Search result for

*เครื่องนุ่งห่ม*

(42 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องนุ่งห่ม, -เครื่องนุ่งห่ม-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องนุ่งห่ม (n ) aparel

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหยังน. ภาชนะชนิดหนึ่งคล้ายตะกร้าสำหรับใส่ของหรือเครื่องนุ่งห่ม.
แกะ ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Ovis วงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพะ แต่ไม่มีเครา มีเขา ๑ คู่ ไม่ผลัดเขา มีขนาดใหญ่โค้งงอ ปลายบิดไปข้างหน้า โคนเขาถึงประมาณกลางเขามีวงนูนลักษณะคล้ายพาลี ขนบนลำตัวยาวและอ่อนนุ่ม ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม ชนิดที่นำเลี้ยง ได้แก่ ชนิดย่อย Ovis amon aries Linn.
จีวร, จีวร-(จีวอน, จีวอนระ-) น. เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, ผ้าสำหรับห่มของภิกษุสามเณร, คู่กับ สบง, ภาษาปากเรียก ผ้าเหลือง. [ในพระพุทธศาสนา จีวร ในคำว่า บาตรจีวร หรือ ไตรจีวร หมายเอาผ้าทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้านุ่ง (สบง), ในคำว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว].
ทิคัมพร(-พอน) น. ชื่อนิกายในศาสนาเชน นักบวชนิกายนี้ประพฤติตนเป็นคนเปลือยกาย, คู่กับ นิกายเศวตัมพรหรือเศวตามพร. [ป., ส. ทิคฺ (ทิศ, ฟ้า) + อมฺพร (เครื่องนุ่งห่ม) = ผู้มีฟ้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมายความว่า ไม่นุ่งผ้า].
บงสุกูลิกน. ผู้ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร, เป็นชื่อธุดงค์ประการหนึ่งของภิกษุผู้ใช้ผ้าเฉพาะที่เก็บได้จากกองฝุ่นกองหยากเยื่อมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม คือ ไม่ใช้ผ้าที่ชาวบ้านถวาย.
ปังสุกูลิก-(ปังสุกูลิกะ-) ว. เรียกภิกษุผู้ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นปรกติ ว่า ปังสุกูลิกภิกษุ, เรียกชื่อธุดงค์ประการหนึ่งของภิกษุผู้ใช้ผ้าเฉพาะที่ชักมาจากซากศพหรือเก็บได้จากกองฝุ่นกองหยากเยื่อมาทำเครื่องนุ่งห่ม ว่า ปังสุกูลิกังคธุดงค์.
พสนะ(พะสะนะ, พดสะนะ) น. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม.
พาสน์น. การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
ภูษาน. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง.
วสนะ ๒(วะสะ-) น. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม.
วัตถ์น. ผ้า, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม.
วัสตร์น. วัตถ์, ผ้า, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม.
วาสนะ ๑(วาสะ-) น. การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม.
วาสะ ๒น. ผ้า, เครื่องนุ่งห่ม.
เศร้าหมองว. หมองมัว, ไม่ผ่องใส, เช่น ผิวพรรณเศร้าหมอง หน้าตาเศร้าหมอง เครื่องนุ่งห่มเศร้าหมอง.
เสื้อแสงน. เสื้อและกางเกง, เครื่องนุ่งห่ม.
ไหม ๑เรียกเครื่องนุ่งห่มที่ทอด้วยไหม ว่า ผ้าไหม.
อัมพร ๑เครื่องนุ่งห่ม ในคำว่า ทิคัมพร = ผู้นุ่งลมห่มทิศ คือ ชีเปลือย, เศวตัมพร = ผู้นุ่งห่มผ้าขาว คือ ชีผ้าขาวหรือชีปะขาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wearing apparelเครื่องนุ่งห่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nunghom) EN: clothes   

English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparel[N] เครื่องนุ่งห่ม, See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing, garment
attire[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Syn. clothes, finery
raiment[N] เครื่องนุ่งห่ม (คำทางการ), See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing
thermal[ADJ] (เครื่องนุ่งห่ม) ที่ออกแบบเพื่อเก็บกักความร้อนของร่างกายมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
menswear(เมนซ'แวร์) n. เสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ชาย
raiment(เร'เมินทฺ) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
DRY dry goods(n) เครื่องนุ่งห่ม,สิ่งทอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top