Search result for

*อัยการ*

(124 entries)
(0.0358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อัยการ, -อัยการ-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานอัยการพิเศษSpecial public prosecutor office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัยการ[N] prosecutor, See also: prosecuting attorney, Example: ทนายจำเลยค้านคำถามของอัยการในการพิจารณคดีที่ศาล, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้
กฎอัยการศึก[N] martial law, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ แม้จะมีประกาศกฎอัยการศึกแต่สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษา และนักการเมืองออกมาเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างสะดวก, Count unit: กฎ, Thai definition: กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่นในกรณีเกิดสงคราม การจราจล ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุทธ์
อัยการสูงสุด[N] Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1
สำนักงานอัยการสูงสุด[N] Office of the Attorney-General
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ[N] Office of the State Attorney Commission, Syn. สกอ., Example: การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎอัยการศึกน. กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้ตามความจำเป็น ทั้งให้มีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาลพลเรือน การใช้กฎอัยการศึกจะกระทำได้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่หรือบางท้องที่ก็ได้ตามความจำเป็น.
อัยการ(ไอยะ-) น. การของเจ้า
อัยการตัวบทกฎหมาย เรียกว่า พระอัยการ
อัยการองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยคณะกรรมการอัยการ อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เรียกว่า องค์กรอัยการ, เดิมเรียกว่า กรมอัยการ, ถ้าหมายถึงเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดิน เรียกว่า พนักงานอัยการ หรือ ข้าราชการอัยการ, โบราณเรียกว่า พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกบัตร.
กฎ(กด) ก. จดไว้เป็นหลักฐาน เช่น ให้นายยกกระบัตรกฎปากหลากคำไว้ (กฎหมายอายัดทาส), ตรา เช่น ตรัสแก่ขุนศรีภูริปรีชาให้กฎเป็นตำราไว้ (อัยการเบ็ดเสร็จ), พระมหาธรรมราชาก็ตรัสให้กฎลงมาให้เอาพระยารามเป็นพระยาพิชัย (พงศ. ๑๑๓๖). (เทียบ ข. กต่ ว่า จด).
กระ ๔ใช้เป็นพยางค์หน้า (๑) ซึ่งเดิมเป็น ก กำ กุ ข ต ส เช่น กบิล-กระบิล, กำแพง-กระแพง, กุฎี-กระฎี, ขจัด-กระจัด, ตวัด-กระหวัด, สะท้อน-กระท้อน. (๒) โบราณใช้แทน ตระ เช่น ตระกูล-กระกูล, ตระลาการ-กระลาการ. (อัยการเบ็ดเสร็จ). (๓) เติมหน้าคำโดยไม่มีความหมายก็มี เช่น ซุ้ม-กระซุ้ม, โดด-กระโดด, พุ่ม-กระพุ่ม, ยาจก-กระยาจก, เติมให้มีความหมายแน่นแฟ้นขึ้นก็มี เช่น ทำ-กระทำ, ทุ้ง-กระทุ้ง, เสือกสน-กระเสือกกระสน. (๔) ยํ้าหน้าคำอันขึ้นต้นด้วย ก ในบทกลอน คือ กระกรี๊ด กระกรุ่น กระกลับกลอก กระเกริ่น กระเกรียม กระเกรียว กระเกรี้ยว กระเกริก. (๕) นอกนี้เป็น กระ มาแต่เดิม เช่น กระทรวง กระบือ.
กำ ๓, กำมน. กรรม เช่น ไข้เจ็บหมอตั้งกำไว้, ท่านว่าเป็นกำมของเขาเอง (อัยการเบ็ดเสร็จ).
ข้าราชการบุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ.
ขาเกวียนน. ลูกล้อเกวียน เช่น ขาเกวียนขาหนึ่ง (อัยการเบ็ดเสร็จ).
โจทก์พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
ชา ๔ก. หมายไว้, กำหนดไว้, เช่น เอามีดสับชาไว้ที่ประมาณส่วนกลางลำอ้อยในการเล่นค่องอ้อย, ใช้ประกอบกับคำ กฎ เป็น กำหนดกฎชา, สังกัด เช่น แบ่งปันแผนกหมู่ชา (พระอัยการบานแพนก), สรนุกนิเรียบเรือชา (สมุทรโฆษ).
ยกบัตร(ยกกะบัด) น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับ พนักงานอัยการ หรือ อัยการ ในปัจจุบัน, ยกกระบัตร หรือ พนักงานรักษาพระอัยการ ก็เรียก, เขียนเป็น ยกบัตร์ ก็มี.
ยกกระบัตรตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับ พนักงานอัยการ หรือ อัยการ ในปัจจุบัน, ยกบัตร หรือ พนักงานรักษาพระอัยการ ก็เรียก
สอบปากคำก. ซักถามเพื่อให้บุคคลให้การโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เช่น สอบปากคำพยาน สอบปากคำผู้ต้องหา, กฎหมายใช้ว่า ถามปากคำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, martialกฎอัยการศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, martialกฎอัยการศึก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
State's attorneyอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อธิบดีกรมอัยการ (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน)๓. ที่ปรึกษากฎหมายแห่งมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อัยการแผ่นดิน (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advocate, judgeอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advocate, judgeอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judge advocateอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judge advocateอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
martial lawกฎอัยการศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
martial lawกฎอัยการศึก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]
Martial lawกฎอัยการศึก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to impose a curfew.ประกาศกฏอัยการศึก The Mark of Nimueh (2008)
The public prosecutor won't move... and the home office doesn't want to know.อัยการก็ทำอะไรไม่ได้ และสำนักงานใหญ่ก็ไม่อยากรับรู้ The Bank Job (2008)
When the new DA hears about this, he'll want in.ถ้าอัยการคนใหม่รู้เรื่องนี้ เขาต้องอยากร่วมด้วยแน่ The Dark Knight (2008)
Look at the new district attorney.ดูอัยการเขตคนใหม่สิ The Dark Knight (2008)
I thought the DA just played golf with the mayor.นึกว่าอัยการมีหน้าที่แค่เล่นกอล์ฟกับนายก The Dark Knight (2008)
Come on, Harvey. You're Gotham's DA.ไม่เอาน่ะฮาร์วี่ คุณเป็นอัยการกอธแฮมนะ The Dark Knight (2008)
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ The Dark Knight (2008)
You know, as our new DA, you might wanna figure out where your jurisdiction ends.ในฐานะอัยการคนใหม่ คุณน่าจะรู้นะ ว่าเขตเมืองคุณไปถึงไหน The Dark Knight (2008)
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
And then I started to pay attention to Harvey and all that he's been doing as our new DA.จากนั้นผมก็เริ่มหันมามอง ฮาวี่ และทุกสิ่งที่เขาทำในฐานะอัยการเขตคนใหม่ รู้ไหมทำไม The Dark Knight (2008)
- What about Dent?แล้วอัยการเดนท์ The Dark Knight (2008)
Your friend the district attorney, or his blushing bride-to-be.เพื่อนของนาย อัยการเขต หรือว่าว่าที่เจ้าสาวของเขา The Dark Knight (2008)
In the future, when you become a judge or prosecutor...ในอนาคต, ตอนที่เธอเป็นผู้พิพากษา หรือ อัยการ... Episode #1.7 (2008)
Your dream of making Lee Dong Wook a prosecutor...ความฝันขอเธอ, ที่จะทำให้ อีดงอุคเป็นอัยการ... Episode #1.8 (2008)
PROSECUTOR:อัยการChangeling (2008)
She's already a state prosecutor, so she earns far more than I do.ตอนนี้เธอได้เป็นอัยการเขตไปแล้ว มีรายได้มากกว่าผมตั้งเยอะ The Reader (2008)
Miss austen,based on your prior history, I'm inclined to agree wh the people.จากหลักฐานก่อนหน้านี้ ผมมีความเห็นโน้มเอียงไปทางอัยการ Eggtown (2008)
Listen,the D.A.'S decided to try this case herself,ฟังนะ ตอนนี้อัยการตัดสินใจที่จะทำคดีนี้ด้วยตนเอง Eggtown (2008)
And take a chance with the D.A. Crossing you?แล้วเปิดโอกาสให้อัยการปรักปรัมคุณน่ะเหรอ? ไม่เด็ดขาด Eggtown (2008)
As a District Attorney in New York,จะบอกกับคุณว่า ผมอุทิศชีวิต เพื่อปกป้องผู้คน ดังเช่นอัยการ ในเขตนิวยอร์ค Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I'll let the A.G. know that you're cooperating.ผมจะบอกอัยการให้ว่าคุณให้ความร่วมมือ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
The attorney general will raise hell about us involving the military in this operation.ประธานอัยการ พร้อมอยู่แล้ว สำหรับการใช้ทหาร ในปฎิบัติการครั้งนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He's agreed not to turn it over to the attorney general.เขาบอกว่าจะยังไม่ส่งให้อัยการ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
If anything should happen to me on my way out of the country, a data file with all the names and bank transactions of all those involved will be sent to the justice department.ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับผม ระหว่างที่ผมออกนอกประเทศ ข้อมูลทั้งหมด ทั้งชื่อและการโอนบัญชีธนาคาร ของคนที่เกี่ยวข้องทุกคน จะถูกส่งไปให้อัยการเขต Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Call the da.โทรหา อัยการI Lied, Too. (2009)
What is going on?ซินเทีย ชาเยส อัยการรัฐ Trust Me (2009)
U.S.Marshals. You're under arrest.อัยการรัฐต้องการคำให้การของคุณ Trust Me (2009)
She wanted to be the first woman supreme court justice.เธอต้องการเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นอัยการสูงสุด Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Stick to the facts, counsel. And make sure they're relevant.ดูความเป็นจริงด้วยอัยการ ให้แน่ใจว่ามันกี่ยวข้อง New York Sucks (2009)
I am an assistant U.S.Attorney.ฉันเป็นผู้ช่วยอัยการแห่งชาตินะ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Attention, Mr. District Attorney.ระวังหน่อยนะครับคุณอัยการ.. The Breath (2009)
The prosecutor questioned Shigeaki about a payment of 100 pounds of gold.อัยการถาม Shigeaki เรื่องการจ่ายเป็นทองจำนวน 100 ปอนด์ Ninja Assassin (2009)
As a prosecutor Im breaking all the rules right now, and I dont give a damn.ในฐานะที่เป็นพนักงานอัยการผมทำลายกฏทุกอย่างแล้วตอนนี้ Law Abiding Citizen (2009)
As of now you're acting District Attorney.ณ ตอนนี้คุณกำลังทำหน้าที่ของอัยการเขต Law Abiding Citizen (2009)
CLEANED UP FOR YOU. MISSY DEWALD IS DEAD.ลี จาร์วิส อัยการหนะ Soul Mates (2009)
THE D.A. IS GONNA HAVE TO OFFER HIM A DEAL.อัยการเขตต้องยื่นข้อต่อรองกับมันแน่ Zoe's Reprise (2009)
THE D.A. DOESN'T HAVE TO GIVE HIM THE OPTION.อัยการเขตจะไม่เสนอทางเลือกกับเขา Zoe's Reprise (2009)
ONCE THE D.A. GETS HERE,อัยการเขตมาถึงเมื่อไร Zoe's Reprise (2009)
NOW LET'S JUST WAIT FOR THE D.A.ตอนนี้แค่รออัยการเขต Zoe's Reprise (2009)
THE D.A.'S NOT GONNA NEED TO NEGOTIATE A DEAL WITH YOU.อัยการเขตไม่ต่อรองกับนายหรอก Zoe's Reprise (2009)
The attorney general insisted that he was not responsibleอัยการสูงสุดยื่นยันว่า เขาไม่มีส่วนรับผิดชอบ Pleasure Is My Business (2009)
The D.A.'s not gonna offer a deal until he has more evidence linking Rollins to Kyle.อัยการเขตคงจะไม่ยอมยื่นข้อเสนอ จนกว่าเราจะมีหลักฐานที่เชื่อมโยงโรลินส์กับไคล์ได้มากกว่านี้ A Shade of Gray (2009)
As long as you're straight with me,I'll tell the D.A. You cooperated.ตราบใดที่คุณบอกความจริงผม ผมก็จะบอกอัยการเขตให้ว่าคุณให้ความร่วมมือดี A Shade of Gray (2009)
I was going over the discovery materials that the DA sent me.ผมตรวจเอกสารหลักฐานที่ทางอัยการส่งมาให้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
State Attorney dismissed the case, but we can detain for up to 30 days, in the hopes that the case gets reinstated.อัยการสหรัฐอเมริกายกเลิกคดีนี้ แต่เราสามารถกักสูงสุด 30 วัน หวังว่านั่น Albification (2009)
I'm not taking anything to the DA that doesn't have legs.ฉันจะไม่เอาทุกอย่าง ไปให้อัยการเขตโดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน Smite (2009)
Well, that should slow down the DA.นั่นเป็นการชะลอกับอัยการเขต Fa Guan (2009)
It needs to be in writing and signed by the attorney general.รังควานแหล่งข้อมูลอันเดียวที่มีอยู่ มันต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือของอัยการสูงสุด Rates of Exchange (2009)
The point is, if she's going to be the de facto prosecutor,จุดประสงค์คือ ถ้าเธอจะเป็น อัยการ Justice (2009)
You were a prosecutor,hotch. Could you convict this guy?คุณเคยเป็นอัยการ ฮอตช์ เราควรตั้งข้อหาอย่างไร To Hell... And Back (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
กฎอัยการศึก[n. exp.] (kot aiyakānseuk) EN: martial law   FR: loi martiale [f]
กรมอัยการ[org.] (Krom Aiyakān) EN: Public Prosecution Department   
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān aiyakān) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office   
ปกครองประเทศโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึก[v. exp.] (pokkhrøng prathēt dōi āsai amnāt kot aiyakānseuk) EN: rule the country by resorting to martial law   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attorney general[N] อัยการสูงสุด
DA[ABBR] อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
martial law[N] กฎอัยการศึก
prosecuting attorney[N] อัยการ
prosecutor[N] พนักงานอัยการ, Syn. prosecuting attorney

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
lord advocaten. อธิบดีกรมอัยการ
martial lawn. กฎอัยการศึก
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
procurator(พรอค'คิวระเทอะ) n. ตัวแทน,ทนาย,อัยการ,, See also: procurate n. procuratorship n. procuratorial adj. procuratory adj.
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
public prosecutorn. อัยการ
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. (ในอเมริกา) รองอธิบดีกรมอัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ
MARTIAL martial law(n) กฎอัยการศึก
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) อัยการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外出禁止令[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n ) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n ) กฎอัยการศึก , See also: R. martial law

German-Thai: Longdo Dictionary
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top