Search result for

*อมตะ*

(102 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อมตะ, -อมตะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อมตะ[ADJ] immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai definition: ไม่ตาย
อมตะ[ADJ] everlasting, See also: long-lasting, Example: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง, Thai definition: เป็นที่นิยมยั่งยืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อมต-, อมตะ(อะมะตะ-, อะมะตะ) ว. ไม่ตาย เช่น อมตธรรม, เป็นที่นิยมยั่งยืน เช่น เพลงอมตะ.
อมต-, อมตะ(อะมะตะ-, อะมะตะ) น. พระนิพพาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seam weldingการเชื่อมตะเข็บ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
step-by-step seam weldingการเชื่อมตะเข็บเว้นระยะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a spy, planted on my ship to destroy any hope we have of transcending death.มันเป็นสายลับที่แอบมาอยู่บนยานของเรา มันมาเพื่อที่จะทำลายความหวัง ความเป็นอมตะของเรา Dead Space: Downfall (2008)
No-one is unbeatable.ไม่มีใครเป็นอมตะหรอก Excalibur (2008)
Will I live forever?ฉันจะอยู่เป็นอมตะรึเปล่า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- "that ope's the Palace of Eternity.""ณ วังแ่ห่งความอมตะIndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- "that ope's the Palace of Eternity.""ณ วังแห่งความอมตะ"/เร็วเข้า อ็อก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"that ope's the Palace of Eternity.""ณ วังแห่งความอมตะIndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But are you pure or are you just as corrupt as the capitalist Westerners that you despise?แล้วแกบริสุทธิ์... หรือเป็นแค่จอมตะกละ แบบพวกตะวันตกที่แกเกลียด Body of Lies (2008)
Let's shoot this. Miss November. Immortality!ไปยิงมัน คุณนายพฤศจิกา ความเป็นอมตะ ไปเถอะ The House Bunny (2008)
/who was rumoured to know /the secret to eternal life.ว่ากันว่านางล่วงรู้ความลับของการมีชีวิตอมตะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/and Zi Yuan was sure /the secret to eternal life was here.ซื่อหยวนมั่นใจว่าสิ่งวิเศษแห่งชีวิตอมตะอยู่ที่นี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And once he becomes immortal, he can transform himself into the most hideous creatures ever seen.เมื่อเค้าเป็นอมตะ เขาสามารถกลายร่างเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองยิ่งนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He is immortal.พระองค์เป็นอมตะแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
To the Five Elements Mountains, land of the Immortals.เข้าไปถึงเขาคุนลุ้น ดินแดนแห่งผู้เป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
It is here that the Heavenly Ministers gather to celebrate the longevity, and drink the Elixir of Immortality.ที่นั่นเอง พวกเหล่าขุนนางสวรรค์ มารวมตัวฉลองให้กับความยิ่งยืนนาน พร้อมกับดื่มยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
In the Warlord's Palace, the battle of Immortals was fought.ในพระราชวังของแม่ทัพใหญ่เอง สงครามแห่งผู้เป็นอมตะก็ได้เปิดฉากขึ้น The Forbidden Kingdom (2008)
Being immortal the Monkey King could not be killed.เพราะ เป็นอมตะ ราชาวานรจึงตายไม่เป็น The Forbidden Kingdom (2008)
She does not think the Drunkard Immortal needed his life saved.ข้าไม่เชื่อว่าที่เจ้าขี้เหล้าอมตะนั่นทำ ก็เพราะอยากให้ตัวเองรอดหรอก The Forbidden Kingdom (2008)
You're immortal?คุณเป็นอมตะหรอ? The Forbidden Kingdom (2008)
His elixir. Every Immortal has one.ความเป็นอมตะของเขาล่ะ พวกอมตะจะต้องมีสักอย่าง The Forbidden Kingdom (2008)
A jade dart that can kill any mortal.ปิ่นหยก สามารถฆ่าผู้เป็นอมตะได้ The Forbidden Kingdom (2008)
Perhaps a Taoist immortal can make rain.หรือผู้อมตะ จะบันดาลฝนให้เราได้ The Forbidden Kingdom (2008)
If he truly is a Taoist immortal.ถ้าเขาเป็นผู้อมตะตัวจริงนะ The Forbidden Kingdom (2008)
When I deliver the lost weapon, the Jade Warlord shall grant me the Elixir of Immortality.เมื่อข้ามอบอาวุธนี้ แม่ทัพเจด จะให้ ยาอมตะ แก่ฉัน The Forbidden Kingdom (2008)
That's okay. He's immortal, right? I mean he is, right?ไม่เป็นไร เขาเป็นอมตะไม่ใช่เหรอ เขาไม่ตายหรอก The Forbidden Kingdom (2008)
Wine is his elixir. Please.สุราเป็นเหมือนกับยาอมตะของเขา ขอร้องครับ The Forbidden Kingdom (2008)
To pass would place me in a very short line of scholar immortals.ถ้าผ่านได้ จะเป็นทางลัด ให้ข้าฝึกฝนความเป็นอมตะต่อได้ The Forbidden Kingdom (2008)
- You're not immortal?- ท่านไม่ได้เป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
There is only one Elixir of Immortality.มียาอมตะแค่หนึ่งเดียว The Forbidden Kingdom (2008)
A man is dying back on Song Mountain. I need the Elixir.มีคนกำลังจะตายที่เขาซ่ง ข้าอยากได้ยาอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
The Elixir of Immortality.ยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
I guess that's what being immortal truly means.- ข้าว่านี่ล่ะ ความหมายจริงๆของ ผู้อมตะล่ะ The Forbidden Kingdom (2008)
Of course, I'll live. I'm immortal.แน่นอน ฉันยังอยู่ ฉันน่ะอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
"Will you not yield to the immortal gods?"คุณจะไม่ยอมแพ้ต่อพระเจ้าผู้เป็นอมตะหรือ? Scylla (2008)
You think you're invincible, but you're not.ลูกคิดว่าลูกเป็นอมตะ แต่ว่าไม่ใช่ Chapter Three 'Building 26' (2009)
And not just because of the whole immortal healing thing.ไม่ใช่เพราะว่าอะไรที่... อมตะไม่มีวันตาย Chapter Five 'Exposed' (2009)
But if there were agents outside... why aren't they kicking in the door, looking to collect a comes-back-to-life barbie?แต่ถึงจะมีพวกนั้นอยู่ข้างนอก ทำไมพวกเค้าถึงไม่พังประตูเข้ามา จับสาวน้อยอมตะคนนี้ล่ะ หือ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Immortality.ความเป็นอมตะChapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I'd say it's just A... a basic fear of mortality.ผมแค่จะบอกว่า มัน... ความกลัวสามัญของความเป็นอมตะ Hey! Mr. Pibb! (2009)
So when I got to the end and there was one for immortality...คาถาทั้งหมด เป็นของจริง แล้วท้ายเล่ม ก็มีคาถาความเป็นอมตะ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
What's the price tag on immortality? This isn't right, what you're doing.ราคาเท่าไหร่กันไอ้ความอมตะนี่ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
That's neat trick. It's not a trick.เป็นอมตะเหรอ นั่นเป็นกลที่เนียนมาก Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
If only it were your intention to give her immortality.นี่ถ้านายตั้งใจจะทำให้เธอเป็นอมตะก็ดีซินะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Your gifts will make for an intriguing immortal,พรสวรรค์ของเธอจะทำให้เธอน่าทึ่ง และเป็นอมตะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
My name is Rachel Berry... and I'll be singing "On My Own" from the seminal Broadway classic Les Mis.หวัดดีค่ะ หนูชื่อเรเชล แบร์รี่... หนูจะร้องเพลง "On My Own" จากละครเพลงอมตะ เลส์ เมส Pilot (2009)
Found a way for consciousness to become immortal.เขาพบวิธีที่ตระหนักรู้เพื่อเป็นอมตะ Time (2009)
She's immortal, Sam.หล่อนเป็นอมตะนะ แซม Release Me (2009)
We're immortal.เราเป็นอมตะ Timebomb (2009)
You may be immortal, Lorena, but you are dead to me.เธออาจจะเป็นอมตะ แต่สำหรับฉัน เธอตายไปแล้ว I Will Rise Up (2009)
She is immortal.หล่อนเป็นอมตะ New World in My View (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[n.] (ammata) EN: nirvana   FR: nirvana [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ageless[ADJ] ที่เป็นอมตะ, Syn. eternal
deathless[ADJ] อมตะ, See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์, Syn. immortal, everlasting, Ant. death, mortal
eternalize[VT] ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize
everlasting[ADJ] ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending
immortal[ADJ] ซึ่งเป็นอมตะ, See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน, Syn. eternal, everlasting, undying, Ant. mortal
immortality[N] ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality
immortalize[VT] ทำให้ไม่มีวันตาย, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์, Syn. eternalize
perpetuity[N] ความไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ความเป็นอมตะ, ความยั่งยืน, Syn. endlessness, eternity, infinity
perpetuity[N] สิ่งที่เป็นอมตะ, See also: สิ่งที่อยู่ในภาวะถาวร
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
undying[ADJ] ไม่รู้จักตาย, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, อมตะ, ถาวร, Syn. eternal, everlasting, classic, immortal
unending[ADJ] ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ถาวร, อมตะ, Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ
perpetuate(เพอเพช'ชุเอท) vt. ทำให้ถาวร,ทำให้ไม่สูญไป,ทำให้เป็นอมตะ., See also: perpetration n. perpetuator n., Syn. continue
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuate(vt) ทำให้ถาวร,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuation(n) การทำให้เป็นอมตะ,การทำให้ถาวร
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elf[เอลฟฺ] (n ) เอลฟ์ ตัวละครในนิยายแฟนตาซีหรือเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งและงดงามกว่า ผิวและเรือนผมสีอ่อน ใช้ชีวิตได้ยาวนานเป็นพันๆปีจนเหมือนเป็นอมตะ มักสร้างอาณาจักรอยู่ในป่าเขา โดยมากมีเวทมนตร์
See also: S. elven, R. dwarf

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
永遠[えいえん, eien] (n ) (n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร

German-Thai: Longdo Dictionary
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top