ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อย่างต่อเนื่อง*

   
130 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างต่อเนื่อง, -อย่างต่อเนื่อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลคูลัส(แคน-) น. คณิตศาสตร์ชั้นสูงแขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับค่าของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แบ่งออกเป็น แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล.
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อเสนอและแนวทางให้หน่วยงานเอกชนรับไปดำเนินงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
เดินก. ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยสลับเท้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไป
ตอแยก. เซ้าซี้อย่างต่อเนื่องน่ารำคาญ เช่น นายคนนี้ฉันเดินหนีมาแล้วยังตามมาตอแยอยู่ได้
ไม่หยุดหย่อนว. อาการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง, ไม่เว้นระยะ, เช่น ทำงานไม่หยุดหย่อน.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
วิ่งก. ยกขางอขึ้นแล้วเหยียดไปแตะพื้นข้างหน้าสลับกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปโดยเร็ว เช่น คนวิ่งไปวิ่งมา ม้าวิ่งในสนาม, แล่นไปโดยเร็ว เช่น เรือวิ่งข้ามฟาก รถวิ่งไปตามถนน
ศิลปะพื้นบ้านน. ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ หัตถกรรม ที่ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการเรียนรู้และฝึกปรือในครอบครัวหรือในหมู่บ้าน เป็นงานสร้างสรรค์ของสังคมชาวบ้าน และได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกันมาหลายชั่วคน.
สืบค้นก. ค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผล เช่น สืบค้นหาสมบัติตามลายแทง.
หลั่งก. ไหลลงหรือทำให้ไหลลงอย่างต่อเนื่อง เช่น หลั่งน้ำตา, รินลงมา เช่น หลั่งทักษิโณทก หลั่งน้ำสังข์.
หลั่งไหลโดยปริยายหมายถึงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เช่น ผู้คนหลั่งไหลกันมามืดฟ้ามัวดิน.
อวนรุนน. อวนที่มีลักษณะคล้ายถุง ปากอวนประกอบกับคันรุน ติดตั้งบริเวณหัวเรือ รุนเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์น้ำที่อยู่ด้านหน้าปากอวนเข้ามาติดอยู่ที่ก้นถุงอวน ใช้ทำการประมงในระดับน้ำลึกไม่เกิน ๑๕ เมตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continuous deformationการแปลงรูปอย่างต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronic exposureการรับรังสีต่อเนื่อง, การรับรังสีเป็นเวลานาน เช่น การรับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีอายุยาวในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี [นิวเคลียร์]
Chronic intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อเนื่อง, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานาน ดังนั้น ปริมาณรังสีผูกพันจึงเป็นผลรวมของปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียวของแต่ละช่วง [นิวเคลียร์]
Routine monitoringการเฝ้าสังเกตประจำ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงว่า สภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งระดับของปริมาณรังสีรายบุคคล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การเฝ้าสังเกตประจำ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
บางครั้งเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (atomic reactor)
[นิวเคลียร์]
Speech recognitionเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด, การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์และสามารถจดจําคําพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง [Assistive Technology]
Continuous Emission Monitoring Systemระบบติดตามมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิด
ระบบติดตามตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราการสารมลพิษทางอากาศจากปล่องของแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ชนิดของสารมลพิษที่จะต้องทำการตรวจวัดได้แก่ PM, SO2, CO, Nox, CO2, O2, VOC และสารมลพิษอื่นๆ ที่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Cultural Diplomacyการทูตวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้าง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต (ไม่เพียงแต่การส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดงในต่างประเทศเท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อให้เข้าถึงประชาชน [การทูต]
East Asia Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของประธานาธิบดีคิม แด จุง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างการประชุมหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ที่กรุงฮานอย เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุก ด้านและทุกระดับเพื่อมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง [การทูต]
Social Safety Netsโครงข่ายรองรับทางสังคม หมายถึง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ด้วยการดำเนินนโยบายระยะสั้นในการสร้างงาน การให้การฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการพัฒนา สังคมอย่างรอบด้านในภาพรวม [การทูต]
Continuous Learningการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [การจัดการความรู้]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Cell Lineเซลล์ไลน์, เซลล์ที่เลี้ยงให้เติบโตและเพิ่มจำนวนได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่จำกัดภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิต เซลล์ทุกเซลล์ในเซลล์ไลน์เดียวกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือเป็นโคลน (Clone) ของกันและกัน เซลล์ไลน์ต่างชนิดกันจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางอณูชีววิทยา (Molecular Biology) [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Distributionการกระจายตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติมเข้าไปในยางแห้ง จะเกิดขึ้นหลังจากที่สารตัวเติมเข้าไปในเนื้อยาง (incorporation) กล่าวคือ การไหลของยางจะทำให้สารตัวเติมที่ถูกโอบล้อมด้วยยางเกิดการกระจายตัวในเนื้อ ยาง ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการผสม [เทคโนโลยียาง]
Adjustment, Continuousการปรับค่าได้อย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]
Care, Continuity ofบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี, การสลายหรือการแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องของนิวเคลียสบางชนิดโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา(รังสีแอลฟา)   อนุภาคบีตา(รังสีบีตา)  และรังสีแกมมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
World Wide Web Consortium (W3C)เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม, หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
motionการเคลื่อนที่, การเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องของวัตถุหรือระบบที่ต้องการสังเกต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cleaner technologyเทคโนโลยีสะอาด, การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ หรือการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือ เช่น 3R คือ ใช้น้อย(reduce) ใช้ซ้ำ(reuse) และแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่(recycle) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multichannel Continuous Flow Analyzersเครื่องมืออัตโนมัติชนิดหลายช่องและวัดอย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Сonstant and trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Сonstant and true -So trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง ดังนั้นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา The Old Man and the Sea (1958)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
And the fish pulled on steadily, and the boat moved into a tunnel of clouds.และปลาดึงบนอย่างต่อเนื่อง และเรือย้ายเข้าไปในอุโมงค์ ของเมฆ The Old Man and the Sea (1958)
He looked at the fish constantly to make sure it was true.เขามองไปที่ปลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นความจริง The Old Man and the Sea (1958)
Come on, lets have you.เงียบสงบ ถือ อย่างต่อเนื่อง Help! (1965)
Steady now, crew. Prepare to go forward.อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ลูกเรือ เตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Get closer and hold it steady!ได้ใกล้ชิด และถือไว้ อย่างต่อเนื่องFirst Blood (1982)
Leonardo, meanwhile, has kept a constant vigil with Raphael.เลโอนาร์โดในขณะเดียวกันได้เก็บเฝ้าอย่างต่อเนื่องกับราฟาเอล Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's a terrible, debilitating... relentless, you know, kind of--มันแย่มากเลย อ่อนแรง อย่างต่อเนื่อง ประมาณว่า Junior (1994)
[ Music Continues ][ดนตรีอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Music Continues ][ดนตรีอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Woman ] Please!- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [ผู้หญิง] กรุณา! Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ People On Television Yelling, Shouting ]- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [คนในโทรทัศน์ตะโกนตะโกน] Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Yelling, Shouting Continue ]- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [ตะโกนตะโกน Continue] Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ Jody ] Lance!- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [โจดี้] แลนซ์! Pulp Fiction (1994)
[ Gasping Continues ][หอบอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Crowd Cheering, Yelling Continues ][ฝูงชนโห่ร้องตะโกนอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Cheering Continues ][เสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Moaning Continues ][ครางอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Panting Continues ][หอบอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Yelling Continues ][ตะโกนอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Screaming Continues ][กรีดร้องอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
- [ Grunting Continues ]- [คำรามอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
- [ Music Continues ] - put your hand behind your head, approach the counter right now.- [ดนตรีอย่างต่อเนื่อง] - ใส่มือของคุณอยู่ข้างหลังหัวของคุณ วิธีการนับในขณะนี้ Pulp Fiction (1994)
- [ Giggling ] - [ Grunting Continues ] Yeah!- [Giggling] - [คำรามอย่างต่อเนื่อง] ใช่! Pulp Fiction (1994)
- [ Music Continues ] - [ Muffled Yelling ]- [ดนตรีอย่างต่อเนื่อง] - [ลำคอตะโกน] Pulp Fiction (1994)
- [ Grunting Continues ] - [ Zed ] Yeah!- [คำรามอย่างต่อเนื่อง] - [Zed] ใช่! Pulp Fiction (1994)
- [ Music Continues, Faint ] - [ Zed, Faint ] Yeah!- [ดนตรีอย่างต่อเนื่อง, ลม] - [Zed, ลม] ใช่! Pulp Fiction (1994)
[ Yelling Continues ][ตะโกนอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Yelling Continues ][ตะโกนอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Loud, Rhythmic Grunting Continues ][ดังลีลาคำรามอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Music Continues, Louder ][ดนตรีอย่างต่อเนื่อง, ดัง] Pulp Fiction (1994)
- [ Screaming Continues ]- [กรีดร้องอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
- [ Groaning Continues ]- [เสียงคร่ำครวญอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
- [ Groaning Continues ]- [เสียงคร่ำครวญอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Groaning Continues ][คร่ำครวญอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Groaning Continues ][คร่ำครวญอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
[ Groaning Continues ][คร่ำครวญอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
- [ Whimpering Continues ]- [เสียงครางอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
Spread it around. - [ Yelling Continues ]- [ตะโกนอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
Fuck. To be continued.เพศสัมพันธ์ ที่จะได้รับอย่างต่อเนื่อง Pulp Fiction (1994)
[ Music Continues ][ดนตรีอย่างต่อเนื่องPulp Fiction (1994)
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องThe Shawshank Redemption (1994)
And thank you, ma'am, and to you, sir, for your continued kindness and hospitality.และขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงและคุณด้วย สำหรับความใจดีอย่างต่อเนื่องของคุณและการเป็นเจ้าบ้าน Episode #1.6 (1995)
Look, the seismic activity is nil. Steady as a rock.ดูกิจกรรมแผ่นดินไหว เป็นศูนย์ อย่างต่อเนื่องเป็นหิน Dante's Peak (1997)
their profits coming in to Coca Cola.กอบโกยกำไรให้โคคา-โคลา ได้อย่างต่อเนื่อง The Corporation (2003)
Further details of the attack continue to pour in.มีรายงานข่าวความคืบหน้า ของการบุกโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Help them commit themselves to the training... and send them a letter of friendshipขอให้เขาช่วยให้คำมั่นต่อพวกเธอ เพื่อจะได้จบหลักสูตรนี้ให้ได้ และให้ส่งจดหมาย มาเป็นแรงใจอย่างต่อเนื่อง Spygirl (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างต่อเนื่อง[X] (yāng tø neūang) EN: constantly   FR: constamment

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings , S. consecutive

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away[ADV] โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
all the time[IDM] ตลอดเวลา, See also: อย่างต่อเนื่อง
at a stretch[IDM] อย่างต่อเนื่อง
batch processing[N] การประมวลผลอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. data processing
bitch[VT] บ่นว่าอย่างต่อเนื่อง, Syn. moan
batter down[PHRV] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ทำร้ายหรือทำลายอย่างต่อเนื่อง
blaze away[PHRV] ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ลุกโชนอย่างต่อเนื่อง
burn away[PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ต่อไป
burn for[PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ไม่หยุด
calculus[N] ระบบการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของหินที่ตกลงมา, See also: แคลคูลัส
coherently[ADV] อย่างปะติดปะต่อกัน, See also: อย่างต่อเนื่องกัน, Syn. tenaciously
constant[ADJ] ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, See also: ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, Syn. continual, persistant
continually[ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly
continuously[ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly
fiddle away[PHRV] สีไวโอลินอย่างต่อเนื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
flux[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง, Syn. instability, change, transition, Ant. stability, inactivity
follow-up[N] การกระทำหรือสิ่งที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
gamble away[PHRV] เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน, Syn. game away
game away[PHRV] เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน, Syn. gamble away
get between[PHRV] ทำ / คิด / พูดอย่างต่อเนื่อง, Syn. take between
hammer away at[PHRV] ยิงไปที่ (อย่างต่อเนื่อง), See also: รัวยิงไม่หยุด, กราดใส่, ระดมยิงต่อเนื่อง
with every other breath[IDM] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างซ้ำๆ
incessantly[ADV] อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง, Syn. ceaselessly, continuously
kick away[PHRV] เตะลูกบอลอย่างต่อเนื่อง, See also: เตะตลอด
juggle[VT] โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง, See also: เล่นกล, เล่นปาหี่
perpetually[ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly
progressively[ADV] อย่างต่อเนื่อง
sweep before[PHRV] ชนะอย่างต่อเนื่อง, See also: ชนะไม่หยุด
together[ADV] อย่างต่อเนื่องกัน, See also: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ
unbrokenly[ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างสม่ำเสมอ, Syn. regularly
uninterruptedly[ADV] อย่างไม่ขาดสาย, See also: อย่างต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
Oximetryเครื่องมือสำหรับการวัดระดับของความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
相次いで[あいついで, aitsuide] (adv ) อย่างต่อเนื่องกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
通す[とおす, toosu] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง English: without a break
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top