ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เครดิต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครดิต, -เครดิต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี[thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, colloq, vulgar, name, uniq) thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี thebank999 wallet(~lv9.th~)สล๊อค รับเครดิตเล่นฟรี thebank999 wallet(~lv9.th~)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครดิต(n) credit, See also: trust, belief, confidence, reliance, faith, Syn. ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, Example: เราไปยืมเงินธนาคาร ธนาคารบอกว่าต้องดูว่ามีเครดิตดีหรือเปล่า, Thai Definition: ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถที่จะชำระหนี้ของบุคคลหรือสถาบัน, Notes: (อังกฤษ)
เครดิตการ์ด(n) credit card, Example: การประกาศหมายเลขเครดิตการ์ดของบางคนซึ่งขโมยมาได้ เป็นการประกาศข่าวสารที่ผิดกฎหมาย, Count Unit: ใบ, Thai Definition: บัตรที่ใช้แทนการชำระเงินไปก่อนล่วงหน้า, Notes: (อังกฤษ)
เครดิตฟองซิเอร์(n) credit foncier, Example: การของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการรวมกฎหมาย ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ที่มีอยู่จำนวน 15 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน, Thai Definition: สถานประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน, การให้กู้ยืมเงินระยะยาวโดยใช้ต้นและดอกเบี้ยเป็นรายปี, Notes: (ฝรั่งเศส)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อมูลเครดิตน. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการได้รับอนุมัติสินเชื่อและการชำระสินเชื่อ.
เครดิต(เคฺร-) น. ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตัวบุคคลหรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ความเชื่อถือในฐานะทางการเงินของบุคคลหรือสถาบัน
เครดิตรายการเจ้าหนี้ตามบัญชี, เงินที่เข้าบัญชีเป็นรายรับ
เครดิตตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, หน่วยกิต ก็เรียก.
เครดิตบูโร<i>ดู</i> <i> บริษัทข้อมูลเครดิต</i>.
เครดิตฟองซิเอร์น. กิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าปรกติ หรือประกอบธุรกิจการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝากเป็นทางค้าปรกติ.
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์น. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บริษัทข้อมูลเครดิตน.บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการควบคุมหรือการประมวลผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ.
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์น. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บัตรเครดิตน. บัตรซึ่งสถาบันการเงินหรือธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก เพื่อให้ชำระค่าสินค้าหรือบริการจากสถานการค้าหรือธุรกิจที่รับบัตรนั้นแทนการชำระด้วยเงินสด, บัตรสินเชื่อ ก็เรียก
บัตรเครดิตบัตรหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้ประกอบการออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด โดยลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ดอกเบี้ย หรือค่าอื่นใด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว.
บัตรสินเชื่อน. บัตรเครดิต.
บัตรอิเล็กทรอนิกส์น. บัตรที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ในบัตรด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็ก เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรสมาร์ทการ์ด.
รหัส(-หัด) น. เครื่องหมายหรือสัญญาณลับซึ่งรู้เฉพาะผู้ที่ตกลงกันไว้, ข้อความที่เปลี่ยนตัวอักษรอื่นแทนอักษรที่ต้องการจะใช้ หรือสลับตำแหน่งอักษรของข้อความนั้น หรือใช้สัญลักษณ์แทน เป็นต้น ซึ่งรู้กันเฉพาะผู้ที่รู้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ, ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในเครื่องมือเครื่องใช้อย่างกุญแจหรือตู้นิรภัยเป็นต้น เช่น เลขรหัสบัตรเครดิต.
หน่วยกิต(-กิด) น. ตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, เครดิต ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ ดู banker's card และ cheque card ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banker's cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ ดู bank card และ cheque card ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit, letter ofตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cheque cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ ดู bank card และ banker's card ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit agentตัวแทนเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit card insuranceการประกันภัยบัตรเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax creditเครดิตภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment tax creditเครดิตภาษีเพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Bank credit cardsบัตรเครดิตธนาคาร [TU Subject Heading]
Community development credit unionsสถาบันการเงินเครดิตยูเนียนเพื่อการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Credit cardsบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Credit ratingsการจัดอันดับเครดิต [TU Subject Heading]
Credit unionsสถาบันการเงินเครดิตยูเนียน [TU Subject Heading]
Emergy tax creditsเครดิตภาษีพลังงาน [TU Subject Heading]
Letters of creditเลตเตอร์ออฟเครดิต [TU Subject Heading]
Tax creditsเครดิตภาษี [TU Subject Heading]
Volunteer workers in credit unionsอาสาสมัครในสถาบันการเงินเครดิตยูเนียน [TU Subject Heading]
carbon creditคาร์บอนเครดิต, Example: การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ซื้อสิทธิ ส่วนประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นผู้ขายสิทธิ โดยคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นจากข้อตกลงพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยสาระสำคัญของพิธีสารเกียวโตคือประเทศพัฒนาแล้ว หรือประเทศผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตจะมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหากไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปริมาณที่กำหนดจะต้องถูกปรับ แต่ถ้าประเทศพัฒนาแล้วไม่ต้องการถูกปรับจะต้องซื้อสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเทศกำลังพัฒนา โดยประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศผู้ขายคาร์บอนเครดิต เช่น ประเทศไทยจะไม่มีพันธกรณีให้ลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่สามารถช่วย ประเทศพัฒนาแล้วลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) [เศรษฐศาสตร์]
Bank creditเครดิตธนาคาร [การบัญชี]
Creditเครดิต [การบัญชี]
Credit balanceยอดดุลเครดิต [การบัญชี]
Letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิต [การบัญชี]
Standby letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน [การบัญชี]
Unused letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน [การบัญชี]
Creditเครดิต [การแพทย์]
Credit Balanceยอดคงเหลือทางด้านเครดิต [การแพทย์]
e-Payment gatewayบริการที่ให้ Website สามารถรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตได้, Example: แต่เดิมบริการ Payment gateway จะให้บริการผ่านทางธนาคารต่างๆ แต่เนื่องจากความยุ่งยากในเรื่องเอกสารกับทางธนาคาร เช่น การทำรอบบัญชี การวางวงเงินประกันข้อจำกัดที่ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน ทำให้การเปิด Payment gateway กับธนาคารมักจะเป็นที่ยุ่งยาก<p> สำหรับ website ขนาดเล็ก แนวคิดดังกล่าวจึงมีผู้คิดเปิด Payment gateway แทนธนาคาร กล่าวคือทำหน้าที่เป็นนคนกลางระหว่าง webstie กับธนาคาร แทนที่ website จะต้องไปติดต่อกับทางธนาคาร ก็สามารถติดต่อผ่าน Payment gateway ของบริษัทที่ให้บริการ Payment gateway ผู้ค้าก็จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว แต่ก็แลกกับการหักค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าธนาคารเล็กน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bankers have refused.ท่านไม่มีเครดิตเหลือในธนาคารครับ The Great Dictator (1940)
One man might make us a loan:มีคนนึง เครดิตเค้าเพียบ: The Great Dictator (1940)
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน The Great Dictator (1940)
Have another cup.มีถ้วยอื่น เรามีเครดิตที่นี่ The Old Man and the Sea (1958)
Ray Brower's body was found, but neither our gang nor their gang got the credit.ศพเรย์ บราวเวอร์ถูกพบแล้ว แต่ไม่ว่าแก๊งของเรา หรือของเขา ไม่มีใครได้เครดิต Stand by Me (1986)
I cut the end credits to go faster.ฉันตัดตรง เครดิตตอนจบ จะได้เร็วขึ้น. Cinema Paradiso (1988)
- Does he have a Gold Card?- เขามีบัตรเครดิตมั้ย Mannequin: On the Move (1991)
The New Jersey one. Will this be cash or charge?ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะ จะรับเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตดีคะ Mannequin: On the Move (1991)
I don't think you should get credit for your ice cream anymore.ฉันไม่คิดว่าคุณควรจะได้เครดิต สำหรับไอศกรีมของคุณอีกต่อไป The Joy Luck Club (1993)
Excuse me, my phone's not working. Can I use yours to make a credit card call, please?ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันใช้การไม่ได้ ฉันขอใช้เครดิตการ์ดโทรเครื่องคุณได้ไหม ? Squeeze (1993)
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ In the Mouth of Madness (1994)
- Uh, credit card.- บัตรเครดิต The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Passports, traveler's checks, plastic.พาสปอร์ต เช็คเดินทาง บัตรเครดิต Heat (1995)
And get me some credit cards. Use an American bank. I'll send you the names this week.เอ่อ ช่วยทำบัตรเครดิตธนาคารอเมริกัน ให้ด้วยนะครับ แล้วผมจะส่งชื่อมาให้ The Jackal (1997)
Now, the only thing I need right now is your driving licence, your credit card and I'll check this with the credit manager.แล้วก็บัตรเครดิต ผมจะไปสอบถามกับผู้จัดการก่อนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคงเรียบร้อยนะครับ คุณเมอร์ด็อค The Jackal (1997)
You don´t have no money, no credit cards.ไม่มีเงิน เครดิตการ์ด Nothing to Lose (1997)
I just remembered. I have a spare credit card in the side compartment.ฉันมีเครดิตการ์ดสำรองที่ข้างรถ Nothing to Lose (1997)
Should I pay cash, or do you wanna use your credit card?ให้ฉันจ่ายหรือจะใช้เครดิตการ์ดแก Nothing to Lose (1997)
All eight tickets were bought with the same stolen card.ตั๋วทั้งแปดใบถูกซื้อผ่านบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา Brokedown Palace (1999)
I didn't know it was a stolen credit card.ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา Brokedown Palace (1999)
In the metropolitan area, we had probably 200 members.ของบริษัทบัตรเครดิตต่างๆ และตึก TRW ทำไมต้องเป็นตึกเหล่านี้ Fight Club (1999)
Chapters have sprung up in five or six other major cities already.ทำไมต้องเป็นบริษัทบัตรเครดิต Fight Club (1999)
Like the time that Mr. Flournoy used the company MasterCard to pay for that hooker, and she used the card numbers and stayed at the St. Regis for, what was it, three months?เหมือนกับตอนที่คุณฟลอร์นอยใช้บัตรเครดิตบริษัทไปออฟอีตัว แล้วเธอก็เอาเบอร์นั่นไปใช้ที่เซนท์รีจิส ตั้ง... 3 เดือน American Beauty (1999)
Give me your credit disk, and we'll get a hotel room.เอาเครดิตดิสก์ของแม่มาสิ เราจะได้ไปเช่าโรงแรม Bicentennial Man (1999)
"I just need your credit card number... a small down payment. ""ผมอยากรู้เลขเครดิตการ์ดคุณ..." "เป็นค่าป่วยการเล็กน้อย" Unbreakable (2000)
Now all I need is your credit card number.เครดิตการ์ดคุณเบอร์อะไรนะ Unbreakable (2000)
I'm sorry, Mr. Kesher, but there seems to be some problem with your credit cards.โทษทีครับคุณเคชเชอร์ ดูเหมือนจะมีปัญหาบางอย่าง กับบัตรเครดิตของคุณ Mulholland Dr. (2001)
I'm afraid they said to tell you that you're maxed out at your bank... and that your line of credit has been canceled.พวกเขาบอกว่าเครดิตของคุณ ที่ธนาคารเต็มแล้ว และวงเงินของคุณถูกยกเลิก Mulholland Dr. (2001)
I've got credit cards and cashพ่อมีบัตรเครดิตและเงินสด Spirited Away (2001)
There's nothing I love more... than a dumb blonde with daddy's plastic.ไม่ใช่ว่าฉันคาดหวังอะไรหรอกนะ ไม่มีอะไรที่ฉันรักมากไปกว่า.. สาวผมบลอนด์งี่เง่าที่ใช้บัตรเครดิตพ่อ Legally Blonde (2001)
If you think my team mates read the Torch, you're giving them way too much credit.ถ้าเธอคิดว่าเป็นคนในทีมที่อ่านข่าวทอร์ชแล้วละก็ เธอให้เครดิตพวกนั้นมากไปนะ Hothead (2001)
Can I have your credit card number and expiration date?ขอหมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุได้มั้ย? Punch-Drunk Love (2002)
I can connect you with a girl if I can have your credit card number followed by the expiration date.ฉันสามารถต่อสายคุณกับผู้หญิงได้ ถ้าฉันได้หมายเลขบัตรเครดิต.. ตามด้วยวันหมดอายุ Punch-Drunk Love (2002)
It's just for verification through the credit card company.เพื่อเช็คให้ตรงกับบริษัทบัตรเครดิต Punch-Drunk Love (2002)
It's to verify your credit information. It's confidential.เพื่อเช็คบัตรเครดิตของคุณ เป็นความลับ Punch-Drunk Love (2002)
It appears on your credit card as DD Mattress Man.มันปรากฏบนบัตรเครดิตคุณว่า ดีดี แม็ทเทรส แมน Punch-Drunk Love (2002)
- Your credit card, your billing stuff--บัตรเครดิต บิลล์... Punch-Drunk Love (2002)
You canceled your credit card. I need you not to and up your limit.คุณยกเลิกบัตรเครดิต ฉันไม่อยากให้คุณทำแบบนั้น Punch-Drunk Love (2002)
You type in your credit-card details and up comes your family tree. It's amazing. Look.คุณแค่พิมพ์หมายเลขบัตรเครดิต แล้วมันก็จะแสดงต้นไม้ครอบครัวออกมา เริ่ดมาก ดูสิ Hope Springs (2003)
You start off listening to Amy Grant but then before you know it it's 3 am and you got your Visa card and you're giving it to the scary bitch on TV with the lavender hair.ตั้งแต่เรื่องที่เธอฟังเอมี่ แกรนท์ แล้วยังไงน่ะเหรอ ตอนตี3 เธอยังถือเครดิตการ์ดอยู่เลย แต่ไม่รู้คิดยังไง หล่อนเอามันไปให้ยัยผมสีลาเวนเดอร์นั่น Latter Days (2003)
He'll cancel my credit cards if I don't do this.เค้าจะยกเลิกบัตรเครดิตฉัน ถ้าฉันไม่เรียน My Tutor Friend (2003)
Give me all your credit cards.เอาบัตรเครดิตของแกมาให้หมด My Tutor Friend (2003)
Loosening up your dress code, Kate?ไม่คิดว่าเป็นการปล้น เงิน บัตรเครดิต ยังอยู่ในกระเป๋า Yankee White (2003)
No, not much. I have some credit cards.ไม่หนะ มีไม่มาก แต่มีบัตรเครดิตบ้าง The Forgotten (2004)
I never told you that.- ให้เครดิตกันบ้าง I Heart Huckabees (2004)
We take Visa.เรารับบัตรเครดิต. National Treasure (2004)
A credit-card slip?สลิปบัตรเครดิตเหรอ ? National Treasure (2004)
The only guy that ever calls my house is Randy from Chase Visa.ผู้ชายที่โทรหาฉันก็มีแค่ Randy จากบริษัทบัตรเครดิต Mean Girls (2004)
Or a credit card would be fine You won't be liable after deathเครดิตการ์ดก็ยังดี พี่ตายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้นี่ Windstruck (2004)
No air travel, no credit cards.ห้ามขึ้นเครื่อง ห้ามใช้บัตรเครดิต The Constant Gardener (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเครดิต[bat khrēdit] (n, exp) EN: credit card  FR: carte de crédit [ f ]
บัตรประกันเครดิต[bat prakan khrēdit] (n, exp) EN: bank card  FR: carte bancaire [ f ]
ให้เครดิต[hai khrēdit] (v, exp) EN: give a credit  FR: accorder un crédit
จ่ายหนี้บัตรเครดิต[jāi nī bat khrēdit] (xp) EN: pay the credit card's debt
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต[kān poēt lettoē øp khrēdit] (n, exp) EN: opening of a letter of credit ; opening of an L/C
เครดิต[khrēdit] (n) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith  FR: crédit [ m ]
เครดิตการ์ด[khrēdit-kāt] (n) EN: credit card  FR: carte de crédit [ f ]
เครดิตลิงค์โน้ต[khrēdit ling nōt] (n, exp) EN: credit-linked note (CLN)
เครดิตภาษี[khrēdit phāsī] (n, exp) EN: tax credit
เลตเตอร์ออฟเครดิต[lettoē øp khrēdit] (n, exp) EN: letter of credit  FR: lettre de crédit [ f ]
ยินดีรับบัตรเครดิต[yindī rap bat khrēdit] (n, exp) FR: carte de crédit acceptée [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardholder(n) ผู้ถือบัตร, See also: ผู้ที่เป็นเจ้าของเครดิตการ์ด
charge(vi) จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
credit card(n) บัตรเครดิต
plastic(n) บัตรเครดิต
tick(sl) เครดิต
trust(vt) เชื่อเครดิต, See also: ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง, ซื้อเชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน, การคลัง, แหล่งเงิน, เงินทุน. vt., vi. จัดเงินทุนให้แก่, ให้เครดิตแก่, ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ, บัตรเครดิต
credit(vt) เชื่อถือ, เลื่อมใส, ไว้วางใจ, ให้เครดิต, ให้เชื่อ
creditor(n) เจ้าหนี้, ผู้ให้เครดิต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
credit bureauข้อมูลเครดิต
phishing(n) การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, การส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ลงไป, See also: phishing email, Syn. fishing

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top