ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อุปการะ*

   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อุปการะ, -อุปการะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
อุปการะคุณ[N] support, See also: grace, favour, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ, Thai definition: บุญคุณอันได้ช่วยเหลือเกื้อกูล
เด็กในอุปการะ[N] dependent child, Syn. เด็กในความอุปการะ, Example: เงินจำนวนนี้เป็นเงินฝากเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของเด็กในอุปการะ, Count unit: คน
ผู้อยู่ในความอุปการะ[N] dependants

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุปการ- ๑, อุปการะ(อุปะการะ-, อุบปะการะ-) น. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, คู่กับ ปฏิการะ = การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ.
อุปการ- ๑, อุปการะ(อุปะการะ-, อุบปะการะ-) ก. ช่วยเหลือเกื้อกูล, อุดหนุน.
กตัญญู(กะตัน-) ว. ซึ่งรู้อุปการะที่ท่านทำให้, ซึ่งรู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวที. [ป. กต ว่า อันเขาทำแล้ว + ญู ว่า ซึ่งรู้].
เจ้าข้าวแดงแกงร้อนน. ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา.
ทรยศก. คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ, กบฏ.
บอกศาลาก. ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.
บุพการีน. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา. (ป. ปุพฺพการี)
ปฏิการ-, ปฏิการะ(-การะ-) น. การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, คู่กับ อุปการะ
ปัจโจปการกิจน. การที่บุคคลทำตอบแทนอุปการะของผู้อื่น.
ผู้บุพการีน. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด
ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัวก. มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.
ฝากฝังก. มอบหมายให้ช่วยอุปการะ.
โยมเรียกผู้ที่แสดงตนเป็นผู้อุปการะพระภิกษุสามเณรโดยเจาะจง ว่า โยมอุปัฏฐาก
โยมเรียกฆราวาสผู้อุปการะพระทั่ว ๆ ไป ว่า โยมสงฆ์.
สนับสนุนก. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ, เช่น สนับสนุนการกีฬา สนับสนุนการศึกษา.
อกตเวทิตา(อะกะตะ-) น. ความเป็นผู้ไม่ประกาศอุปการคุณที่ท่านทำแก่ตน, ความเป็นผู้ไม่ตอบแทนอุปการคุณที่ท่านได้ทำแก่ตน, เป็นคำคู่กันกับ อกตัญญุตา. [ป. อ ว่า ไม่ + กต ว่า (อุปการะ) ที่ท่านทำแล้ว + เวที ว่า ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ + ตา ว่า ความเป็น].
อกตเวที(อะกะตะ-) น. ผู้ไม่ประกาศอุปการคุณที่ท่านทำแก่ตน, ผู้ไม่ตอบแทนอุปการคุณที่ท่านได้ทำแก่ตน, เป็นคำคู่กันกับ อกตัญญู. [ป. อ ว่า ไม่ + กต ว่า (อุปการะ) ที่ท่านทำแล้ว + เวที ว่า ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ].
อ้อมน. วงรอบ เช่น อ้อมแขน อ้อมกอด, โดยปริยายหมายถึงความคุ้มครองอุปการะ ในคำว่า อ้อมอก, ขนาดของของกลม เช่นเสา ต้นไม้ ที่วัดโดยรอบโดยวิธีใช้แขนทั้ง ๒ ข้างอ้อม เช่น เสา ๒ อ้อม ต้นไม้ ๔ อ้อม.
อุปการีดู อุปการ- ๑, อุปการะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provision, financialข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alimonyค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance๑. การบำรุงรักษา, การธำรงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maintenance๑. การบำรุงรักษา๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contribution to the maintenanceการออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child supportหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependent๑. ที่ต้องพึ่งพิง๒. ผู้อยู่ในอุปการะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependentผู้พึ่งพิง, ผู้อยู่ในอุปการะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dependent childเด็กในอุปการะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dependantผู้อยู่ในอุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial provisionข้อกำหนดให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
financial provision orderคำสั่งให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enemy, aid and comfort to theการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-supportไม่อุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholly dependentอยู่ในความอุปการะโดยตลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A friend and benefactress of artists everywhere.เป็นทั้งเพื่อนและผู้อุปการะช่วยเหลือ พวกศิลปินทั่วไปหมด. Suspiria (1977)
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา Gandhi (1982)
Four delinquents so far gone, she couldn't find anyone to take them in.เด็ก 4 คนที่เหลือขอเกินกว่าจะรับได้ เธอหาใครรับอุปการะไม่ได้ Four Brothers (2005)
Just tell Jae-in you let it be adopted away.ก็แค่บอกว่า เด็กถูกอุปการะไปแล้ว Jenny, Juno (2005)
He's in his thirties. He's vain,rude,arrogant.He works out.โตขึ้นมาโดยครอบครัวอุปการะ L.D.S.K. (2005)
Arlin, I'm tired of him patronizing me. Gary is an idiot.Arlin, ฉันเหนื่อยกับผู้มีอุปการะของฉัน Gary ไม่ได้งี่เง่า Firewall (2006)
I was adopted to Switzerland when I was a baby.ผมได้รับการอุปการะที่สวิสเซอร์แลนด์ ตอนที่ยังเด็ก Dasepo Naughty Girls (2006)
Holly put you and your brother up for adoption.ฮอลลี่ ทิ้งนายกับน้อง ให้กับผู้อุปการะ Simon Said (2006)
i'm adopted.ฉันถูกรับอุปการะมาเลี้ยง How Betty Got Her Grieve Back (2007)
amanda,adopted or not,อแมนด้า ถึงจะรับอุปการะหนูมา How Betty Got Her Grieve Back (2007)
As he was adopted... there are possibilities we must consider.ที่คุณรับอุปการะ... มันมีความเป็นไปได้ ที่เราต้องพิจารณา The Orphanage (2007)
Shortly after your adoption.ไม่นาน หลังจากคุณถูกอุปการะ The Orphanage (2007)
(IN JAPANESE)คุณกำลังจะรับอุปการะทารกนี้ เป็นลูกคุณเอง Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
We didn't get what we came for.นั่นคือเหตุผลที่พ่อรับอุปการะหนู? Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I tried to be the best dad I could.พ่อรับอุปการะลูก Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
This is just a small token gift, but I hope for your continued patronage.ไม่ครับ, มันเป็นพอใจของทางนี้ครับ นี่เป็นของฝากเล็กๆ น้อยๆค่ะ, แต่ฉันหวังว่าจะได้รับการอุปการะจากคุณอยู่นะคะ Eiga: Kurosagi (2008)
With astor and cody as dependants--กับแอสเตอร์กับโคดี้เป็นเด็กในอุปการะ All in the Family (2008)
How many years has it been? Lt'll be quicker to find a donorไม่รู้ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้ว นางยังไม่ลดละที่จะหาคนอุปการะ Portrait of a Beauty (2008)
Maybe I'm just not ready to adopt yet.ฉันอาจจะแค่ยังไม่พร้อมที่จะอุปการะเด็ก Orphan (2009)
It's rare. But when we do, it's sometimes difficult to place them.น้อยครั้งค่ะ แต่บางครั้งเวลารับมาแล้วก็ยากที่จะหาครอบครัวมาอุปการะไป Orphan (2009)
The family that brought her to America died in a house fire.ครอบครัวที่อุปการะเธอในอเมริกาตายเพราะไฟไหม้บ้าน Orphan (2009)
I'm just calling to remind you that I'm gonna need her medical and dental charts for my supervision report.เรื่องที่ฉันต้องการผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจสุขภาพฟันสำหรับรายงานการอุปการะน่ะค่ะ Orphan (2009)
It must be hard to love an adopted child as much as your own.มันยากที่จะรักลูกที่อุปการะมาได้เท่ากับลูกตัวเอง Orphan (2009)
She was adopted by an American family. It's a girl.เธอถูกอุปการะไปโดยครอบครัวชาวอเมริกันน่ะค่ะ เป็นเด็กผู้หญิง.. Orphan (2009)
The picture I sent you is of our adopted daughter, and she's 9 years old.เธอเป็นลูกสาวที่เราอุปการะมา เป็นรูปของเด็กผู้หญิงอายุเก้าขวบนะคะ Orphan (2009)
She tricked a family here in Estonia into adopting her.เธอหลอกครอบครัวที่เอสโทเนียนี่ ครอบครัวนินโตรับเธอไปอุปการะ Orphan (2009)
In response to your query, we don't have any record of such an adoption.เอ่อ ขอบคุณมากที่โทรกลับ เอ่อ จากการของร้องของคุณ โชคร้ายที่เราไม่มีบันทึกการอุปการะ In the Realm of the Basses (2009)
I spent two weeks striking out at every adoption agency in Boston so I'm not surprised.ผมใช้เวลา2อาทิตย์ตามหา ทุกๆศูนย์อุปการะเด็กในบอสตัน In the Realm of the Basses (2009)
Most likely this was a private adoption.ฉันไม่ประหลาดใจเลย คุณรู้ไหม ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการอุปการะอย่างลับ In the Realm of the Basses (2009)
I spent the last two weeks knocking on the door of every adoption agency hoping to avoid this conversation.เดินเคาะประตูของ สนง.อุปการะทุกหลังในบอสตัส เพื่อหวังว่าจะไม่ต้องมาคุยกับคุณแบบนี้ In the Realm of the Basses (2009)
Inside for two months, child support, alimony.ภายในสองเดือน ช่วยเด็กๆ ค่าอุปการะเลี้ยงดู Fix (2009)
You called my foster parents.คุณเรียกครอบครัวที่อุปการะฉัน Ourselves Alone (2009)
I put it up for adoption... and I ran.ฉันเลยเอาเขาไป ให้รับอุปการะ... แล้วก็หนีมา I Believe the Children Are Our Future (2009)
I guess you'd have to find us new foster parents, then.ฉันว่าคุณก็คงต้องหา\\ครอบครัวอุปการะให้พวกเราใหม่ Hotel for Dogs (2009)
Remember to stop by our nursery and dog care center and meet the wonderful pups available for adoption.อย่าลืม แวะศูนย์ดูแลลูกสุนัขของเรา และพบกับลูกสุันัขแสนน่ารัก พร้อมให้อุปการะ Hotel for Dogs (2009)
"and Abdul up for adoption. I could kill her.รับอุปการะมองโกกับอับดุลไหม อยากฆ่าเค้าจริงๆ Precious (2009)
The Legadus as our benefactor.่ท่านเลกาตัสจะเป็นผู้อุปการะ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Choose a recruit, and he is yours,เลือกคนที่ท่านจะอุปการะ แล้วมันจะคนเป็นของท่าน Mark of the Brotherhood (2010)
Check stand one is now open, taking all customers...จุดหนึ่งเปิดให้บริการแล้ว ขอเชิญผู้มีอุปการะคุณ... A Little Night Music (2010)
Thompson, that adopted three at-risk teens and donated his kidney to a temp.ทอมป์สันคนที่รับอุปการะ เด็กวัยรุ่นใจแตก 3 คน และยังบริจาคไตให้เด็กฝึกงาน Accounting for Lawyers (2010)
I see that you were adopted in the States.อืม คุณได้รับการอุปการะที่อเมริกาสินะ Episode #1.4 (2010)
If I was abandoned because of that Hong Tae Seong, and the Noona that I like was heartlessly dumped by that Hong Tae Seong,ถ้าผมได้รับการอุปการะ แต่กลับถูกทิ้งเพราะ"ฮงแทซอง"อีกคนหนึ่ง และยิ่งถ้า"ฮงแทซอง"คนนั้น ทอดทิ้งพี่สาวที่ผมรักมาก Episode #1.5 (2010)
He disappeared because Choi Seon Young was going to be adopted.แล้วเขาก็หายตัวไป หลังจากที่ซอนยองได้รับการอุปการะออกไป Episode #1.5 (2010)
After analyzing the witness' statement, we suspect the man whom Choi Seon Young fought with outside your apartment might possibly be the person who was briefly adopted then given up for adoption before you entered Haeshin Group.หลังจากวิเคราะห์คำให้การของพยาน คาดว่าชายที่มีปากเสียงกับชเวซอนยอง หน้าอพาร์ทเมนต์คุณ อาจเป็นฮงแทซองคนที่ได้รับการอุปการะเป็นลูก Episode #1.7 (2010)
Seon Young knew the guy who moved in instead of me?ซอนยองรู้จักกับคนที่ได้รับการอุปการะ จากครอบครัวเราก่อนผมงั้นเหรอ Episode #1.7 (2010)
Anyhow, we're wondering if you might be able to find out the real name or address of the boy who was given up for adoption, or any sort of lead.เอาล่ะครับ คุณพอจะรู้เรื่องนี้มาก่อนรึเปล่า ข้อมูลของเด็กที่เคยได้รับการอุปการะจากครอบครัวคุณ Episode #1.7 (2010)
Information on the child given up for adoption?ข้อมูลของเด็กที่ถูกยกเลิกการอุปการะงั้นเหรอ Episode #1.7 (2010)
Find out where he was adopted in the US, and if he still lives there.รบกวนคุณช่วยหาข้อมูลดูหน่อยว่าเขาถูกรับอุปการะจากที่ไหนในอเมริกา แล้วก็ถ้าเขายังอาศัยอยู่ที่นั่น Episode #1.13 (2010)
Not me, right? I just adopted a labradoodle.ไม่ใช่ผมนะ ผมเพิ่งอุปการะ หมาลาบราดูเดิล Royal Wedding (2011)
Attention shoppers.ผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบ Formality (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอุปการะ[n. exp.] (phū mī uppakāra) EN: benefactor   
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakāra) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter   
ผู้อยู่ใน(ความ)อุปการะ[n. exp.] (phū yū nai (khwām) uppakāra) EN: dependent = dependant (Am.)   
อุปการะ[v.] (uppakāra = upakāra) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist   FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุปการะคุณ[v.] (uppakārakhun) EN: support ; grace ; favour   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foster[VT] เลี้ยงดูเด็ก, See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์, Syn. nurture, rear
patron[N] ผู้อุปถัมภ์, See also: ผู้อุปการะ, ผู้อุดหนุน, Syn. sponsor, supporter, promoter
patroness[N] ผู้อุปการะที่เป็นหญิง, Syn. donor, godmother
patronize[VT] อุปถัมภ์, See also: อุปการะ, สนับสนุน, Syn. nourish, encourage
patronizing[ADJ] อ้างตัวเป็นผู้มีอุปการะคุณ, Syn. superior, Ant. inferior
supporter[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ, Syn. helper, adherent, patron, sponsor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patron(เพ'ทรัน) n. ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน,ลูกค้า
patroness(เพ'ทระนิส) n. ผู้อุปการะหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
patron(n) ผู้อุปถัมภ์,ผุ้ชุบเลี้ยง,ลูกค้าประจำ,ผู้อุดหนุน,ผู้อุปการะ
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)
patronise(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน

German-Thai: Longdo Dictionary
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top