Search result for

*อาวรณ์*

(34 entries)
(0.1096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อาวรณ์, -อาวรณ์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาวรณ์[V] cling, See also: be concerned about, care, Syn. ห่วงใย, อาลัย, Thai definition: คิดกังวลถึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาวรณ์[N] shelter, See also: protection, fence, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
อาลัยอาวรณ์[V] be attached to, See also: mourn, miss, Syn. อาลัย, อาวรณ์, Example: หล่อนมิได้อาลัยอาวรณ์บ้านที่จากมาสักเท่าไหร่, Thai definition: ระลึกถึงด้วยใจผูกพัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาลัยอาวรณ์ก. ระลึกถึงด้วยใจผูกพันไม่อยากจากกัน.
อาลัยอาวรณ์น. ความระลึกถึงด้วยใจผูกพันไม่อยากจากกัน.
อาวรณ์(-วอน) ก. ห่วงใย, อาลัย, คิดกังวลถึง, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ อาลัย เป็น อาลัยอาวรณ์.
อาวรณ์(-วอน) น. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง.
ก้านต่อดอกชื่อกลบทชนิดหนึ่ง เช่น แสนถวิลเทวษว้าอาวรณ์สมร ทุกข์ระทมกรมทรวงดั่งศรรอน จะนั่งนอนมีแต่พรํ่ากำสรวลครวญ.
กินนรเก็บบัวน. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า ฉิใจฉะใจกระไรสมร หวังสวาทปลิดสวาทบำราศจร ตัดอาลัยตัดอาวรณ์ให้นอนเดียว.
ถาวรธิราน. ชื่อกลบทอย่างหนึ่ง บังคับให้มีคำที่ใช้ไม้ม้วนทุกวรรค ไม่ให้มีคำที่ใช้ไม้มลาย เช่น จักกล่าวถึงมเหษีที่อยู่ใน อรัญใหญ่องค์เดียวอนาถา อนาถใจถึงองค์พระภัศดา ให้โศกาถึงบุตรสุดอาวรณ์ (ศิริวิบุลกิตติ์).
บวรโตฎก(บอวอระโตดก) น. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้ ๓ พยางค์ต้นวรรคแต่ละวรรคเป็นสะคณะคือพยางค์เบา ๒ พยางค์ พยางค์หนัก ๑ พยางค์ เช่น ชลเนตรไหลนองร้องร่ำรัก ชลไนยไหลหนักอาวรณ์หวาม ชนนีห้ามบุตรสุดไม่ตาม ชลนานองน้ำพระเนตรนอง (สารานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์).
เศร้าโศกว. มีความทุกข์โศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มาก เช่น พ่อตายทำให้เขาเศร้าโศกเสียใจมาก, โศกเศร้า ก็ว่า.
โศกเศร้าว. มีความทุกข์โศกเสียใจอาลัยอาวรณ์มาก เช่น พ่อตายทำให้เขาโศกเศร้าเสียใจมาก, เศร้าโศก ก็ว่า.
ห่อนว. เคย เช่น ไป่ห่อนเหลือคิดข้า คิดผิด แม่นา (ลอ), ในคำประพันธ์บางคราวใช้แทน ไม่ เช่น สาลิกามาตามคู่ ชมกันอยู่สู่สมสมร แต่พี่นี้อาวรณ์ ห่อนเห็นเจ้าเศร้าใจครวญ (เห่ชมนก).
เหลียวหลังก. เหลียวดูด้วยความสนใจหรือด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your friend, who you must have had some intense cross-cultural eye contact with was a terrorist a-hole, who turned out to be a coward who wanted to go to Disneyland.ไอ้เบื๊อกที่นายกำลังคร่ำครวญ อาลัยอาวรณ์อยู่นี่ มันเป็นผู้ก่อการร้าย ที่เสือกกลัวตายขึ้นมา เลยเกิดอยากมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์ Body of Lies (2008)
No need to dwell.ต้องไม่อาลัยอาวรณ์ Road Kill (2009)
And who would mourn poor Varys then?แล้วใครกันจะ อาลัยอาวรณ์แวร์รี่ส์ที่น่าสงสาร The Wolf and the Lion (2011)
You're bordering on nostalgia.นายกำลังสร้างขอบเขตบนความอาลัยอาวรณ์ Neighborhood Watch (2012)
He'd not want you lingering about his remains.เขาคงไม่อยากให้เธอเอาแต่ คร่ำครวญอาลัยอาวรณ์เขา Episode #1.2 (2012)
Nostalgia's a blast and all, but I can't help you.ความอาลัยอาวรณ์มันเป็นเหมือนระเบิด แต่ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้ House of the Rising Son (2013)
You still haven't gotten over me?นายยังอาลัยอาวรณ์ฉันอยู่ใช่มั้ย Episode #1.8 (2013)
Gosh! Can you get over me?เฮ้อ นายเลิกอาลัยอาวรณ์ฉันซะทีได้มั้ย Episode #1.8 (2013)
Oh, hold me closer- โอ เฝ้าอาวรณ์หา Beauty and the Beast (2017)
Abandoned the family home, completely unsentimental.ละทิ้งบ้านเกิด อย่างไม่อาวรณ์ Eastwatch (2017)
Don't give in to nostalgia.อย่ารู้สึกอาลัยอาวรณ์Cinema Paradiso (1988)
When I die do you plan to mourn me,เมื่อชั้นตาย เธอจะอาลัยอาวรณ์ชั้น Ken Park (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deplore[VT] เสียใจ, See also: อาลัย, อาวรณ์, เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. regret
lingeringly[ADV] อย่างอ้อยอิ่ง, See also: อย่างอาลัยอาวรณ์
nostalgia[N] ความอาลัยอาวรณ์, See also: ความรู้สึกโหยหา, ความคิดถึง, Syn. longing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
未練[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top