ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เข้าทำงาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เข้าทำงาน, -เข้าทำงาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าทำงาน(v) start work, See also: commence work, begin work, Syn. ทำงาน, Ant. เลิกงาน, Example: ที่ทำงานของผมกำหนดให้เข้าทำงาน 8.30 น., Thai Definition: เข้าปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงาน
เข้าทำงาน(v) start employment, See also: start working for, Syn. ทำงาน, Ant. ออกจากงาน, Example: หลังจากเรียนจบได้ 2 เดือน เขาก็เข้าทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ, Thai Definition: เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้า ๑เริ่ม เช่น เข้าเรียน, เริ่มทำงาน เช่น โรงเรียนเข้า, เริ่มอยู่ในภาวะ เช่น เข้าโรงเรียน เข้าทำงาน.
รับราชการก. เข้าทำงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน.
รับสมัครก. รับผู้ที่มาสมัครเข้าเรียน เข้าสอบ หรือเข้าทำงาน เป็นต้น.
สมัคร(สะหฺมัก) ก. ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือร่วมในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น เช่น สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สมัครเข้าทำงาน, บางทีก็มีคำ ใจ ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งเป็นคำผสมชนิดที่ต้องการเน้น เช่น ใจสมัคร ว่า ใจที่สมัคร, สมัครใจ ว่า สมัครด้วยความเต็มใจ.
อาสาสมัครว. ที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น ทหารอาสาสมัคร.
อาสาสมัครน. บุคคลที่เสนอตัวเข้าทำงานด้วยความสมัครใจ เช่น เขาเป็นอาสาสมัคร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placement๑. การวางตำแหน่ง, การบรรจุเข้าทำงาน๒. การนำหลักทรัพย์ออกวางตลาด (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placement๑. การบรรจุเข้าทำงาน๒. การวางตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-engagement orderคำสั่งให้รับกลับเข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back to work agreementข้อตกลงกลับเข้าทำงาน (ของลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful picketing๑. การประท้วงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒. การขัดขวางการเข้าทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employmentการเข้าทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสมัชชาตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตามที่องค์การต้องการหน้าที่สำคัญของเลขาธิการสหประชา ชาติ คือ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การ นำเรื่องใดก็ตามเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง ซี่งตามทรรศนะของเลขาธิการเห็นว่าเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคง ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทำรายงานประจำปี และรายงานเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เกี่ยวกับงานขององค์การ สหประชาชาติคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือเลขาธิการนั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ ในการเกณฑ์เจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าทำงานกับสหประชาชาติ จะคัดแต่ผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในระดับสูงสุด และคำนึงถึงเขตภูมิศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการทำงานตามหน้าที่ ทั้งตัวเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน จะต้องไม่แสวงหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลใด ๆ หรือจากผู้มีอำนาจหน้าที่อื่นใดที่อยู่นอกเหนือองค์การสหประชาชาติ ขณะเดียวกัน สมาชิกของสหประชาชาติได้ตกลงยอมรับนับถือความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศของสำนักเลขาธิการ และจักไม่แสวงใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อสำนักเลขาธิการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเหล่านั้น [การทูต]
systematic samplingการสุ่มอย่างเป็นระบบ, การสุ่มอย่างเป็นระบบนิยมใช้กับกรอบตัวอย่างที่มีหน่วยตัวอย่างเรียงกันหรือจัดให้เรียงกันได้ เช่น รายชื่อพนักงานบริษัทที่เรียงตามลำดับการเข้าทำงานก่อนหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems I had a natural aptitude for applying behavioural models to criminal cases.ผมย้ายไปเรียนในอังกฤษ เมื่อกลับมา ผมถูกเลือกเข้าทำงานกับองค์กร Deep Throat (1993)
I don't know, I'm still newผมไม่รู้หรอก ผมเพิ่งเข้าทำงานเอง Windstruck (2004)
- Punched in. Never punched out.- ตอกบัตรเข้าทำงานแต่ไม่ได้ตอกออก The Key and the Clock (2006)
Officer bellick, is it true you sold the right to run prison industries to the highest bidder?เจ้าหน้าที่เบลลิค จริงหรือไม่ที่คุณขายสิทธิ์ในการรับคนเข้าทำงาน ให้กับคนที่ประมูลสูงสุด? Otis (2006)
First day on the job he goes and tells his bosses... that the nations security infrastructure is wide open to compromise .วันแรกเค้าเข้าทำงาน เค้าเดินไปหาเจ้านาย และก็บอกว่า... . ระบบโครงสร้างความปลอดภัยพื้นฐานของประเทศสามารถนำไปเจรจาซื้อขายได้ Live Free or Die Hard (2007)
Do complete the summer with the equal amount of digitsตอนเข้าทำงานมีกี่นิ้ว ขอให้จบซัมเมอร์แล้ว High School Musical 2 (2007)
He had a record. I'd like to know how he got a job here in the first place.เขามีประวัติมาก่อน ผมอยากทราบว่า เขาได้รับการเข้าทำงานที่นี่ครั้งแรกได้ยังไง A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I'm not here to reenlist.ผมไม่ได้มาสมัครเข้าทำงานอีกครั้ง Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
He worked for the company many years agoเข้าทำงานให้องค์กร เมื่อหลายปีมาแล้ว Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
Apparently he's been pushin' papers Over at an escrow company For the last couple of months.เข้าทำงานที่บริษัท รับวางทรัพย์ได้ 2-3 เดือน The Ghost Network (2008)
An armando salinas checked in with this group in tehachapi.อามานโด้ ซาลินาสเข้าทำงานในกลุ่มนี้ที่ทาฮชาพี Catching Out (2008)
The group that he's been following, they checked into lockeford early this morning.จากกลุ่มที่เขาตามนี้ พวกเขาเข้าทำงานที่ ล็อกฟอร์ดเมื่อเช้านี้ Catching Out (2008)
Do we have any other questions about opportunities in the f.b.i.?มีใครมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าทำงานในเอฟบีไออีกไหมครับ Masterpiece (2008)
Failed to report for duty back in May, four and a half months ago.ใบร้องเรียนขอกลับเข้าทำงานไม่ผ่าน, เมื่อเดือนพฤษภาสี่เดือนครึ่งที่ผ่านมา Last Man Standing (2008)
If I'm his son-in-law, the Councilor will take care of my job anyway!ถ้าข้าเป็นลูกเขยท่านอำมาตย์ ข้าก็จะได้เข้าทำงานแน่นอนอยู่แล้ว! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I asked Mike to let you go to work.ฉันบอกให้ไมค์ รับคุณเข้าทำงาน Episode #1.8 (2008)
Not even one day on the job and they are after you.ยังไม่ทันเข้าทำงาน.. ก็โดนสื่อไล่กัดซะแล้ว Invictus (2009)
So many that I've actually forgotten what it's like to hire somebody.มากเสียจนจริงๆ แล้วผมได้ลืมไปว่า จะเป็นอย่างไรถ้าต้องจ้างคนเข้าทำงาน Up in the Air (2009)
Now, what would two feds want with that little twerp?ตอนนี้ รัฐบาลรับคนโง่ 2 คนเข้าทำงานได้ยังไงกันนะ Better Call Saul (2009)
NOBODY'S HERE.ทีน่าไม่ได้เข้าทำงานในกะของเธอวันนี้ ขอบคุณ House on Fire (2009)
I haven't returned yet. I have to scrub in.ยังไม่ถึงเวลาเข้าทำงานของฉัน ฉันต้องไปเตรียมตัวผ่าตัด Balm (2009)
Well, if he couldn't get into fort detrick, ถ้าเขาไม่เคยได้เข้าทำงานในฟอ์ท ดีทริค Amplification (2009)
Look, I need the waldorfs of the world to think that I'm working a program so I can get hired.นี่... ฟังนะ ฉันต้องการ พวก waldorfs ที่ยิ่งใหญ่ ว่าฉันกำลังทำงานอยู่ จะได้รับฉันเข้าทำงาน The Empire Strikes Jack (2010)
Guess who didn't get security clearance to work on the giant space laser?ทายซิว่า ใครไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อเข้าทำงานกับโครงการใหญ่เกี่ยวกับเลเซอร์ในอวกาศ The Apology Insufficiency (2010)
And that's when he took the job at avlas.คือตอนที่เขาเข้าทำงานที่ Avias A Matter of Life and Death (2010)
Looks as fresh as the day I hired him.ดูหนุ่มแน่นเหมือนวันแรกที่ผมรับเขาเข้าทำงาน I Know Who You Are (2010)
'cause she just clocked in to work.เพราะว่าเธอพึ่งจะลงเวลาเข้าทำงาน Phoenix (2010)
They recruit you?ใครเป็นคนรับคุณเข้าทำงาน Dark Matter (2010)
I think this swooning self will get into work an hour early.ฉันว่า สงสัยจะได้เข้าทำงานก่อนเป็นชั่วโมงแน่ๆ Pasta (2010)
If you bring him here, I'll hire you as an employee.ถ้าคุณพาตัวเขามาได้ ผมจะรับคุณเข้าทำงาน Oh! My Lady (2010)
Even if I come work at Haeshin, แม้ว่าผมจะเข้าทำงานที่แฮชิน Episode #1.17 (2010)
It's nice to see they're supporting your career.ดีที่พวกเขาสนับสนุนลูกเข้าทำงานนะ No Strings Attached (2011)
I work for the government.ชั้นเข้าทำงานราชการ ชั้นมี Bridesmaids (2011)
Maybe that's why they were recruited.- นั่นอาจเป็นเหตุผลที่รับพวกเขาเข้าทำงานก็ได้ Countdown (2011)
Is the ex-con I got to do the job.คืออดีตนักโทษที่ชั้นรับเข้าทำงาน While You Weren't Sleeping (2011)
She probably talked her way into many jobs before they realized her credentials were fake.เธอคงพูดให้คนอื่นรับเธอเข้าทำงานมานักต่อนัก ก่อนที่พวกเขาจะตระหนักว่า หนังสือรับรองของเธอเป็นของปลอม Today I Do (2011)
When I first joined the agency, my brother tailed me, he checked emails, eavesdropped on phone calls.ตอนผมเข้าทำงานครั้งแรก พี่ชายผมแอบสะกดรอยผมเหมือนกัน เขาตรวจอีเมลล์ แอบฟังโทรศัพท์ Sad Professor (2011)
He said you were one of his brightest language students and we would be foolish not to recruit you.คุณเป็นหนึ่งในนักเรียนภาษา ที่ฉลาดที่สุดของเขา และเราจะต้องโง่มาก ถ้าไม่รับคุณเข้าทำงาน Sad Professor (2011)
So when I applied to Langley three years ago--อย่างนั้นตอนฉันสมัคร เข้าทำงานที่แลงลีย์เมื่อ3ปีที่แล้ว Sad Professor (2011)
My brother was worried about me when I first joined the institution too.ตอนผมเข้าทำงานที่สถาบันใหม่ๆ พี่ชายผมก็รู้สึกเป็นห่วงผมด้วยหมือนกัน Sad Professor (2011)
Report to work at 3 a.m. the morning of Black Friday.รายงานตัวเข้าทำงานเวลาตี3 เช้าวัน แบล็กฟรายเดย์ And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
I just started at the company, and I date my boss and get married already?\i1 }ฉันเพิ่งเข้าทำงานที่บริษัท และก็คบกับเจ้านาย แล้วก็ได้แต่งงานเลย Miss Ripley (2011)
Obviously you're smart, so maybe they'll, um, work with you, so...ที่มีประสบการณ์ แต่เธอก็ดูฉลาดดี บางทีพวกเขา อาจจะรับเธอเข้าทำงาน Would You Rather (2012)
I'm ready to take my seat at the table.ผมพร้อมที่จะเข้าทำงานแล้ว Infamy (2012)
Henry was handpicked by the mayor's chief of staff right out of law school.เฮนรี่ถูกเรียกเข้าทำงาน โดยหัวหน้าสต๊าฟ หลังจบจากโรงเรียนกฎหมาย Pilot (2012)
You're in by 7:00, you're out no sooner than 10:00, and here's the most important thing, no sex of any kind.นายต้องเข้าทำงานตอน 7 โมง ห้ามกลับก่อน 4 ทุ่ม และที่สำคัญเลยก็คืองดเซ็กส์ทุกรูปแบบ Discovery (2012)
If we took the constables in this city and made them women this would be a much, much better-looking city.หากข้าเป็นหัวหน้ากองปราบ จะรับแต่ผู้หญิงเข้าทำงาน เมืองนี้คงน่าอยู่พิลึก The Four (2012)
And since they're indentured to Sadtech for 20 years of service, we have many eager volunteers.และเนื่องจากพวกเขา มีข้อผูกมัด กับทาง Sadtech ตลอดเวลา 20 ปีที่เข้าทำงานมา เรามี อาสาสมัครที่ กระตือรือร้น จำนวนมาก Playtime (2012)
_เร็วๆนี้ผมจะได้กลับเข้าทำงานเดิมแล้ว Gyre, Part 1 (2012)
_แต่ในที่สุดพวกเขาก็เรียกพนักงานบางคน ที่รอดชีวิตอยู่กลับเข้าทำงาน Gyre, Part 1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับเข้าทำงาน[rapkhao thamngān] (v, exp) EN: accept a job
เวลาเข้าทำงาน[wēlā khao thamngān] (n, exp) EN: office hours

English-Thai: Longdo Dictionary
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance(n) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
book off(phrv) ประท้วงไม่ทำงาน, See also: ประกาศไม่เข้าทำงาน
check in(phrv) เข้าทำงาน, See also: ลงเวลาทำงาน, Syn. clock in
check on(phrv) เริ่มเข้าทำงาน (ตามปกติ), Syn. clock in
guest worker(n) ผู้ทำงานที่มาจากประเทศยากจนและเข้าทำงานในประเทศรวยกว่า
strikebreaker(n) คนที่เข้าทำงานแทนพวกหยุดงานประท้วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data recordระเบียนข้อมูลหมายถึง หน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูล โดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู data field ประกอบ
datary(เด'ทะรี) n. สำนักงานตรวจสอบผู้สมัครเข้าทำงานในราชสำนักวาติกัน
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, ไส้ในขนม, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง, การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก, การบันทึก, สำนวน, สิ่งที่บันทึกไว้, ประวัติ, เอกสาร, หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง, เทปบันทึก vt., vi. (รีคอร์ด') บันทึก, ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก, เกี่ยวกับบันทึก, ยอดเยี่ยม, ทำลายสถิติ, ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
resumption(รีซัมพฺ'เชิน) n. การเริ่มต้นใหม่, - การกลับคืนใหม่, การคืนสู่สภาพเดิม, การเข้าครอบครองใหม่, การกลับเข้าทำงานใหม่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top