Search result for

*อ่อนนิ่ม*

(18 entries)
(0.5608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อ่อนนิ่ม, -อ่อนนิ่ม-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชีปะขาว ๒น. ชื่อแมลงในอันดับ Ephemeroptera ลำตัวอ่อนนิ่มบอบบางสีขาว หนวดสั้นมากมองเกือบไม่เห็น ปีกบางใสรูปสามเหลี่ยม มีเส้นปีกมากมาย เมื่อเกาะปีกจะตั้งตรง ที่ปลายท้องมีหางยาวคล้ายเส้นด้าย ๒-๓ เส้น เมื่อถูกรบกวนจะปล่อยของเหลวเหนียวสีขาวขุ่น เช่น ชนิด Ephemeraspp . ในวงศ์ Ephemeridae, ชีผ้าขาว ชีผะขาว หรือ สับปะขาว ก็เรียก.
ตะพาบ ๑, ตะพาบน้ำน. ชื่อเต่านํ้าจืดกระดองอ่อนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Trionychidae กระดองไม่มีเกล็ดเป็นแผ่นหนังอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว บางชนิดจมูกสั้น ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย ชนิดที่พบมาก ได้แก่ ตะพาบสวน [ Amyda cartilageneus (Boddaert)] ชนิดที่พบน้อย ได้แก่ ม่านลาย ( Chitra chitra Nutphand), กริว กราว หรือ ปลาฝา ก็เรียก, ปักษ์ใต้ เรียก จมูกหลอด.
นุ่มว. อ่อนละมุน, อ่อนนิ่ม.
เพลี้ย ๑น. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดหลายวงศ์ หลายอันดับ มีปากชนิดเจาะดูด หรือชนิดเขี่ยดูด ทำลายพืชต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีปีก พวกที่อยู่ในวงศ์ Cicadellidae มีรูปร่างคล้ายจักจั่น เรียก เพลี้ยจักจั่น เช่น ชนิด Nephotetix virescens (Distant) ทำลายข้าว, พวกที่อยู่ในวงศ์ Aphididae มีลำตัวบอบบางและอ่อนนิ่ม เรียก เพลี้ยอ่อน เช่น ชนิด Rhopalosiphum maidis (Fitch) ทำลายข้าวโพด, พวกที่อยู่ในวงศ์ Thripidae ทำลายพืชทำให้มีลักษณะเหมือนไฟไหม้ เรียก เพลี้ยไฟ, เช่น ชนิด Thrips palmiKarny ทำลายฝ้ายและดอกกล้วยไม้, พวกที่อยู่ในวงศ์ Pseudococcidae ที่สามารถผลิตสารสีขาวคล้ายแป้งออกมาหุ้มลำตัว เรียก เพลี้ยแป้ง เช่น ชนิด Planococcus minor (Maskell) ทำลายผลทุเรียน และพวกที่อยู่ในวงศ์ Diaspididae ที่ผลิตสารสีนํ้าตาลออกมาหุ้มลำตัวคล้ายฝาหอย เรียก เพลี้ยหอย เช่น ชนิด Aonidiella aurantii (Maskell) ทำลายผลส้ม.
เสฉวนน. ชื่อปูทะเล มีหลายสกุลหลายวงศ์ ต่างจากปูทั่วไปที่มีท้องอ่อนนิ่ม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเปลือกหอยกาบเดี่ยว พบตามชายฝั่งหรือน้ำลึก เช่น ในสกุล Clibanariusวงศ์ Paguridae อยู่ตามโขดหินชายทะเล, ในสกุล Coenobitaวงศ์ Coenobitidae อยู่บนบกริมทะเล, ในสกุล Parapagurusวงศ์ Parapaguridae อยู่ในน้ำลึกระหว่าง ๘๐-๒๐๐ เมตร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crosslinkingการทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ เช่น การเติมกำมะถันในยางธรรมชาติ (กระบวนการเรียกว่า vulcanization) ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยางโดยกำมะถัน ได้ยางที่มีโครงสร้างแบบเชื่อมโยง (crosslink) หรือร่างแห (network) ทำให้ยางเปลี่ยนสมบัติจากอ่อนนิ่ม เป็นยางที่มีสมบัติแข็งและเหนียวขึ้น เหมาะแก่การใช้งาน [เทคโนโลยียาง]
Flaccidอ่อนเปียก,อ่อนนิ่ม,อ่อนปวกเปียก [การแพทย์]
molluskมอลลัสก์, สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา มีลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีข้อปล้อง รูปร่างค่อนข้างสั้น มีกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องทำหน้าที่เป็นขาเดิน เช่น หอยต่าง ๆ หมึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
everything's swollen.เนื้อเยื่อให้อ่อนนิ่ม ทุกอย่างได้พองตัว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supple[ADJ] งอโค้งได้ง่าย, See also: ยืดหยุ่น, คัดงอง่าย, อ่อนนิ่ม, Syn. flexible, pliant, limber, lithe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
pappyn. พ่อ,คุณพ่อ adj. อ่อนนิ่ม
silken(ซิล'เคิน) adj. ทำด้วยไหม,คล้ายไหม,หุ้มด้วยไหม,เป็นวาวมัน,อ่อนนิ่ม,สุภาพ,ละมุนละไม,โอ่อ่า,หรูหรา., Syn. suave
sleek(สลีค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เรียบเป็นมัน,อ่อนนิ่ม,มันขลิบ,หวีผมหรือขนเรียบร้อย,กลมกล่อม,ไพเราะ,สุภาพเรียบร้อย, See also: sleekness n.
soft(ซอฟทฺ) adj. อ่อน,อ่อนนิ่ม,นิ่มนวล,ละมุนละไม n. สิ่งที่นิ่ม,ส่วนที่นิ่ม,ความนิ่ม,ความนิ่มนวล,ความละมุนละไม adv. อ่อนโยนละมุนละไม. interj. เงียบ! ห้ามส่งเสียง!,หยุด,ไม่เร็วเกินไป!, See also: softly adv. softness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
sleek(adj) เป็นมัน,เป็นเงา,ลื่น,อ่อนนิ่ม
temper(vt) ทำให้เหมาะ,ทำให้สงบ,เจือปน,ทำให้อ่อนนิ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top