ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อิเล็กทรอนิกส์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อิเล็กทรอนิกส์, -อิเล็กทรอนิกส์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Restriction of Hazardous Substances(n) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, See also: S. RoHS

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิเล็กทรอนิกส์(n) electronics, Example: วิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก, Thai Definition: วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้, Notes: (อังกฤษ)
ทางอิเล็กทรอนิกส์(adj) electronic, Syn. ทางไฟฟ้า, Example: ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(n) electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai Definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัตรอิเล็กทรอนิกส์น. บัตรที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ในบัตรด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็ก เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรสมาร์ทการ์ด.
อิเล็กทรอนิกส์(-ทฺรอ-) น. วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้.
คอมพิวเตอร์น. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์.
ตรวจการณ์ก. ตรวจค้นด้วยสายตาหรือใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วย เพื่อรวบรวมข่าวสารหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ.
ท ๒ใช้ประสมกับตัว ร อ่านเป็นเสียง ซอ ในคำบางคำ เช่น ทราบ แทรก ทรง และในคำบางคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ทรัพย์ อินทรีย์ มัทรี, ที่อ่านเป็นเสียง ทร (ไม่ใช่ ซ) ก็มี เช่น ภัทรบิฐ อินทรา นิทรา อิเล็กทรอนิกส์.
ระบบข้อมูลน. กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บ รักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.
อินเดียมน. ธาตุลำดับที่ ๔๙ สัญลักษณ์ In เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง เนื้ออ่อน สีขาวเงิน หลอมละลายที่ ๑๕๖.๒ °ซ. ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่นทำอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือที่ใช้ในงานทันตกรรม ชุบฉาบผิวเหล็กซึ่งเคลือบด้วยเงินแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soft copy; softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
softcopy: soft copyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft copy; softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft copy: softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ECU (electronic control unit)อีซียู (ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic control module (ECM)มอดูลควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซีเอ็ม) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic control unit (ECU)ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซียู) [ มีความหมายเหมือนกับ electronic control module (ECM) ] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic data interchange (EDI)การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic data processing (EDP)การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic data processingการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
electronic data processing (EDP)การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic document handling (EDH)การจัดกระทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic document management (EDM)การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic equipmentบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EDP (electronic data processing)อีดีพี (การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
e-commerce (electronic commerce)อีคอมเมิร์ซ (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
e-commerce (electronic commerce)อีคอมเมิร์ซ (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EFI system; electronic fuel-injection systemระบบอีเอฟไอ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
EFI system; electronic fuel-injection systemระบบอีเอฟไอ, ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
EFT (electronic fund transfer)อีเอฟที (การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic mallศูนย์การค้าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic mallศูนย์การค้าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic phoneโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic processingการประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
electronic spark control (ESC)การควบคุมการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเอสซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic storefrontหน้าร้านเชิงอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
e-zineสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic blackboardกระดานอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic bulletin boardกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic carburetted fuel systemระบบเชื้อเพลิงใช้คาร์บูเรเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electronic commerce (e-commerce)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electronic commerce (e-commerce)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic controlการควบคุมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ECM (electronic control module)อีซีเอ็ม (มอดูลควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ELB system; electronic lean-burn systemระบบอีแอลบี, ระบบเผาไหม้ไอดีบางโดยอิเล็กทรอนิกส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ELB system; electronic lean-burn systemระบบอีแอลบี, ระบบเผาไหม้ไอดีบางโดยอิเล็กทรอนิกส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ESC (electronic spark control)อีเอสซี (การควบคุมการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic frequency converterเครื่องแปลงความถี่อิเล็กทรอนิกส์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electronic fuel-injection system; EFI systemระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอีเอฟไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electronic fuel-injection system; EFI systemระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอีเอฟไอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic fund transfer (EFT)การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีเอฟที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic ignition systemระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic lean-burn system; ELB systemระบบเผาไหม้ไอดีบางโดยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอีแอลบี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electronic lean-burn system; ELB systemระบบเผาไหม้ไอดีบางโดยอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอีแอลบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electronic lockการปิดกั้นโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Eletronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์, Example: วารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ วารสารทางวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่สู่ผู้ใช้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวารสารที่ห้องสมุดบอกรับโดยเสียค่าบริการเพื่อให้ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารนิเทศได้รวดเร็วในเวลาเดียวกันหลายคน โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ สามารถจัดหาได้เมื่อต้องการ ( Acquisition on Demand) และมีบริการจัดส่งบทความ (Document Delivery) เมื่อมีผู้ต้องการสั่งซื้อทาง E - mail หรือ Fax หรืออื่นๆได้ตามต้องการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นพัฒนาการของวารสารที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน <p>ข้อดีของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ <ol>1. ผู้ใช้สามารถติดตามอ่านวารสารได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่วารสารมีการจัดพิมพ์ เนื่องจากสำนักพิมพ์จัดพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เผยแพร่สู่ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว</ol> <ol>2. ผู้อ่านสามารถเข้าถึงวารสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา โอกาส และ สถานที่</ol> <ol>3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเย็บเล่มวารสาร การเสียแรงงานบุคลากรในการเตรียมวารสารก่อนส่งเย็บเล่มและหลังการเย็บเล่ม</ol> <ol>4. ช่วยแก้ปัญหาการได้รับวารสารไม่ครบ วารสารถูกฉีกขาด</ol> <ol>5. ช่วยแก้ปัญหาสถานที่เก็บ ไม่มีปัญหาการเพิ่มน้ำหนักพื้นที่ของห้องสมุด</ol> <p>ข้อจำกัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ <ol>1. ค่าใช้จ่ายในการบอกรับ แต่ละสำนักพิมพ์จะกำหนดค่าบอกรับแตกต่างกัน เช่น บางสำนักพิมพ์เมื่อบอกรับวารสารฉบับพิมพ์จะให้สิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ บางสำนักพิมพ์แยกราคากันระหว่างฉบับพิมพ์กับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ </ol> <ol>2. ลิขสิทธิ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ชัดเจนเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์ของสิ่งพิมพ์</ol> <ol>3. วารสารย้อนหลัง การจัดเก็บวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับย้อนหลังยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ห้องสมุดที่บอกรับหารูปแบบ วิธีการจัดเก็บเอง หรือบริษัทเป็นผู้จัดทำ</ol> <ol>4. การเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส็ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ ความล่าช้าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์และผู้ใช้ขาดความเข้าใจในวิธีการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนปัญหาของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน King (1991 : 5-6) กล่าวว่า ประมาณปี 2006 จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการนำส่งข้อมูลเข้าห้องสมุด ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีใช้อยู่ แต่จะมีบทบาทที่แตกต่างไป โดยความคิดนี้ตรงกับความเห็นของ McKnight (1993 : 9) และ Piternick (1989 b : 96) ที่กล่าวว่า วารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์จะมีการใช้ต่อไป ในขณะที่การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเสมือนเส้นขนานมากกว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ นักวิชาการและนักวิจัยจะใช้เวลาเล็กน้อยในห้องสมุด เพราะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ หรือจาก Workstation จากที่ห่างไกลได้</ol> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic publishingการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital electronicsดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronicsอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic industriesอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nono-electronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic electronicsอิเล็กทรอนิกส์แบบพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optoelectronicsออปโตอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable electronic noseจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microelectronicไมโครอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic apparatus and appliancesอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic procurementการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electronic apparatus and appliancesขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic government informationข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanoelectronicsนาโนอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital mediaสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electronic funds transferการโอนเงินโดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ [เศรษฐศาสตร์]
Electrics industryอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [เศรษฐศาสตร์]
Electronic data processingการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic data processing -- Distributedการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย [คอมพิวเตอร์]
Electronic data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic measurementการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic circuit designการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic gameเกมอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Electronic fileการจัดแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, [คอมพิวเตอร์]
Electronic mail messageจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
National Electronics and Computer Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital electronicsดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital Accessible Information System Bookหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี, สื่อข้อมูลดิจิทัล เช่น แผ่นซีดี หรือ หน่วยความจำ ที่สามารถนำมาเล่นด้วยเครื่อเล่นหรือคอมพิวเตอร์แล้วได้เป็นเสียงอ่านที่เคยบันทึกเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยใช้วิธีการกำหนดตำแหน่ง (mark up) ระหว่างเสียง กับข้อความ (ป้ายกำกับข้อมูลเสียง) ตามมาตรฐานเปิด ของสมาคมเดซี (Daisy Consortium) [Assistive Technology]
e-bookหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, สื่อข้อมูลดิจิทัลที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพา อาจจะเป็นข้อความอย่างเดียว&nbsp;หรือข้อความและภาพ หรือข้อความ ภาพ และเสียง&nbsp;โดยเน้นให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะคนพิการจะได้รับประโยชน์ในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ [Assistive Technology]
Electronic mailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ระบบรับส่งข้อความ (และอาจจะมีเอกสารแนบ) ระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Embedded systemระบบ (คอมพิวเตอร์) ขนาดเล็กที่อยู่ในเครื่องใช้ต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หม้อหุงข้าว เตาอบ รถยนต์&nbsp;ระบบแบบฝังตัวนี้ภายในทำงานโดยอาศัยไมโครโพรเซสเซอร์และตัวรับสัญญาณ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมที่เชื่อมต่อ และทำงานโดยการควบคุมโดยโปรแกรม [Assistive Technology]
Geographic Information Systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, ระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลแผนที่แบบต่างได้อย่างแม่นยำ มีประโยชน์ในการ จัดทำ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมกับการแสดงผลข้อมูลชนิดอื่นๆ ที่ต้องอิงพื้นที่ อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ [Assistive Technology]
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข&nbsp; ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
อิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ อิเล็กทรอนิคส์ [คำที่มักเขียนผิด]
WordPress (Electronic resource)เวิร์ดเพรส (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Analog electronic systemsระบบแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Antennas (Electronics)สายอากาศ (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Captivate (Electronic resouree)แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Copyright and electronic data processingลิขสิทธิ์กับการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A further buy-in of 5 million can be made by electronic transfer.หรืออาจจะเพิ่มอีก 5 ล้าน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Casino Royale (2006)
ELECTRONIC VOICE:VOICE อิเล็กทรอนิกส์ : Balls of Fury (2007)
ELECTRONIC VOICE:VOICE อิเล็กทรอนิกส์ : Balls of Fury (2007)
ELECTRONIC VOICE:VOICE อิเล็กทรอนิกส์ : Balls of Fury (2007)
ELECTRONIC VOICE:VOICE อิเล็กทรอนิกส์ : Balls of Fury (2007)
I mean he's bringing in boatloads of the best weed from all over the world brings it in electronically running his empire from afar like he's a goddamned wizard of weed or some shitฉันหมายความว่าเขาขนมาเต็มเรือลำหนึ่ง กัญชาที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก นำมันมาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไหลเข้าสู่อาณาจักรของเขาหลังจากนั้น Bobby Z (2007)
So he quits the church and helps you make your business electronicดังนั้นเขาจึงออกจากโบสถ์ และมาช่วยเหลือแก สร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ให้แก Bobby Z (2007)
# I been climbing the ladder like Jacob # # the fools be faker than makeup # # their careers I shake up #เราก็มี... อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางนู้น Harold (2008)
O'Brien Electronics is my biggest account.โอไบรอันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายชื่อลูกค้ารายใหญ่ของฉัน Seeds (2008)
Shipment manifest for two pallets of electronics, 180 pounds and...ใบรายการสินค้าขนส่งทางเรือ สำหรับสองคันรถขนของอิเล็กทรอนิกส์ 180 ปอนด์และ... Better Half (2008)
Well, if you'd like some self-satisfaction... we do have some... electronic devices right over there.หรือถ้าคุณพอใจที่จะทำด้วยตัวเอง เราก็มี... อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางนู้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Selling the electronic computer to the American businessman.ขายคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจชาวอเมริกัน Revolutionary Road (2008)
It swallows up any electronic data within ten feet.มันจะดูดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บางอย่างในระยะ 10 ฟุต The Price (2008)
We're gonna need electronic support here.เราต้องการควมช่วยเหลือด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่นี่ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Now, today, synthetic diamonds are used in oil drilling electronics, multi-billion-dollar industries.เพชรสังเคราะห์ุ ถูกใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ Peekaboo (2009)
Yeah, they're electronic.ครับ มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ Cowboys and Indians (2009)
Electronics, oil, automobiles, distribution, and telecommunications.อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน ยานยนต์ การกระจายสินค้า และโทรคมนาคม ตอนที่ 1 Episode #1.1 (2009)
Si?- ประตูอิเล็กทรอนิกส์. Angels & Demons (2009)
that, that's jessy he is our feeding geek rue I'm talking electronic bill ball hat, LAD lights anything that more pretty odd excellent time listen, I've been working on a portable light tingeing system and I can't figure it out how to get it distinct Union electricity?เจาเปรียบสเหมือนอาหารของเรา ฉันพูดถึงค่าหมวกอิเล็กทรอนิกส์ลูกไฟลาด เป็นอะไรที่แปลกมากและสวยด้วย เวลาที่ดีฟังฉันได้ทำงานกับ ไฟแบบพกพาในระบบทิงค์กิ้ง Step Up 3D (2010)
This is what knocked out all the electronics in the site.สิ่งนี้แหละที่ล้มระบบอิเล็กทรอนิกส์ในที่เกิดเหตุ To Keep Us Safe (2010)
And in return, he was supposed to transfer our profits electronically... about five fucking minutes ago.และเขาควรจะโอนเงินกำไร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาได้ 5 นาทีแล้ว The Hangover Part II (2011)
All electronic devices. Come on, Sarah. Thank you.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี, มานี่เลยจ๊ะ ซาราห์ ขอบใจจ๊ะ I Am Number Four (2011)
EVP is Electronic Voice Phenomenaปรากฏการณ์เสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ Grave Encounters (2011)
These are the electrodes with leads heading off to the electronics that we use to record from and stimulate the cells.เหล่านี้เป็นขั้วไฟฟ้า พร้อมกับนำไปสู่? การที่จะมุ่งหน้า ออกไปทางอิเล็กทรอนิกส์ Is There Life After Death? (2011)
It appears our electronic key system was hit with a computer virus.มันดูเหมือนว่ากุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบของเราจะโดนไวรัสจากคอมพิวเตอร์ The Next Seduction (2011)
Electronic wire with odd routing... a meeting he takes with someone new, outside his usual circle... a transfer of money...ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าสงสัย การนัดพบกับคนใหม่ๆ นอกเหนือจากตารางปกติ Clean Skin (2011)
She's your friend.การติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ The Isolation Permutation (2011)
I went there to go get my master's in electronics, but somebody said, "You got to go to college first."ผมเข้าไปเพื่อเอา ป.โทสาขาอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีคนบอกว่า "ผมต้องจบมหาลัยก่อน" Tower Heist (2011)
Thank you very much. Pagers, anything electronic.ขอบคุณมากครับ เพจเจอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่าง Source Code (2011)
It's just turbulence Maria. Please Turn Off Electronic Devices.กรุณาปิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ The Impossible (2012)
He's a fascinating guy anyway, but he popped up on my radar when he started buying certain kinds of electronics five years ago.ถึงเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ แต่เขามาแตะตาผม ก็ตอนที่เขาเริ่มซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนึง The New World (2012)
I have proof that your electronic signature and Brennan's were forged.ฉันพิสูจน์ได้ว่า ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ และเบรนแนนถูกปลอมแปลง The Future in the Past (2012)
I'll need your electronic signature on this legally-binding agreement.ฉันต้องขอลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์แก ในสัญญาที่ถูกต้องตามกฏหมายนี้ Digital Estate Planning (2012)
(ELECTRONIC MUSIC PLAYS)ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เล่น) Paranoia (2013)
I was pioneering digital cellular technology while my colleagues were still pissing around with electronic pulses.ฉันกำลังบุกเบิก เทคโนโลยีดิจิตอลโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่เพื่อนร่วมงานของฉันก็ยังคง pissing รอบกับพัอิเล็กทรอนิกส์. Paranoia (2013)
(ELECTRONIC DANCE MUSIC PLAYS)อิเล็กทรอนิกส์เพลงเต้นรำเล่น) Paranoia (2013)
- You never returned my electronic mail.คุณไม่เคยกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฉัน. The To Do List (2013)
Yeah, I'm in the home theater and electronics business myself.ใช่ ผมก็ทำพวกโฮมเธียร์เตอร์ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเอง Nebraska (2013)
(ELECTRONIC BEEPING)(เตือนอิเล็กทรอนิกส์) The Art of the Steal (2013)
(ELECTRONIC BEEPING)(เตือนอิเล็กทรอนิกส์) The Art of the Steal (2013)
When I caught up with him after he broke into that tech company, he mentioned a woman.ตอนที่ฉันเจอเขาหลังจากเขาลอบเข้าไป ในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เขาพูดถึงผู้หญิงคนนึง Dead Reckoning (2013)
What was it he was looking for at the technology company?เขาตามหาอะไรในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์? Dead Reckoning (2013)
Not bio. Electronic.ไม่ใช่ชีวภาพ \ อิเล็กทรอนิกส์ Dead Reckoning (2013)
They appeared to originate out of accounts affiliated with Hezbollah, but... someone had electronically spoofed the transfers.พวกแสดงการสร้าง นอกเหนือจากบัญชีการร่วมของ Hezbollah, \ แต่... ช่างอิเล็กทรอนิกส์บางคนตบตาเรื่องเคลื่อนย้ายนั้น Relevance (2013)
No contact with anything electronic.ไม่ให้ยุ่งกับทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ Liberty (2013)
Someone is overriding the vehicle's electronic control unit.มีคนกำลังควบคุม ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ Nothing to Hide (2013)
This electronic control unit, it overrode your car's internal E.C.U., allowing someone to control the vehicle's functions remotely.หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ตัวควบคุมอีซียูภายในรถของคุณ มันปล่อยให้ มีคนเข้ามาบังคับรถของคุณจากระยะไกล Nothing to Hide (2013)
(ELECTRONIC DANCE MUSIC PLAYS)อิเล็กทรอนิกส์เพลงเต้นรำเล่น) Scary Movie 5 (2013)
(ELECTRONIC POP MUSIC PLAYS)เพลงป๊อปอิเล็กทรอนิกส์เล่น) Scary Movie 5 (2013)
(ELECTRONIC DANCE MUSIC PLAYS)อิเล็กทรอนิกส์เพลงเต้นรำเล่น) Scary Movie 5 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิเล็กทรอนิกส์[ilekthrønik] (n) EN: electronics  FR: électronique [ f ]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik] (n, exp) EN: Electronic Data Processing (EDP)
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์[khreūang ilekthrønik] (n, exp) EN: electronics
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์[kradān khāo ilekthrønik] (n, exp) EN: Bulletin Board System (BBS)
กระดาษอิเล็กทรอนิกส์[kradāt ilekthrønik] (n, exp) EN: electronic paper ; e-paper  FR: papier électronique [ m ]
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์[nangseū ilekthrønik] (n, exp) EN: e-book  FR: livre électronique [ m ] ; e-book [ m ]
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์[phānit ilekthrønik] (n, exp) EN: e-commerce ; electronic commerce  FR: commerce électronique [ m ]
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์[thanākhān ilekthrønik] (n, exp) EN: electronic banking
ทางอิเล็กทรอนิกส์[thāng ilekthrønik] (adj) EN: electronic  FR: électronique
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[uppakøn ilekthrønik] (n, exp) EN: electronic appliance  FR: appareil électronique [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
instagram[อิน'สตาแกรม] (n) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น
bitcoin(n) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
cyber crime(n) [ cybercrime; cyber-crime; computer crime ] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
America Online(n) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
bionic(adj) ซึ่งมีส่วนของร่างกายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
deck(n) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
electronic(adj) เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์, See also: เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
electronic mail(n) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: การรับส่งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Syn. E-mail, email, e-mail
electronic publishing(n) การพิมพ์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บข้อมูลลงในแถบแม่เหล็กแผ่นดิสก์หรือซีดีรอม ซึ่งอ่านข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
electronics(n) วิชาอิเล็กทรอนิกส์
mail(vi) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
self-induced(adj) ซึ่งเกิดกระแสชักนำในตัว (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: ซึ่งเหนี่ยวนำเอง
solid-state(adj) เกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
spam(n) ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต
processor(n) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
X-ray tube(n) หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
cathode ray tubeหลอดภาพใช้ตัวย่อว่า CRT หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
console(คันโซล') { consoled, consoling, consoles } vt. ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ , ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น, หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง, หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
crt(ซีอาร์ที) ย่อมาจาก cathode ray tube หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ หลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์ก็ดี หลอดภาพของโทรทัศน์ก็ดี จะใช้หลอดภาพ CRT เช่นเดียวกัน
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
edp(อีดีพี) ย่อมาจาก electronic data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว แล้วแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
electronicadj. เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
electronic data processinการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า EDP (อ่านว่า อีดีพี) หมายถึงการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง) ทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลลัพธ์ให้ตามที่สั่ง
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา, vt. อัดสำเนา, ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
fax(แฟคซฺ) n. การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข แฟกซ์ (โทรสาร) ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
hardwaren. เครื่องโลหะ. , เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ, อาวุธ, ยุทโธปกรณ์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์, หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
icabbr. infection control ไอซีย่อมาจากคำ integrated circuit (แปลว่า วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ
mail boxตู้ไปรษณีย์หมายถึง ช่องหนึ่งที่กันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อความหรือจดหมายที่เรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย (networks) ในปัจจุบัน ดู e-mail ประกอบ
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า, หลากหลาย, เชิงซ้อน, ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร, โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
portable operating systemใช้ตัวย่อว่า POSIX (อ่านว่า โพสซิกส์) เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น
posix(โพสซิกส์) ย่อมาจาก portable operating system interface for UNIX เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น
stem(สเทม) n. ลำต้น, ก้าน, ก้านใบ, ก้านดอก, ก้านผลไม้, ลำต้นกล้วย, สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก, ส่วนที่ยาวเรียว, เท้า, ขา, ตระกูล, เชื้อสาย, เหล่ากอ, ปุ่มไขลานนาฬิกา, ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์, ตัวคำศัพท์, เสาหัวเรือ, หัวเรือ, บ้องยาฝิ่น, ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด, เกิดจาก vt. หยุดยั้ง, ยับยั้ง, สกัด, ระงับ
x-ray tubeหลอดเอกซฺเรย์เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้รังสีเอกซฺเรย์เป็นหลอดรังสีขั้วลบชนิดหนึ่งที่เป้าโลหะถูกระดมยิงด้วยอิเล็กตรอนพลังสูง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
e-business(n) การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ecommerce(n) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
EEI(abbrev) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. Electrical and Electronics Institute
Electrical and Electronics Instituteสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. EEI
Electronic Government Agency (Public Organization)(abbrev) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
RoHS(abbrev) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. WEEE
weee(abbrev) เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Syn. Waste from Electrical and Electronics Equipment

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top