ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*องค์ประกอบ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: องค์ประกอบ, -องค์ประกอบ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้
้ัhydrogen(n) ธาตุไฮโดรเจน ที่เป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของน้ำ น้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนสองส่วน ธาตุออกซิเจนหนึ่งส่วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์ประกอบพื้นฐาน(n) basic element, Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ ส่วนนำเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผล (Output) และส่วนเก็บข้อมูล (Storage)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
องค์ประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, ส่วนประกอบ ก็เรียก.
กรมการจังหวัดกรมการจังหวัดแต่ละคนที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรมการจังหวัด. <i> (ดู คณะกรมการจังหวัด)</i>.
กลูโคส(กฺลู-) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๔๖ °ซ. มีในนํ้าผึ้ง และผลไม้ที่มีรสหวาน เป็นองค์ประกอบปรกติในเลือด และมีในปัสสาวะของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน, เดกซ์โทรส ก็เรียก.
กาบขนุนน. องค์ประกอบของพระปรางค์ อยู่เหนือครรภธาตุ ประดับตรงมุมบนชั้นรัดประคดแต่ละชั้นเรียงขึ้นไป, กลีบขนุน ก็เรียก.
กำมะถันธาตุลำดับที่ ๑๖ สัญลักษณ์ S เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีอัญรูปหลายแบบ ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ในอุตสาหกรรมทำกรดซัลฟิวริก อุตสาหกรรมยาง ทำหัวไม้ขีดไฟ ดินปืน ดอกไม้เพลิง และยารักษาโรค, ยาประเภทซัลฟาและประเภทเพนิซิลลินก็มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบด้วย.
คลอรีน(คฺลอ-) น. ธาตุลำดับที่ ๑๗ สัญลักษณ์ Cl เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊สสีเขียวแกมเหลือง มีกลิ่นฉุนชวนสำลัก เป็นแก๊สพิษ ใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคในนํ้าในอุตสาหกรรมผลิตกรดเกลือในการผลิตผงฟอกจาง ยาฆ่าแมลงหลายชนิด เช่น ดีดีที มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบสำคัญ.
คาร์บอนน. ธาตุลำดับที่ ๖ สัญลักษณ์ C เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป เช่น เพชร แกรไฟต์ คาร์บอนเป็นธาตุองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดธาตุหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิต.
คาร์บอเนตน. เกลือปรกติของกรดคาร์บอนิก เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO<sub>3</sub>) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหินปูน หินอ่อน กระดูก เป็นต้น.
แคลเซียม(แคน-) น. ธาตุลำดับที่ ๒๐ สัญลักษณ์ Ca เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ ๘๓๘ °ซ. เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน หินปูน.
เงินเยอรมันน. โลหะเจือซึ่งมีองค์ประกอบโดยประมาณเป็นทองแดง ๕ ส่วน สังกะสี ๒ ส่วน และนิกเกิล ๒ ส่วน.
เงินสเตอร์ลิงน. โลหะเจือซึ่งประเทศอังกฤษเคยใช้ทำเงินตรา มีองค์ประกอบเป็นโลหะเงินร้อยละ ๙๒.๕ ทองแดงร้อยละ ๗.๒ ตะกั่วร้อยละ ๐.๒ และทองคำร้อยละ ๐.๑.
จันทรกานต์น. แร่ประกอบหินที่มีค่าสูงชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในพวกรัตนชาติ มีโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต (KAlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ปรกติมีสีขาวปนฟ้าหรือสีเหลืองขุ่นมัวอย่างนํ้านม แต่มีวาวขาวฉาบหน้าเหมือนวาวมุกในหอยมุก หรือวาวแสงจันทร์ในหยาดนํ้าค้าง.
จาดตะกั่วน. สารประกอบชนิดหนึ่งของธาตุตะกั่ว เป็นสารสี สีขาว มีสูตร 2PbCO<sub>3</sub>·Pb(OH)<sub>2</sub> ใช้เป็นองค์ประกอบของสีทาบางประเภท.
จำนวนเชิงซ้อนน. จำนวนที่มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน เขียนได้เป็น a + bi โดย a และ b เป็นจำนวนจริง และ i<sup>๒</sup> = -๑.
ชีวเคมีน. วิชาเคมีสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งที่มีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบเหล่านั้น ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ.
ซีเมนต์น. วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบเคมีที่สำคัญของซีเมนต์ คือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอะลูมิเนต และแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อเป็นต้น เรียกว่า ปูนซีเมนต์.
ซูโครส(-โคฺร้ด) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๘๐ <sup>º</sup>ซ. องค์ประกอบเป็นโมเลกุลของกลูโคสเชื่อมกับโมเลกุลของฟรักโทส มีรสหวานจัด มักทำจากอ้อย, สามัญเรียกว่า นํ้าตาลทราย.
เซลลูโลสน. สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซ็กคาไรด์ชนิดที่ซับซ้อน มีสูตรเคมี (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>n</sub>ประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสมากมายเชื่อมโยงกัน เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสำคัญของเนื้อไม้ ฝ้าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก กระดาษ ไหมเทียม ดินระเบิด ฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์มถ่ายรูปชนิดไม่ไวไฟ เป็นต้น.
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตน. เกลือกรดชนิดหนึ่ง มีสูตร NaHCO<sub>3</sub> ลักษณะเป็นผงสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำให้ขนมมีลักษณะฟูพรุน เช่น ขนมปัง ใช้เป็นองค์ประกอบเคมีในเครื่องดับเพลิง ทางแพทย์ใช้เป็นตัวลดกรดในกระเพาะอาหาร.
ดินขาวน. ดินเหนียวบริสุทธิ์ที่มีไฮเดรเตดอะลูมิเนียมซิลิเกตเป็นองค์ประกอบสำคัญ ปรกติมีสีขาว ใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา.
ธุดงค-, ธุดงค์น. องค์ประกอบเครื่องกำจัดกิเลส, ชื่อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของภิกษุซึ่งเป็นเครื่องกำจัดกิเลส มี ๑๓ อย่าง เช่น การอยู่ในป่า การอยู่โคนไม้.
นวังคสัตถุศาสน์(นะวังคะสัดถุสาด) น. คำสอนของพระศาสดา คือ พระพุทธเจ้า มีองค์ประกอบ ๙ อย่าง คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ.
น้ำน. สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘ โดยนํ้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ชำระล้างสิ่งสกปรก, โบราณถือว่าเป็น ธาตุ ๑ ในธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม, ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นนํ้าหรือเหลวเหมือนนํ้า เช่น นํ้าตา นํ้าปลา นํ้าส้ม
นิวตรอนน. อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุทุกชนิด ยกเว้นไฮโดรเจนธรรมดา อนุภาคนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าและมีมวล ๑.๖๗๔๘๒ x ๑๐<sup>-๒๗</sup> กิโลกรัม.
ไนโตรเจนน. ธาตุลำดับที่ ๗ สัญลักษณ์ N เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี มีปรากฏอยู่ประมาณร้อยละ ๘๐ ในบรรยากาศ ธาตุนี้มีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต โดยเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีนและกรดนิวคลิอิก.
บุคคลที่สามในทางอาญา หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำความผิด แต่บุคคลอื่นนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิด.
ปัจจัยน. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คำ “ปัจจัย” กับ คำ “เหตุ” มักใช้แทนกันได้
ปิโตรเลียมน. นํ้ามันดิบ ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่น ๆ อีกมาก องค์ประกอบไม่แน่นอนแล้วแต่แหล่งที่พบ.
ปูนซีเมนต์น. วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบเคมีที่สำคัญคือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอะลูมิเนต และแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ.
โปรตอน(โปฺร-) น. อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสแห่งอะตอมของธาตุทุกชนิด อนุภาคนี้มีประจุไฟฟ้าบวก มีมวล ๑.๖๗๒๕๒ x ๑๐-<sup>๒๗</sup> กิโลกรัม.
ผงขาวน. ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประเภทแอลคาลอยด์ คือ มอร์ฟีน เฮโรอีน และแอลคาลอยด์อื่น ๆ ที่ได้จากฝิ่น ลักษณะเป็นของแข็ง เมื่อทำให้ร้อนจะแปรสภาพเป็นไอ.
ผงซักฟอกน. สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด มีองค์ประกอบที่สำคัญแตกต่างกัน เช่น ประกอบด้วยโซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulphate) หรือโซเดียมอัลคิลอะริลซัลโฟเนต (sodium alkyl aryl sulphonate) เป็นต้น ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกได้ดีกว่าสบู่ ทั้งใช้ซักฟอกในนํ้าอ่อน นํ้ากระด้าง หรือนํ้าเค็มได้ดี.
ผงฟูน. สารผสมชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเปียกนํ้าหรือทำให้ร้อนจะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต มีสูตร NaHCO<sub>3</sub> ปนแป้ง ผสมคลุกเคล้ากับสารอื่นซึ่งมักเป็นกรดทาร์ทาริก มีสูตร HOOC·CHOH·CHOH· COOH หรือโพแทสเซียมไฮโดรเจนทาร์เทรต มีสูตร KHC<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub> หรือแคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต มีสูตร Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> หรือสารส้ม ใช้ประโยชน์ทำให้ขนมปังและขนมบางประเภทมีเนื้อฟูพรุน.
โภชนาหาร(โพชะนา-, โพดชะนา-) น. สารองค์ประกอบสำคัญของอาหารที่ทำให้อาหารมีคุณค่าในการบำรุงเลี้ยงร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และนํ้า.
มอลโทสน. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๖๐ °-๑๖๕ °ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส ๒ โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย.
ไม้ขีดไฟน. เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่งซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวที่ฉาบด้วยสารเคมีซึ่งมีฟอสฟอรัสแดงเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้เกิดไฟขึ้น อีกชนิดหนึ่งใช้ขีดกับผิวขรุขระทำให้เกิดไฟขึ้น.
เยี่ยวอูฐน. ยาดมชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบเป็นเม็ดแอมโมเนียมคาร์บอเนตผสมนํ้าแอมโมเนียและสารหอมบางอย่าง ใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียน.
รวงผึ้ง ๑องค์ประกอบของอาคาร มีลักษณะเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมเรียงกันใต้กระจังฐานพระที่หน้าบันโบสถ์ วิหาร หรือมุขเด็จ.
รังสีคอสมิกน. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงยิ่ง มีช่วงคลื่นสั้นยิ่งกว่ารังสีแกมมามาก องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรตอนประมาณร้อยละ ๙๐ และพบอิเล็กตรอน อนุภาคแอลฟาด้วย เกิดมาจากอวกาศนอกโลกพุ่งมาสู่โลก ยังไม่ทราบแหล่งกำเนิดแน่นอน.
รีเนียมน. ธาตุลำดับที่ ๗๕ สัญลักษณ์ Re เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีเทา หลอมละลายที่ ๓๑๘๐ <sup>º</sup>ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้เป็นองค์ประกอบของโลหะทนไฟในจรวด.
แล็กโทสน. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๒๐๓ °ซ. องค์ประกอบเป็นโมเลกุลของกลูโคสเชื่อมกับโมเลกุลของกาแล็กโทส มีปรากฏในนํ้านมของคนและสัตว์ทุกชนิด มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย.
สเปกตรัมน. ผลที่ได้จากการที่การแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ตามขนาดของช่วงคลื่นหรือความถี่ขององค์ประกอบนั้น ๆ.
ส่วนประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, องค์ประกอบ ก็เรียก.
สาร ๒(สาน) น. สิ่งที่มีองค์ประกอบเป็นอย่างเดียวกัน มีสมบัติเฉพาะของตนเอง และไม่สามารถใช้วิธีกลใด ๆ มาแบ่งแยกให้เป็นส่วนอื่นที่มีองค์ประกอบและสมบัติแตกต่างออกไปได้
สารหนูขาวน. สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภท และยาฆ่าแมลง, ชาวบ้าน เรียกว่า สารหนู.
องค-, องค์ส่วนย่อยที่เป็นองค์ประกอบ เช่น มรรคมีองค์ ๘
ออกไซด์น. สารประกอบที่มีองค์ประกอบเป็นธาตุออกซิเจนกับธาตุอื่น.
อิเล็กตรอน(-ตฺรอน) น. อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอะตอมของธาตุทุกชนิด อนุภาคนี้มีประจุไฟฟ้าลบ มีมวล ๙.๑๐๙๑ x ๑๐<sup>-๓๑</sup> กิโลกรัม.
เอทิลแอลกอฮอล์น. แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH ลักษณะเป็นของเหลว ใสไม่มีสี มีจุดเดือด ๗๘.๕ ํซ. จุดไฟติด ดื่มเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราเมรัยทุกประเภท ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เป็นเชื้อเพลิงและใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้มากมาย.
แอลกอฮอล์น. สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของเหลวใส กลิ่นฉุน ระเหยง่าย มีจุดเดือด ๗๘.๕ ํซ. ชื่อเต็มคือ เอทิลแอลกอฮอล์ แต่มักเรียกกันสั้น ๆ ว่า แอลกอฮอล์ โดยปรกติเกิดขึ้นจากการหมักสารประเภทแป้งหรือนํ้าตาลผสมยีสต์ ซึ่งมักเรียกกันว่า แป้งเชื้อหรือเชื้อหมัก เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราและเมรัยทุกชนิด เมื่อดื่มเข้าไปจะออกฤทธิ์ทำให้มีอาการมึนเมา ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย และเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principle๑. องค์ประกอบทางเคมี๒. สารสำคัญ๓. หลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxy-๑. แหลม, คมชัด๒. เร็ว๓. มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ, เปรี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allochemical metamorphismการแปรสภาพองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biotic componentองค์ประกอบทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
componentwareส่วนองค์ประกอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compositionองค์ประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compositionองค์ประกอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
essential elementองค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
isochemical metamorphism; treptomorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
treptomorphism; isochemical metamorphismการแปรสภาพคงองค์ประกอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petroleumสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีธาตุสองชนิดเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่คาร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจมีหรือไม่มีธาตุอโลหะอื่นๆ เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ปนอยู่ด้วยก็ได้, Example: ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเอง และความร้อน ตลอดจนความกดดันตามสภาพแวดล้อมที่ปิโตรเลียมนั้นถูกกักเก็บไว้ แบ่งตามสถานะสำคัญทางธรรมชาติได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5, 730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (ดู Radiocarbon dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1 [นิวเคลียร์]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
Treatment, wasteการบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกากกัมมันตรังสีให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาและการขจัด โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ลดปริมาตร เช่น การกดอัด 2. แยกสารกัมมันตรังสีออกจากกาก เช่น การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน 3. เปลี่ยนองค์ประกอบ เช่น การเผา การระเหย [นิวเคลียร์]
Subatomic particleอนุภาคย่อยของอะตอม, อนุภาคใด ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน, Example: [นิวเคลียร์]
Source materialวัสดุต้นกำลัง, วัสดุใด ๆ ที่มียูเรเนียม ทอเรียม หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เป็นองค์ประกอบ ร้อยละ 0.05 ขึ้นไป ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ, Example: [นิวเคลียร์]
Radiolytic productผลผลิตการแยกสลายด้วยรังสี, สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีสารใดๆ เช่น การฉายรังสีอาหาร รังสีจะถ่ายเทพลังงานให้โมเลกุลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า และ เกิดการแยกสลาย ได้อนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียรและทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นองค์ประกอบของอาหารได้สารประกอบต่างๆ ที่มีโมเลกุลเล็กลง [นิวเคลียร์]
Radioecologyนิเวศวิทยารังสี, การศึกษาผลกระทบของสารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อระบบนิเวศ สารกัมมันตรังสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของตัวมันเอง และมีวัฏจักรการเคลื่อนย้ายในระบบนิเวศภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (หิน ดิน น้ำ และอากาศ) ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ กัน เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต ส่งผลกระทบทางชีววิทยาและการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ [นิวเคลียร์]
Radioactive materialวัสดุกัมมันตรังสี, วัสดุที่มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีเป็นองค์ประกอบ ทำให้มีการแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา, Example: [นิวเคลียร์]
Radioactive datingการหาอายุจากสารกัมมันตรังสี, การหาอายุของวัตถุหรือตัวอย่างโดยใช้สัดส่วนของสารกัมมันตรังสีหรือผลผลิตจากการสลายกัมมันตรังสีที่มีในวัตถุนั้น เช่น ใช้สัดส่วนของคาร์บอน-14 ต่อคาร์บอนทั้งหมดบอกอายุของกระดูก ไม้ หรือตัวอย่างวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ หรือใช้สัดส่วนของโพแทสเซียม-40 ต่ออาร์กอน-41 บอกอายุของหินหรือแร่ที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบได้ <br>(ดู carbon-14 ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Protonโปรตอน, อนุภาคมูลฐานที่มีประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วย มีมวลประมาณ 1837 เท่าของอิเล็กตรอน โปรตอนเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสทุกชนิด เลขเชิงอะตอม ของอะตอมใด ๆ จะเท่ากับจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอมนั้น [นิวเคลียร์]
Nucleonนิวคลีออน, องค์ประกอบของนิวเคลียส หมายถึง โปรตอน หรือนิวตรอน, Example: [นิวเคลียร์]
ICRU sphereทรงกลมไอซีอาร์ยู, ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ทำจากวัสดุที่มีการตอบสนองต่อรังสีเทียบเท่ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ โดยมีความหนาแน่น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีองค์ประกอบของออกซิเจนร้อยละ 76.2 คาร์บอนร้อยละ 11.1 ไฮโดรเจนร้อยละ 10.1 และไนโตรเจนร้อยละ 2.6 เป็นทรงกลมที่ใช้อ้างอิงสำหรับการหาค่าปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Heavy waterน้ำมวลหนัก, น้ำที่มีองค์ประกอบของอะตอมไฮโดรเจนมวลหนัก ต่ออะตอมไฮโดรเจนธรรมดาสูงกว่าสัดส่วนตามธรรมชาติ (1 ส่วนต่อ 6, 500 ส่วน) อย่างมีนัยสำคัญ ใช้เป็นตัวลดความเร็วนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด [นิวเคลียร์]
Body compositionองค์ประกอบของร่างกาย [TU Subject Heading]
Componential analysis (Linguistics)การวิเคราะห์องค์ประกอบ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Composition (Art)องค์ประกอบศิลป์ [TU Subject Heading]
Composition ; Composition, proportion, etc.องค์ประกอบ [TU Subject Heading]
Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยไม่ใช้คำพูด [TU Subject Heading]
Polymeric compositesองค์ประกอบทางโพลิเมอร์ [TU Subject Heading]
Composition of Solid Wasteองค์ประกอบขยะ, Example: สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในขยะ จำแนกออกตามลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
radiolytic productsเรดิโอไลติกโปรดักส์, คือ สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีอาหาร เมื่อรังสีทะลุผ่านอาหาร รังสีจะถ่ายเทพลังงานให้โมเลกุลต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า และเกิดปฏิกิริยาเรดิโอไลซิส ได้อนุมูลอิสระซึ่งไม่เสถียร และไปทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ได้สารประกอบต่างๆ ที่มีโมเลกุลเล็กลง ซึ่งเรียกโดยรวมว่า เรดิโอไลติก โปรดักส์ การเกิดอนุมูลอิสระนอกจากจะเกิดจากการใช้รังสีแล้ว ยังเกิดจากการใช้ความร้อน เช่น การต้ม การทอด การอบ การย่าง และการปิ้ง และอนุมูลอิสระที่เกิดจากการใช้ความร้อนนี้ทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ ที่มี โมเลกุลเล็กลงได้เช่นกัน แต่เรียกโดยรวมว่าเทอร์โมไลติกโปรดักส์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเรดิโอไลติกโปรดักส์ พบว่า สารประกอบส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกัน และเป็นสารประกอบที่ตรวจพบได้ในอาหารที่ไม่ได้ฉายรังสี [พลังงาน]
ก๊าซแห้งก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่มีโพรเพน บิวเทนและ hydrocarbon เหลวน้อยกว่า 0.1 แกลลอน/ก๊าซธรรมชาติ 1, 000 ลูกบาศก์ฟุต (น้อยกว่า 4%) [ปิโตรเลี่ยม]
ออกซิเจนเนตสารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในโมเลกุล ซึ่งอาจเป็นพวกอีเทอร์หรือแอลกฮอล์ สำหรับประเทศไทยใช้ MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เติมในน้ำมันเบนซิน เพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
อีเทนองค์ประกอบสำคัญในก๊าซธรรมชาติ มีคาร์บอน 2 อะตอม ใช้ผลิตเอทธิลีน [ปิโตรเลี่ยม]
Facticeแฟกทิซ เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวได้จากปฏิกิริยาคงรูปของน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ โดยใช้กำมะถันหรือสารประกอบที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ เมื่อเติมเข้าไปในยางจะช่วยประหยัดพลังงานในการผสม ช่วยเพิ่มความเสถียรทางรูปร่างให้แก่ยางที่ขึ้นรูปด้วยการอัดผ่านดาย (Extrudate) และมีผิวเรียบมากขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Fluorocarbon rubberยางฟลูออโรคาร์บอนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ ประกอบอยู่ในโมเลกุล ทำให้ยางมีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงมาก ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความร้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปลวไฟ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ถึงแม้ว่ายางชนิดนี้จะทนสารเคมีต่างๆ ได้ดีแต่ไม่แนะนำให้นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คีโตน อีเทอร์และเอสเทอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเอมีน กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดคลอโรซัลโฟนิคที่ร้อน น้ำร้อนและไอน้ำ เมทานอล และน้ำมันเบรกที่มีไกลคอลเป็นองค์ประกอบ ยางฟลูออโรคาร์บอนมีหลายเกรดแตกต่างกันตามโครงสร้างทางเคมีและปริมาณของ ฟลูออรีนในยาง การใช้งานค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก มักนำไปผลิตปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิล โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน จรวด เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ยางโอริง ปะเก็น ยางซีล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Internal mixerเครื่องผสมยางระบบปิดเป็นเครื่องผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เครื่องผสมยางระบบปิดมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วนได้แก่ ห้องผสม (chamber) ตัวบดผสม (rotor) แท่งกด (ram) และระบบหล่อเย็น (cooling system) เครื่องผสมระบบปิดให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผสมมากกว่าการใช้ Two-roll mill เพราะสารเคมีไม่ฟุ้งกระจายระหว่างการผสม ลดการสูญเสียสารเคมีขณะผสม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการใช้แรงงานคนในการผสมสามารถผสมยางกับสารเคมีได้ ในปริมาณสูง เช่น 50-100 กิโลกรัม [เทคโนโลยียาง]
Adaptational Factorsองค์ประกอบทางด้านการปรับปรุงแก้ไขสภาพ [การแพทย์]
Affective Componentsส่วนประกอบทางอารมณ์, องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรู้สึก [การแพทย์]
Amino Acids, Sulfur Containingกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ, กรดอมิโนที่มีกำมะถัน [การแพทย์]
Antigen Factorsองค์ประกอบที่เกี่ยวกับแอนติเจน [การแพทย์]
Blood Componentsองค์ประกอบของเลือด, ส่วนประกอบของเลือด, องค์ประกอบของเลือด, ส่วนแยกของเลือด [การแพทย์]
Cellular Componentsส่วนที่เป็นเซลล์, องค์ประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Cellular Compositionองค์ประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Cellular Fragmentsองค์ประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Chemical Compositionส่วนประกอบทางเคมี, องค์ประกอบทางเคมี [การแพทย์]
Clotting Factorsองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด, การจับลิ่มของเลือด, ปัจจัยการตกตะกอนของเลือด, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด [การแพทย์]
Coagulation Factorsปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด, สารที่ทำให้เลือดแข็งตัว, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด, องค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด, สารช่วยห้ามเลือด, สารที่ทำให้เลือดแข็งตัว [การแพทย์]
Cognitive Componentsองค์ประกอบทางด้านพฤติปัญญา [การแพทย์]
Communication, Factors ofองค์ประกอบของการสื่อสาร [การแพทย์]
Componentsส่วนประกอบ, ส่วนประกอบ, สารเคมี, องค์ประกอบ [การแพทย์]
Components, Analyticalองค์ประกอบการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Components, Basicองค์ประกอบพื้นฐาน [การแพทย์]
Compositionองค์ประกอบ, สัดส่วน, ส่วนประกอบ [การแพทย์]
Composition, Particularองค์ประกอบที่ค่อนข้างแน่นอน [การแพทย์]
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Contentsเนื้อหา, เนื้อเรื่อง, สิ่งที่อยู่ภายใน, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On revival, the rate of decomposition slows substantially.และองค์ประกอบต่างๆ ทำงานช้าลง Day of the Dead (1985)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น Pulp Fiction (1994)
What you guys don't understand is for us, kissing is as important as any part of it.ที่พวกเธอไม่เข้าใจคือ สำหรับเรา การจูบนะสำคัญ เท่าๆ กับองค์ประกอบของมัน The One with the Sonogram at the End (1994)
If Dr. Arroway hadn't acted quickly, we'd have lost key elements.หากดร. เอโรเว ไม่ได้ทำหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วเราจะ มีการสูญเสียองค์ประกอบสำคัญ Contact (1997)
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
There are standards, technique, composition, color, even subject.มันมีมาตรฐาน, เทคนิค องค์ประกอบ, สี และหัวข้อ Mona Lisa Smile (2003)
The picture, several figures.รูปภาพที่มีหลายองค์ประกอบ Girl with a Pearl Earring (2003)
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว I Heart Huckabees (2004)
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ I Heart Huckabees (2004)
What's the core of it? Intimacy is combo of infinites.ความเป็นส่วนตัว คือองค์ประกอบของความไร้ขอบเขต I Heart Huckabees (2004)
See, these are all just material objects.เห็นไหม ทั้งหมดเป็นเพียงแค่องค์ประกอบ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
They were in 3s. A trinity of 3s.มันเกี่ยวข้องกับเลขสามสิ สามองค์ประกอบ Compulsion (2005)
And it's thin enough that we are capable of changing its composition.มันบางเสียจน เราสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของมันได้ An Inconvenient Truth (2006)
As the water temperature increases, the wind velocity increases and the moisture content increases.เมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น ความเร็วลมเพิ่มขึ้น และองค์ประกอบของน้ำก็เพิ่มขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต No Such Thing as Vampires (2007)
Judging by the consistency, he's eaten recently.ตัดสินจากองค์ประกอบแล้ว มันเพิ่งจะกินไปไม่นานนี่เอง Prey (2007)
It just seems to have a better boundary to it, you know?มันดูจะมีองค์ประกอบที่ดีกว่า Music and Lyrics (2007)
That you're just kind of going along for the ride and there's just nothing you can do?และเราเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเล็กๆ เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ Henry Poole Is Here (2008)
Now we compare the crystalline powder's chemical composition with a list of known products.ตอนนี้เราเปรียบเทียบองค์ประกอบ ทางเคมีของผลึกแป้ง กับรายชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เรามี Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Trying to isolateพยายามแยกองค์ประกอบ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Every element, the wood, the finish., and all the different aspects are there in the sound.ทุกองค์ประกอบ ทั้งไม้ ผิวของมัน และทุกๆ รายละเอียด ล้วนแฝงอยู่ในเสียงของมัน It Might Get Loud (2008)
so this could be discovering, you know, those particular voicings of the chords and what have you.ดังนั้น นี่เรียกว่าการค้นพบก็ได้นะ องค์ประกอบของเสียง ของคอร์ดต่างๆ และสิ่งที่ทำให้คุณสนใจ It Might Get Loud (2008)
The extreme cold preserves the sample's composition, and then the freezer mill chills the tooth with liquid nitrogen, and then it magnetically pulverizes it into a very fine powder.ความเย็นจัดรักษาองค์ประกอบของตัวอย่าง จากนั้นเคลีอบฟันให้เย็นจัดด้วยไนโตรเจนเหลว และมันถูกบดด้วยแทงแม่เหล็กให้กลายเป็นผงเหมือนแป้ง Won't Get Fueled Again (2008)
The composition isการจัดวางองค์ประกอบคือ... Art Imitates Life (2008)
Boost image factor.ขยายองค์ประกอบภาพ Body of Lies (2008)
And on the night of my senior prom, these two elements came together to make one perfect wish come true.และในคืนงานเลี้ยงจบการศึกษาของผม เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งสองเข้าด้วยกัน ก็ทำให้ความฝันหนึ่งกลายเป็นจริงขึ้นมา New York, I Love You (2008)
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน, องค์ประกอบ, เสน่ห์, \\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\" The Love Guru (2008)
A feature that is accentuated... by the thinness of your upper lip.มันโค้งลงมาด้านล่าง ซึ่งไม่ได้องค์ประกอบ ริมฝีปากบนบางไป ส่วนตา Made of Honor (2008)
The ingredients matched those I mixed.องค์ประกอบของมัน พร้อมกับส่วนประกอบที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ Death Note: L Change the World (2008)
I tend to think that there's an element of music that cannot be capture.ผมออกจะคิดว่า มันมีเรื่องขององค์ประกอบทางดนตรี ...ที่ไม่สามารถบัญทึกได้ ชีวิตไม่สามารถถูกสต๊าฟได้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Make no mistake, your relationships are the heaviest components in your life.คุณจะผิดพลาดไม่ได้ ความสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบที่หนักที่สุดในชีวิตของคุณ Up in the Air (2009)
But when you start to feel overwhelmed and you will just keep in mind that one element carbon.แต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนรู้สึกเริ่มสนใจมันขึ้นมา นักเรียนก็จะ แค่คิดเอาไว้ในใจหนึ่งองค์ประกอบ คาร์บอน Peekaboo (2009)
And now, what shall we use to conduct this beautiful current with?สิ่งที่เราต้องนำมาใช้ก็คือ สื่อนำพลังงาน ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน องค์ประกอบของธาตุอย่างหนึ่ง 4 Days Out (2009)
Your game will focus on a simple element.เป้าหมายของคุณคือมีสมาธิ ในองค์ประกอบง่ายๆ นั่นคืออากาศ Saw VI (2009)
If we could isolate the chemical essence, we might be able to develop an antidote.ถ้าเราสามารถแยกองค์ประกอบทางเคมีออกมาได้ เราน่าจะหายาแก้ได้ [ Rec ] 2 (2009)
Biological and inorganic matter detected.ตรวจพบองค์ประกอบชีวภาพและอชีวภาพ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Atmosphere composition, องค์ประกอบของอากาศ Air: Part 1 (2009)
Almost the same mineral composition as the Icarus planet.เกือบจะใกล้เคียงกับองค์ประกอบแร่ธาตุ ของดาวอิคารัส Life (2009)
"Happiness consultant" is a key component to our marketing plan."ที่ปรึกษาด้านความสุข" เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อวางแผนการตลาดของเรา Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
This personal element strongly indicatesองค์ประกอบของบุคคลนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึง Amplification (2009)
The base solution contains human DNA, male, I think.จากสารละลายด่าง พบองค์ประกอบ DNA มนุษย์ เพศชาย คิดว่านะ Night of Desirable Objects (2009)
Look. Look at the tissue composition.ดูสิ ดูตรงองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ Night of Desirable Objects (2009)
Some kind of complex organic compound.ที่มีองค์ประกอบ อินทรีย์ซับซ้อน Earthling (2009)
Indeed. Reduced to its most elemental components.จำเป็นต้องเล่น เพื่อลดองค์ประกอบ ของธาตุให้เหลือเพียง Earthling (2009)
All right, deal with these people as separate elements of a collective personality.เอาล่ะ ต้องจัดการแยกคนพวกนี้ ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ แห่งบุคลิกภาพรวมหมู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
If he's got Addison's, then his body is making melanin compounds instead of adrenaline.ถ้าเขาเป็นโรคต่อม อะดรีนัลบกพร่อง งั้นร่างกายเขาก็ต้องผลิต องค์ประกอบสารเมลานิน แทนที่จะผลิตอะดรีนาลิน Black Swan (2009)
Tissue samples indicate a high concentration of hydrogen sulfide.จากตัวอย่างเนื้อเยื่อ บ่งบอกว่าคือองค์ประกอบสูงมาก ของไฮโดรเจนซัลไฟด์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The predicted composition of trans-neptunian objectsทดสอบองค์ประกอบของวัตถุ The Pirate Solution (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์ประกอบ[ongprakøp] (n) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite  FR: élément [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auxiliary(adj) เสริม, See also: ซึ่งเป็นองค์ประกอบ, ซึ่งช่วยเหลือ, Syn. additional, supplementary
complement(n) องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์, Syn. supplement, counterpart
composition(n) การจัดวางองค์ประกอบ, Syn. arrangement, configuration
compositor(n) ผู้จัดวางองค์ประกอบ
constituent(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient
element(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
essential(n) องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
letterpress(n) ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
member(n) สมาชิก (คำย่อคือ mem), See also: ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Syn. constituent, element, component
one-piece(adj) ซึ่งมีส่วนเดียว, See also: ซึ่งมีชิ้นเดียว, ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว
organic chemistry(n) อินทรีย์เคมี, See also: การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารคาร์บอน
organization(n) องค์ประกอบ, Syn. composition
organization(n) องค์ประกอบ, Syn. composition
particular(n) รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars), See also: องค์ประกอบ, Syn. detail, component, element
principle(n) องค์ประกอบที่สำคัญ
promiscuous(adj) ที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ, Syn. diverse, mixed
protoplasm(n) ของเหลวที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต, See also: โปรโตปลาสซึม
psephite(n) หินที่มีองค์ประกอบเป็นกรวดทราย
quorum(n) องค์ประกอบ, See also: องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด, Syn. legal minimum
simple(adj) ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว, See also: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน
structure(n) ส่วนประกอบ, See also: องค์ประกอบ, Syn. composition, organization
texture(n) การจัดองค์ประกอบ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน, Syn. composition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ, ช่วย, เพิ่ม, สนับสนุน, หนุน, สำรอง, อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ผู้ช่วย, ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper, Ant. principal
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ, โครงกระดูก, องค์ประกอบของส่วนผสม
complement(คอม'พละเมินทฺ) { complemented, complementing, omplements } vt. ส่งเสริม, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์, จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance, match -Conf. compl
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง, สัณฐาน, รูปร่างภายนอก, องค์ประกอบ, กลุ่มดวงดาว, ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement, set
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic, Ant. extrinsic
crasis(แคร'ซิส) n. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ -pl. crases
eidosn. รูปแบบ, ความคิด, องค์ประกอบที่สำคัญ -pl. eide
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
frame(เฟรม) n. กรอบ, โครง, ร่าง, ร่างกาย, โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ระบบ, สภาพของจิตใจ, รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) , ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ, สร้าง, ติดตั้ง, ร่าง, กำหนด, คิด, วางแผน, ประพันธ์, ใส่กรอบ, ใส่วงกบ, ใส่ความ, ใส่ร้าย vi. พยายาม, ให้ความหวัง, พาตัวไป. -framable, frameable ad
member(เมม'เบอะ) n. สมาชิก, ชาวคณะ, ส่วนของร่างกาย, องค์ประกอบ, องค์, หน่วย, ส่วน,
organic(ออร์แกน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะ, อินทรีย์, องค์ประกอบ, เนื้อเยื่อชีวิต, กฎ, องค์, องค์การ. n. อินทรียสาร., See also: organicity n.
organization(ออร์กะไนเซ'เชิน) n. องค์การ, คณะ, รูป, ระบบ, องค์ประกอบ, โครงสร้างสิ่งมีชีวิต, การควบคุม, การจัดตั้ง., See also: organizational adj., Syn. arrangement
output unitหน่วยส่งออกหมายถึง องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เราถือว่า คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ, พล็อตเตอร์, เครื่องพิมพ์ ฯลฯดู input unit เปรียบเทียบ
quorum(ควอ'รัม) n. องค์ประกอบ, องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ , ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจยาก, ชัดแจ้ง, เรียบ, ถ่อมตัว, บริสุทธิ์, เซ่อ ๆ , ขาดประสบการณ์หรือความรู้, ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว, ไม่เจือปน, ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ , มีองค์ประกอบเดียว, เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ , คนเซ่อ, คนโง่, สิ่งที่ง่าย ๆ
simplex(ซิม'เพลคซฺ) adj. ง่าย ๆ , ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว, เชิงเดียว, อย่างเดียว, ไม่เชิงซ้อน n.. ห้องชั้นเดียว, Syn. simple
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง, โครง, โครงร่าง, องค์ประกอบ, ลักษณะ, วิธีการสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน, แบบแผน, โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง, ประกอบ, จัดทำ, จัดตั้ง, ก่อสร้าง., Syn. construction
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม, ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, สังกัด, เป็นองค์ประกอบ, รอง, ลูกมือ, ไม่ใช่ตัวการ, บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า, องค์ประกอบ, เนื้อหนัง, แก่นสาร, ธาตุแท้, สิ่งทอ, วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) , ทอผ้า., See also: texturally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
complement(n) องค์ประกอบ, ส่วนเติมเต็ม, เครื่องประกอบ
composition(n) การแต่ง, การประพันธ์, องค์ประกอบ
configuration(n) รูปร่าง, สัณฐาน, องค์ประกอบ
constituent(n) ส่วนสำคัญ, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
fabric(n) องค์ประกอบ, สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวตึก
frame(n) โครง, รูปร่าง, โครงร่าง, กรอบ, สะดึง, องค์ประกอบ
organic(adj) เกี่ยวกับอวัยวะ, เป็นองค์ประกอบ
repertoire(n) รายการละคร, รายการแสดง, องค์ประกอบศิลป์
structure(n) โครงสร้าง, การสร้าง, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, องค์ประกอบ
texture(n) การทอ, สิ่งทอ, เนื้อผ้า, แก่นสาร, โครงร่าง, เนื้อหนัง, องค์ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Molecular Gastronomy(n, name) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
Myelotoxicทําลายไขกระดูกหรือองค์ประกอบของมัน
unidimensional[/yü-ni-də-ˈmench-nəl/] (adj) ที่มีด้านเดียว ที่มีมิิติเดียว ที่มีองค์ประกอบเดียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
建造物[けんぞうぶつ, kenzoubutsu] โครงสร้าง, โครงร่าง, องค์ประกอบ, สิ่งก่อสร้าง
要素[ようそ, youso] (n) [ N ] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top