ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อนุญาต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อนุญาต, -อนุญาต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุญาต(v) allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai Definition: ยอมให้ตามที่ขอ
ขออนุญาต(v) ask for permission, Syn. ขอ, Example: พนักงานขออนุญาตลาหยุดในวันออกพรรษา, Thai Definition: ขอให้ยินยอมหรือตกลงให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใบอนุญาต(n) license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai Definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้รับอนุญาต(v) be permitted, See also: be allowed, Example: เขาได้รับอนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อในห้องไอซียู
ใบอนุญาตขับรถ(n) driving license, Syn. ใบขับขี่, ใบอนุญาตขับขี่, Example: ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถของเขา
ใบอนุญาตขับขี่(n) licence, See also: driver's licence, driving licence, Syn. ใบขับขี่, Example: เขาขับรถไม่ดีจึงถูกยึดใบอนุญาตขับขี่, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธนาคารรับอนุญาตน. ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ.
ธนาคารรับอนุญาต<i>ดู ธน, </i> <i> ธน-</i>.
ใบอนุญาตขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตสำหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง, (ปาก) ใบขับขี่.
อนุญาตก. ยินยอม, ยอมให้, ตกลง.
กฐิน, กฐิน-(กะถิน, กะถินนะ-) น. ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร
กลับลำก. เปลี่ยนความคิด เช่น เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ยอมให้มีวันหยุดชดเชย วันนี้กลับลำอนุญาตให้มีตามเดิมแล้ว.
เกร่ขออนุญาตเร่หรือหันเหทิศทางไปจากจุดเดิมโดยให้มีระยะทางเท่าเดิมหรือไกลกว่าเพื่อให้สะดวกในการเล่นบางอย่าง เช่น หยอดหลุม ทอยกอง ร่อนรูป
ขโมย(ขะ-) ก. ลัก, โดยปริยายหมายความว่า ลอบทำสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็กขโมยสูบบุหรี่ เขาขโมยอ่านจดหมายเพื่อน.
ขอประทานก. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, (มักใช้นำหน้าคำที่พูดกับผู้ใหญ่).
ขอพระราชทานก. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, (ใช้กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดิน).
ขับขี่ว. เรียกใบอนุญาตให้ขับรถได้ ว่า ใบขับขี่.
ขุนบาลน. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกอากรที่เป็นรายได้จากการพนันประเภทหวย เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามเต็มว่า ขุนบาลเบิกบุรีรัตน์.
ขุนพัฒน์น. บุคคลที่ได้รับอนุญาตผูกขาดอากรการพนัน เพื่อส่งรายได้ให้แก่รัฐ, มาจากทินนามที่มีคำขึ้นต้นว่า พัฒน เช่น ขุนพัฒนสมบัติ ขุนพัฒนาภิรมย์.
คดีอนาถาน. คดีแพ่งที่โจทก์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีได้ โดยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน.
ค่าภาคหลวงน. ค่าสิทธิซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติต้องชำระให้แก่รัฐ เช่น ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงไม้หวงห้าม.
คำสั่งทางปกครองน. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ.
ใคร่ใช้เป็นคำช่วยกริยาแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ เช่น ใคร่ขออนุญาตดำเนินการ.
เงินทดรองราชการน. เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่าย
ชื่อสกุลน. ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว, นามสกุล
เชิญกล่าวอนุญาตให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสุภาพหรืออ่อนน้อม เช่น เชิญเถิด เชิญครับ เชิญตามสบาย.
ได้อนุญาต เช่น ลงมือกินได้ ไปได้
ตรวจข่าวก. พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว.
ตราจองน. ใบอนุญาตให้จับจองที่ดิน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วภายในเวลาที่กำหนด.
ตราแดงน. หนังสือสำคัญซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้จับจองที่นา ใช้ในบางจังหวัด แทนตราจอง แต่ไม่กำหนดเวลา ๓ ปี ออกให้ในสมัยหนึ่ง แล้วงดไม่ออกอีก เพื่อเก็บอากรค่านาเป็นนาคู่โค แทนที่เคยเป็นนาฟางลอย.
ตั๋วทนายน. ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ.
ที่ดินส.ป.ก.น. คำเรียกที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่ให้ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมได้.
ทุนหมุนเวียนน. ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยการตั้งทุนหมุนเวียนจะทำได้ก็แต่โดยกฎหมาย.
ธนาคารพาณิชย์น. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ.
บริษัทข้อมูลเครดิตน.บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการควบคุมหรือการประมวลผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ.
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์น. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บริษัทเงินทุนน. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.
บริษัทหลักทรัพย์น. บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรียกโดยย่อว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เบิกทางน. เรียกหนังสืออนุญาตให้โดยสารหรือให้ผ่าน ว่า หนังสือเบิกทาง หรือ ใบเบิกทาง.
ใบขับขี่น. ใบอนุญาตขับรถ.
ใบเบิกทางน. หนังสืออนุญาตให้โดยสารหรือให้ผ่าน, หนังสือเบิกทาง ก็เรียก.
ใบเหยียบย่ำน. ใบอนุญาตให้จับจองที่ดินที่ทางราชการออกให้แก่ผู้จับจองที่ดินโดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้แล้วภายใน ๒ ปี.
ประทานบัตรใบอนุญาตซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดออกให้แก่บุคคลผู้ประมูลได้ ให้มีสิทธิทำการประมงในที่ว่าประมูล.
ผ้ากฐินน. ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุเฉพาะกฐินกาล.
ผู้แทนโดยชอบธรรมน. บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำการแทน ให้คำอนุญาต หรือให้ความยินยอม แก่บุคคลผู้มีความสามารถบกพร่อง ในอันที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ฝากสู่ก. อนุญาตให้ชายสมสู่อยู่กินกับหญิงฉันผัวเมียกันได้ตั้งแต่วันสู่ขอแล้วทำพิธีแต่งงานในภายหลัง.
เภสัชกร(เพสัดชะกอน) น. แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม.
ไม้หวงห้ามน. ไม้ซึ่งการทำไม้และการเคลื่อนย้ายจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามกฎหมายป่าไม้.
ยาแผนโบราณน. ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบำบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ.
ยืมปากก. อาศัยผู้อื่นพูดแทน เช่น ยืมปากครูขออนุญาตพ่อแม่ไปทัศนาจร.
รถฉุกเฉินน. รถดับเพลิงและรถพยาบาลของทางราชการ หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น.
ละเมิดลิขสิทธิ์ก. กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่องานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ ทำซํ้าหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์.
ลา ๓ขออนุญาตหยุดงานชั่วคราว เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาไปศึกษาต่อ
ลาออกก. ขออนุญาตให้พ้นจากสภาพที่ดำรงอยู่ เช่น ลาออกจากการเป็นกรรมการ นักเรียนลาออกจากโรงเรียน.
ลิขสิทธิ์สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย.
วิทยุสมัครเล่นน. วิทยุคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายศึกษาหาความรู้ให้ตนเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitใบอนุญาต, หนังสืออนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permit, indeterminateการอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดยไม่กำหนดระยะเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permit, re-entryใบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licence insuranceการประกันภัยใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licensorผู้ออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
licenceการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour permitใบอนุญาตทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loss-of-licence insuranceการประกันภัยการถูกถอนใบอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave of courtการได้รับอนุญาตจากศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal of child from careความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การอนุญาตให้อภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-entry permitใบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
residence permitใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
security, authorizedหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
site licenseใบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sufferance bondใบค้ำประกันอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufferance wharfท่าเรืออนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sole licenceใบอนุญาตให้แต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized securityหลักทรัพย์รับอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorizationการอนุญาต, การให้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorizationการให้อำนาจ, การอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorizeอนุญาต, ให้อำนาจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burial slipใบอนุญาตฝังศพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage licenseใบอนุญาตให้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
care, removal of child fromความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะห่าง๒. คำอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
driving licenceใบอนุญาตขับขี่, ใบอนุญาตขับรถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gun licenceใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game licenceใบอนุญาตล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
group licenseใบอนุญาตรายกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entry permitใบอนุญาตเข้าเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exit permitใบอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exit visaการตรวจลงตราอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
indeterminate permitการอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดยไม่กำหนดระยะเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprimatur (L.)ใบอนุญาตให้ตีพิมพ์ (หนังสือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-admitted companyบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-admitted reinsuranceการประกันภัยต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
writ of assistance๑. หมายบังคับให้โอนทรัพย์๒. หมายอนุญาตให้ค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Import licensingการออกใบอนุญาตนำเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Compulsory licenceใบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Patent licensesการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Commissioningการเริ่มดำเนินงาน, กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานนิวเคลียร์ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ [นิวเคลียร์]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร, Example: โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Exclusive Licenceการที่เจ้าของสิทธิบัตรอนุญาตให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้รับสิทธิที่จะสามารถใช้ได้ ด้วยการที่เจ้าของเรียกเก็บค่าตอบแทน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Public exposureการรับรังสีของบุคคลทั่วไป, การได้รับรังสีของบุคคลทั่วไปจากต้นกำเนิดรังสี หรือจากการดำเนินกิจการทางรังสีซึ่งได้รับอนุญาต หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการได้รับรังสีจากการปฏิบัติงาน จากการรักษาทางการแพทย์ และจากต้นกำเนิดรังสีในธรรมชาติ (ดู occupational exposure และ medical exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
อนุญาตยินยอม ยอมให้, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ อนุญาติ [คำที่มักเขียนผิด]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, Example: การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Admission of nonimmigrantsการอนุญาตคนเข้าเมืองประเภทชั่วคราว [TU Subject Heading]
Automobile drivers' licensesใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Building permitsการอนุญาตก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Emissions tradingการค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ [TU Subject Heading]
Foreign licensing agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
License agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิ [TU Subject Heading]
Licensesใบอนุญาต [TU Subject Heading]
Waste Disposal Licenseใบอนุญาต(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Management Licenseใบอนุญาตจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Transport Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน " จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการ ขนส่งในอาเซียน อาทิ เส้นทาง ประเภท/ขนาดรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจทางศุลกากร การขนส่งสินค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดน และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน" [การทูต]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Dean (หรือ Doyen) of the Diplomatic Corpsหัวหน้า (Dean) ของคณะทูตานุทูตในนครหลวงของประเทศใดก็ตาม ได้แก่ ตัวทูตที่อาวุโสที่สุด (คือเป็นทูตอยู่ในประเทศนั้นๆ เป็นเวลานานที่สุด) ตัวหัวหน้าคณะทูตานุทูตจะมีลำดับอาวุโสเหนือทุกคนในคณะทูตานุทูต ทำหน้าที่เป็นโฆษกของคณะทูตเมื่อถึงความจำเป็น และเป็นผู้ดูแลและคุ้มครองบรรดาเอกสิทธ์และความคุ้มกันทางการทูตที่คณะ ทูตานุทูตมีอยู่ แต่หน้าที่ที่แท้จริงนั้น โดยมากเกี่ยวกับเรื่องพิธีการทูตมากกว่า อาทิเช่น เมื่อถึงวันที่ระลึกครบรอบวันเกิดประมุขของรัฐ (เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในประเทศไทย) Dean ของคณะทูตจะเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวในนามของคณะทูตทั้งหมด แต่การที่จะเรียกหรือขอให้บุคคลในคณะทูตไปประชุมเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง นั้น เป็นสิ่งที่ Dean ไม่พึงกระทำ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผู้แทนทางการทูตคนใดไปร่วมการประชุมระหว่างบุคคลในคณะทูตด้วยกัน เกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศโดยมิได้รับคำสั่งโดยเฉพาะจากรัฐบาลของตนก่อน ภริยาของ Dean หรือ Doyen นั้นเรียกว่า Doyenneเมื่อหัวหน้าคณะทูตวายชนม์ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ บุคคลในคณะทูตที่มีอาวุโสรองลงมาหรือเป็นบุคคลที่สองจะเป็นผู้รับช่วงงาน ทันที และมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Chargé d?Affaires ad interim) ทั้งจะต้องดูว่า เอกสารทางราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารลับหรือปกปิด จะไม่ทิ้งรวมอยู่กับ เอกสารส่วนตัวของทูตผู้วายชนม์อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูต ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1961 จากการประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับการติดต่อและความคุ้มกันทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ข้อ 39 (3) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามี สิทธิที่จะได้รับไปจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป(4) ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทนซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว ให้รัฐผู้รับอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่ส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้ามในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในคราอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดกและการรับมรดกนั้น ๆ ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับ เพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่ฝ่ายเดียวของผู้วายชนม์ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทนอนึ่ง อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1963 ได้บัญญัติไว้ว่า ?ข้อ 51 ในกรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล หรือของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว รัฐผู้รับ(ก) จะอนุญาตให้ส่งออกซึ่งสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ โดยมีข้อยกเว้นแก่ทรัพย์สินเช่นว่า ทรัพย์ใด ๆ ที่ได้มาในรัฐผู้รับนั้น ซึ่งการส่งออกของทรัพย์ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลดังกล่าวถึงแก่มรณกรรม(ข) จะไม่เรียกเก็บอากรกองมรดก อากรสืบช่วงมรดกหรืออากรรับมรดก และอากรการโอน ไม่ว่าจะเป็นอากรของชาติ ของภูมิภาค หรือของเทศบาล จากสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการที่สังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในรัฐผู้รับก็เนื่องมาแต่ฝ่ายเดียว จากการที่ผู้วายชนม์อยู่ในรัฐนั้นฐานะบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุลหรือใน ฐานะคนในครอบครัวของบุคคลในที่ทำการกงสุล? ?ข้อ 53(5) กรณีมรณกรรมของบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล คนในครอบครัวซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่าว จะคงได้รับอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ได้ประสาทให้แก่ตนต่อไป จนกว่าตนจะออกไปจากรัฐผู้รับ หรือจนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะสามารถให้ตนกระทำดังนั้นได้ แล้วแต่ว่าเวลาไหนจะมาถึงก่อนกัน? [การทูต]
diplomatic clearance numberหมายเลขการอนุญาตให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งของประเทศหนึ่ง ๆ ผ่านเข้าไปในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่งได้โดยเหตุผลทางการทูต อาทิ อากาศยานเฉพาะกิจ เรือที่ใช้ในการสงคราม ฯลฯ [การทูต]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Free Trade Zonesเขตปลอดภาษี เป็นอาณาบริเวณที่อยู่ใกล้ท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่อนุญาตให้นำเข้าโดยไม่ ต้องเสียภาษีนำเข้า ทั้งนี้ อาจเป็นการนำเข้าเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม หรือนำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับส่งออกตามที่กฎหมายกำหนด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าของประเทศ นั้น ๆ ให้สามารถส่งออกไปขายแข่งกับตลาดโลกได้มากขึ้น [การทูต]
Freedom of Communicationเสรีภาพในการติดต่อและสื่อสาร ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย (ไม่ใช่เพียงเอกสิทธิ์เท่านั้น) ที่สำคัญอันหนึ่งของนักการทูตย่อมจะเห็นได้ชัดว่า คณะทูต จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพึงพอใจ นอกจากจะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการที่จะมีหนังสือหรือวิถีทางอื่นๆ เพื่อติดต่อกับรัฐบาลของตน หรือจะส่งและรับจดหมาย หรือหนังสือต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ถือสารพิเศษ หรือโดยถุงทางการทูต (Diplomatic pouch) สำหรับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ดังนี้?1. ให้รัฐผู้รับอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ในทางการทั้งมวลเพื่อการติดต่อกับรัฐบาล และกับคณะผู้แทนและสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่ง ไม่ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางที่เหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้ถือสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการ หมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงทางการทูต (Diplomatic Pouch) จะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูต จะต้องมีเครื่องหมายภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงลักษณะของถุงทางการทูต ซึ่งอาจบรรจุเพียงเอกสารหรือสิ่งของทางการทูตที่เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่า นั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ ส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ ในกรณีที่ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการแสดงจำนวนหีบห่อซึ่ง รวมเป็นถุง แต่ไม่ใช่ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรง และโดยเสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน? [การทูต]
Freedom of Movement of Diplomatic Agentsเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้แทน ทางการทูต โดยปกติ รัฐผู้รับย่อมอนุญาตโดยเสรีแก่ผู้แทนทางการทูต ที่จะเคลื่อนย้ายและเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศ แต่ระหว่างสงครามเย็นที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการทูตของกลุ่ม ประเทศคอมมิวนิสต์บางแห่ง ได้แก่ สหภาพโซเวียต บัลแกเรีย เชคโกสโลวาเกีย ฮังการี รูเมเนีย และโปแลนด์ นัยว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดเขตแขวงในดินแดนของตน 355 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นเขตห้ามเข้าสำหรับผู้แทนทางการทูตของประเทศเหล่านั้นในทำนองเดียวกัน กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก็ได้ตั้งข้อจำกัดการเดินทางแก่ผู้แทนทางการ ทูตของสหรัฐฯ เช่นกัน สำหรับเสรีภาพการเคลื่อนย้ายนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในข้อ 26 ว่า?ภายในบังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของรัฐผู้รับเกี่ยวกับการเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือวางระเบียบไว้ โดยเหตุผลของความมั่นคงแห่งชาติ ให้รัฐผู้รับประกันแก่สมาชิกทั้งมวลของคณะเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และการเดินทางในอาณาเขตของตน? [การทูต]
Functions of Diplomatic Missionภาระหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะผู้แทนทางการทูต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หน้าที่ที่ปฏิบัติเป็นประจำของผู้แทนทางการทูตนั้น ได้แก่ หน้าที่การเจรจา การสังเกต และการคุ้มครอง อย่างไรก็ดี มีบางประเทศได้มอบอำนาจให้ผู้แทนทางการทูตของตนปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล และกิจกรรมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญใด ๆ กับการทูตเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ว่า1. นอกจากประการอื่นแล้ว การหน้าที่ของคณะผู้แทนทางการทูตประกอบด้วยก. ทำหน้าที่แทนรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับข. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและของคนชาติของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดอันกฎหมายระหว่างประเทศได้อนุญาตให้ค. เจรจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับง. สืบเสาะให้แน่ด้วยวิถีทางทั้งมวลอันชอบด้วยกฎหมายถึงสถาวะและพัฒนาการในรัฐ ผู้รับ แล้วรายงานไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่งจ. ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ2. ไม่มีข้อความในอนุสัญญานี้ ที่จะหมายความได้ว่าเป็นการห้ามไม่ให้คณะผู้แทนทางการทูตปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล [การทูต]
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน ในเรื่องนี้ มีหลายประเทศได้อนุญาตให้ผู้แทนทางการทูตและทางกงสุลของตนอำนวยความช่วย เหลือเท่าที่จำเป็นแก่คนชาติของตนที่ประสบความยากจนข้นแค้นในต่างประเทศรวม ทั้งค่าส่งตัวกลับประเทศด้วย มีหลายรายที่กำหนดให้คนชาติที่ต้องทุกข์นั้น แจ้งถึงสาเหตุที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้น และสัญญาว่าเงินที่ได้รับนี้จะต้องชดใช้คืนภายหลัง ตามปกติ ผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลจะต้องปรึกษากับกระทรวงการต่างประเทศของตน ก่อนที่จะนำเงินให้คนชาติของตนกู้ยืมหรือไปรับรองบุคคลเหล่านั้น หรือไปรับผิดชอบทางการเงินใดๆ [การทูต]
International Finance Corporationคือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 และเริ่มมีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษที่มีสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 แม้บรรษัทจะดำเนินงานใกล้ชิดกับธนาคารโลก แต่ก็มีฐานะเป็นสิ่งที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกต่างหาก และมีกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนของธนาคารโลกด้วยวัตถุประสงค์ของบรรษัทคือ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้การผลิตของวิสาหกิจของเอกชนในประเทศสมาชิกเจริญเติบโตยิ่ง ขึ้น การที่จะกระทำตามวัตถุประสงค์นี้ได้ บรรษัทจะนำเงินไปลงทุนในวิสาหกิจด้านการผลิตฝ่ายเอกชน โดยดำเนินงานร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) คล้ายกับเป็นแหล่งรวมโอกาสต่าง ๆ ของการลงทุนฝ่ายเอกชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ชำนาญ นอกจากนั้น ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านการผลิตของเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศด้วย บรรษัทยังได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีขายพันธบัตรของตนเอง รวมทั้งตั๋วสัญญาการใช้เงินบรรษัทการเงินระหว่างประเทศดำเนินงานโดยองค์กร ต่าง ๆ ของตน คืออำนาจทั้งหมดของบรรษัทจะขึ้นอยู่กับคณะผู้ว่าการ (Board of Govemors) ประกอบด้วยผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรอง (Altemates) จากธนาคารโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ อันเป็นสมาชิกของบรรษัทด้วย คณะผู้ว่าการจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบรรษัทให้ถูกต้อง ตัวประธานธนาคารโลก จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ว่าการของบรรษัทโดยตำแหน่งด้วย บรรษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
Oil - for - Foodโครงการน้ำมันเพื่ออาหาร " เป็นโครงการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 986 (พ.ศ. 2538) ซึ่งอนุญาตให้อิรักนำรายได้จากการขายน้ำมันดิบไปซื้อสินค้าทางด้านมนุษยธรรม เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนอิรัก " [การทูต]
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Schengen Statesกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศที่ยอมรับกันให้ประชาชนของแต่ละประเทศ สามารถเดินทางไปมาถึงกันและเข้าเมืองได้โดยไม่มีการตรวจลงตราหรือมีการควบ คุมใดๆ ระหว่างกัน และสำหรับประชาชนจากประเทศที่สาม หากได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มประเทศนี้แล้ว จะสามารถเดินทางต่อไปประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ได้โดยไม่มีการควบคุม สมาชิกประกอบด้วย เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ และสเปน [การทูต]
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentariaสำนักงานตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ของ อาร์เจนตินา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐานการส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตรและสัตว์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการผลิตของอาร์เจนตินา โรงงานผลิตสัตว์น้ำของไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังอาร์เจนตินาจะต้องได้รับใบ รับรองมาตรฐานการผลิตจาก SENASA ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้าสู่อาร์เจนตินา [การทูต]
Voting Procedure in the United Nationsวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในเรื่องนี้ สมาชิกแต่ละประเทศมีคะแนนเสียง 1 คะแนน ข้อมติของสมัชชาในปัญหาสำคัญ (Important Questions) จะกระทำโดยถือคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียง ที่เรียกว่าปัญหาสำคัญนั้นได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การเลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตี การรับสมาชิกใหม่ของสหประชาชาติ การงดใช้สิทธิและเอกสิทธิแห่งสมาชิกภาพ การขับไล่สมาชิก ปัญหาการดำเนินงานของระบบภาวะทรัสตี และปัญหางบประมาณ คำวินิจฉัยปัญหาอื่น ๆ รวมทั้งการกำหนดประเภทแห่งปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เพิ่มเติมนั้น จัดกระทำโดยอาศัยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียงอนึ่ง ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจักต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute majority) ในที่ประชุมของสมัชชาและในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงด้วย นอกจากนี้สมาชิกสหประชาชาติที่ค้างชำระค่าบำรุงแก่องค์การ ย่อมไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสมัชชา ถ้าหากจำนวนเงินที่ค้างชำระเท่าหรือมากกว่าจำนวนเงินค่าบำรุงที่ถึงกำหนด ชำระสำหรับ 2 ปีเต็มที่ล่วงมา อย่างไรก็ตาม สมัชชาอาจอนุญาตให้สมาชิกเช่นว่านั้นลงคะแนนเสียงก็ได้ ถ้าทำให้เป็นที่พอใจได้ว่า การไม่ชำระนั้น เนื่องมาจากภาวะอันอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสมาชิกนั้น [การทูต]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงคลังน้ำมันเชื้อเพลิง, สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถังท่อและอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง [พลังงาน]
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณนั้น [พลังงาน]
Authorized companyบริษัทได้รับอนุญาต [การบัญชี]
Authorized securityหลักทรัพย์ได้รับอนุญาต [การบัญชี]
Certified internal auditorผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I no speak.เพราะไม่ได้รับอนุญาติ The Great Dictator (1940)
Allow me.ผมอนุญาติ The Great Dictator (1940)
Excuse me, we're busy.ขออนุญาติ เรากำลังยุ่ง The Great Dictator (1940)
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
Excuse me, sir. May I have a word with you?- ขออภัยครับ ผมขออนุญาตคุยกับท่านหน่อย Rebecca (1940)
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
Permit me.อนุญาตให้ฉัน Help! (1965)
- Permission to speak.ได้รับอนุญาตให้พูดเซอร์ หุบ ปาก. How I Won the War (1967)
Sir! Permission to fall out, sir?ได้รับอนุญาตให้ตก ออกมาครับ? How I Won the War (1967)
They're licensed to carry firearms.พวกเขากำลังได้รับอนุญาตให้พกอาวุธปืน The Godfather (1972)
Then you go to take a leak. No, better still, you ask permission to go.แล้วคุณไปที่จะเกิดการรั่วไหล ไม่มีดีกว่ายังคงคุณขออนุญาตที่จะไป The Godfather (1972)
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก... Jaws (1975)
Little angel, my greatest desire is to grant your wishเทวดาเล็กน้อย, ใหญ่ที่สุดของฉันปราถนา is to อนุญาตปราถนาของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Grantedอนุญาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Unauthorized use by a Main Force Officer.ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดย หลักเจ้าหน้าที่กองทัพ Mad Max (1979)
I've been sent here to see if you're carrying your permits.ผมมาที่นี่เพื่อจะขอดูใบอนุญาตของคุณ The Blues Brothers (1980)
Just let me handle this.อนุญาตให้ผมจะการเรื่องนี้ The Blues Brothers (1980)
I'm sure your führer would approve.ฉันเชื่อว่าฟิเรลของคุณคงอนุญาติ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm just amazed he allowed any of your posse to live.ผมประหลาดใจที่เขาอนุญาตไห้กองทหารของคุณจะมีชีวิตอยู่ First Blood (1982)
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน Gandhi (1982)
It's illegal to make it or sell it without a government license.การผลิตหรือขายเกลือ โดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐ Gandhi (1982)
My orders are to allow regular staff only through these gates.ผมได้รับคำสั่งให้อนุญาต เข้าได้เฉพาะพนง.ประจำเท่านั้น Gandhi (1982)
Sorry, that can't be permitted.ขอโทษครับเรื่องนี้ไม่อนุญาต Gandhi (1982)
-l've got permission to move her.ผมได้รับอนุญาตให้พาเธอไป Gandhi (1982)
How could you convince your people to allow Americans to go on the flight?วิธีที่คุณสามารถโน้มน้าวให้คน ของคุณ ที่จะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ จะไปในเที่ยวบิน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't think they would allow that if they didn't have to.ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะอนุญาต ให้ ถ้าพวกเขาไม่ได้มีการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You know and I know that my country can't allow a blockade.คุณรู้และฉันรู้ว่าประเทศของ ฉัน ไม่สามารถอนุญาตให้ปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
I didn't authorize anyone to tell Hal about the monolith.ฉันไม่ได้อนุญาตให้ใครบอก แฮล เกี่ยวกับหินใหญ่ก้อนเดียว 2010: The Year We Make Contact (1984)
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
I've been allowed to give you this warning.ฉันได้รับอนุญาตให้คุณคำเตือน นี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
allowed?ได้รับอนุญาต 2010: The Year We Make Contact (1984)
He must be allowed to decide for himself.เขาจะต้องได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
His license to practice has been lifted. Correct?ใบอนุญาตของคุณถูกยึด ถูกต้องไหม? Clue (1985)
You know what doctors aren't allowed to do with their lady patients?คุณรู้ไหมว่าแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร กับผู้ป่วยผู้หญิงของพวกเขา? Clue (1985)
That's how I lost my license.นั่นแหละทำให้ผมถูกยึดใบอนุญาต Clue (1985)
I won't have you goin' around... doping' up any of my men without orders from me.โดยที่ผมไม่อนุญาติ Day of the Dead (1985)
Well, let's say that I let him continue to exist.ต้องบอกว่าผม อนุญาติให้มัน"ยังอยู่"ต่อไป Day of the Dead (1985)
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ Return to Oz (1985)
I'm not authorized to give you the full operational packet, but I'll tell you the location of your initial drop will be well inside the borders of Pakistan.ฉันไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งรายละเอียดของภารกิจ Spies Like Us (1985)
Without my permission, no one may cross.ปราศจากคำอนุญาติจากข้า ใครก็ผ่านไปไม่ได้ Labyrinth (1986)
The air is sweet and fragrant, and none may pass without my permission!อากาศหอมสดชื่นเจะตายไป และนั่นแหล่ะ ใครก็ผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากข้า Labyrinth (1986)
I have sworn with my lifeblood no one shall pass this way... without my permission.ข้าสาบานด้วยชีวิตของข้าว่า จะไม่มีใครผ่านที่นี่ได้ จนกว่าข้าจะอนุญาติ Labyrinth (1986)
Well, may we have your permission?ถ้างั้น เราขออนุญาติจากท่านล่ะ ? Labyrinth (1986)
There's no problem, I assure you. In three days, permits expire and legal options go out the window.อีก 3 วันใบอนุญาตจะหมดอายุ และทางเลือกด้านกฎหมายก็เช่นกัน *batteries not included (1987)
Back then, I wasn't allowed to do anything.กลับเข้าเรื่องก่อน, ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร ๆ ได้เลย Mannequin (1987)
This area's off limits to civilians!พื้นที่นี้ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้า! Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [ f ] ; permis [ m ] ; droit [ m ]
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
ใบอนุญาต[bai anuyāt] (n) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization  FR: permis [ m ] ; autorisation [ f ] ; licence [ f ]
ใบอนุญาตขับขี่[bai anuyāt khapkhī] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
ใบอนุญาตขับรถ[bai anuyāt khaprot] (n, exp) EN: driving licence ; driving license (Am.)  FR: permis de conduire [ m ]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[bai anuyāt køsāng] (n, exp) FR: permis de construire [ m ] ; permis de construction [ m ] ; permis de bâtir [ m ]
ใบอนุญาตนำเข้า[bai anuyāt namkhao] (n, exp) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit  FR: permis d'importation [ m ]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[bai anuyāt nam sinkhā khao] (n, exp) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit  FR: permis d'importation [ m ]
ใบอนุญาตพำนัก[bai anuyāt phamnak] (n, exp) EN: residence permit
ใบอนุญาตส่งออก[bai anuyāt song-øk] (n, exp) EN: export licence ; export licence (Am.)  FR: licence d'exportation [ f ]
ใบอนุญาตส่งสินค้าออก[bai anuyāt song sinkhā øk] (n, exp) EN: export licence ; export licence (Am.)  FR: licence d'exportation [ f ]
ใบอนุญาตทำงาน[bai anuyat thamngan] (n, exp) EN: work permit  FR: permis de travail [ m ]
ใบขออนุญาต[bai khø anuyāt] (n, exp) EN: application form
บัตรอนุญาต[bat anuyāt] (n, exp) EN: permit ; pass  FR: permis [ m ] ; autorisation [ f ]
ได้รับอนุญาต[dāirap anuyāt] (v, exp) EN: be permitted ; be allowed  FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation
โดยไม่ได้รับอนุญาต[dōi mai dāi rap anuyāt] (adj) EN: unauthorized  FR: non autorisé
โดยไม่ได้รับอนุญาต[dōi mai dāi rap anuyāt] (adv) FR: sans autorisation
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[hām khao dōi mai dāirap anuyāt] (xp) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization  FR: entrée interdite sans autorisation
การอนุญาต[kān anuyāt] (n) EN: allowance  FR: autorisation [ f ] : permission [ f ]
การอนุญาตให้เข้า[kān anuyāt hai khao] (n, exp) EN: admittance  FR: droit d'entrée [ m ] ; admission [ f ]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt] (n, exp) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms  FR: détention d'armes sans autorisation [ f ]
ขออนุญาต[khø anuyāt] (v, exp) EN: ask for permission  FR: demander la permission
ขออนุญาต[khø anuyāt] (v, exp) EN: Excuse me, may I … ?
เงินอนุญาต[ngoen anuyāt] (n, exp) FR: allocation [ f ]
ออกใบอนุญาต[øk bai anuyāt] (v, exp) EN: issue a permit
ผู้ได้รับอนุญาต[phū dāirap anuyāt] (n, exp) EN: licensee
ผู้ได้รับใบอนุญาต[phū dāirap bai anuyāt] (n, exp) EN: licensee
ผู้รับอนุญาต[phūrap anuyāt] (n) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person
ถอนใบอนุญาต[thøn bai anuyāt] (v, exp) EN: revoke a licence

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics., Syn. permission to be absent
letting(n) การอนุญาตให้เช่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit(vt) อนุญาตให้เข้า, See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป, Syn. let in, allow entrance to
admittance(n) การอนุญาตให้เข้าได้, Syn. permission
allow(vt) อนุญาต, See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม, Syn. permit, let, grant
allowable(adj) ที่อนุญาตได้, Syn. permissible, proper
approval(n) การอนุมัติ, See also: การอนุญาต
authorization(n) การอนุญาต, Syn. authority, sanction
authorization(n) เอกสารอนุญาต, See also: เอกสารมอบอำนาจ, Syn. mandate
authorize(vt) ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
absent without leave(idm) ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต ทางทหาร, ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
admit of(phrv) ยอมให้, See also: อนุญาต, Syn. allow of
admit to(phrv) อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), See also: ยอมให้เข้า
allow in(phrv) ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit in
allow into(phrv) ยอมให้เข้ามา, See also: อนุญาตให้เข้า, Syn. permit into
allow out(phrv) อนุญาตให้ออกไป (จากห้อง ตึก อาคาร ประตู), See also: ยอมให้ออกไป, Syn. permit out
allow to(phrv) ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up(phrv) ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
AWOL(idm) ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave), See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาต ทางทหาร, ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
bouncer(n) คนเฝ้าหน้าร้านที่คอยโยนผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกมา
be beyond(phrv) มากเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือคาดหวังไว้, See also: นอกเหนือความคาดหมาย, Syn. go beyond
blank cheque(idm) คำอนุญาต, See also: อำนาจที่ได้รับมอบหมาย
charter(n) ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
charter(vt) อนุญาต, See also: อนุญาตให้ตั้งบริษัท, ออกใบอนุญาตให้, ออกใบจดทะเบียนให้, อนุมัติให้จัดตั้ง, Syn. license, authorize
consent(n) การอนุญาต, Syn. approval, permission
consent(vi) ยอมให้ทำ, See also: อนุญาต
consent to(phrv) อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to
discharge from(phrv) ได้รับอนุญาตให้กลับ, See also: ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
farm out(phrv) อนุญาตให้เช่า (ปกติคือ ที่ดิน), See also: อนุญาตให้ใช้
forbidden fruit(idm) สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต (เนื่องจากน่าสนใจมาก)
disallow(vt) ไม่อนุญาต
dismiss(vt) อนุญาตให้ออกไปได้, Syn. excuse, pardon, justify
elope(vi) (หญิงชาย) หนีตามกันไปโดยไม่แต่งงานหรือขออนุญาตจากผู้ปกครอง, See also: หนีตามผู้ชายไป, Syn. run off, slip out
endorse(vt) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ, See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ, Syn. approve, confirm, support, Ant. condemn, denounce
enjoin(vt) ไม่อนุญาต, See also: ห้าม, Syn. forbid, prohibit
enplane(vt) ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane
enplane(vi) ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane
eugenic(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: เกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีน
eugenically(adv) โดยเกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: โดยเกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มี
eugenics(n) การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีนส์ที่เป็น
excuse(vt) อนุญาตให้จากไป, Syn. allow, dismiss
forbid(vt) ห้าม, See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาต, Syn. prohibit, ban, disallow, Ant. allow, permit
forbidden(adj) ที่ไม่ได้รับอนุญาต, See also: ต้องห้าม, Syn. prohibited, banned, Ant. allowed
franchise(n) ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น
frank(n) ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
get into(phrv) ได้รับอนุญาตให้เข้า
go adrift(phrv) ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
go off with(phrv) นำเอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ขโมย, Syn. abscond with
hire out(phrv) ให้เช่า, See also: อนุญาตให้เช่า, Syn. let out, rent out
invalid out(phrv) อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
go-ahead(n) การอนุญาต, See also: การยินยอม, การตกลงให้ทำต่อไป, Syn. permission, assent, consent, authorization
green light(n) การอนุญาตให้ผ่านไปได้ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. permission, permit, Ant. refusal, prohibition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ, การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance, access
allow(อะเลา') vt., vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย, เพื่อให้, Syn. permit, confess, Ant. refuse, deny, withhold
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย, การอนุญาต, การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour, Ant. disapproval
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์, การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์, การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
bail(เบล) { bailed, bailing, bails } n. เงินประกัน, ผู้ประกันตัว, การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่, อนุญาตให้ประกันตัว, เอาทรัพย์สินมอบให้, ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond, security
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้, อนุญาตให้ประกันตัวได้
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต
can(แคน) auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง, ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก,
charter(ชาร์'เทอะ) { chartered, chartering, charters } n. ตราตั้ง, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่าเรือ, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง, ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา, เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered กริยาช
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด, การกวาดล้าง, ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง, การขายรุสต๊อก, การผ่านการตรวจของศุลกากร, การอนุมัติ, บัตรอนุญาต, การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
conge(คอน'เจ) n. การอำลา, การขออนุญาตลาจาก
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่, การอนุญาตอย่างลับ ๆ , การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
connive(คะไนฟว') { connived, conniving, connives } vi. ยินยอมลับ ๆ , ยินยอมในที่, อนุญาตลับ ๆ , ร่วมมืออย่างลับ ๆ , หลิ่วตา., See also: conniver n. ดูconnive connivingly adv. ดูconnive, Syn. conspire
consent(คันเซนทฺ') { consented, consenting, consents } n. การอนุญาต, ความเห็นชอบ, การยินยอม. vt. อนุญาต, เห็นชอบ, ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance, Ant. dissent
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้, โจรสลัด
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา, สีหน้า, โฉมหน้า, หน้า, การสนับสนุน, การให้กำลังใจ, สีหน้าที่ใจเย็น, ความสุขุม vt. อนุญาต, ยอม, เห็นด้วย, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
diploma(ดิโพล'มะ) n., อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ในอนุญาต, หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม, ไม่ยอมให้มี, ไม่ยอมรับความจริง, ปฏิเสธ, ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย, การไม่อนุญาต, ความไม่พอใจ, ความรังเกียจ, สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, รังเกียจ, ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
empowervt. ให้อำนาจ, มอบอำนาจ, อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน, รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต, เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
expropriate(อิคซฺโพร'พริเอท) vt. ยึดเอา (โดยเฉพาะไม่ได้รับอนุญาต) , เคลื่อนย้าย, บังคับซื้อ, เวรคืน., See also: expropriable adj. expropriation n. expropriator n.
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม, ยับยั้ง, ไม่อนุญาต, ป้องกัน, ขัดขวาง, ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
forbidden(ฟอร์บิด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forbid adj. ต้องห้าม, ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
frenc leaven. การจากไปโดยไม่มีการร่ำลาหรือขออนุญาต
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน, การอนุญาตให้ลาพักงาน, การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน, ให้ออกจากงาน
go-ahead(โก'อะเฮด) n., adj. การอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป
grant(กรานทฺ) vt. อนุญาต, ยอมให้, ให้, โอน. n. สิ่งที่ให้, การให้, การอนุญาต, การโอน, การโอนทรัพย์สิน., See also: grantable adj. granter n. grantor n., Syn. boon
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เถื่อน, ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful
impermissible(อิมเพอมิส' ซะเบิล) adj. ไม่อนุญาต, ไม่ยอม., See also: impermissibility n.
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน, รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต, เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
interlope(อินเทอโลพ') vi. ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต, รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, พูดสอดขึ้น, ยุ่งเรื่องของคนอื่น., See also: interloper n., Syn. trespass
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต, บัตรอนุญาต, พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit
leave(ลีฟว) { left, left, leaving, leaves } vt. จากไป, ออกจาก, จาก, ทิ้งไว้, เหลือไว้, หยุด, ยกเลิก, ไม่สนใจ, ปล่อย. vi. จากไป, ออกจาก. n. การอนุญาต, การอนุญาตให้ลา, ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา, การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
let(เลท) { let, let, let, letting, lets } vt. ให้, อนุญาต, ขอให้, ปล่อย, ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง, ลดลง)
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ, ตัวพยัญชนะ, แบบ, ตัวพิมพ์, ตัวเรียงพิมพ์, ศัพท์, สาส์น, หนังสือ, หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี, อาชีพนักประพันธ์, ความรู้ เครื่องหมาย
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต, การอนุญาต, การอนุมัติ, สิทธิการดำเนินการ, สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา, ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit

English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง, เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, ให้อำนาจ
admissible(adj) อนุญาตได้, ยอมได้, พอจะรับไว้ได้
admission(n) การอนุญาตให้เข้า, ค่าผ่านประตู, การยอมรับ, การรับเข้า
admit(vi, vt) อนุญาตให้เข้า, ยอมรับ, รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า, การยอมให้เข้า, การรับเข้า
allow(vt) อนุญาต, ให้, ยกให้, ให้อภัย
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้, ซึ่งยอมได้, ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต, การยินยอม, การให้อภัย, การลดราคา
approve(vt) เห็นด้วย, เห็นชอบ, ยินยอม, อนุมัติ, อนุญาต, พอใจ, ถูกใจ
authorization(n) การให้อำนาจ, การอนุญาต
authorize(vt) ให้อำนาจ, ให้สิทธิ์, อนุญาต, มอบอำนาจ, แต่งตั้ง, มอบหมาย
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์, กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ
countenance(vt) เห็นด้วย, เออออ, สนับสนุน, อนุญาต, ยอม, ให้กำลังใจ
disallow(vt) ไม่อนุญาต, ไม่ยอม, ปฏิเสธ
disapproval(n) การไม่อนุญาต, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ
disapprove(vt) ไม่พอใจ, ไม่ชอบ, ไม่อนุญาต, รังเกียจ
empower(vt) มอบอำนาจ, ทำให้สามารถ, อนุญาต
forbid(vt) ขัดขวาง, ไม่อนุญาต, ห้าม, ปราม, ยับยั้ง
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม, ซึ่งถูกห้าม, ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก, การลาพักงาน
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก, ลาพัก, ให้ออกจากงาน
grant(n) ของที่ให้, เงินช่วย, การให้, การอนุญาต, การโอนทรัพย์สิน
grant(vi, vt) ยอมรับ, อนุญาต, ยินยอม, ยอมให้, ตกลงตาม, มอบให้
impervious(adj) ผ่านไม่ได้, ทึบ, เข้าไม่ได้, ไม่อนุญาต
leave(n) การอนุญาต, การจากไป, การลา
let(vt) ปล่อย, อนุญาต, บอก, ให้เช่า, เปิดเผย, ขอให้, จง
licence(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
licence(vt) อนุญาต, ออกใบอนุญาต
license(n) ใบอนุญาต, การได้รับอนุญาต, สิทธิ, อำนาจ, การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต, ออกใบอนุญาต
may(va) ขออนุญาต, อาจจะ, สามารถจะ, น่าจะ, บางที
pass(n) บัตรผ่าน, บัตรอนุญาต, การโบกมือ, ทางผ่าน, การสอบผ่าน
permissible(adj) พอยอมได้, พอทน, อนุญาตได้
permission(n) การยอม, การยินยอม, การอนุญาต, การเปิดโอกาส, การอนุมัติ
permit(n) บัตรอนุญาต, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
permit(vt) ยอม, ยินยอม, อนุญาต, เปิดโอกาสให้, อนุมัติ
sanction(n) การอนุญาต, การอนุมัติ, การรับรอง, การลงโทษ
sanction(vt) ยอมให้, อนุมัติ, อนุญาต, รับรอง, ลงโทษ
suffer(vt) ทนทุกข์, เสียหาย, อดทน, อนุญาต, ยอม
sufferance(n) ความอดกลั้น, การอนุญาต, ความอดทน, การยอมทน
ticket(n) ตั๋ว, บัตรอนุญาต, ใบสั่ง, ฉลาก
vouchsafe(vt) อนุญาต, ยอมให้, มอบให้
warrant(n) ใบมอบอำนาจ, การรับรอง, การประกัน, การอนุญาต, หมาย
warrant(vt) ประกัน, รับรอง, มอบอำนาจให้, อนุญาต, ออกหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Creative Common(n) สัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นนำสำเนาผลงานของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ หรือผู้สร้างไปเผยแพร่ผลงานต่อ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุญาตแบบไหน ซึ่งได้แก่ "ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง" (Attribution) "ไม่ใช้เพื่อการค้า" (Noncommercial) "ไม่แก้ไขต้นฉบับ" (No Derivative Works) และ "ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน" (Share Alike), Syn. copyleft
endorsement(n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
joy ride(คำแสลง) การขับรถเพื่อการสนุกสนานโดยขาดความระมัดระวัง, การขับรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ(มักเป็นรถที่ขโมยมา)
licensed bankธนาคารรับอนุญาต
scanlation[สแคนเลชั่น] (n) เป็นการทำสำเนาการ์ตูนด้วยการสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาต แปลเป็นภาษาของผู้ทำสำเนาและส่งต่อให้แก่ผู้อื่น ด้วยการให้ดาวน์โหลด
Shrink Wrap Licenseสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาตัวอย่าง (Model Contract) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวใช้เป็นแบบในการทำสัญญา
table wine(n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย, See also: wine, Syn. light wine

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
許可[きょか, kyoka] (n, vi, vt) ขออนุญาต, คำอนุญาต
許可申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
無断[むだん, mudan] โดยไม่ได้รับอนุญาต
許可書[きょかしょ, kyokasho] (n) ใบอนุญาต
再入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
再入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
無断欠勤[むだんけっきん, mudankekkin] การขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] TH: อนุญาต  EN: to permit

German-Thai: Longdo Dictionary
dürfenอนุญาตให้
Zulassung(n) |die, pl. Zulassungen| การอนุญาต
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, Syn. genehmigen
Genehmigung(n) |die , pl. Genehmigungen| การอนุญาต, Syn. die Zulassung
Erlaubnis(n) |die, pl. Erlaubnisse| การอนุญาต, Syn. die Genehmigung
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต, See also: Erlaubnis, Syn. Genehmigung
lassen(vt) |läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูป| อนุญาต, ปล่อยให้ทำ เช่น Er läßt mich nicht weiter schlafen. เขาไม่ปล่อยให้ฉันนอนต่อ
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น, See also: Nahrung, Syn. Essen
ausschalten(vt) |schalte aus, hat ausgeschaltet, etw.(A)| ปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), ปิดไฟ เช่น Ulrike, darf ich den Ofen ausschalten? อูลริก้า ฉันขออนุญาตปิดเตาอบนะ, See also: A. einschalten, anmachen, Syn. ausmachen
erlauben(vt) |erlaubte, hat erlaubt, etw./jmdm. etw. zu tun| อนุญาต, ยินยอมให้ทำ เช่น Erlauben Sie mir Sie anzurufen? คุณอนุญาตให้ผมโทรไปหาคุณได้ไหมครับ, See also: A. verbieten
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: Erfordernis, Frage, Bedarf

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas*(vi) อนุญาต

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
convaincre(vi, vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน ), Syn. persuader

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top