ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อัศจรรย์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อัศจรรย์, -อัศจรรย์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัศจรรย์(adj) miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
อัศจรรย์(v) wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
น่าอัศจรรย์(adj) astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
น่าอัศจรรย์(v) be astonishing, See also: be surprising, be marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: เรื่องเหล่านี้ถึงจะแปลก และน่าอัศจรรย์ ก็ไม่เท่ากับได้เห็นน้ำใจของทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทอัศจรรย์น. บทร้อยกรองตามธรรมเนียมนิยมในวรรณคดี พรรณนาเพศสัมพันธ์ของชายหญิง มักกล่าวให้เป็นที่เข้าใจโดยใช้โวหารเป็นสัญลักษณ์หรืออุปมาอุปไมยเป็นต้น.
อัศจรรย์(อัดสะจัน) ว. แปลก, ประหลาด.
อัศจรรย์(อัดสะจัน) น. ปรากฏการณ์อันเนื่องแต่บุญญาภินิหารของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนา ปลงอายุสังขาร และปรินิพพาน จะมีความหวั่นไหวปั่นป่วนของโลกธาตุบังเกิดขึ้น.
กรุงกษัตริย์ เช่น จึ่งกรุงสุทโธทนเห็นอัศจรรย์ก็ทูลพลันด่งงนี้ (ม. คำหลวง ทศพร).
ทึ่งรู้สึกว่าน่าสนใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, (ใช้ในทางที่ดี).
ปโยธรน. “ผู้ทรงไว้ซึ่งนํ้า” คือ เมฆ เช่น อันว่าปโยธรอัศจรรย์ ก็ให้โบษขรพรรษธารา (ม. คำหลวง ทศพร)
ปาฏิหาริย์(-ติหาน) น. สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, มี ๓ อย่าง คือ ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ = ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ = การดักใจเป็นอัศจรรย์ หมายถึง การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ = การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์.
มหัจฉริย-, มหัจฉริยะ(มะหัดฉะริยะ-) ว. น่าอัศจรรย์มาก.
เลิ่กลั่กว. แสดงอาการทำหน้าตาตื่นเพราะอัศจรรย์ใจ แปลกใจ หรือตกใจ เป็นต้น.
วิจิตรพิศวง(-จิดพิดสะหฺวง) ว. งามอย่างน่าอัศจรรย์ใจ, งามอย่างน่าพิศวง, เช่น งาช้างแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ซ้อนกันหลายชั้นมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในดูวิจิตรพิศวง.
อนุสาสนีปาฏิหาริย์น. การสอนเป็นอัศจรรย์ หมายถึง คำสั่งสอนอันอาจจูงใจคนให้นิยมเชื่อถือไปตามได้อย่างน่าอัศจรรย์, เป็นปาฏิหาริย์อย่าง ๑ ในปาฏิหาริย์ ๓ ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์.
อัจฉริย-, อัจฉริยะ(อัดฉะริยะ-) ว. วิเศษน่าอัศจรรย์, มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก.
อัจฉริยลักษณ์, อัจฉริยลักษณะน. ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์ เช่น อัจฉริยลักษณ์ของภาษาไทย อัจฉริยลักษณะของมหาบุรุษ.
อาเทสนาปาฏิหาริย์น. การดักใจเป็นอัศจรรย์ หมายถึง การดักใจทายใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์, เป็นปาฏิหาริย์อย่าง ๑ ในปาฏิหาริย์ ๓ ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์.
อิทธิปาฏิหาริย์น. ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์ที่พ้นวิสัยของสามัญมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์, เป็นปาฏิหาริย์อย่าง ๑ ในปาฏิหาริย์ ๓ ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magic squaresตารางอัศจรรย์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เหตุอัศจรรย์[hēt atsajan] (n, exp) FR: merveille [f] ; miracle [m]
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux
สิ่งสิ่งอัศจรรย์[sing atsajan] (n) EN: wonder  FR: merveille [f]
สิ่งสิ่งอัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก[sing atsajan andap paēt khøng løk] (n, exp) EN: The Eighth Wonder of the World  FR: La huitième merveille du monde

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amazed(adj) น่าทึ่ง, See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ, Syn. bewildered, open-mounthed
astonishment(n) ความประหลาดใจ, See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ, Syn. amazement, surprise
dazzling(adj) น่าประหลาดใจ, See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์, Syn. astonishing, stupefying, bedazzling
marvellous(adj) ประหลาดมาก, See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. terrific, wonderful
marvelous(adj) ประหลาดมาก, See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้, Syn. terrific, wonderful
miracle(n) เรื่องมหัศจรรย์, See also: สิ่งประหลาด, เหตุอัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, Syn. marvel, revelation, supernatural, occurrence
miraculous(adj) น่าอัศจรรย์, See also: เหมือนปาฏิหาริย์, น่าประหลาด, น่าพิศวง, Syn. wonderful, amazing, astonishing
miraculously(adv) อย่างน่าอัศจรรย์, See also: อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าพิศวง
miraculousness(n) ความอัศจรรย์, See also: การมีปาฏิหาริย์
weird(adj) แปลกประหลาด, See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, unnatural, Ant. average, normal, typical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best, utmost
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
miracle(มี'ระเคิล) n. เรื่องอัศจรรย์,ความอัศจรรย์, Syn. wonder
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์,ปาฏิหาริย์,อภินิหาร,อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious
uncanny(อันแคน'นี) adj. ประหลาด,อัศจรรย์,น่าขนลุก,พิกล,รุนแรง,ร้ายแรง., See also: uncannily adv. uncanniness n.
weird(เวียร์ด) adj. ประหลาด,อาเพท,อัศจรรย์,อภินิหาร, See also: weirdly adv. weirdness n., Syn. uncanny, eerie, wild, Ant. normal, natural

English-Thai: Nontri Dictionary
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
mystify(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้อัศจรรย์ใจ,ทำให้ประหลาดใจ
weird(adj) ,พิกล,อัศจรรย์,แปลก,ประหลาด,อาเพศ
wonder(vi) ประหลาดใจ,สนเท่ห์,อัศจรรย์ใจ,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonder(vt) ประหลาดใจ,อัศจรรย์ใจ,สนเท่ห์,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา

German-Thai: Longdo Dictionary
Wunder(n) |das, pl. Wunder| เรื่องหรือสิ่งอัศจรรย์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miraculous(n, vi, vt, adj, adv) อัศจรรย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top