Search result for

*อณู*

(49 entries)
(0.0459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อณู, -อณู-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อณู[N] molecule, Example: เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากอณูของพลังนิวเคลียร์, Thai definition: ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู, Notes: (บาลี)
อณู[ADJ] small, See also: little, tiny, minute, Thai definition: เล็ก, น้อย, Notes: (บาลี)
อณู[CLAS] molecule, Thai definition: มาตราวัด 36 ปรมาณู เป็น 1 อณู, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อณุ, อณูน. มาตราวัดโบราณ ๓๖ ปรมาณู เป็น ๑ อณู.
อณุ, อณูว. เล็ก, น้อย
อณุ, อณูละเอียด.
อณูน. ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู.
โมเลกุลน. ส่วนที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพัง และทั้งยังคงรักษาสมบัติต่าง ๆ ของสารนั้นไว้ได้ด้วย โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุ, เดิมเรียกว่า อณู.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cell Lineเซลล์ไลน์, เซลล์ที่เลี้ยงให้เติบโตและเพิ่มจำนวนได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่จำกัดภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิต เซลล์ทุกเซลล์ในเซลล์ไลน์เดียวกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือเป็นโคลน (Clone) ของกันและกัน เซลล์ไลน์ต่างชนิดกันจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางอณูชีววิทยา (Molecular Biology) [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Antigenic Specificityลักษณะจำเพาะของอณู [การแพทย์]
Conformationคอนฟอร์เมชัน,ลักษณะของโครงสร้าง,การจัดรูปร่าง,การลงรอยกันได้,โครงสร้าง,คอนฟอร์เมชั่น,อณู [การแพทย์]
Gases, Highly Penetratingก๊าซสามารถซึมผ่านทุกอณูของวัตถุ, [การแพทย์]
Interfaceชั้นแยกของเนื้อเยื่อ, ผิวประจัน, บริเวณผิวอณู [การแพทย์]
Iron in Hemeเหล็กในอณูของฮีม [การแพทย์]
Micronizeชนิดอณูละเอียด [การแพทย์]
Molecular Associationอณูอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Molecules, Basicอณูแบบพื้นฐาน [การแพทย์]
Molecules, Polypeptideอณูโปลี่เปปไทด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where did life first spark into being?อณูแรกเริ่มของชีวิตเริ่มขึ้นที่ใด Home (2009)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
In minute... vivid detail.นาทีต่อนาที.. หมดทุกอณู.. ! Gamer (2009)
TO BE IN LOVE WITH ANOTHER MAN. YOU KNOW, EVERYONE WHO GOES INTO LAW ENFORCEMENT--ตัวคุณเอง ที่ในทุกๆอณูของคุณ Soul Mates (2009)
- Every specter from hell...-ทุกอณูจากห้วงนรก Demonology (2009)
Your enormous grotesque body contains Quantonium The most powerful substance in the universeทุกอณูร่างกายของเธอเต็มไปด้วย ควอนโทเนี่ยม\\ สสารที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล Monsters vs. Aliens (2009)
And what kevorkian proposes goes against every fiber of my being....และสิ่งที่เควอร์เกี้ยนนำเสนอ ขัดต่อทุกอณูในความเป็นตัวผม You Don't Know Jack (2010)
I'm not gonna lie to you, though... it goes against every fiber I got.ฉันจะไม่โกหกนายหรอกนะ มันขัดกับทุกอณูของฉัน Swan Song (2010)
But for those without magic, the mandrake pierces the very recesses of the soul - twisting the unconscious into the very image of fear and dread.แต่สำหรับคนไร้เวทมนตร์ รากต้นแมนเดรกจะชอนไชเข้าไป ทุกเสี้ยวอณูของวิญญาณ บิดเกลียวจิตใต้สำนึกให้มองเห็น ภาพอันแสนน่าสะพรึงกลัวสยดสยอง The Tears of Uther Pendragon (2010)
The mandrake pierces the very recesses of the soul, twisting the unconscious into the very image of fear and dread.รากต้นแมนเดรกจะชอนไชเข้าไป ทุกเสี้ยวอณูของวิญญาณ บิดเบือนจิตใต้สำนึก ให้กลายเป็นภาพน่ากลัวและน่าสยดสยอง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
It is true.จริงสิ ความเกลียดชังมันอยู่ทั่วทุกอณูร่างกายผม Farewell Letter (2011)
Every silver is part of them.ทุกอณูก็นับ Can't See the Fae-Rest (2011)
Actually, it's more about the red hives that break out over every inch of her smoking hot body.จริงๆแล้ว เปฌนเพราะผื่นแดงที่ ขึ้นไปทั่วทุกอณูของร่างกายเธอต่างหาก Deadline (2011)
You might be able to get rid of the leather, but inside are the toughest metals and machinery known to man, and right now they're counteracting every magic bone in your body.แต่ข้างในนั่น มันเป็นเหล็กหนาที่มีกลไกซับซ้อนพอควรเลยหล่ะ ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จัก และตอนนี้มันกำลังต่อต้านทุกอณูของเวทมนตร์ในตัวของเจ้า The Evil Queen (2013)
It's possible I studied up on my chem, biochem, applied microbio, molecular bio, and "Grey's Anatomy,"คงตั้งแต่ที่ฉันเรียนเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยาประยุกต์ อณูชีววิทยา และซีรีย์ในทีวี For Whom the Bell Tolls (2013)
(STATIC)- ได้ยินชัดทุกอณู The Widow Maker (2017)
The air is electric here at Super Bowl XXXllI tonight!ตื่นเต้นไปทั่วทุกอณู กับ งานซูเปอร์โบล์ว ครั้งที่ 34 คืนนี้ Death Has a Shadow (1999)
New cells are produced... and the brain itself holds a small electrical charge... that takes months to dissipate.ก่อให้เกิดสมองใหม่ และอณูสมองเดิม มีประจุไฟฟ้า นั้นทำให้สมองกระจายตัว Resident Evil (2002)
Every block of my granite is cemented by the blood of many men.ทุกๆอณูของพิ้นแกรนิต ถูกทับถมโดย เลือดคนหลายคน Walk the Line (2005)
And deep inside the brain lies a molecular clock.และลึกเข้าไปในสมอง ก็มีอณูแห่งกาลเวลาพาดผ่าน My Boyfriend Is Type-B (2005)
Blood circulates through cells, controlling a molecular clock.เมื่อเลือดไหลเวียนไปสู่เซลล์ ก็ควบคุมอณูแห่งกาลเวลานั้น My Boyfriend Is Type-B (2005)
Some very bad people who have done some very bad things want you alive and out of this prison, which is why every bone in my body is telling me to do the opposite.พวกคนสารเลวที่ทำสิ่งสารเลวต้องการให้แกออกไปจากที่นี่ ซึ่งทุกอณูในร่างกายฉันสั่งให้ฉันทำตรงกันข้าม Call Waiting (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corpuscle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนเล็กๆ
molecule[N] โมเลกุล, See also: อณูของสารประกอบ, Syn. bit, atom, particle, Ant. lot, mass
particle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนที่เล็กที่สุด, ส่วนที่น้อยที่สุด, Syn. bit, atom, scrap, shred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค,ส่วนที่น้อยที่สุด,ปริมาณที่น้อยที่สุด,ธุลี,ผลคุลี,อณู,คำศัพท์เล็กน้อย
particulate(พาร์ทิค'คิวลิท) adj. เป็นอนุภาค,เป็นอณู

English-Thai: Nontri Dictionary
molecule(n) โมเลกุล,อณู
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top