Search result for

*เครื่องกำเนิดไฟฟ้า*

(75 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, -เครื่องกำเนิดไฟฟ้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[N] generator, See also: dynamo, electric generator, electric motor, Syn. เครื่องทำไฟฟ้า, Example: โรงไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Count unit: เครื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคโทดน. แผ่นหรือแท่งตัวนำที่โยงต่อกับขั้วลบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้า.
ปั่นไฟก. ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.
ปั่นไฟน. เรียกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ว่า เครื่องปั่นไฟ.
แอโนดน. แผ่นหรือแท่งตัวนำที่โยงต่อกับขั้วบวกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
A.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสสลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
alternatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
D.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสตรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
generator๑. ตัวก่อกำเนิด, เครื่องก่อกำเนิด, ตัวสร้าง๒. โปรแกรมก่อกำเนิด๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
generator; electric generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
generator๑. ตัวก่อกำเนิด, เครื่องก่อกำเนิด, ตัวสร้าง๒. โปรแกรมก่อกำเนิด๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric generator; generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gas Turbine Generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ [ปิโตรเลี่ยม]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็ว นิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Boiling water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Van de Graaff generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอแกรฟฟ์, เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตศักย์สูง โดยประจุไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดประจุถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพานซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักย์ไฟฟ้าสูง เครื่องนี้สามารถสะสมประจุจนกระทั่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ มักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น รอเบิร์ต แวน เดอ แกรฟฟ์ (Robert Van de Graaff) เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ในปี พ.ศ. 2474
[นิวเคลียร์]
Van de Graaff acceleratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอแกรฟฟ์, เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตศักย์สูง โดยประจุไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดประจุถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพานซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักย์ไฟฟ้าสูง เครื่องนี้สามารถสะสมประจุจนกระทั่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุ มักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น รอเบิร์ต แวน เดอ แกรฟฟ์ (Robert Van de Graaff) เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ในปี พ.ศ. 2474 [นิวเคลียร์]
Electric generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrostatic acceleratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear power plantโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรูปแบบหนึ่งที่ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตความร้อน และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ จนเดือดเป็นไอร้อนไปหมุนกังหันไอน้ำซึ่งจะขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ผลิตไฟฟ้าออกมาเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไป
[นิวเคลียร์]
Electric generator industryอุตสาหกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric generatorsเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [TU Subject Heading]
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกลที่ใช้เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
single phase generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด เฟสเดียว, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดที่มีขดลวดชุดเดียว ทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hydro energyพลังน้ำ, พลังงานที่สะสมอยู่ในน้ำในรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่น พลังน้ำในเขื่อนกักเก็บน้ำ เมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ ซึ่งจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือมีโทษ เช่น ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือน พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromotive force [e.m.f.]แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ร.ค.ฟ.), พลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ต่อหนึ่งหน่วยประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดนั้น โดยทั่วไปแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่วงจรเปิด ใช้ตัวย่อว่า e.m.f. แทนด้วยสัญลักษณ์ E  มีหน่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nuclear power plantโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์, โรงผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูมาทำให้น้ำเดือดเป็นไอ แล้วให้ไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hydro power plantโรงไฟฟ้าระบบพลังน้ำ, สถานีผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำ เช่น ใช้พลังน้ำจากเขื่อนไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to need a thermic lance, a jackhammer, a generator, lights, ropes, cables, the works.เราต้องมีเครื่องตัดโลหะ เครื่องเจาะหิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟ เชือก สายเคเบิ้ล ในการทำงาน The Bank Job (2008)
And I got an emergency generator in case the storm turns into anything and you lose power.และฉันไปได้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินมาเครื่องหนึ่ง.. ..กรณีเกิดพายุทำลายทุกอย่างและคุณไม่มีไฟฟ้า Nights in Rodanthe (2008)
The Generator's our only source of power.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรา เป็นแหล่งพลังงานแหล่งเดียวที่มีอยู่ City of Ember (2008)
I get to work in the Generator.ผมจะได้เข้าไปทำงานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า City of Ember (2008)
- Uh, can we go into the Generator? - [ Snoring ]อ่า พวกเราไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้มั้ย City of Ember (2008)
There's gotta be another way into the Generator.น่าจะมีทางอื่นไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า City of Ember (2008)
- It's the Generator.-เป็นเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า City of Ember (2008)
The Generator's broken. It's hopeless.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพังแล้ว มันหมดหวัง City of Ember (2008)
Blackouts or no blackouts... the Generator hasn't failed us yet.ไฟดับ หรือไม่ดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรายังใช้งานได้ City of Ember (2008)
[ Doon ] The Generator won't last.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่ใช่สิ่งสุดท้าย City of Ember (2008)
It doesn't matter anyway. The Generator won't last.มันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะไม่เหลืออยู่กันเรา City of Ember (2008)
The Generator.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า City of Ember (2008)
Wake up. Sul, is there a key to the Generator door?ตื่น ซูล มีกุญแจประตู เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไหม City of Ember (2008)
- I got all the Tesla coil remotes. - Thanks, brother.- ได้รีโมทเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาหมดแล้ว The Sorcerer's Apprentice (2010)
MAN 1: My generator is missing.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของฉันหายไป Super 8 (2011)
I--I took apart a 1961 DeSoto and built a generator from scratch.ผม--ผมเอาชิ้นส่วนของ DeSoto ปี 1961 มา และสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเอง Proof (2011)
Maybe you have an electrical trouble, and your sub-aqua conductor, it helps you-- inductor, okay?บางทีคุณอาจมีปัญหาเรื่องไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใต้น้ำ มันช่วยคุณ.. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โอเคมั้ย Sparks and Recreation (2011)
Not the most practical use of the generators to my mind.ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบนั้นได้จริงๆหรอก Say the Word (2012)
Those magnetic glasses door open for about 5 seconds, before the back-up generator kicks in.ล๊อคแม่เหล็กเหล่านั้นจะคงเปิดอยู่ประมาณ 5 วินาที ก่อนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจะทำงาน เข้าใจไหม Escape Plan (2013)
Three guards, backup generator. It's impossible.สามยามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง มันเป็นไปไม่ได้ The Art of the Steal (2013)
Ryan Maxford worked as a counselor at a local boys home, and Scott Delfino worked for Dynamo Industries, which is an international pharmaceutical firm.ไรอัน แมกซ์ฟอร์ด ทำงานเป็นที่ปรึกษา ให้สถานสงเคราะห์เด็กชายท้องถิ่น และสก็อตต์ เดลฟิโน่ ทำงานให้บริษัทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Gatekeeper (2013)
This was the first generator.นี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า The Electric Boy (2014)
By age 40, he had invented the electric motor, the transformer, the generator, machines that would change everything about the home, the farm, the factory.เมื่ออายุ 40 เขาได้คิดค้นมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับบ้าน The Electric Boy (2014)
We're doing our best To keep our broadcast on the air for you. Now, we just had to switch over to our diesel generators.เราจะทำทุกอย่างที่จะดำเนินการออกอากาศ เราตีขวาบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล. San Andreas Quake (2015)
Check the generator.เช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย Maveth (2015)
Can you give us an update what's up with generators?มีอะไรอัพเดทไหม? เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นยังไงบ้าง? Maveth (2015)
Impulse engines drawing power from auxiliary generators.เครื่องยนต์แรงกระตุ้นไฟฟ้าจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสริม Star Trek Beyond (2016)
Sand in the generator.แซนด์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะได้รับทุกที่ Help! (1965)
They've come back for the generators.พวกมันกลับไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
This is everything he's used his machines to collect for the last three years, including generators from the city.มันบอกทุกอย่างที่เครื่องจักรกลของเขาไปเอามา ในระยะเวลา 3 ปีมานี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเมืองก็อยู่ในนี้ด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Alright, put everything on emergency generators.โอเค ส่งทุกอย่างไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งหมด Live Free or Die Hard (2007)
I am rocking 5 generators just so I can stay online.ฉันดึงไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามา 5 ตัว ก็เลยออนไลน์ได้น่ะสิ Live Free or Die Hard (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า [n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā) EN: generator   FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā sathit) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine   FR: machine électrostatique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generator[N] เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Syn. dynamo
mag[ABBR] คำย่อของ magneto, See also: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งช่วยจุดหัวเทียนรถ, Syn. magneto
magneto[N] เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือพลังแม่เหล็กเพื่อจุดหัวเทียนในเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamo(ได'นะโม) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ผู้ที่กระปรี้กระเปร่า
electromotorn. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
generator(เจน'นะเรเทอะ) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,บุคคลที่ให้กำเนิด,สิ่งที่ให้กำเนิด,เครื่องมือผลิตแก๊สหรือไอ, Syn. creator
magneto(แมกนี'โท) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่ประกอบด้วยแกนโลหะรูปกระบอกหรือ"มัดข้าวต้ม" (armature) ที่หมุนรอบอยู่ในสนามแม่เหล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
dynamo(n) ไดนาโม,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
generator(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น
magneto(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発電機[はつでんき, hatsudenki] (n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top