) ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. expert, aesthete
consummate(adj) ที่เชี่ยวชาญ, See also: ที่มีความสามารถ
conversant(adj) ที่มีประสบการณ์, See also: ที่มีความเชี่ยวชาญ, Syn. experienced, skilled
culture vulture(idm) ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม, See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม
dab hand(n) คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Syn. expert
dermatologist(n) หมอโรคผิวหนัง, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง, Syn. dermatologist, hematologist
diplomacy(n) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม, See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง, Syn. tact, artfulness statesmanship, Ant. tactlessness, crudeness
educationalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue
experience(n) ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
experienced(adj) ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful
expert(adj) ซึ่งเชี่ยวชาญ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์, Syn. practiced, proficient, skillful
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์, Syn. professional, specialist
expertise(n) ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ, Syn. knowledge, skill
expertly(adv) อย่างเชี่ยวชาญ, See also: อย่างชำนาญ
faculty(n) คณะอาจารย์, See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. teacher, teaching staff
familiarity(n) ความเชี่ยวชาญ, See also: ความรอบรู้, ความชำนาญ, Syn. experience, mastery, knowledge
featly(adv) อย่างชำนาญ (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว), See also: อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างแคล่วคล่อง
get in(phrv) ทำ, See also: แสดงอย่างเชี่ยวชาญ, Syn. keep in
generalist(n) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist
geneticist(n) นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม
gerontologist(n) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุ
good(adj) ซึ่งเชี่ยวชาญ, See also: ซึ่งชำนาญ, Syn. qualified
gunslinger(n) คนดวลปืน, See also: นักต่อสู้ด้วยปืน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ปืน, Syn. gunman
hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ
headhunt(vt) สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
herbalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor
historian(n) นักประวัติศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
have a good command of(idm) เชี่ยวชาญในบางสิ่ง, See also: มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นอย่างดี
kick all the tricks of the trade(idm) รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ, See also: เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ
old hand at do(idm) ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ), See also: เก๋า
inexperienced(adj) ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert
inexpert(adj) ซึ่งไม่ชำนาญ, See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. unskilled, amateurish, unqualified, Ant. professional
informed(adj) ซึ่งรอบรู้, See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ, Syn. knowledgeable, enlightened, expert
jurist(n) นักกฎหมาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย, Syn. legal expert
lapidarist(n) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหินมีค่า
lay(adj) ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ, See also: ไม่มีความรู้พิเศษ, Syn. not trained, untrained
layman(n) คนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญพิเศษ, See also: บุคคลธรรมดา
linguist(n) นักภาษาศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
logician(n) ผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
marvel(n) ผู้ชำนาญ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ
master(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ
master(adj) ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
master hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ
masterful(adj) เชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด, Syn. perfect, skillful
masterfully(adv) อย่างเชี่ยวชาญ
masterfulness(n) ความเชี่ยวชาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ, มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป, ฝีมือ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, เล่ห์เหลี่ยม, ความสามารถ, หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์, สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร, นักแสดง, ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ, -เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ, -เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
cognoscentiผู้เชี่ยวชาญ
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
connoisseur(คอนนะเซอร์') n. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัตถุ, ผู้เชี่ยวชาญ, See also: connoisseurship n. ดูconnoisseur, Syn. expert, authority
conoscenti n.ผู้เชี่ยวชาญ
contrapuntistn. ผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งตรงข้าม
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย, รอบรู้, เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted, learned, skilled
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ , ผู้ขายเครื่องสำอางค์
craft(คราฟทฺ) { crafted, crafting, crafts } n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, การช่าง, อาชีพ, เล่ห์เหลี่ยม, สมาคมวิชาชีพ, เรือ, ยาน, ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art, skill, ability
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, เจ้าเล่ห์, มีฝีมือ, ประณีต, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful, cunning, Ant. guileless, honest
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ประณีต, ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง, คนยกร่าง, คนทำแบบแผน, หมากรุก, ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ, ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ, นักสุนทรียศาสตร์
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์, ชัดเจน, ฉลาด, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข, แหล่งของความสุข, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ, โชคดี
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน, นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน, จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด, กลวิธี, อุบาย, ความพลิกแพลง, ความเชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, สัตว์ป่า
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
grammarian(กระแม'เรียน) n. ผู้เชี่ยวชาญไวยากรณ์
habile(แฮบ'บิล) adj. เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว
hebraic(ฮิเบร'อิค) adj. เกี่ยวกับชาวอิสราเอลภาษาหรือขนบธรรมเนียมของเขา. -Hebraism n. -Hebraist n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาอิสราเอล
histologistn. ผู้เชี่ยวชาญด้านhistology
horologist(โฮรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับhorology
hot stuffผู้เชี่ยวชาญ, คนที่มีความรู้สึกทางเพศได้ง่าย, สิ่งที่นิยมกัน
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
jurist(จัว'ริสทฺ) n. นักกฎหมาย, ทนายความผู้พิพากษา, ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย, ผู้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมาย -S.jurisprudent
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
lapidary(แลพ'พิเดอรี) n. ช่างเจียระไน, ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก, ผู้เชี่ยวชาญการดูเพชรพลอยหรือหยก. adj. เกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก, See also: lapidarist n.
linguist(ลิง'กวิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญหลายภาษา, ผู้พูดได้หลายภาษา, ผู้เชี่ยวชาญในภาษาศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
adept(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสิทธิภาพ, เก่ง
adroit(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว
artisan(n) ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ
conversant(adj) คุ้น, เคยชิน, รอบรู้, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ
craft(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, การช่าง, งานฝีมือ, เล่ห์กระเท่ห์, เรือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, ชำนาญ
deft(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต, ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต
experienced(adj) ชำนาญ, มีประสบการณ์, จัดเจน, เชี่ยวชาญ
expert(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ช่ำชอง, จัดเจน
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้จัดเจน
finesse(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, กลเม็ด, กลวิธี, การพลิกแพลง
inapt(adj) ไม่เหมาะ, ไม่เชี่ยวชาญ, ไม่สมควร
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม, ความไม่เชี่ยวชาญ, ความเก้งก้าง
masterful(adj) เป็นนาย, เก่ง, มีอำนาจ, ครอบงำ, เชี่ยวชาญ
masterly(adj) เชี่ยวชาญ, เป็นนาย, เก่ง, ชำนาญ
mastership(n) การปกครอง, ความเชี่ยวชาญ, ความเป็นนาย, ความมีอำนาจ
mastery(n) อำนาจปกครอง, ความเชี่ยวชาญ, การบังคับบัญชา, การเรียนรู้
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญ, มือเก่า
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
professional(adj) ในวิชาชีพ, เป็นอาชีพ, เชี่ยวชาญ
skilful(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, คล่อง, ว่องไว, ฉลาด
skillful(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, คล่อง, ว่องไว, ฉลาด
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้ชำนาญการ
specialization(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
stuff(n) สิ่งของ, เนื้อแท้, ปัจจัย, วัตถุดิบ, ความเชี่ยวชาญ
tactful(adj) มีไหวพริบ, รู้จักกาลเทศะ, ฉลาด, เชี่ยวชาญ
technical(adj) เกี่ยวกับเทคนิค, เกี่ยวกับศิลปะ, เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
theologian(n) นักศาสนศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่เชี่ยวชาญ
versed(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์
WELL-well-done(adj) สุกดี, ดีจริง, เกรียม, ทำดีแล้ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
workmanship(n) ฝีมือ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ผลงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barrister(n) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล, Syn. Advocate
Lichen planusเป็นสภาพผิวอักเสบที่คันแต่ไม่ติดเชื้อผื่นผิวบนแขนและขา ประกอบด้วยขนาดเล็กหลายด้านแบน-ราด, สีชมพูหรือสีม่วงคล้ำ ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังจํานวนมากเชื่อว่ามันอาจจะเป็นโรคภูมิต้านทาน
polymath[โพลีแม็ธ] (n) คือผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ในการใช้อย่างเป็นทางการเท่าใดนักจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง นักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณมักจะเป็น “ผู้รู้รอบด้าน” โดยมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน ผู้รู้รอบด้านมีความหมายต่างจากคำว่าอัจฉริยบุคคล (ข้อมูลแปลจาก wikipedia.org)
so-called(adj) (แสลง)พวกที่ดูเหมือนจะเป็น เช่น Have you ever seen a so-called expert on TV? คุณเคยเห็นพวกที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนดูโทรทัศน์ไหม
เมพ(adj, adv) เก่ง เชี่ยวชาญ ชำนาญในด้านนั้นๆ (คำที่พิมพ์ผิดมาจากคำว่า เทพ), Syn. เทพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
忍者[にんじゃ, ninja] (n) นักฆ่าญี่ปุ่นสมัยโบราณ เชี่ยวชาญการใช้อาวุธ ยาพิษ และ คาถามนต์ดำ
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค, นักเทคนิค

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
特化[とっか, tokka] ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
巧み[たくみ, takumi] (adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
極める[きわめる, kiwameru] TH: ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ  EN: to master
専門[せんもん, senmon] TH: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  EN: speciality
専門[せんもん, senmon] TH: ผู้เชี่ยวชาญ  EN: expert

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top