Search result for

*หาความ*

(176 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หาความ, -หาความ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาความ[V] accuse, See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate, Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ
หาความ[V] accuse, See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate, Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาความก. กล่าวโทษ, ใส่ความ
หาความหาเรื่องไม่จริงมาว่า.
กลั่นแกล้งก. หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ, แกล้งใส่ความ.
ข้อมูลน. ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ.
ความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้เพราะความคิดของมนุษย์
คอมมิวนิสต์น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน, ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์.
คิดค้นก. ตริตรองเพื่อหาความจริง.
แค่นแคะ, แค่นไค้ก. เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว, เซ้าซี้จะให้ได้สมประสงค์.
จริยศาสตร์น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพของค่าทางศีลธรรม.
ตลาดวิชาน. แหล่งที่ศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี.
ทัศนศึกษาก. ท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้.
ธัมมัสสวนมัย(ทำมัดสะวะนะไม) ว. สำเร็จด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้, เป็นธรรมข้อ ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐.
นักท่องเที่ยวน. บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นถิ่นที่อยู่โดยปรกติของตนไปยังท้องที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง.
นิยมนิยายน. ความแน่นอน, ใช้ในความปฏิเสธว่า เอานิยมนิยายไม่ได้ หมายความว่า หาความแน่นอนจริงจังอะไรไม่ได้.
ประสบการณ์นิยมการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย, ประจักษนิยม ก็ว่า.
เปิดหูเปิดตาก. ให้ได้ฟังและให้ได้เห็นมาก (มักใช้เกี่ยวกับการไปพักผ่อนหย่อนใจและหาความรู้ไปในตัว).
พักผ่อนหย่อนใจก. พักผ่อนไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน.
พาโลก. แสร้งพูดใส่ความไม่จริงให้คนอื่น, กล่าวหาความ, บางทีก็ใช้มีสร้อยว่า พาโลโสเก หรือ พาโลโฉเก.
พิสูจน์ก. บ่ง, ชี้แจงให้รู้เหตุผล, เช่น เอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงในศาล, ทดลองให้เห็นจริง, ทดลองหาความจริง, เช่น มีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นผงชูรสแท้หรือไม่.
ฟื้นฝอยก. คุ้ยเขี่ยหาความที่ควรจะสงบแล้วให้กลับเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาอีก, มักใช้ว่า ฟื้นฝอยหาตะเข็บ.
มุ่งก. ตั้งใจ เช่น มุ่งทำความดี, ตั้งหน้า เช่น มุ่งศึกษาหาความรู้, ในบทกลอนใช้ว่า ม่ง ก็มี.
ร่ำเรียนก. ท่องบ่น, เพาะความรู้, หาความรู้ฝึกหัด.
เร้นก. หลบให้ลับตาคน, แฝง, เช่น เร้นกายเข้าไปในความมืด เร้นเข้าไปในถ้ำไม่ให้คนเห็น, หลีกให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวก เช่น พระภิกษุหลีกไปเร้นอยู่ในป่า.
ฤษี(รึ-) น. ฤๅษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
ฤๅษีน. ฤษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
เล็งระดับก. ใช้เครื่องมือวัดหาความเที่ยงและความเสมอกันทั้งทางนอนและทางดิ่ง.
เล่นสะสมของเก่าพร้อมทั้งศึกษาหาความเพลิดเพลินไปด้วย เช่น เล่นเครื่องลายคราม เล่นพระเครื่อง เล่นแสตมป์
เล่าเรียนก. ท่องบ่น เช่น เล่าเรียนคาถาอาคม, ศึกษาหาความรู้ เช่น เขาเล่าเรียนมา อย่าไปเถียงเขา, เรียกเงินที่ต้องชำระเพื่อศึกษาหาความรู้ ว่า ค่าเล่าเรียน.
วิทยุสมัครเล่นน. วิทยุคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายศึกษาหาความรู้ให้ตนเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์.
ศิษย-, ศิษย์(สิดสะยะ-, สิด) น. ผู้ศึกษาวิชาความรู้จากครูหรืออาจารย์, คู่กับ ครู หรืออาจารย์, ผู้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของอาจารย์ เช่น ศิษย์วัด, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่ศึกษาหาความรู้จากตำราของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วนับถือผู้นั้นเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ของตน.
สืบพยานก. กระบวนการแสวงหาความจริงในศาล โดยวิธีแสดงพยานหลักฐานต่อศาลหรือนำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล.
ใส่ไคล้ก. หาความใส่ร้ายผู้อื่นด้วยเล่ห์กล.
ใส่ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสีก. หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เช่น เขาใส่ร้ายฉันว่าขโมยของเพื่อน.
ห้องสมุด, หอสมุดน. ห้องหรืออาคารที่มีระบบจัดเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมทั้งต้นฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟิล์ม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นที่ค้นคว้าหาความรู้.
เหมา ๑หาความ เช่น อย่าเหมาว่าฉันผิดคนเดียว.
ให้ร้าย, ให้ร้ายป้ายสีก. หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย, ป้ายสี ใส่ร้าย หรือ ใส่ร้ายป้ายสี ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rectifiable curveเส้นโค้งหาความยาวได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
automatic error detectionการตรวจหาความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error detecting codeรหัสตรวจหาความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error detectionการตรวจหาความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error detectionการตรวจหาความผิดพลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnostic exposure การรับรังสีจากการวินิจฉัยโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรือตรวจหาความบกพร่องของอวัยวะ [นิวเคลียร์]
ASEAN Centre for Energyศูนย์พลังงานอาเซียน " จัดตั้งขึ้นที่กรุงจาการ์ตา เมื่อเดือนมกราคม 2542 มีหน้าที่ในการแสวง หาความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนและกับประเทศนอกภูมิภาคในการศึกษา วิจัยและดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน " [การทูต]
ASEAN Council on Petroleumคณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม เป็นกลไกการหารือระหว่างวิสาหกิจแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประกอบ กิจการด้านปิโตรเลียม มีการประชุมปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
Food and Agriculture Organizationองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ " เป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2488 มีหน้าที่บรรเทาความอดอยากและหิวโหยของ ประชากรโลกด้วยการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรรม การปรับปรุงโภชนาการ และแสวงหาความมั่นคงทางด้านอาหาร ปัจจุบันมีสมาชิก 171 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี " [การทูต]
Humanitarian Interventionการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม " เป็นแนวคิดที่นายโคฟี อันนาน เลขาธิการสหประชาชาติเสนออย่างเป็น ทางการครั้งแรกต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 54 เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมุ่งจะให้สหประชาชาติสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาย ในประเทศต่าง ๆ ได้โดย คำนึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลัก ขณะนี้ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่ยุติ โดยบางประเทศเห็นว่า เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐ บางประเทศเห็นว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาของมนุษยชาติ ส่วนบางประเทศเห็นว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้กรอบหลักเกณฑ์ หรือกรอบกฎหมายบางประการ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ " [การทูต]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
Social Safety Netsโครงข่ายรองรับทางสังคม หมายถึง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ด้วยการดำเนินนโยบายระยะสั้นในการสร้างงาน การให้การฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการพัฒนา สังคมอย่างรอบด้านในภาพรวม [การทูต]
World Food Summitการประชุมสุดยอดอาหารโลก " จัดโดย FAO ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2539 เป็นการประชุมระดับผู้นำรัฐบาล เพื่อสร้างเจตนารมณ์ด้าน การเมือง และข้อผูกพันระหว่างประเทศให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และการขจัดปัญหาความหิวโหยสำหรับประชากรโลก " [การทูต]
Knowledge Identificationการค้นหาความรู้
เป็นการค้นหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใดอยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์กรจำเป็นต้องมี ทำให้ทราบว่าขาดความรู้อะไรบ้าง หรือการทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) [การจัดการความรู้]
Knowledge Acquisitionการแสวงหาความรู้ [การจัดการความรู้]
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
Autoeroticismเด็กหาความสุขกับตนเอง, พวกที่ชอบอวดอวัยวะเพศ [การแพทย์]
Correlation Analysisการหาความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Density Methodวิธีหาความหนาแน่น [การแพทย์]
Education, Externalการหาความรู้นอกหน่วยงาน [การแพทย์]
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
genetic researchgenetic research, หมายถึงการวิเคราะห์ (analysis) ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โครโมโซม โปรตีน และสารชีวเคมี เพื่อที่จะวินิจฉัยยีนหรือสารพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ ลักษณะการกลายพันธุ์ ลักษณะที่เป็นผลของยืน (phenotypes) หรือลักษณะของโครโมโซม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุก อัตราการแสดงออก [ชีวจริยธรรม]
standard solutionสารละลายมาตรฐาน, สารละลายที่ทราบชนิดของตัวละลายและความเข้มข้นที่แน่นอน  ใช้ในการไทเทรตเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hardnessความแข็ง, สมบัติทางฟิสิกส์ประการหนึ่งของแร่ที่ต้านทานต่อการตัดและการขูดรีด  วิธีหาความแข็งของแร่อย่างง่าย ๆ คือใช้สเกลความแข็งของโมส์ซึ่งมีอยู่ 10 อันดับ ตั้งแต่แร่ทัลก์  มีความแข็ง 1 ซึ่งอ่อนที่สุด จนถึงเพชรมีความแข็ง 10 ซึ่งแข็งที่สุดแร่ที่แข็งกว่าจะขูดแร่ที่อ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scientistนักวิทยาศาสตร์, บุคคลที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะทำวิจัยค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inductive reasoningการให้เหตุผลแบบอุปนัย, วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต หรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อย ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Knowing How to Learnการรู้วิธีหาความรู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the only chance I have of finding a new one.มันคงเพียงโอกาสที่ฉันมีเวลาหาความเป็นตัวตนใหม่ Odyssey (2008)
Captain, we need to call for help.กัปตัน เราต้องหาความช่วยเหลือ Dead Space: Downfall (2008)
When you ask for trouble, you should not be surprised when it finds you.เมื่อเจ้าหาความลำบากใส่ตัว เจ้าจะไม่แปลกใจ เมื่อมันหาเจ้าเจอ Rising Malevolence (2008)
-==ÆÆÀÃÐÜÀÖÔ°ÇãÇé·îÏ×==- ±¾×ÖÄ"½ö¹©Ñ§Ï°½"Á÷£¬ÑϽûÓÃÓÚÉÌÒµÓÃ; This is the door our killer came through.ปฎิบัติการตามล่าหาความจริงไมอามี่ ปีที่ 7 บรรยายไทยโดย MochaCiinO Credit: jayplusplus And How Does That Make You Kill? (2008)
'Flawless conduct and high integrity''ถวิลหาความดี หลีกหนีความโสมม' Portrait of a Beauty (2008)
I've found the feelings already.ฉันหาความรู้สึกเจอแล้ว Beethoven Virus (2008)
looking for little excitement.มาหาความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆน่ะ Vantage Point (2008)
Stick to your patients, and their progresses. That's it.แค่คุยกับคนไข้ของคุณ และหาความคืบหน้า แค่นั้นพอ Passengers (2008)
You're looking for the truth?คุณกำลังค้นหาความจริง Passengers (2008)
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น The Other Boleyn Girl (2008)
You know, the whole reason people come to the stacks... is for some peace and... quiet.เหตุผลทั้งหมดที่คนมานั่งตรงนี้... ก็เพื่อหาความสงบและ... ความเงียบ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He investigated them using the law.เขาค้นหาความจริง โดยให้กฎหมาย Episode #1.8 (2008)
Life, liberty and the pursuit of happiness.ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข 24: Redemption (2008)
As was the legend was told, that the Monkey King began his journey west, in search of truth.ดังตำนานได้กล่าวไว้ ราชาแห่งลิง ได้เริ่มเดินทางมายังตะวันตก เพื่อค้นหาความจริง The Forbidden Kingdom (2008)
Tell the Prime Minister that I have recovered the long lost memories of the pastบอกท่านมหาเสนาว่า ข้าหาความรู้สึกที่ดีในอดีตพบแล้ว Three Kingdoms (2008)
Your insight, sir, has inspired me to, to dig deeper, to find the commonality at the heart of the American experience.เพื่อที่จะหาความจริงใจจากใจชาวอเมริกัน Bedtime Stories (2008)
However, we will explore it. I will order Chem-7 and we will re-convene.อย่างไรก็ตามเราจะค้นหาความจริง เราจะสั่ง Chem-7 และมาคุยกันใหม่ Pathology (2008)
You're so desperate to figure out what to do next, You're even asking me for help.คุณมันจนตรอกจนไม่รู้ว่าจะทำไงต่อไปดี คุณถึงได้ถามหาความช่วยเหลือจากผม Eggtown (2008)
I came here seeking justice.ผมจะหาความยุติธรรม Scylla (2008)
And just look at the facts.แล้วมองหาความจริง Boxed In (2008)
Reimaged comencesingตรวจหาความร้อนอีกที Fast & Furious (2009)
Everybody's looking for somethingก็เพื่อตามหาความฝันของตัวเอง Gamer (2009)
- His memories.- หาความจำของเค้าไงล่ะ Gamer (2009)
Perhaps it is ours to seek justice.บางทีมันอาจเป็น เราต้องหาความยุติธรรม Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Maybe even absolution.และลูกกำลังมองหาความมั่นใจที่มากขึ้น Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- I'm digging through his brain- - To find a memory.ผมจะขุดเข้าไปในสมองของเขา หาความทรงจำเขา Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Can we really trust this?เราสามารถหาความจริงได้จากเขา ? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Where he goes every night... lookin' to fall in love.เค้าไปที่ไหนทุกคืนนะ... ตามหาความรักไงล่ะ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
This country is hungry for greatness.ประเทศนี้โหยหาความยิ่งใหญ่นะ Invictus (2009)
MAN 1 : You can't go to a club and have fun.นายไม่ต้องเข้าไปในคลับและหาความสนุกอีกแล้ว Fighting (2009)
I intend to get the facts.ฉันจะตามหาความจริงนั้น Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
He's not just looking for a roll in the sack.เขาไม่ได้แค่จะมองหาความร่ำรวย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I have no idea. Couldn't find any connection to unr.ไม่รู้สิ หาความเกี่ยวข้องกับยูเอ็นอาร์ไม่พบ New York Sucks (2009)
- ... that are looking for love? - My advice would be....ที่กำลังมองหาความรัก ผมขอแนะนำว่า The Ugly Truth (2009)
I mean, try to find lust instead. It's a lot easier and a lot less messy.ผมหมายถึง มองหาความใคร่แทน มันง่ายกว่า ยุ่งยากน้อยกว่า The Ugly Truth (2009)
Alright, well sorry for ruining the tranquility of your Emergency Room experience.ก็ใช่ ขอโทษที่วิ่งเข้าไปหาความสงบ ของนายในห้องฉุกเฉิน Emotional Rescue (2009)
We'll try and cross-reference the data.หาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย 2012 (2009)
You got to find out for sure.พวกเธอต้องสืบหาความจริงให้ได้ The Rapture (2009)
Boy, you need some educating. Yes, I do.ไอ้หนู นายต้องหัดหาความรู้บ้างนะ 4 Days Out (2009)
Come here.ใช่ ฉันจะหาความรู้ มานี่สิ 4 Days Out (2009)
Uh,we're still looking for that connection.อ่าห์ เรากำลังค้นหาความเชื่อมโยงอยู่ The No-Brainer (2009)
WHEN WE DO FIND THIS, UH, FRIEND OF YOURS,คงไม่มีลูกขุนคนไหน ที่จะหาความผิดของคุณไม่เจอหรอก เกิดอะไรขึ้นข้างใน? Soul Mates (2009)
JUST SEE IF THE TEAM CAN FIND A CONNECTION WITH THESE CRIMES.อาจจะหาความเกี่ยวเนื่องของคดีพวกนี้ได้ Zoe's Reprise (2009)
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDERอาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น Zoe's Reprise (2009)
I - I'm just trying to find the truthฉันแค่อยากจะหาความจริง Demonology (2009)
I'll call for help once we get there.ฉันจะหาความช่วยเหลือเมื่อเราไปถึงที่นั่น Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- What would you and Katherine think about going camping?การค้นหาความจริงของอีดี้เริ่มขึ้น \ นายกับแคทเทอรีน The Story of Lucy and Jessie (2009)
I'm someone who never went out and looked for love.ฉันเป็นคนประเภทที่ไม่ออกไปตามหาความรักหรอกนะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I've spent my whole life putting myself out there, and, um, I'm still... today, alone.ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามหาความรัก จนแล้วจนรอด ทุกวันนี้ ฉันยังอยู่คนเดียว The Story of Lucy and Jessie (2009)
I'm in it for a little fun, some free meals and to help an unhappy man through his midlife crisis.ฉันแค่หาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ อาหารมื้อฟรี แล้วก็ช่วยผู้ชายที่ไม่มีความสุขให้ผ่านวิกฤติวัยกลางคนไปได้ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหาความรู้ [n. exp.] (kān hā khwāmrū) EN: study   
ปัญหาความสอดคล้องแบบบูล[n. exp.] (panhā khwām søtkhløng baēp Būn) EN: Boolean satisfiability ; SAT   

English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
find out[PHRV] หาความจริง, See also: ตรวจสอบ, Syn. discover
gallivant off[PHRV] เที่ยวเตร่, See also: เที่ยวหาความสำราญ
gadabout[N] คนชอบเที่ยวหาความสำราญอย่างไร้จุดหมาย, See also: คนชอบเที่ยวเตร่ไปวันๆ, Syn. rover, rambler
gallivant[VI] ท่องเที่ยวหาความสำราญ, See also: เที่ยวเตร็ดเตร่ไป, Syn. roam, wander, ramble
hedonist[N] คนเจ้าสำราญ, See also: ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต, Syn. pleasure-lover, sensualist, thrill-seeker
inquire[VI] สืบหาความจริง, See also: ตรวจสอบ, สืบสวน, Syn. examine, inspect, investigate
inquisition[N] การสอบสวนหาความผิด, See also: การสืบสวน, การพิจารณาคดี, Syn. investigation, official inquiry, trial
investigate[VT] ตรวจสอบหาความจริง, See also: ค้นหาความจริง, Syn. examine, research, explore
investigation[N] การตรวจสอบหาความจริง, See also: การตรวจสอบข้อเท็จจริง, Syn. examination, exploration, scrutiny
look into[PHRV] พยายามหาความจริงของ, See also: ตรวจหาสาเหตุของ, Syn. enquire into, see into
meditate on[PHRV] คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ), See also: เข้าฌาน
perfectionism[N] อุดมคตินิยม, See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ, Syn. overniceness, fastidiousness
rectify[VT] หาความยาวของเส้นโค้ง (ทางคณิตศาสตร์)
revelry[N] การเที่ยวหาความสนุกสนาน, Syn. festivity;
read between[PHRV] หาความหมาย, See also: ตีความ
research into[PHRV] ค้นคว้า, See also: ศึกษาหาความรู้, ทำวิจัย
rub up[PHRV] ฝึกฝน, See also: ศึกษาหาความรู้, Syn. brush up, polish up
having it large[SL] ไปหาความสนุกสนาน, See also: ออกไปมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน
larging it[SL] ไปหาความสนุกสนาน, See also: ออกไปมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน
self-seeking[ADJ] ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว, Syn. selfis, self-regarding, self-considering, greedy
spree[N] ระยะเวลาการหาความสุขอย่างเมามัน
spree[N] การเล่นสนุกสนาน, See also: การหาความสำราญ, Syn. frolic, revel
warhorse[N] ทหารที่ผ่านการศึกมาหลายครั้ง, See also: ผู้ที่ผ่านปัญหาความขัดแย้งมาหลายครั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน,สนุกสนาน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n. (ความ) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellection(อินทะเลค'เชิน) n. การเข้าใจ,การคิดและหาความรู้,การกระทำของผู้มีปัญญาสูง
jollify(จอล'ละไฟ) {jollified,jollifying,jollifies} vt.,vi. รื่นเริง,สนุกสนาน,หาความสุข, Syn. frolic
learn(เลิร์น) {learnt/learned,learning,learns} v. เรียน,เรียนรู้,ศึกษา,หาความรู้,รู้มาว่า,ได้ข่าวมาว่า,สั่งสอน., See also: learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
rectification(เร็คทีฟิเค'เชิน) n. การทำให้ถูกต้อง,การแก้ไข,การทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นซ้ำ,การเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง,การหาความยาวของเส้นโค้ง, See also: rectifiable adj.
rectify(เรค'ทิไฟ) vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไขให้ถูกต้อง,ปรับให้ถูกต้อง,คำนวณให้ถูกต้อง,ทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นซ้ำ,เปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง,หาความยาว (ของเส้นโค้ง), See also: rectifiable adj., Syn. correct,mend,amend
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
spree(สพรี) n. ความสนุกสนาน,การเที่ยวสนุกสนาน,การดื่มอย่างสนุกสนานจนเมา,ระยะเวลาแห่งการหาความสุขอย่างเมามัน, Syn. bout
titration(ไทเทร'เชิน) n. การหาความเข้มข้นของสารละลายที่รู้ความเข้มข้นแล้ว,การหาปริมาณของantibodyในantiserum, See also: titratable,titrable adj.
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
unenterprising(อัน'เอนเทอะไพรซิง) adj. ไม่มีจิตมุ่งมั่นหาความก้าวหน้า,ไม่กล้าได้กล้าเสีย,อนุรักษ์นิยม
verify(เว'ริไฟ) vt. พิสูจน์ความจริง,ตรวจสอบความเป็นจริง,ยืนยันความเป็นจริง,ค้นหาความจริง., See also: verifiabiliry n. verifiable adj. verifier n., Syn. test,weigh,assay

English-Thai: Nontri Dictionary
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
verify(vt) ตรวจสอบ,พิสูจน์,ทดสอบ,ค้นหาความจริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検索[けんさく, kensaku] (vt) ค้นหาความหมาย(ในพจนานุกรม)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top